Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Активи підприємства: сутність та класифікація

Лекція 10

1. Активи підприємства: сутність та класифікація.

2. Аналіз обсягу, структури та динаміки активів підприємства.

 

Мета: розкрити поняття активів та основи їх класифікації, визначити особливості аналізу активів підприємства.

Ключові слова та терміни: активи, оборотні активи, необоротні активи.

Література:

1. Косова Т.Д., Сухарев П.М., Ващенко Л.О. та ін. Організація і методика економічного аналізу. Навч.посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 528 с.

2. Андрєєва Г.І., Андрєєва В.А. Організація і методика економічного аналізу. – Суми: ДНВЗ «УАБС НБУ», 2009. – 353 с.

3. Барабаш Н.С. Аналіз господарської діяльності / Наталія Степанівна Барабаш. – К.: КНТЕУ, 2005. – 395 с.

4. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник: - 2-ге вид., перероб. та доп. / Євген Володимирович Мних – К.: ЦНЛ, 2005. – 472 с.

5. Чумаченко М.Г. Економічний аналіз / Микола Григорович Чумаченко. – К: КНЕУ, 2003. – 586 с.

 

Активи підприємства – це засоби господарюючого суб‘єкта, які потрібні для його функціонування у різних формах діяльності з метою отримання прибутку. Активиресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигід у майбутньому.

У загальному вигляді під ресурсами підприємства мають на увазі грошові кошти, цінності, запаси, можливості, джерела коштів, доходів. Іншими словами, ресурсами підприємства є необоротні й оборотні активи, що перебувають на балансі і можуть забезпечити досягнення передбачуваних підприємством цілей. Вирішальне значення для визнання ресурсів активами має не факт перебування їх на балансі, а рух коштів підприємства у готівковій і безготівковій формах, зумовлений використанням ресурсів.

Контроль над активами означає можливість вирішального впливу з боку підприємства на них з метою отримати вигоди від їх використання. Контроль, як правило, супроводжується наявністю права власності. Для частини активів (фінансові інвестиції, дебіторська заборгованість) характерний тісний зв'язок з правом власності. Однак у деяких випадках наявність права власності не є істотною умовою для визнання активом. Наприклад, підприємство передає об'єкт основних засобів в оренду, її умовами є регулярні виплати орендної плати, однак право контролювати порядок використання коштів підприємству може бути не надано.

Відповідно до принципів ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності за міжнародними стандартами активи підприємства класифікуються за різними ознаками.

1. За формою функціонування: матеріальні, нематеріальні, фінансові.

2. За характером участі у господарському обороті: довготермінові (необоротні) і короткотермінові (оборотні).

3. За характером обслуговування: операційні, інвестиційні. До операційних належать основні виробничі засоби, нематеріальні активи операційної діяльності, оборотні операційні активи. До інвестиційних відносять реальні інвестиції та коротко-і довгострокові фінансові вкладення.

4. За джерелами формування: валові та чисті. Валові активи - це вартість підприємства, утворена за рахунок власного і залученого капіталу. Чисті активи сформовані лише за рахунок власного капіталу.

5. За чутливістю до інформаційних потоків: монетарні, немонетарні. До монетарних належать грошові кошти, депозити, короткострокові фінансові вкладення і засоби в розрахунках. Немонетарні активи – основні засоби, запаси, готова продукція, незавершене будівництво, товари.

6. За рівнем ліквідності активи класифікують залежно від можливостей їх переведення у засоби платежу на: абсолютно ліквідні (грошові кошти), високоліквідні (поточні фінансові інвестиції та поточна дебіторська заборгованість), середньо ліквідні інша дебіторська заборгованість і готова продукція), низько ліквідні (запаси матеріальних ресурсів, незавершене виробництво, основні засоби, нематеріальні активи, довгострокова дебіторська заборгованість), неліквідні (безнадійна дебіторська заборгованість, витрати майбутніх періодів).

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Тема 5. Аналіз активів підприємства | Аналіз обсягу, структури та динаміки активів підприємства
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 10049; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.