Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ВИДИ МИТА. ВИДИ МИТНИХ СТАВОК
Читайте также:
  1. Вопрос №47. Роль Банка России в регулировании процентных ставок.
  2. Массовое производство выставочных товаров. Оформление выставок.
  3. МЕХАНІЗМ РОЗРАХУНКУ І СТЯГНЕННЯ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ
  4. Определение диапазонных тарифных ставок.
  5. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ І СПЛАТИ МИТНИХ ЗБОРІВ
  6. Применение оптимальной системы производства требует и одновременно ведет к сокращению цикла изготовления продукции и запасов, а также улучшает показатели поставок.
  7. Роль Банка России в регулировании процентных ставок.
  8. С помощью общецеховых ставок.
  9. Теории А.Смита.
  10. ХАРАКТЕ­РИСТИКА МИТНИХ РЕЖИМІВ.

Види мита (ЗУ „Митний тариф України”):

1) за способом стягування:

адвалорні (вартісне) -нараховуються у відсотках до митної вартості товарів, які обкладаються митом (наприклад, 30 % від митної вартості). Застосовуються при обкладанні товарів, що мають різні якісні характеристики в межах однієї товарної групи. Перевагою є підтримання постійного рівня захисту внутрішнього ринку незалежно від цінових коливань, недоліком – необхідність проведення оцінки митної вартості, що дає можливість для зловживань з боку як сторін торговельної угоди, так і з боку митних органів;

специфічні - нараховуються у встановленому грошо­вому розмірі на одиницю товарів, що обкладаються митом (15 дол. за 1 шт., т., м.). Специфічні мита накладаються, як правило, на стандартизовані товари. Перевагою є простота його нарахування та адміністрування, недоліком є залежність рівня митного захисту від коливань ціни на даний товар – із зростанням імпортної ціни рівень захисту внутрішнього ринку знижується, а за умов економічного спаду та зниження імпортних цін специфічний тариф збільшує рівень захисту внутрішнього ринку;

комбіновані - поєднує обидва ці види митного об­кладання (3% від митної вартості, але не менше 15 дол. за 1).

2) за об'єктом обкладання:

♦ ввізне (імпортне) мито - нараховується на товари при їх ввезенні на митну територію держави. Ввізне мито ди­ференційоване, ставки таких видів:

а) преференційні, що допускають зниження ставок мита чи звільнення від обкладання митом. Вони застосовуються до то­варів, що надходять з держав, які створюють разом з держа­вою, яка стягує мито, митний союз чи зону вільної торгівлі, або до товарів, які надходять із країн, що розвиваються;

б) пільгові, які застосовуються до товарів, що надходять з країн чи економічних союзів, що користуються режимом найбільшого сприяння;

в) повні (загальні), що застосовуються до всіх інших то­варів.

Ввізні мита є переважною формою мит, що застосовують­ся всіма країнами світу для захисту внутрішнього ринку від іноземної конкуренції;

♦ вивізне (експортне) мито - нараховується на товари при їхньому вивезенні за межі митної території країни. Ця форма мит застосовується рідко, як правило, у випадках вели­ких розходжень між внутрішніми і світовими цінами на певні види товарів. їх мета — зменшити експорт і поповнити бюджет країни. Ставка експортного мита дорівнює відсотковому пере­вищенню експортної ціни товару над ціною, за якою він про­дається на внутрішньому ринку.

3) за характером:

сезонне (ввізне і вивізне)мито - нараховується на товари сезонного характеру для оперативного регулювання міжнародної торгівлі. Термін дії не перевищує декількох місяців за рік (в Україні — до чотирьох місяців з моменту вста­новлення);спеціальне мито застосовується державою в таких ви­падках:

а) як захисне, якщо товари ввозяться на митну територію країни в таких кількостях чи на таких умовах, що наносять або загрожують завдати шкоди вітчизняним виробникам подібних чи безпосередньо конкуруючих товарів;

б) як запобіжний захід стосовно учасників ЗЕД, що порушують державні інтереси в даній галузі, а також як захід для припинення несумлінної конку­ренції;

в) як захід у відповідь на дискримінаційні дії і (чи) не­дружні дії з боку закордонних держав, а також у відповідь на дії окремих країн, що обмежують здійснення законних прав суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності держави.

Ставка спеціального мита встановлюється в кожному ок­ремому випадку.

антидемпінгове мито,що застосовується при ввезенні на митну територію країни товарів за ціною істотно нижчою, ніж у країні походження в момент цього експорту, якщо таке вве­зення завдає чи загрожує завдати шкоди вітчизняним вироб­никам подібних або конкуруючих товарів або перешкоджає організації чи розширенню виробництва таких товарів. Нараховується на товари, що є об'єктом застосування антидемпінгових заходів, і слугує тим­часовим збором для компенсації втрати від товарного демпінгу. Нараховується тільки після проведення антидемпінгового розслідування й одержання об'єктивних до­казів нанесення збитку чи погрози нанесення збитку вітчиз­няній економіці.

Розмір ставки антидемпінгового мита визначається:

- у відсотках до митної вартості товару, що є об'єктом ан­тидемпінгового розслідування;

- як різниця між мінімальною ціною і митною вартістю даного товару (як різниця між цінами товару на внутрішньому і зовнішньому ринках).

компенсаційне мито,що застосовується при ввезенні на митну територію країни товарів, при виробництві чи екс­порті яких прямо або побічно використовувалася субсидія, як­що таке ввезення завдає чи загрожує завдати шкоди національним виробникам подібних чи безпосередньо конку­руючих товарів або перешкоджає організації чи розширенню виробництва таких товарів.

Компенсаційне мито нараховується після проведення розслідування й одержання об'єктивних доказів нанесення істотного збитку національній економіці.

Розмір ставки компенсаційного мита визначається:

- у відсотках до митної вартості товару, що є об'єктом антисубсидиційного розслідування;

- різницею між мінімальною ціною і митною вартістю зазначеного товару.

Ставка компенсаційного мита не повинна перевищувати встановленого розміру субсидій.

Введення компенсаційних мит дозволяє вирівнювати умо­ви торгівлі.

4) за походженням:

автономні - мита, що вводяться на підставі однобічних рішень органів державної влади країни;

договірні - мита, установлювані на базі двосторонньої чи багатосторонньої угоди;

преференційні - мита з нижчими ставками порівняно з діючим тарифом. Вони накладаються на підставі бага­тосторонніх угод на товари, які походять з країн, що розвиваються, чи країн, що створюють разом з даною країною митний союз чи зону вільної торгівлі або утво­рюються в прикордонній торгівлі.

Тарифна квота -різновид перемінних митних податків, ставки яких зале­жать від обсягу імпорту товару.

Види ставоктарифних квот:

- внутрішньоквотоваставка тарифу - обкладається при імпорті в межах визначе­них кількостей товару,

- понадквотоваставка тарифу - при перевищенні визначеного обсягу імпорту.

До одного виду мита можуть застосовуватися різні ставки, які встановлюються в митному тарифі.

ВИДИ МИТНИХ СТАВОК:

1) за типом ставок:

постійні - це ставки митного тарифу, встановлені орга­нами державної влади, що не можуть змінюватися за­лежно від обставин;

змінні - це ставки митного тарифу, що можуть зміню­ватись у встановлених органами державної влади ви­падках.

2) за способом обчислення:

номінальні - митні ставки, зазначені в митному тарифі;

дійсні - реальний рівень митних ставок на кінцеві то­вари, обчислені з урахуванням рівня мит, накладених на імпортні вузли і деталі цих товарів.

Для захисту національних виробників готової продукції і стимулювання ввезення сировини і напівфабрикатів може ви­користовуватися тарифна ескалація.

Тарифна ескалація- це підвищення рівня митного обкла­дання товарів у міру зростання ступеня їхнього оброблення.

Чим вища відсоткова ставка імпортного тарифу в міру про­сування від сировини до готової продукції, тим вищий ступінь захисту виробників готової продукції від зовнішньої конку­ренції.

3) за розміром:

- генеральні (максимальні). Є найвищими тарифними ставками, стягнутими країною відповідно до її митного тарифу. Застосовуються державою до товарів, які вивозяться з країн, із якими дана держава не має договорів, укладених на основі режиму найбільшого сприяння;

- мінімальні - пільгові ставки мита, установлені державами на основі укладених ними торговельних договорів або в односторонньому порядку стосовно товарів як поступка іншій договірній стороні.

Мінімальні ставки мита застосовуються до товарів (якщо не передбачається їх безмитний увіз), які походять або ввозяться з країн, що застосовують до держав увозу режим найбільшого сприяння у митному оподаткуванні;

- конвенційні, установлені для товарів, що походять із країн, які уклали між собою угоду про стягнення цих більш пільгових митних ставок; із країн, на які такі угоди поширюються згідно з принципом найбільшого сприяння. Застосовуються державою з метою розширення торговельних відносин з іншими країнами. Широко застосовується країнами ЄС і Європейської асоціації вільної торгівлі;

- преференційні. Є найбільш пільговими. Вони рекомендуються однією державою (або групою держав) у формі знижок із митного тарифу і не поширюються на треті країни. Преференційні митні тарифні ставки в США становлять у середньому 10% від ставки мита, установленому згідно з режимом найбільшого сприяння, у Японії вони більш ніж на 10%, а в ЄС на 13% нижчі середнього рівня мита для третіх країн.

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 466; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.161.77.30
Генерация страницы за: 0.004 сек.