Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ВИХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ

ПЛАН

1. Виховні цінності як основа цілей виховання.

2. Виховання європейської громадянськості.

3. Кодекс виховних цінностей в умовах мулькультурного суспільства.

4. Виховання культури миру як глобальної планетарної цінності.

5. Екологічне виховання як важливий компонент системи виховання

Література

1. Зязюн І. Молодь на шляхах свободи і демократії // Шлях освіти. – 1997. – №3

2. Долженко В.А. Проблема воспитания духовных ценностей // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Зб. наук. пр. / Гол. ред. Г.П. Шевченко. – Вип. 6(12). – Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля, 2005. – С. 38-45.

3. Ціннісні парадигми освіти. – Х.: Видав. гр. “Основа”, 2004. – 128 с.

4. Подмазин С. И. Личностно-ориентированное образование. Социально-философское исследование. – Запорожье: Просвіта, 2000. – 250 с.

5. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти //Інформаційний вісник Міністерства освіти України. – 1996. - № 13.

6. Education for European citizenship with a global dimension. European teachers’ seminar. Leeds, United Kingdom. – 3-6 March 1998. Council for cultural cooperation. – Strasbourg, 1998.

7. Сбруєва А.А. Порівняльна педагогіка: Навчальний посібник. – 2-ге вид., стер. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2004. – 320 с.

 

Система цінностей як основа цілей виховання

Кардинальні політичні, соціальні й економічні перетворення, становлення суверенітету держави Україна потребують і нового переосмислення виховання підростаючого покоління. Життя вимагає розглядати його під кутом розвитку національної самосвідомості, гуманізації та гуманітаризації освіти.

Сучасна школа, як і суспільство загалом, переживають складний період, коли здійснюється рішучий поворот до особистості школяра. Така школа поважає власну гідність кожного учня, його індивідуальну життєву мету, запити й інтереси, створює сприятливі умови для його самовизначення, самореалізації та розвитку.Виховання як процес слід розглядати з філософської та психолого-педагогічної позиції. Це цілеспрямоване формування в особистості певного ставлення до людей і навколишньої дійсності. Причому формування розглядається не як зовнішній тиск на особистість, а збудження й стимулювання її внутрішньої потреби до відповідного мислення, дій, духовних потреб.

Вперше у документах ООН у 1985 році зазначалося, що зі зростанням чисельності молоді на планеті вона стала найбільш потужним чинником у політичному, економічному, соціальному, культурному розвитку суспільства. До кінця XXI століття люди віком до 30 років становитимуть майже 60% населення земної кулі, а до 25 років – близько 50%. Спостерігається зростання ролі молоді у суспільних процесах, проте вона залишається, за оцінкою Комісії з міжнародних гуманітарних питань ООН, найбільш уразливою соціальною групою, чиє життя піддається загрозі, а благополуччя не відповідає мінімальним стандартам. У 1989 році 44 сесія Генеральної Асамблеї ООН прийняла «Конвенцію про права дитини», в якій визнано, «що дитині для повного і гармонійного розвитку її особистості необхідно рости в сімейному оточенні, в атмосфері щастя, любові і розуміння». Конвенція містить ряд статей, які покликані забезпечити правовий захист дітей з огляду на їх «фізичну і розумову незрілість» [16, 44].

 

Однак проблеми дітей та молоді, попри декларування їх на рівні урядів держав та міжнародної співдружності, часто не вирішуються в реальному житті, натомість вони накопичуються і загострюються. Такі явища, як криза сім'ї, популяризація насилля засобами масової інформації, екологічні катаклізми тощо, служать чинниками, що додатково ускладнюють здійснення допрофесійної соціалізації молоді школою, обумовлюють необхідність більш чіткого усвідомлення духовних цінностей сучасного суспільства.

Ідеологічні уявлення про школу, адекватну сучасному суспільству, базуються на методології загальнолюдської та національної культури та моралі, яка відображає прогресивні цінності та ідеали.

Кожне суспільство будує своє життя відповідно до цінностей, які приймає і в які вірить. Сучасне виховання базується на системі цінностей, які через культуру, традиції, філософію, релігію вказують на вектор виховних зусиль, формують виховний ідеал.

Цінності — це основа мети виховання. Раніш виховувались класові цінності, сьогодні акцент зроблено на загально­людські цінності. Мета виховання є другорядною по відношенню до цінностей. Змінюються цінності — змінюються норми, змінюються цілі виховання.

Омелян Вишневський, професор Дрогобицького педагогічного інституту, запропонував «Кодекс цінностей»:

Абсолютні вічні цінності: добро, совість, правда, віра, надія, любов, доброта, чесність, справедливість, милосердя тощо.

Основні національні цінності: патріотизм, готовність до захисту Батьківщини, почуття національної гідності, історична пам'ять, пошана до державних та національних символів, дбайливе ставлення до національних багатств, рідної природи тощо.

Основні громадські цінності: прагнення до соціальної гармонії та справедливості, захист індивідуальних прав і свобод, висока повага закону, право людини на життя, гідність, безпеку, рівні можливості, право на свободу думки, совісті, вибору конфесії, право на самовираження, толерантне ставлення до чужих поглядів, які не суперечать загальноприйнятим нормам, тощо.

Цінності сімейного життя: вірність, довіра, піклування про дітей, піклування про батьків, старших у сім'ї, злагода між членами сім'ї, повага прав дитини і прав старших, здоровий спосіб життя, охорона традицій тощо.

• Цінності особистого життя: орієнтація на пріоритет задоволення духовних потреб, внутрішня свобода, воля (самоконтроль, самодисципліна), мудрість, розум, здоровий глузд, лагідність, доброзичливість, оптимізм, гармонія душі і зовнішньої поведінки, творча активність, ініціативність, працьовитість, цілеспрямованість тощо.

· Валео-екологічні цінності: здоров’я людини, здоровий спосіб життя, відродження культу здоров’я і фізичної краси людини, гармонійний розвиток, розуміння єдності людини з природою, турботливе ставлення до неї та Землі взагалі.Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 420; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.