Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Практичне завдання. Економічне значення економії ОбФполягає в тому, що від неї залежить величина необхідних підприємству коштів для здійснення процесу виробництва та реалізації

Читайте также:
 1. II. Контрольні роботи і завдання для перевірки мовленнєвих навичок та вмінь
 2. Виховні завдання
 3. Графічний спосіб завдання безлічі
 4. Додаткові завдання
 5. Домашнє завдання
 6. Домашнє завдання
 7. Завдання
 8. Завдання 2
 9. Завдання 6
 10. Завдання вирівнювання і інтервалів
 11. Завдання відступів
 12. Завдання для самостійної роботи 6.3: Довести необхідністьтеореми 6.4.

IV

Економічне значення економії ОбФполягає в тому, що від неї залежить величина необхідних підприємству коштів для здійснення процесу виробництва та реалізації продукції.

Схема впливу економії на результати господарювання підприємства:зниження витрат ОбФ –зниження собівартості – підвищення фін.результатів діяльності – зростання суми прибутку – власні кошти для модернізації тощо. Забезпечується наступними заходами:

1) використання НТП, що забезпечує зниження обсягу споживання ОбФ (ресурсозберігаючі);

2) дотримання норм і нормативів витрат ОбФ;

3) прискорення обороту ОбФ;

4) зниження розмірів страхових запасів;

5) забезпечення ритмічності поставки:

6) організація ефективного матеріального стимулювання економії окремих видів ОбФ (система преміювання).

Питання для самостійного опрацювання

1. Нормування оборотних фондів підприємства готельного господарства.

2. Фактори, що слід враховувати при здійсненні нормування оборотних коштів підприємства.

3. Джерела утворення оборотних засобів підприємства.

4. Показники ефективності використання матеріальних ресурсів.

5. Вплив оборотності оборотних коштів на кінцеві результати роботи підприємств

Контрольні запитання

1. Дайте визначення терміну оборотні кошти підприємства

2. Дайте характеристику оборотних виробничих фондів та фондів обігу (сфера обігу)

3. Назвіть ознаки, за якими класифікуються оборотні кошти підприємства

4. Які фактори слід враховувати при здійсненні нормування оборотних коштів

5. Які ви знаєте власні джерела формування оборотних коштів

6. Охарактеризуйте роль банківських кредитів при формовані з їх допомогою оборотних коштів підприємства

7. Які ви знаєте показники використання оборотних коштів

8. До яких наслідків призводить прискорення обертання оборотних коштів

9. Які напрямки розміщення оборотних коштів можна віднести до високоліквідних активів

10. Які напрямки розміщення оборотних коштів можна віднести до середньо ліквідних активів

11. Які напрямки розміщення оборотних коштів можна віднести до низько ліквідних активів

12. Назвіть шляхи економії оборотних фондів

Теми рефератів

1. Оборотні фонди та фонди обігу на підприємствах готельного господарства і туризму.

2. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних фондів на підприємствах готельного господарства і туризму.

3. Напрямки розміщення оборотних коштів високо- та середньо ліквідних активів.

4. Сучасні джерела формування оборотних коштів на підприємствах України.

5. Роль банківських кредитів при формуванні оборотних коштів підприємства.

Тестовий контроль для перевірки знань1. Оборотні фонди підприємства - це:

а) сукупність матеріально-речових цінностей, що одноразово беруть участь у процесі виробництва і цілком переносять свою вартість на вартість продукції (послуг);

б) частина виробничих фондів підприємства, що проходить три стадії кругообігу (грошову, виробничу і товарну) у кожному технологічному циклі виготовлення продукції;

в) предмети та засоби праці, термін експлуатації яких не перевищує 1 рік;

г)усі відповіді правильні.

2. Оборотні кошти підприємства – це:

а) гроші в касі підприємства, на розрахункових і валютних рахунках, у розрахунках

б) кошти, авансовані у виробничі оборотні фонди та фонди обігу

в) оборотні активи

г) предмети праці

3. Оборотні виробничі фонди – це:

а) оборотні кошти у виробництві

б) оборотні кошти у виробництві та готовій продукції

в) оборотні кошти у запасах

г) оборотні кошти у виробничих запасах та у виробництві

4. До оборотних фондів відносяться:

а) продукція, що не пройшла всі стадії обробки;

б) запаси готової продукції на складах підприємства;

в) кошти на валютному рахунку;

г) усі відповіді правильні.

5. Оборотні кошти підприємства – це:

а) гроші в касі підприємства, на розрахункових і валютних рахунках;

б) оборотні активи;

в) кошти, авансовані у виробничі оборотні фонди та фонди обігу.

6. Яка частина оборотних коштів обслуговує сферу обігу:

а) готова продукція на складі;

б) готова продукція, грошові кошти й кошти в розрахунках;

в) кошти на рахунках у банках і касі, у розрахунках, дебіторська заборгованість.

7. Які з перерахованих елементів слід включати до нормованих оборотних засобів:

а) витрати майбутніх періодів;

б) запаси тари і палива;

в) товари на складі;

г) відвантажена неоплачена продукція та засоби у розрахунках;

д) незавершене виробництво;

е) грошові засоби.

8. Які елементи входять до фондів обігу:

а) товари на складі

б) запаси сировини і матеріалів

в) засоби у розрахунках

г) витрати майбутніх періодів

д) відвантажена неоплачена продукція

е) грошові засоби.

9. Швидкість обороту оборотних фондів підприємства характеризує показник:

а) коефіцієнт оборотності;

б) коефіцієнт завантаження;

в) тривалість одного обороту;

г) рентабельність оборотних фондів.

10. Основними показниками використання матеріальних ресурсів є:

а) коефіцієнт використання матеріалів

б) загальна матеріаломісткість

в) коефіцієнт оборотності

г)питома матеріаломісткість

д) період обороту

е) відносна матеріаломісткість

11. Ефективність використання оборотних коштів знаходить своє відображення в:

а)) збільшенні розміру їх споживання;

б) підтримці стабільності їх оборотності;

в) прискоренні їх оборотності;

г) уповільненні їх оборотності;

д) немає вірної відповіді.

12. Ознаками оборотних фондів є:

а) використовуються у виробничому процесі більше одного року,

б) переносять свою вартість на продукцію (послуги) за один виробничий цикл,

в) у процесі експлуатації не змінюють свою форму і розміри,

г) коштують понад 3 тис. грн.

 

Норматив власних оборотних коштів у виробничих запасах визначається шляхом множення денної потреби у певному виді матеріальних ресурсів на норму запасу, в днях. Д - денна потреба в певному виді матеріальних ресурсів; Здн -норма запасу в днях. Нвир.зап.=Д-Здн.
Денна потреба. Мзаг - загальнорічна потреба в даному виді ресурсів. Д=Мзаг/360
Поточний запасдля забезпечення безперебійного процесу виробництва матеріальними ресурсами між двома черговими поставками. Тпост - період поставки даного матеріального ресурсу. Зноточн.=ДТпост
Середній поточний запас.   Зсер.поточн.= Д-Тпост/2
Страховий запас це мінімальний запас на випадок непередбачених перебоїв у постачанні. Тривпост - період зриву поставки, в днях. Зстр.=Д-Тзрив.пост
Норматив оборотних коштівв запасах готової продукції як добуток одноденний випуск за виробничою собівартості на норму запасу готової продукції на складі в днях. Вд - одноденний випуск продукції за виробничою собівартості; Здн - норма запасу готової продукції на складі. Нгп=Вд-Здн
Коефіцієнт оборотності показує кількість оборотів за рік і визначається відношенням реалізованої до середньорічного залишку нормованих оборотних коштів. РІІреалізована за рік продукція; Знок - середньорічний залишок нормованих оборотних коштів. Коб=РП/ Знок, оборотів/рік
Середньорічний залишок нормованих оборотних коштів. З1,З2...З12-середньомісячні залишки нормованих оборотних коштів. 8ноз=З1+З2...З12/12
Середньомісячний залишок нормованих оборотних засобів. 8п, 8к - відповідно залишок нормованих оборотних коштів на початок і кінець місяця. 8ноз.міс.=8п+8к/2
Тривалість оборотупоказує тривалість одного обороту оборотних коштів у днях. Коб - коефіцієнт оборотності. Тоб=360/Коб

 

Суму вивільнених у результатіприскорення оборотності оборотних засобів. РПзв - обсяг реалізації у звітному році; Тоббаз, Тобзв -середня тривалість одного обороту оборотних засобів відповідно у базисному і звітному роках. 8ноз=РПзв/360(Тоб. баз.-Тоб.зв.)
Вплив використання оборотнихзасобів на рівень рентабельності. Р - зміна рівня загальної рентабельності за рахунок заміни середніх залишків нормованих ОЗ; Пбал.зв. - балансовий прибуток у звітному році; Зсер.зв. -середньорічна вартість основних виробничих фондів у звітному році; Рзв - загальна рентабельність виробництва у звітному році. Р=Пбал.зв.100%/ 8сер.зв.+8зв-8ноз- Рзв,%

Задача 1.

Чиста вага напівфабрикату, виготовленого з м’яса – 100 г, норма витрати сировини – 115 г. Випускається 5000 000 виробів у рік. Постачання м’яса здійснюється 1 раз у квартал. Транспортний запас – три дні.

Визначити розмір виробничого запасу і коефіцієнт використання сировини.

Розв’язок

1. Загальний норматив оборотних коштів у виробничих запасах складається з поточного (Зп), страхового (Зстар) та транспортного (Зтр) запасу: низ = Зп + Зстар + Зтр.

2.Поточний запас визначається за формулою : Денна потреба Ÿ Період постачання (в днях).

Денна потреба в сировині (Д) складає: (115 Ÿ 5000000) : 360 = 1597 000 г. або 1597 кг. = 1,597 т.

Величина поточного запасу: 1,597 Ÿ 90 = 143,73 т.

3. Розмір страхового запасу визначимо як 50% поточного запасу: Зстр = 0,5 Ÿ 143,73 = 71,865 т.

4. Норматив оборотних коштів у транспортному запасі: Зтр = Д Ÿ Норма перебування запасів у вигляді транспортного запасу = 1,597 Ÿ3 = 4,791 т.

5. Тоді загальний норматив оборотних коштів у виробничих запасах: Низ = 143,73 + 71,865 + 4,791 = 220,386 т.

6. Коефіцієнт використання сировини: Кв. = 100 : 115 = 0,87.

Задача 2.

Визначити розмір вивільнення (або залучення) оборотних коштів на основі даних, наведених ут таблиці:

Показник План Факт
Обсяг господарської діяльності готелю, тис.грн.
Середньорічні залишки оборотних коштів, тис.грн.

Розв’язок

1. Обсяг вивільнених або додатково залучених оборотних коштів розраховується за такою формулою: Обсяг діяльності в звітному році/ Кількість днів у році Ÿ (середня тривалість одного обороту оборотних коштів у базовому році – звітній рік) / Кількість днів у році.

2. Визначимо оборотність оборотних коштів у днях шляхом ділення розміру середньорічних залишків оборотних коштів на одноденний обсяг реалізації продукції:

3. за планом: 750 : (2500 : 365) = 109,5 днів

фактично: 890 : (2530 : 365) = 128,4 днів

4. Обсяг додатково залучених коштів, тис.грн. 2530/ 365 Ÿ (109,5 – 128,4) = 132,825.

Задача 3

Визначити ефективність використання оборотних коштів, якщо відомо, що залишки оборотних коштів в ресторані склали на:

1.01. – 200 тис.грн.;

1.04 – 250 тис.грн.

1.07. – 230 тис.грн.;

1.10. – 160 тис.грн.;

31.12. – 180 тисгрн.

Обсяг реалізації за звітній період 1900 тис.грн.

Розв’язок

5. Середня сума оборотних коштів розраховується за середньою хронологічною:

Зс = ( ½ ∙ 200+250+230+160+½∙ 180) / (5-1) = 207,5 тис.грн.

6. Коефіцієнт оборотності = 1900 / 207,5 = 9,16 (об.)

7. Період обороту = 360 / 9,16 = 39,3 (дні)

Задача 4

У І кварталі підприємство реалізувало продукції на 40 млн.грн., середньо квартальні залишки оборотних коштів склали 4,8 млн.грн.. у ІІ кварталі обсяг реалізації продукції зріс на 15%, а період одного обороту скоротився на 2 дні. Визначити:

а) коефіцієнт оборотності оборотних коштів і період одного обороту в днях у І кв.;

б) коефіцієнт оборотності оборотних коштів і їхню абсолютну величину в ІІ кв.;

в) вивільнення оборотних коштів в результаті скорочення тривалості одного обороту оборотних коштів.

Розв’язок

1. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів у І кварталі (КО1):40/4,8 = 8,33 обороти

Період обороту в Ікварталі: 90 / 8,33 = 10,8 днів

2. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів у ІІ кварталі (КО1):90 / (10,8-2) = 10,23 (об.)

3. Обсяг реалізації у ІІ кварталі:РП2 = 40∙1,15 = 46 млн.грн.

4. Потреба в оборотних коштах у ІІ кварталі виходячи з формули розрахунку коефіцієнта оборотності:Ос = 46/10,23 = 4,497 млн.грн.

5. Вивільнення оборотних коштів в результаті скорочення періоду одного обороту: ∆Ос = 44,97 – 46 / 8,33 = -0,725 млн.грн.

Задача 5.

Визначити норматив оборотних коштів, вкладених у виробничі запаси, на основі даних, наведених в таблиці.

Види виробничих запасів Запаси (в днях) Витрати сировини та матеріалів в І кв., тис.грн.
Поточний підготовчий транспортний страховий
Основні матеріали
Допоміжні матеріали -
Паливо -

Розв’язок

1. Норма оборотних коштів у днях за кожним видом виробничих запасів:

ОМ = 20+1+4+10 = 35 днів

ДМ = 40+4+20 = 64 дні

П = 30+5+15 = 50 днів

2. Середня норма запасів:

Зс = ((900∙35) + (400∙64)+(700∙50)) / (900+400+700) = 46 дн.

3. Денна потреба в матеріальних ресурсах:

Д = (900+400+700) / 90 = 22,2 тис.грн.

4. Норматив оборотних коштів у виробничих запасах:

Нв = Зс ∙Д = 46∙22,2 = 1021,2 тис.грн..

Задачі для самостійного вирішення

Задача 1.

У І кварталі підприємство реалізувало продукції на 500 млн.грн., середньоквартальні залишки оборотних коштів склали 59 млн.грн.. у ІІ кварталі обсяг реалізації продукції зріс на 12%, а період одного обороту збільшився на 3 дні. Визначити: а) коефіцієнт оборотності оборотних коштів і період одного обороту в днях у І кв.;

б) коефіцієнт оборотності оборотних коштів і їхню абсолютну величину в ІІ кв.;

в) вивільнення оборотних коштів в результаті скорочення тривалості одного обороту оборотних коштів.

Задача 2.

Визначити норматив оборотних коштів, вкладених у виробничі запаси, на основі даних, наведених в таблиці.

Види виробничих запасів Запаси (в днях) Витрати сировини та матеріалів в І кварталі, тис.грн.
Поточ- ний Підго- товчий Транспортний Страхо- вий
Сировина
Допоміжні матеріали -
Тара -

Задача 3

Вирахувати рентабельності використання капіталу при середньорічній вартості основних фондів – 6500 тис. грн., а оборотних фондів і фондів обігу – 400 тис. грн. За рік отримано прибутку – 300 тис. грн.

Задача 4.

У звітному році сума оборотних фондів на підприємстві склала 100 тис.грн. Тривалість одного обороту оборотних фондів – 35 днів. У наступному році обсяг продукції, що реалізується збільшиться на 5%.

Визначити на скільки днів скоротиться час одного обороту за тією ж величиною оборотних фондів.

Задача 5

Визначити норматив оборотних засобів на запаси готової продукції, виходячи з наступних даних: середні мінімальні залишки готової продукції 4 тис. грн.., фактично реалізовано продукції за звітний рік – 395 тис. грн., обсяг реалізації продукції по плану – 408 тис. грн..

Задача 6

Визначити норматив оборотних засобів за розрахунками з заготівельниками, виходячи з наступних даних: Виручка від реалізації – 29000 грн. Плановий об’єм від реалізації – 32000 грн. Періодичність перерахунків – 5 днів.

Задача 7

Розрахувати показники ефективності використання обігових коштів. Зробити висновки. Вихідні дані: Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг 7000 грн. Середні залишки нормованих обігових коштів – 2900 грн. Прибуток від реалізації продукції – 2000 грн.

Література:

а) основна: 1,2,9,10,20,28,33,34,37,46,47,50,55,80,85

б) додаткова: 38,47,48,51,59,65,83,89

 

Лекційне заняття №11

Тема: формування трудових ресурсів (ТР) підприємства та організація стимулювання праці персоналу

1.Поняття ТР та класифікація персоналу підприємства

2. Принципи управління персоналом підприємства

3. Проектування трудових процесів на підприємстві

4. Методи планування чисельності та складу працівників.

5. Поняття продуктивності праці та показники її оцінки

6. Управління продуктивністю праці на підприємстві.

7. Організація стимулювання праці персоналу.

8. Методи планування засобів на оплату праці.

I

1.Трудові ресурси характерезують частину працездатного населення зайнятого на даному підприємстві.Чисельність та склад робітників підприємства формують його персонал.

Класифікація персоналу:

1.Весь персонал можна поділити на дві групи:

Адміністративний персонал

Виробничий (обслуговуючий персонал)

2.За характером функцій, що виконуються:

Керівники

Службовці

Спеціалісти

Виробничий персонал

3.За рівнем кваліфікацій (сукупність спеціальних знань і практичних навичок, які визначають ступінь підготовки до виконання професійних функцій):

Спеціалісти найвищої категорії(вчений ступінь, кандидатнаук)

Спеціалісти вищої категорії(вища освіта, та значний досвідроботи)

Спеціалісти середньої категорії (середньо-спеціальна або вища освіта)

Спеціалісти практики (нема освіти, але працює у сфері, значний досвід роботи)

4.Виробничий персонал:

§ Технічні робітники

§ Допоміжний

· Обслуговуючий персонал

ІІ

Управління персоналом − це сукупність принципів, методів,засобів і форм впливу на інтереси, поведінку і діяльність робітників з метою максимального використання їхніх фізичних і інтелектуальних здібностей при використанні трудових функцій.

Розробка і проведення кадрової політики Оплата і стимулювання праці Групове управління організаційна культура Соціально- економічні аспекти управління
Визначення потреби в персоналі і планування його діяльності   Форми оплати праці   Залучення персоналу в управління на нижчому рівні   Мотивація праці і творча ініціатива
Умови найму, відбору і звільненя персоналу Шляхи підвищення продуктивності праці Формування формальних і не формальних груп їх функцій   Організаційна культура
Навчання і підвищення кваліфікації Заохочувальна система оплати праці Взаємовідносини в колективі Вплив управління персоналом на діяльність
Оцінка персоналу   Взаємовідносини з профспілками  

ІІІ

Планування чисельності та складу персоналу проводиться за результатами аналізу. Інформаційною базою є матеріали статичної звітності, форма № 2 п-в,що називається ‘‘Звіт про працю, штатний розклад,фактична уконливаність кадрами‘‘ (форма 6 п-в),колективні угоди підприємста,положення про оплату праці,типові форми угод підряду,рішення про додаткове стимулювання, його форми і розміри.

Метою планування чисельності і складу є забезпечення нормального функцінування підприємства.

Планування здійснюється за такими показниками:

Кадровий склад чи персонал підприємства і його зміни мають визначені кількісні, якісні і структурні характеристики, що можуть бути з меншим чи більшим ступенем вірогідності обмірювані і відбиті наступними абсолютними і відносними показниками:

Ø облікова і явочна чисельність працівників підприємства і (чи) його внутрішніх підрозділів, окремих категорій і груп на визначену дату;

Ø середньосписочна чисельність працівників підприємства і (чи) його внутрішніх підрозділів за визначений період;

Ø питома вага працівників окремих підрозділів (груп, категорій) у загальній чисельності працівників підприємства;

Ø темпи росту (приросту) чисельності працівників підприємства за визначений період;

Ø середній розряд робочих підприємства;

Ø питома вага службовців, що мають вищу чи середню фахову освіту в загальній чисельності службовців і (чи) працівників підприємства;

Ø середній стаж роботи зі спеціальності керівників і фахівців підприємства;

Ø плинності кадрів по прийому і звільненню працівників;

Ø фондоозброєнність праці працівників і (чи) робітників на підприємстві й інші.

Структура кадрів підприємства, цеху, ділянки характеризується співвідношенням різних категорій працівників у їхній загальній чисельності. З метою аналізу структури кадрів визначається і порівнюється питома вага кожної категорії працівників dPі з загальної середньосписочною чисельністю персоналу підприємства P.

dPі = Pі/ P чи dPі - (Pі*100)/P.

де, Pі середньсписочна чисельність працівників і категорії, чол.

Кількісна характеристика трудових ресурсів (персоналу) підприємства в першу чергу виміряється такими показниками, як облікова і середньосписочна чисельність працівників.

Облікова чисельність працівників підприємства це чисельність працівників облікового складу на визначене число чи дату з обліком прийнятих і вибулих у цей день працівників.

Явочна чисельність - це кількість працівників облікового складу, що з'явилися на роботу. Різниця між явочним і обліковим складом характеризує кількість добових простоїв (відпустки, хвороби, відрядження і т.д.)

Середньосписочна чисельність працівників за місяць визначається шляхом підсумовування чисельності працівників облікового складу за кожний календарний день місяця, включаючи святкові і вихідні дні, і розподілу отриманої суми на кількість календарних днів місяця. Середнесписочна чисельності працівників за квартал (рік) визначається шляхом підсумовування середнесписочної чисельності працівників за всі місяці роботи підприємства в кварталі (року) і розподілу отриманої суми на 3.

Фр.т. = Чс.п. * Тр.в.

Якісна характеристика трудових ресурсів персоналу підприємства визначається ступенем професійної і кваліфікаційної придатності його працівників для виконання цілей підприємства .

Структурна характеристика трудових ресурсів (персоналу) підприємства визначається складом і кількісним співвідношенням окремих категорій і груп працівників підприємства.

Для досягнення максимальної ефективності роботи підприємства чисельність працюючих на ньому має бути оптимальною. При плануванні кількості працівників, що необхідна для забезпечення планового обсягу виробництва продукції можна скористатися наступним алгоритмом:

Чвир = ∑ ti * mi / Tpп * K вн

де Чвир – необхідна кількість працівників, зайнятих у виробництві продукції;

ti – планова трудомісткість одиниці і-го виробу, нормо-годин;

mi – кількість виробів і-го виробу, одиниць;

Трп – розрахунковий ефективний фонд часу одного працівника, годин

Квн – очікуваний коефіцієнт виконання норм.

Для того, щоб розрахувати наведену вище формулу необхідно скласти баланс робочого часу на одного працівника.

Планування чисельності керівників, спеціалістів і службовців визначається на основі затвердженого на підприємстві штатного розкладу, в якому встановлюється кількість працівників по кожній з вказаних груп згідно діючих нормативів чисельності.

Важливим фактором визначення чисельності таких працівників є розрахунок витрат робочого часу на основі проектного балансу робочого часу.

Планування чисельності працівників окремих категорій проводиться на основі застосування певних методів (рисунок 1).

Планування чисельності виробничого персоналу, праця яких піддається та не піддається нормуванню, а також допоміжних працівників відбувається за допомогою методів, показаних на рисунку 3.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Практичне завдання | Практичне завдання. Під продуктивністю праці розуміють відношення між результатами діяльності підприємства або окремих робітників та витратами живої праці

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 3071; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.024 сек.