Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Збори як форма прийняття колективного рішення

Читайте также:
 1. C.15.9Исходная информация
 2. CASE-технологии проектирования информационных систем
 3. CDR (CorelDraw) - векторный формат. Рабочий формат графического пакета CorelDraw фирмы Corel Corporation.
 4. Cетевые информационные технологии
 5. ECDIS в структуре речной информационной службы
 6. F. Информационно-компьютерная поддержка.
 7. I. Большая вегетативная форма.
 8. I. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕТОВ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ.
 9. II. Информационные системы
 10. II. Пьезоэлектрические трансформаторы (ПЭТ).
 11. II.Пьезоэлектрические трансформаторы (ПЭТ).
 12. III форма филогенеза.

Мистецтво перемовин

ТЕМА 1. Форми колективного обговорення професійних проблем

Професійна комунікація

 

1. Мистецтво перемовин.

2. Збори як форма прийняття колективного рішення.

3. Нарада.

4. Дискусія. Форми організації дискусії

5. «Мозковий штурм» як евристична форма, що активізує креативний потенціал співрозмовників під час колективного обговорення проблеми.

 

 

Перемовини – обговорення певного питання з метою з’ясування позицій сторін або підписання угоди. Перемовини призначені створити можливість їх учасникам на основі взаємного обміну думками (у формі пропозицій) укласти угоду, яка відповідає інтересам обох сторін, або досяги інших рішень. Прийняте після спільного обговорення рішення може бути: конструктивним (пов’язане зі змінами на краще); деструктивним (руйнівним); пропагандистським (обіцянки без конкретних зобов’язань); заспокійливим.

 

Класифікація перемовин

 

1. За кількістю учасників: двосторонні, багатосторонні.

2. За повторюваністю: разові, постійні.

3. Залежно від мети перемовини бувають: спрямовані на встановлення взаємин; на нормалізацію стосунків; на зміну характеру контактів; на досягнення певних результатів тощо.

4. За змістом: політичні, економічні, особисті.

5. За характером: офіційні (результатом стає підписання юридичних документів), неофіційні.

 

Перемовини мають три стадії:

1. Підготовка до перемовин передбачає: з’ясування проблеми, мети, формування загальної позиції, вироблення конкретного ставлення до співрозмовника.

2. Проведення перемовин.

У процесі ведення перемовин слід дотримуватися таких принципів:

· чітко визначити свої інтереси, аргументовано відстоювати їх;

· враховувати й поважати інтереси іншої сторони;

· під час обговорення проблеми доцільно розглядати кілька варіантів її вирішення;

· підтримувати комфортну психологічну атмосферу, а саме: не говорити занадто голосно/тихо, швидко/повільно; не вживати слова і вирази, що виражають категоричність, безкомпромісність (безумовно, тільки так); краще вживати вирази мені здається, я думаю, можливо, може тощо.

3. Завершення перемовин.

Якщо перемовини мали позитивний результат, то на завершальній стадії стисло повторюють головні положення (питання), що обговорювались, характеризують суть основних домовленостей майбутньої угоди.

За негативного результату перемовин варто зберегти суб’єктивний контакт з партнером, створити дружню, невимушену атмосферу прощання.

 

 

Збори – зібрання членів організації, що проводяться з метою спільного обміну думками з певних питань, актуальних для колективу (збори акціонерів, партійні збори, профспілкові збори тощо).За складом учасників збори поділяють на: відкриті (присутні члени організації та запрошені сторонні особи); закриті (зібрання лише членів колективу, організації); урочисті (зібрання з нагоди відзначення певних урочистостей чи історичних дат).

Збори готуються заздалегідь і складаються з таких етапів:

1. Підготовка зборів: зазвичай займається робоча група.

2. Висвітлення проблеми та її обґрунтування. Заслуховування основного виступу: виступає з доповіддю авторитетна особа, яка добре володіє предметом обговорення і готова кваліфіковано його викласти.

3. Обговорення проблеми відбувається у формі виступів учасників зборів; краще, коли вони підготовлені заздалегідь і присвячені одній темі.

Після припинення обговорення внесені пропозиції систематизують, готують проект рішення, який пропонують на розгляд учасникам зборів.

4. Ухвалення рішення. Рішення складається з двох частин: констатування (виклад ситуації) та ухвалення (оцінка проблеми; завдання, які треба виконати; зазначаються виконавці та терміни виконання; визначається відповідальні особи, що контролюють виконання рішення зборів).

 

Вимоги до зборів

 

1. Збори проводяться при визнанні необхідності їх більшістю колективу.

2. Збори повинні допомагати досягненню конкретно поставленої мети.

3. Збори повинні бути плановими (що не включає можливості проведення оперативних засідань, коли в цьому є необхідність).

4. Збори повинні слугувати глибокому обговоренню актуальних питань, які хвилюють кожного члена колективу.

5. Збори повинні допомагати прийняттю продуманих, значимих для колективу рішень.

6. Збори повинні забезпечити заслуховування звіту кожного і колективного прийняття оцінки його діяльності.

7. На кожних чергових зборах необхідно заслуховувати інформацію про виконання раніше прийнятих рішень.

8. Періодично повинен проводитися глибокий аналіз діяльності всього колективу з метою подолання недоліків в роботі і пошуків резервів її подальшого удосконалення.

9. Збори повинні допомагати удосконаленню організації роботи.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Перечень рекомендуемой литературы | Дискусія. Форми організації дискусії

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 2153; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.