Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

АНОТАЦІЯ. Програми управління продуктивністю праці на підприємстві

ПЛАН

Програми управління продуктивністю праці на підприємстві.

Враховуючи першочергову важливість підвищення продуктивності праці для конкурентоспроможності підприємства, керівники і спеціалісти всіх рівнів у перспективних організаціях повинні розробляти і впроваджувати програ­ми управління продуктивністю.

Програми управління продуктивністю праці на підпри­ємстві включають в себе такі етапи:

1. вимірювання і оцінка досягнутого рівня продуктивності на підприємстві в цілому і за окремими видами праці зокрема;

2. пошук і аналіз резервів підвищення продуктивності на основі інформації, одержаної в ході вимірювання і оцінки;

3. розробка плану використання резервів підвищення продуктивності праці, який повинен включати конкретні тер­міни і заходи по їх реалізації, передбачати фінансування витрат на ці заходи й очікуваний економічний ефект від їх впровадження, визначати відповідальних виконавців;

4. розробка систем мотивації працівників до досягнення запланованого рівня продуктивності;

5. контроль за реалізацією заходів, передбачених планом і всією програмою, і регулювання їх виконання;

6. вимірювання і оцінка реального впливу передбачува­них заходів на зростання продуктивності праці.

Отже, управління продуктивністю праці на підприємстві – це фактично частина загального процесу управління підпри­ємством, що включає в себе планування, організацію, мотива­цію, керівництво, контроль і регулювання. Ця робота ґрунтується на постійному аналізі співвідношення корисного ефекту від певної трудової діяльності, з одного боку, і витрат на цю діяльність – з іншого.

 

Контрольні питання:

1 Показники ефективності праці.

2 Рентабельність праці.

3 Показники продуктивності праці.

4 Робочий час: показники, методика та критеріїї виміру.

5 Валова продукція та її значення у визначенні ефективності праці.

6 Сезонність виробництва.

 

 

ЛЕКЦІЯ № 10 (2 години)

Тема 9:“ Мотиваційний моніторинг і політика доходів суспільства ”

Мета:розкрити сутність та види мотивації праці, а також обґрунтувати визначення і напрями мотиваційного моніторингу; розкрити сутність й спрямування рівня та якості життя суспільства, обґрунтувати основні показники оцінки вартості життя населення.1. Сутність мотивації праці.

2. Класифікація мотивів.

3. Мотиваційні теорії.

4. Мотиваційний моніторинг.

5. Рівень і якість життя.

6. Види і структура доходів населення та джерела їх формування.

7. Поняття показників вартості життя.

8. Прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата та формування соціальної політики.

В даній лекції розглянуті теоретичні питання трудової мотивації, її види та сучасні мотиваційні теорії, подана класифікація мотивів і стимулів; розглянуто показники та методи визначення рівня та якості, а також вартості життя, розкрито сутність таких економічних категорій як «прожитковий мінімум» та «мінімальна заробітна плата»; визначено основні особливості соціальної політики в Україні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Адамчук В.В., Ромашов О.В., Сорокина М.Е. Экономика и социология труда: Учеб. для вуза. – М.: ЮНИТИ, 1999.

2. Осовська Г.В., Крушельницька О.В. Управління трудовими ресурсами: навч. посібник. – К.: Кондор, 2003 – с.224.

3. Рофе А.И., Жуков А.Л. Теоретические основы экономики и социологии труда, 1999.

4. Саакян А.К. Экономика и социология труда.- СПб: Питер, 2002 – с.128.

5. Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом. – СПб: Питер, 2000 – с.416.

6. Цветаев В.М. Управление персоналом.- СПб : Питер,2001 – с.192.

7. Экономика труда./ Под ред. П.Э. Шлендера и Ю.П.Кокина, М.: Юрист,2002 – с.592.

1. - [1, с.337-343], [2, с. 197-200], [3, с.223-226], [4, с.95-98], [6, с.127]

2.- [2, с. 198-199],[5, с. 22] [6, с.128-135]

3.- [1, с.338]

4.- [1, с.368]

5.- [3, с. 195-198], [7, с. 438-450]

6.- [3, с. 207-220], [7, с. 451-461]

7.- [7, с. 463-467]

8.- [3, с. 199-206], [7, с. 468-477]

 

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 316; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.