Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Творення видових форм дієслова
Читайте также:
 1. Алгоритм створення і просування бренду.
 2. Альтернативність ресурсів полягає у тому, що одні й ті ж рідкісні ресурси можна використовувати для створення різних господдарських і споживчих благ.
 3. Аналітичне задання проективного перетворення площини
 4. Аффінне перетворення теоретичного креслення судна-прототипу.
 5. Вибір методу ціноутворення
 6. Вибір методу ціноутворення
 7. Визначення видових понять кримінально-правової кваліфікації
 8. Випарювання і утворення сиропів
 9. Вікові новоутворення в розвитку особистості
 10. Гіпергенез – утворення осадочного матеріалу
 11. Групоутворення в багатоканальних системах електрозв’язку.
 12. Держава в системі суспільного відтворення

 

В українській мові форми недоконаного і доконаного виду дієслова, за незначним винятком, співвідносні, парні. Форму недоконаного виду вважають основною, або початковою, від неї звичайно твориться форма доконаного (робити — зробити), хоч іноді в основі видової пари може бути форма доконаного виду, від якої твориться недоконаний вид (надписати — надписувати).

Засобами творення категорії виду виступають: префікси, суфікси, чергування голосних і приголосних у основі слова, наголос та суплетивізм.

1. Доконаний вид твориться від недоконаного найчастіше за допомогою таких префіксів:

в-; нести — внести, бити — вбити, колоти — вколоти, тиснути — втиснути, писати — вписати;

від-, од-: везти — відвезти, нести — віднести, бити — відбити, писати — відписати, одписати;

ви-: везти — вивезти, їхати — виїхати, казати — виказати, читати — вичитати, просити — випросити;

до-: нести — донести, робити — доробити, казати — доказати, бігти — добігти, їсти — доїсти;

з- (с-): різати — зрізати, бити — збити, косити — скосити, питати — спитати, писати — списати;

за-: чесати — зачесати, чарувати — зачарувати, хворіти — захворіти, стелити — застелити, писати — записати;

на-: молотити — намолотити, носити — наносити, мокнути — намокнути, лити — налити, писати — написати;

над- (наді-): ламати — надламати, пити — надпити, тесати — надтесати, писати — надписати, брати — надібрати;

о- (об-, обі-): світити — освітити, лити — облити, класти — обкласти, їздити — об'їздити, рвати — обірвати;

пере-: в'язати — перев'язати, групувати — перегрупувати, кроїти — перекроїти, лічити — перелічити, писати — переписати;

перед-: платити — передплатити, бачити — передбачити (за допомогою префікса перед- не тільки твориться форма доконаного виду від недоконаного, а й слову надається нове лексичне значення. Порівн.: платити, переплатити і передплатити);

під- (піді-): нести — піднести, везти — підвезти, гріти — підігріти, іти — підійти, писати — підписати;

по-: жартувати — пожартувати, гріти—погріти, косити — покосити, їсти — поїсти, працювати — попрацювати;

при-: вести — привести, душити — придушити, крутити — прикрутити, міряти — приміряти, писати — приписати;

про-: бити — пробити, лізти — пролізти, летіти — пролетіти, горіти — прогоріти, їхати — проїхати;

роз- (розі-): бити — розбити, лити — розлити, мити — розмити, судити — розсудити, сіяти — розсіяти, брати — розібрати.

Префіксація в українській мові є найпоширенішим, найактивнішим засобом творення доконаного виду дієслів від недоконаного.

 

2. За допомогою суфіксів в українській мові творяться форми доконаного виду від недоконаного, а також і форми недоконаного виду від доконаного. Щодо вживання суфіксів розрізняються такі найпоширеніші видові пари дієслів:а) Форми недоконаного виду мають суфікс -а- (-я-), а відповідні до них форми доконаного — суфікс -и-: кінчати — кінчити, лишати — лишити, рішати — рішити. Безпрефіксні дієслова з співвідносними суфіксами -а и- становлять малопродуктивну видову пару їх. Частіше така відповідність спостерігається в дієсловах, вживаних з префіксами: привчати — привчити, прилучати — прилучити, помилятись — помилитись, догоджати — догодити, схиляти — схилитц, звільняти — звільнити, заробляти — заробити, захищати — захистити, ображати — образити, виступати — виступити, виробляти — виробити, виміряти — вимірити, вигасати — вигасити, виділяти — виділити.

б) Форми недоконаного виду вживаються з суфіксом -ува- (-юва-), а доконаного — з суфіксом -и-. Такі видові пари поширені лише в дієсловах з префіксами, напр.: скорочувати — скоротити, повторювати — повторити, поновлювати — поновити, замислюватися — замислитись.

в) Форми недоконаного виду вживаються з суфіксом -ува- (-юва-), а доконаного — з суфіксом -а- (-я-): прочитувати — прочитати, записувати — записати, замотувати — замотати, задумувати — задумати у підкопувати — підкопати, розплутувати — розплутати (ці пари теж можливі лише в дієсловах з префіксами).

г) Форми недоконаного виду із значенням многократної дії мають суфікс -а- (‑я-), а доконаного на означення одноразової раптової дії творяться від них суфіксом -ну-: грюкати — грюкнути, кликати — кликнути, махати — махнути, сьорбати — сьорбнути, хитати — хитнути, хлюпати — хлюпнути. Для посилення одноразової доконаної дії і надання їй відтінку згрубілості вживають суфікс -ону-: грюконути, махонути, рвонути, трусонути. Дієслова доконаного виду з суфіксом -ну- (-ону-) вживаються як з префіксом, так і без нього: вибухнути, усміхнутися, струсонути, сіпонути.

д) Форми недоконаного виду мають суфікс -ва-, -та-, а доконаного — суфікс -ну-, який надає дієслову значення результативності: розвивати — розвинути, розгортати — розгорнути, впливати — вплинути.

є) Форма недоконаного виду вживається з суфіксом -ва-, а співвідносна з нею форма доконаного — без суфікса: забивати — забити, зашивати — зашити, випивати — випити, давати — дати, дівати — діти, розкривати — розкрити, наливати — налити.

є) Форма недоконаного виду має суфікс -а-, а співвідносна з нею форма доконаного виду вживається без суфікса: лягати — лягти, сідати—сісти, витирати — витерти, допомагати — допомогти, зберігати — зберегти.

 

3. Чергування голосних і приголосних в основі слова при творенні категорії виду відіграє допоміжну роль. Воно майже завжди поєднується з суфіксальним або префіксальним творенням видових пар дієслова.

В сучасній українській мові поширені такі чергування голосних в основі форм недоконаного і доконаного виду дієслів:

а) и в недоконаному виді чергується з випадним е в доконаному: умирати, витирати —умерти, витерти (умру, витру); вибирати — вибрати, збирати — зібрати (виберу, зберу);

б) о в недоконаному виді — з невипадним е в доконаному: перевозити, переносити — перевезти, перенести;

в) і в недоконаному виді — з невипадним е в доконаному: заплітати — заплести, зачіпати —зачепити, замітати —замести, випікати — випекти;

г) и в недоконаному виді — з і\ а в доконаному: сидіти — сісти, сяду (фонет. с'аду).

В деяких дієсловах, супроводжуючи інші засоби вираження граматичної категорії виду, чергуються в основі такі приголосні:

к — ч: скакати — скочити, крикнути — кричати,

д — дж: зарядити — заряджати, догодити — догоджати;

зд — ждж: виїздити — виїжджати;

х — ш: сполохати — сполошити, рухати — рушити;

ст — щ: простити — прощати, мостити — вимощувати і ін.

 

4. За допомогою наголосу розрізняється категорія недоконаного й доконаного виду лише в окремих префіксованих дієсловах, напр.: виносити — виносити, виходити — виходити, виміряти — виміряти, розкидати — розкидати, переносити — переносити, скликати — скликати.

Примітка. Якщо в тексті не можна розпізнати дієслівну категорію виду, що твориться за допомогою наголосу, то наголос на письмі треба ставити обов'язково. Напр.: Сміливих і відважних пізнають у бою (дієслово пізнають — недоконаного виду, в теперішньому часі) і Сміливих і відважних пізнають у бою (дієслово пізнають — доконаного виду, в майбутньому часі).

 

5. В невеликій групі дієслів сучасної української мови доконаний і недоконаний вид розрізняються лексично, за допомогою суплетивних форм : брати — взяти, ловити — піймати.

 

В сучасній українській мові є ряд дієслів, що сполучають в собі значення як недоконаного, так і доконаного виду без будь-якої диференціації їх морфемного складу чи наголосу. До цього типу належать дієслова з суфіксом -ува- переважно іншомовного походження: атакувати, арештувати, гарантувати, електрифікувати, інтенсифікувати, конфіскувати, організувати, телеграфувати; обслідувати, наслідувати, воєнізувати, яровизувати, а також веліти, женити.

Від таких дієслів вживаються форми теперішнього, майбутнього і минулого часу. їх видове, а разом з тим і часове граматичне значення розпізнається лише в контексті. Напр.: Ми наслідуємо кращі традиції класичної літератури; тут дієслово наслідуємо має значення недоконаного виду теперішнього часу; Ми наслідуємо їх приклад тоді, коли переконаємось у його доцільності; в цьому реченні дієслово наслідуємо має значення доконаного виду майбутнього часу.

 


Лекція № 4

Дата добавления: 2014-01-11; Просмотров: 6332; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.