Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Сутність державної системи сертифікації, її структура, функції та основні принципи продукції

Тема 5. Державна система сертифікації продукції

Діяльність метрологічної служби України по забезпеченню якості

Метрологічна служба України — одна із ланок державного управління, основними завданнями якої є:

· державний метрологічний контроль і нагляд;

· державні випробування засобів вимірювання;

· перевірка засобів вимірювання;

· калібрування засобів вимірювання;

· європейське і міжнародне співробітництво;

· метрологічне забезпечення підготовки виробництва;

· метрологічне забезпечення і атестація нестандартних засобів вимірювання.

В залежності від функцій, які виконує метрологічна служба, її поділяють на державну і відомчу. До державної метрологічної служби належать:

Ø Держстандарт України;

Ø Державна служба законодавчої метрології;

Ø Державна служба єдиного часу та еталонних частот;

Ø Державна служба стандартних зразків складу і властивостей речовин та матеріалів;

Ø Державна служба стандартних довідкових даних про фізичні константи і властивості речовин та матеріалів.

Ø Державні наукові метрологічні центри;

Ø Територіальні органи Держстандарту.

 

До відомчої метрологічної служби відносяться:

v Служба головного метролога відомства;

v Метрологічна служба підприємства чи відомства.

Література : [6, 9, 10, 11]

Запитання для самоконтролю

1. Які фактории здійснюють вплив на якість продукції?

2. Що являє собою «петля якості»?

3. Як класифікуються показники яості продукції?

4. Які існують методи знаходження показників якості?

 

 

В Україні робота з сертифікації стала проводитись після вихо­ду постанови Кабінету Міністрів N 95 від 27.02.92 р. та Декрету Кабінету Міністрів [1], у відповідності з якими були розроблені перші нормативні документи системи сертифікації УкрСЕПРО.

Доцільність економічних і торгових зв'язків між країнами СНД сприяла тому, що 13.02.93 р. між ними була підписана уго­да про проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології і сертифікації, згідно з якою особлива увага приділя­ється розробці і погодженню принципів та політики проведення робіт з сертифікації в державах СНД і взаємному визнанні ре­зультатів випробувань.

Зараз в Україні діє 25 нормативних документів державної систе­ми сертифікації УкрСЕПРО, 12 нормативних документів комер­ційної системи сертифікації СовАск та нормативні документи системи сертифікації CERTEX, яка поширюється на, добровільну сертифікацію продукції.

Перші шість нормативних документів системи сертифікації УкрСЕПРО (надалі — Система) розроблені в 1993 р. Українським науково-виробничим центром стандартизації, метрології та сертифікації і Державним науково-дослідним інститутом "Си­стема" Держстандарту України, затверджені і введені в дію На­казом Держстандарту України від 30.06.1993 p. № 94.До них відносяться:

КНД 50-002-93. Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні по­ложення;

КНД 50-003-93. Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів з сертифікації продукції та порядок їх акредитації;

КНД 50-004-93. Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації;

КНД 50-005-93. Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції;

КНД 50-006-93. Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виробництва. Порядок здійснення;

КНД 50-007-93. Система сертифікації УкрСЕПРО. Реєстр си­стеми.

Система встановлює основні принципи, структуру та правила Української державної системи сертифікації продукції, процесів і послуг (надалі — продукції), призначена для проведення обов'яз­кової та добровільної сертифікації продукції і є відкритою для вступу до неї органів з сертифікації та випробувальних Лабора­торій інших держав і доступу до неї будь-яких підприємств і ор­ганізацій. Система передбачає, що сертифікація на відповідність обов'язковим вимогам нормативних документів та вимогам, що передбачені чинним законодавством України, проводиться ви­ключно в ній.

Система створена у відповідності до міжнародних норматив­них документів ISO/IEC і передбачає такі взаємопов'язані види діяльності:

§сертифікацію продукції (процесів, послуг);

§сертифікацію систем якості;

§атестацію виробництва;

§акредитацію випробувальних лабораторій (центрів);

§акредитацію органів з сертифікації продукції;

§акредитацію органів з сертифікації систем якості;

§ атестацію експертів-аудиторів за переліченими видами діяльності.

Загальне керівництво системи, організацію та координацію робіт з сертифікації здійснює Держстандарт України — Націо­нальний орган з сертифікації, а його функції безпосередньо виконує Управління сертифікації Держстандарту.

Організаційну структуру Системи утворюють:

· Національний орган з сертифікації — Держстандарт Ук­раїни;

· науково-технічна комісія;

· органи з сертифікації продукції;

· органи з сертифікації систем якості;

· випробувальні лабораторії (центри);

· експерти-аудитори;

· науково-методичний та інформаційний центр;

· територіальні центри стандартизації, метрології та сертифі­кації Держстандарту України;

· Український учбово-науковий центр з стандартизації, метрології та сертифікації.

 

Кожен орган, який входить до складу Системи виконує ряд функцій.

Національний орган з сертифікації виконує такі основні функції:

o розробляє стратегію розвитку сертифікації в Україні;

o організує, веде та координує роботи щодо забезпечення
функціонування Системи;

o взаємодіє з національними органами з сертифікації інших
держав та міжнародними організаціями, що здійснюють діяльність з сертифікації;

o організує розробку та удосконалення організаційно-мето­дичних документів Системи;

o приймає рішення щодо приєднання до міжнародних систем
та угод з сертифікації; ; :

o встановлює основні принципи, правила та структуру си­стеми, а також знак відповідності та правила його застосування;

o встановлює правові та економічні основи функціонування Системи;

o формує та затверджує склад науково-технічної комісії;

o акредитує органи з сертифікації та випробувальні лабораторії (центри), атестує експертів-аудиторів, здійснює інспекцій­ний контроль за діяльністю цих органів та осіб;

o веде реєстр Системи;

o організує роботи з сертифікації продукції, в разі відсутності органу з сертифікації певного виду продукції;

o затверджує перелік продукції, що підлягає обов'язковій
сертифікації;

o розглядає апеляції щодо виконання правил Системи;

o організує інформаційне забезпечення діяльності з сертифі­кації в Системі;

o несе відповідальність від імені держави за дотримання правил та порядку сертифікації продукції, що встановлені в Си­стемі.

Науково-технічна комісія формується та затверджується На­ціональним органом з сертифікації і виконує такі функції:

· формує єдину політику з питань побудови, функціонування та удосконалення Системи;

· вносить пропозиції щодо взаємодії з національними орга­нами інших держав та міжнародними організаціями з серти­фікації.

Органи з сертифікації продукції призначаються та акредиту­ються Національним органом з сертифікації виконують такі основні функції.

o здійснює управління системою сертифікації закріпленої за
ним номенклатури продукції та несе відповідальність за її функ­ціонування;

o розробляє організаційно-методичні документи з сертифікації закріпленої продукції;

o проводить за дорученням Національного органу з сертифікації акредитацію випробувальних лабораторій (центрів);

o назначає схему та порядок проведення сертифікації закрі­пленої продукції;

o організує та проводить атестацію виробництв;

o здійснює технічний нагляд за сертифікованою продукцією
та її виробництвом;

o видає сертифікати відповідності на продукцію та атестати
виробництв.

Органи з сертифікації систем якості призначаються та акре­дитуються Національним органом з сертифікації. Орган з серти­фікації систем якості виконує такі основні функції:

· розробляє організаційно-методичні документи з сертифі­кації систем якості;

·організує та проводить сертифікацію систем якості;

·організує та проводить за пропозицією органу з сертифікації продукції атестацію виробництв;

·здійснює технічний нагляд за сертифікованими системами
якості та атестованими виробництвами;

·видає сертифікат на системи якості.

Випробувальні лабораторії (центри) акредитуються Національ­ним органом з сертифікації або за його дорученням — органом з сертифікації продукції та виконують такі основні функції:

o проводять випробування продукції, що сертифікується відповідно до галузі акредитації, та видають протоколи випробувань;

o беруть участь за пропозицією органу з сертифікації в про­веденні технічного нагляду за виробництвом сертифікованої
продукції, а за пропозицією Національного органу з сертифікації — в проведенні інспекційного контролю;

o беруть участь за пропозицією органу з сертифікації в ате­стації виробництва продукції, що сертифікується.

Експерти-аудитори, які атестовані в Системі та занесені до реєстру Системи, за дорученням Національного органу з сертифікації можуть виконувати окремі роботи, що пов'язані з серти­фікацією продукції.

Науково-методичним та інформаційним центром в Системі є Український науково-дослідний інститут з стандартизації, сер­тифікації та інформатики Держстандарту України (УкрНДІССІ). Він виконує такі основні функції:

· здійснює розробку та удосконалення організаційно-мето­дичних документів Системи;

· підготовляє та подає в Національний орган з сертифікації
пропозиці та проекти законодавчих актів в галузі сертифікації;

· проводить аналіз можливостей підприємств та організацій
щодо призначення їх органами з сертифікації, виконання функцій випробувальних лабораторій (центрів), здійснює експертизу
їх вихідних документів та готує пропозиції Національного орга­ну з сертифікації щодо їх акредитації в Системі;

· підготовляє пропозиції з номенклатури продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації;

· приймає участь на договірній основі в підготовці органів з
сертифікації та випробувальних лабораторій (центрів) до акре­дитації, а також у підготовці підприємств до сертифікації продукції та систем якості;

· бере участь в акредитації органів з сертифікації, випробувальних лабораторій, а також в інспекційному контролі за їх
діяльністю за дорученням Національного органу з сертифікації.

Територіальні центри стандартизації, метрології та серти­фікації Держстандарту України виконують у Системі такі ос­новні функції:

o проводять за дорученням Національного органу з сертифікації інспекційний контроль за додержанням правил Системи;

o проводять за пропозицією органу з сертифікації продукції
технічний нагляд за сталістю показників сертифікованої про­дукції під час ЇЇ виробництва;

o надають на договірній основі методичну допомогу підприємствам у підготовці до акредитації їх випробувальних лабораторій, сертифікації продукції, систем якості та атестації ви­робництва.

Український учбово-науковий центр з стандартизації, метро­логії та сертифікації проводить навчання та підвищення квалі­фікації фахівців у галузі сертифікації

Основні принципи та загальні правила Системи регламен­туються КНД 50-002-93. Згідно цього нормативного документу:

Ø сертифікація в Системі передбачає підтвердження третьою
стороною показників характеристик та властивостей продукції,
процесів, послуг на підставі випробувань, атестації виробництва
та сертифікації систем якості;

Ø право проведення робіт з сертифікації продукції надається
органам з сертифікації, випробувальним лабораторіям (цент­рам) та екпертам-аудиторам, що акредитовані в Системі та занесені до реєстру Системи;

Ø органами з сертифікації в Системі можуть бути акредито­вані організації та підприємства державної форми власності, а
випробувальними лабораторіями (центрами) — акредитовані
організації та підприємства будь-яких форм власності;

Ø якщо в Системі акредитовано декілька органів з сертифі­кації однієї і тієї ж продукції, то заявник має право провести
сертифікацію продукції в будь-якому з цих органів;

Ø визнання органів з сертифікації та випробувальних лабо­раторій (центрів), сертифікатів відповідності, а також знаків
відповідності інших держав здійснюється на основі багатосторонніх та двосторонніх угод про взаємне визнання результатів робіт з сертифікації, при цьому свідченням визнання закордон­них сертифікатів є сертифікат відповідності, що виданий у Системі, або свідоцтво про його визнання;

Ø роботи з сертифікації в Системі організовуються шляхом
створення органами з сертифікації систем сертифікації спорід­неної продукції, які повинні бути побудовані з урахуванням правил діючих міжнародних систем сертифікації;

Ø на сертифіковану в Системі продукцію видається сертифікат відповідності та наноситься знак відповідності, технічні
вимоги до якого, порядок та правила його застосування встанов­лено державним стандартом України;

Ø роботи щодо сертифікації продукції, систем якості, атеста­ції виробництв, акредитації органів з сертифікації та випробувальних лабораторій (центрів) виконуються за договорами;

Ø технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продук­ції в Системі виконує орган з сертифікації цієї продукції або за
його дорученням інші організації (органи з сертифікації систем
якості, територіальні центри Держстандарту);

Ø під час проведення технічного нагляду враховується інфор­мація щодо якості продукції, яка надходить від органів держав­ного нагляду, товариств споживачів та інших зацікавлених ор­ганізацій;

Ø основою інформаційного забезпечення Системи є реєстр,
дані якого та інформацію про діяльність з сертифікації Держстандарт періодично публікує в своїх інформаційних виданнях;

Ø Система передбачає конфіденційність інформації про
результати робіт з сертифікації;

Ø апеляції щодо застосування стандартів якості сертифіко­ваної продукції, а також виконання правил Системи розгля­даються органами з сертифікації;

Ø у разі незгоди однієї з сторін з результатами розгляду, подальше розв'язання суперечки здійснюється комісією з апеляцій, яка створюється Національним органом з сертифікації з залученням представників органів з сертифікації та інших зацікавлених сторін;

Ø офіційною мовою Системи є державна мова, а в разі потреби документи можуть супроводжуватись автентичним текстом на будь-якій іншій мові, при цьому тексти мають однакову
силу.

 

В Системі встановлено такий розподіл відповідальності:

v виробник (виконавець, постачальник) несе відповідальність
за невідповідність сертифікованої продукції вимогам нормативних документів та застосування сертифікатів і знаків відповід­ності з порушенням правил Системи;

v продавець несе відповідальність за відсутність сертифікату
або знаку відповідності на продукцію, що реалізується, якщо
вона підлягає обов'язковій сертифікації;

v випробувальна лабораторія (центр) несе відповідальність за
недостовірність та необ'єктивність результатів випробувань сер­тифікованої продукції;

v орган з сертифікації несе відповідальність за необгрунтовану
чи неправомірну видачу сертифікатів відповідності, атестатів ви­робництва та підтвердження їх дії, а також за порушення правил
Системи;

v органи, лабораторії, експерти-аудитори, підприємства та
організації, що порушують правила Системи, виключаються з
реєстру Системи та несуть відповідальність відповідно до чинного в Україні законодавства.

 

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 508; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.008 сек.