Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Обробка заготовок на розточувальних верстатах

Читайте также:
 1. Виды и способы изготовления заготовок
 2. Відкладена обробка переривань
 3. Електромеханічна та електроіскрова обробка деталей
 4. Заготовок.
 5. Збір і обробка даних моніторингу забруднення атмосфери
 6. Конструктивное оформление элементов литых заготовок.
 7. Лекція 2. Основні рухи у верстатах.
 8. Лекція 8. Обробка та аналіз матеріалів дослідження
 9. Методы получения заготовок.
 10. Механічна кулінарна обробка круп, бобових і макаронних виробів
 11. Наукова обробка документів як складова інформаційної діяльності
 12. Наукова обробка документів як сукупність процесів аналізу і синтезу

15.1. Призначення і типи розточувальних верстатів.На розточувальних верстатах свердлять, розточують і розвертають отвори, підрізують торцеві площини, фрезерують плоскі й фасонні поверхні тощо. Розточувальні верстати мають горизонтально або вертикально розміщений шпиндель, який здійснює обертальний (головний) рух, а також рух осьової подачі. Різальний інструмент (свердла, зенкери, розвертки, фрези, державки з різцями тощо) закріплюють у конічному отворі шпинделя безпосередньо або за допомогою перехідних втулок.

Розточувальні верстати поділяють на горизонтально-розточувальні, координатно-розточувальні та ін.

15.2. Горизонтально-розточувальні верстатиє найпоширенішим типом верстатів цієї групи. Вони призначені для виконання різних розточувальних робіт, головним чином у складних і великих деталях в одиничному і серійному виробництві.

На рис.17 показано загальний вигляд горизонтально-розточувального верстата.

На станині 1 розміщено стояк 2, по вертикальних напрямних якого переміщується шпиндельна бабка 3. Головним рухом верстата є обертання горизонтального шпинделя б або планшайби 4 з розміщеним на ній радіальним супортом 5 з різцем. Рух подачі може передаватися інструменту або заготовці.

Подача інструмента може здійснюватися переміщеннями шпинделя 6 уздовж осі (s0), шпиндельної бабки 3 по вертикальних напрямних (sв) і супорта 5 з різцем по радіальних напрямних планшайби (sp). Одночасно з шпиндельною бабкою по вертикальних напрямних стояка 7 може переміщуватися люнет 8, який підтримує встановлені в шпинделі розточувальні оправки (борштанги).

При обробці різцем широких торцевих поверхонь використовують планшайбу 4 з супортом 5. Незалежне обертання шпинделя і планшайби з радіальним супортом забезпечує одночасне розточування і обробку площин різцем.

Рис.17. Загальний вигляд горизонтально-розточувального верстата

Заготовку встановлюють на поворотному столі 11, який розміщується на каретці 10, що переміщується в поперечному напрямі. Каретка 10 розміщена на полозках Я які здійснюють поздовжній рух по напрямних станини.

На горизонтально-розточувальних верстатах можна виконати такі операції: свердління, зенкерування і розвертання отворів (рис.18, а), розточування отворів великого діаметра (рис.18, б), розточування одночасно кількох отворів різцями, закріпленими в борштанзі (рис.18, в), обточування і підрізання пластинчастим різцем і фрезерування поверхонь (рис.18, г...е) тощо.

15.3. Координатно-розточувальні верстати призначені для обробки точних отворів, осі яких мають бути на певній, точно витриманій відстані одна від одної або від базових поверхонь. Сучасні кординатно-розточувальні верстати забезпечені оптичними ділильними пристроями, які дають змогу переміщувати стіл, траверсу і розточувальну головку верстата з точністю до 0,001 мм. Застосовують ці верстати в основному для остаточної обробки отворів у деталях точних приладів і в інструментальних цехах при обробці точних пристроїв, кондукторів і штампів. Координатно-розточувальні верстати розміщують в ізольованих приміщеннях, де підтримується стала температура.
 

Рис. 18. Обробка деталей на горизонтально-розточувальних верстатах

Двостояковий координатно-розточувальний верстат (рис.19) має станину 1, траверсу 3, яка переміщується по вертикальних напрямних стояків 2, розточувальну головку 4, що переміщується по напрямних траверси і має шпиндель 5, якому надаються обертання і осьова подача, стіл 7, який переміщується в повздовжньому напрямі і на якому розміщено поворотний стіл 6. верстат може вести обробку деталей у полярній і координатній системах координат.

 

 

Рис. 19.Координатно-розточувальний верстат

 

 

Запитання і завдання для самоконтролю:

 

1.Які ви знаєте рухи в металорізальних верстатах?

2.Основні схеми обробки різанням.

3.Як впливають геометричні параметри токарного різця на процес різання?

4.Основні елементи зрізуваного шару.

5.Основні явища, які супроводжують процес стружкоутворення.

6.Сили різання при точінні.

7.Критерії затуплення і стійкість інструментів.

8.Від яких факторів залежить швидкість різання?

9.Як позначають металорізальні верстати?

10.Які види робіт виконують на токарних верстатах?

11.Основні частини токарно-гвинторізного верстата і їх призначення.

12.Основні типи токарних різців.

13.Приладдя токарних верстатів.

14.Основні методи обробки конічних і фасонних поверхонь на токарних верстатах.

15.Які роботи виконують на карусельних верстатах?

16.Особливості будови і роботи на токарно-револьверних верстатах.

17.Основні типи токарних автоматів.

18.Які основні операції обробки отворів виконують на свердлильних верстатах?

19.Геометричні параметри спірального свердла.

20.Які основні типи і елементи зенкерів і розверток?

21.Основні типи свердлильних верстатів.

22.Які методи кріплення інструментів і заготовок на свердлильних верстатах?

23.Обробка деталей на горизонтально-розточувальних верстатах.

 

Список рекомендованої літератури

1. Дальский А.А. и др.. Технология конструкционных материалов.- М.:Машиностроение, 1985,-448с.

2. Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение,-3-е изд.- М.: МАшиностроение,1990,-528с.

3. Технологія конструкційних матеріалів: Підручник / М.А.Сологуб, І.О. Рожнецький, О.І. Некоз та ін..: За ред. М.А. Сологуба.-2-е вид. перероб.і допов.- К.: Вища школа, 2002,374с.

4. Андреев В.В. Судостроительные материалы. – Л., Судостроение, 1985.-120с.

5. Гуляев А.П. Металловедение.- М., Металлургия, 1977.- 647с.

6. Стальниченко О. И. Материаловедение и технология материалов.-Киев, -Высшая школа, 1986.-285с.

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Свердла | Тема 9. Еталонна модель OSI

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 1894; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.