Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Оплата праці в рослинництві

Читайте также:
 1. IV. Умови праці працівника на промислових об’єктах.
 2. Аналіз продуктивності праці й заробітної плати
 3. Аналіз, звітність і аудит у сфері праці, їх сутність і значення
 4. Атестація робочих місць за умовами праці
 5. Атестація робочих місць за умовами праці. Гігієнічна класифікація умов праці
 6. Атестація робочих місць за умовами праці. Гігієнічна класифікація умов праці
 7. Баланс робочого часу середньосписового працівника
 8. Безпека виробничого процесу – здатність виробничого процесу зберігати відповідність вимогам безпеки праці за умов, що встановлені нормативно-технічною документацією.
 9. Безпека праці під час гасіння пожеж на об'єктах, де використовуються радіоактивні речовини
 10. Безпека праці під час гасіння пожеж при наявності вибухових речовин.
 11. Безтарифна система оплати праці
 12. Безтарифні системи оплати праці.

АНОТАЦІЯ

ПЛАН

6. Оплата праці в рослинництві.

7. Оплата праці в тваринництві.

8. Оплата праці в допоміжних та обслуговуючих виробництвах.

9. Оплата праці керівників та спеціалістів.

В даній лекції розкрита економічна сутність, принципи, функції, елементи, форми та системи оплати праці; викрито основні переваги та недоліки форм та систем оплати праці, що застосовуються в сучасному агровиробництві України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ:

1.Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: навч. посіб. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання – Прес, 2001.

6-9. - [1]

Основна оплата праці робітників рослинництва повинна забезпечити залежність заробітку працівника від кількості і якості його праці. Враховуючи специфіку галузі, основна оплата праці складається з авансу за проміжні результати робота та доплата за продукцію з урахуванням кінцевих результатів. Розмір, умова і порядок нарахування цих видів основаної оплати визначається системою оплати праці, яка застосовується в господарств.

а) Основна оплата праці при відрадно-преміальній системі включає оплату за відрядни­ми розцінками за обсяг використаних робіт і доплату за річними результатами виробництва. Опла­та праці на протязі року нараховується всьому колективу за обсяг виконаних робіт за відрядними розцінками, які визначаються, виходячи з тарифних ставок та норм виробітку, що застосовуються в господарстві.

Нарахування доплат за продукцію проводять після завершення польових робіт (включаючи незавершене виробництво) та оприбуткування всієї сільськогосподарської продукції при умові виконання бригадою (загоном, ланкою) річної норми виробництва продукції на 50% і більше. Сума доплати за продукцію визначається множенням відповідної розцінки на кількість виробленої продукції в натуральному або вартісному вимірі.

Додаткова оплата видається тільки постійним і сезонним робітникам. Сума доплати, яка належить тимчасовий робітникам їм не видається і не перерозподіляється між постійними і сезонними робітниками, а залишається у розпорядженні господарства.

б) Основна оплата праці при акордно-преміальній системі складається з фонду авансу­вання і додаткової оплати за продукцію за річними результатами.

Тарифний фонд оплати встановлюється на основі технологічних карт, які розраховані на певну норму виробітку продукції. Норма виробітку продукції обґрунтовується конкретними умовами виробництва (технологією, дозами внесення добрив, якістю грунту тощо) і рівнем уро­жайності за попередні 3-5 років, або плановими показниками.

В тарифний фонд заробітної плати бригад (ланок) для розрахунку розцінок за продук­цію включають заробітну плату бригадира, помічника бригадира, ланкового, а також включених за згодою колективу в бригаду (ланку) робітників, що виконують допоміжні роботи в технологічному процесі виробництва продукції (слюсарі, майстри-наладчики, водії та ін.) по діючих тариф­них ставках (складах).Розцінка в акордно-преміальній системі визначаються за формулою:

Р = [Зт * 1,50 (1,25)] / Н, ( 10.16)

де Р – розцінка за одиницю продукції (за 1 ц, 1000 шт. та інше);

Зт – тарифний фонд заробітної плати, грн.;

Н – норма виробітку продукції, ц, шт.;

1,50 (1,25) – коефіцієнт збільшення тарифного фонду заробітної плати.

Кінцевий розрахунок з робітниками бригади (ланки, загону) за продукцію можна показати у вигляді формули:

Д = [Зп – Зф – (Зн + Зс)] * 1,50 (1,25), ( 10.17)

де Д – сума доплати за вироблену продукцію, грн.;

Зп – заробітна плата за фактично вироблену продукцію, грн.;

Зф – фактично видана заробітна плата членам бригади у вигляді авансу за обсяг виконаних робіт, грн.;

Зн – сума заробітної плати по тарифу по запланованим в технологічній карті, але не проведеним роботам, грн.;

Зс – сума заробітної плати по тарифу, яка видана робітникам за непередбачені технологічною картою, але виконані роботи, грн.

Заробітну плату бригаді (ланці, загону) за продукцію розраховують за формулою:

Зп = Р1 * П1 + Р2 * П2 + ... + Рn * Пn, ( 10.18)

де Зп – заробітна плата бригади (ланки, загону), грн.;

Р1, Р2, Рn – акордні розцінки за одиницю продукції, грн.;

П1, П2, Пn – кількість фактично виробленої продукції, ц, шт.

Порад з основною оплатою праці Типовим положенням про оплату праці передбачаються різні види виплатяк на протязі року, так і за річними результатами виробництва.

Для колективів (бригад, лайок) у рослинництві можна встановлювати додаткову оплату за якісне і своєчасне виконання найважливіших сільськогосподарських робіт. Перелік і строки їх проведення розробляють у господарстві.

При цьому загальна сума додаткової оплати на одного працівника за сезон не може перевищувати місячного, а на просапних культурах – півторамісячного відрадного заробітку.

Якість, строки і обсяги виконаних робіт для виплати додаткової оплати встановлює ко­місії у складі керівника господарства, головного економіста, агронома, зоотехніка і представника комітету профспілки.

Граничний розмір додаткової оплати по всіх видах робіт не встановлюється, але при цьому треба намагатись, щоб вона була доповненням до основної і не перевищувала останню, стимулювала підвищення якості робіт і продукції.

У відповідності з Типовим положенням про оплату праці робітників проводять преміювання за кінцеві результати роботи, за економію прямих витрат, передбачених завданням, у розмірі до 70% одержаної від колективу робітників (насіння, корми, електро- і теплоенергія, інші матеріали і сировина, за винятком палива і заробітної плати).

Витрати, пов’язані з виплатою цих премій відносять на собівартість продукції, а кошти на преміювання включають до фонду матеріального заохочення господарства.

При перевищенні встановлених витрат з вини колективів бригад (ланок) проводять їх відшкодування частково або повністюза рахунок коштів, передбачених на оплату праці і преміювання.

Колективи бригад (ланок) преміюються за показниками, розробленими в господарстві: за перевиконання плану виробництва продукції, підвищення врожайності сільськогосподарських культур, досягнутої за попередні 3-5 років, збільшення виробництва кормів, поліпшення якості продукції (виробництво пшениці сильних і цінних сортів тощо), за виконання і перевиконання завдань, передбачених договором та за іншими показниками роботи залежно від особливостей виробництва. При цьому треба домагатись, щоби кількість показників була якомога меншою.

Загальний розмір всіх видів премій на кожного робітника, включаючи премії і додаткову оплату по окремих культурах, не повинен перевищувати його основного річного заробітку, нарахованого по розцінках за продукцію, а в зонах недостатнього зволоження – не більше річного заробітку з урахуванням доплат за продукцію.

При визначенні граничного розміру премій у річний заробіток включають заробітну плату, одержану протягом року за обсяг виконаних робіт або відпрацьований час, додаткову оплату за якісне і своєчасне виконання робіт у рослинництві, оплату по підвищених розцінках на збиранні врожаю і заготівлі кормів, надбавки за класність, доплату за продукцію, а також оплату чергової відпустки.

Протягом року провадять авансування робітників. Для цього кожному підрозділу визначають фонд авансування, який не повинен перевищувати тарифного фонду заробітної плати з надбавками за класність, звання “Майстер”, підвищення зарплати на збиранні урожаю і додаткової оплати праці за якість.

До розрахунку за продукцію може застосовуватись почасове авансування по ІІІ – ІV розрядах діючих тарифних ставок або у вигляді колективної відрядної оплати по єдиному наряду.

Розмір авансу по погодинному авансуванні можна визначити із заробітної плати, передбаченої технологічними картами за роботи по вирощуванню закріплених за бригадою (ланкою) сільськогосподарських культур.

Конкретний порядок авансування визначає колектив бригади (ланки). Розмір авансу може бути однаковим для всіх робітників бригади (ланки) або диференційованим залежно від виконуваних робіт, майстерності робітника, марок закріплених за ним трактора та сільськогосподарських машин.

У межах доведеного фонду заробітної плати бригади (ланки) може бути встановлений більш високий розмір погодинного щомісячного авансу в період проведення напружених і важливих сільськогосподарських робіт (сівба, збирання урожаю тощо).

Відрядну оплату по єдиному наряду нараховують за обсяг виконаних робіт не кожному механізатору, або іншому робітнику, а всьому колективу за обсяг виконаних робіт за певний період і розподіляють між членами колективу пропорційно до відпрацьованого часу.

Важливу роль у збільшенні виробництва зерна та іншої сільськогосподарської продукції відіграє натуральна оплата.

Керівникам господарств дозволено продавати трактористам –машиністам (за їх згодою) зерно у рахунок нарахованої заробітної плати в кількості до 6 ц робітнику за рік. Умови і конкретні розміри продажу зерна визначають у кожному господарстві.

Зерно та іншу сільськогосподарську продукцію можна також видавати за рахунок додаткової оплати і премій.

Розміри додаткової оплати і премій, на які видають продукцію, диференційовані по категоріях працівників. Наприклад, трактористам - машиністам на 90 % нарахованої додаткової оплати і премій, іншим працівникам – на 70 %.

Діючим Положенням про оплату праці передбачено видавати безплатно зерно робітникам бригад (ланок), зайняти на вирощуванні зернових культур, у розмірі до 15 % надпланового валового збору по бригаді (ланці).

Крім того, передбачено видавати в рахунок заробітної плати робітникам господарств, а також особам, залученим на збирання урожаю і які беруть активну участь у сільськогосподарських роботах, зерно в межах 1,5 кг за виконану нормозміну.

Робітникам господарств, а також особам, які беруть активну участь у вирощуванні і збирані картоплі, овочів, плодів, ягід, винограду, баштанних та кормових культур, можна видавати в рахунок заробітної плати продукцію в розмірі до 15 % планового і да 30 % надпланового валового збору.

Максимальні розміри видачі натуральної оплати визначає кожне господарство з урахуванням конкретних можливостей.

У всіх випадках видачу і продаж плодово-овочевої продукції у рахунок заробітної плати і премії на одного робітника рекомендовано не перевищувати таких обсягів: картоплі –10 ц, овочів – 7, плодів – 10, ягід – 2, винограду – 4, баштанних культур – 6 ц.

Робітникам підрядних колективів рекомендується видавати продукцію в рахунок заробітної плати в процентах від виробленої ними продукції в межах плану і понад план.

Крім тоги, керівниками господарств надано право видавати працівникам підрядних колективів до 25 % продукції, одержаної понад обсяг, визначений за договором, у вигляді натуральної оплати (за бажанням працівників виплачувати вартість продукції за роздрібними цінами). При цьому заробітну плату за видану продукції не нараховують. Конкретні розмірі натуральної оплати визначають у господарстві.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Оплата праці в рослинництві

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 1695; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.166.245.10
Генерация страницы за: 0.006 сек.