Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

НАЦІОНАЛЬНА МОВА. МОВА І МОВЛЕННЯ


Мова і мовлення.

Ключові поняття і терміни: мова як ідеальна система і засіб спілкування; мовлення як матеріальне явище, резуль­тат і процес спілкування; практичне значення знань про специфіку мови і мовлення.

 

Уперше розрізнення понять «мова» і «мовлення» відбулося тільки на початку XX століття завдяки відомим лінгвістам – швейцарцю Фердинанду де Соссюру і росіянину Льву Щербі. Проте й зараз у повсякденному спілкуванні ці терміни вживаються як синоніми, хоча без з’ясування різ­ниці між ними неможливо усвідомити систему будь-якої мови (морфології і синтаксису або методики викладання іноземних мов). Зрештою, це при­зводить до поверхового уявлення про граматику як науку, що вивчає правила написання слів (можна подумати, що без писемної форми мовлення граматики не існувало!), а вивчення мови зводиться до запам’ятовування багатьох визначень і винятків, які практично не сприяють логічному і пра­вильному спілкуванню ані в усній, ані в писемній формах. Помилки стають постійним явищем, мова перетворюється у невизначену абстракцію, а мов­лення у збіднілий і психологічно напружений процес із запізнілою реакці­єю на ситуацію або відсутністю цієї реакції взагалі.

Справа у тому, що мова і мовлення – поняття близькі, але не тотожні.

Мова – це ідеальна система матеріальних одиниць(звуків, слів, моделей речень тощо), яка існує поза часом і простором.Це певний код, шифр, відомий усім представникам мовного колективу, незалежно від їх віку, статі, тембру голосу або місця проживання.

Коли з’являється необхідність, цей код приводиться в дію і матеріалізується в окремому акті говоріння, тобто у мовленні.

Таким чином, якщомова – це тільки засіб спілкування, то мовлен­ня – сам процес і результат спілкування, який відбувається у певній аудиторії і в певних часових рамках, матеріалізуючись у звуках, інто­нації, жестах і міміці(останнє характерне для глухонімих) або буквах і розділових знаках(чи в інших технічних засобах). Мову ми можемо від­чути тільки через мовлення, бо мовлення – це мова в дії. Мова однакова для всіх членів певного мовного колективу, а мовлення завжди індивідуа­льне. Воно реалізується у безлічі варіантів і ситуацій (табл. 1).

Таблиця 1

НАЦІОНАЛЬНА МОВА (літературна мова, національний фольклор, територіальні діалекти, соціальні жаргони)
Зовнішній прояв (форма) Внутрішній прояв (зміст)

 

МОВА ідеальна система матеріальних одиниць (звуків, слів, моделей речень), яка існує у статиці поза часом і простором МОВЛЕННЯ матеріалізація мовної ситими (звуків, букв, жестів, міміки, інтонації) у певній аудиторії і в певних часових рамках ТИП НАЦІОНАЛЬНОГО МИСЛЕННЯ і національного світосприйняття ПРОЯВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ І ПСИХОЛОГІЇ певної нації 

Засіб і процес спілкування Засіб спільності нації

 

Розрізнення таких базових понять, як «мова» і «мовлення», дозволяє по-новому подивитися на практику мовної підготовки.

Отже, правильне мовлення, якщо воно оточує людину ще з дитинс­тва, формує і глибину мовних знань, але, з іншого боку, недбале став­лення до вивчення мовної системи (фонетики, граматики, лексики) зрештою призводить до помилок в усній і писемній формах спілкуван­ня. При цьому неабиякого значення набувають питання про походжен­ня і функціонування мови взагалі й української національної мови зок­рема, а також про специфіку різних форм мовлення у конкретних сфе­рах людського спілкування.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ФУНКЦІЇ МОВИ. СТИЛІ І ФОРМИ МОВЛЕННЯ | Походження і функціонування мови

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 376; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.