Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Показники майнового стану підприємства

Читайте также:
 1. I. Показники, які характеризують технічний стан ОФ.
 2. Абсолютні показники варіації
 3. Аналіз загальних показників витрат підприємства.
 4. Аналіз майнового стану підприємства
 5. Аналіз платоспроможності підприємства.
 6. Аналіз стану ринку PR–послуг в Україні
 7. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
 8. Аналіз фінансового стану підприємства
 9. Аналіз фінансового стану підприємства.
 10. Аналітична оцінка рівня економічної безпеки підприємства.
 11. Аналітичні показники ряду динаміки.
 12. Визначення кредитоспроможності підприємства.

План

 

1. Зміст, цілі та завдання аналізу фінансових звітів.

2. Показники майнового стану підприємства.

3. Показники ліквідності та платоспроможності підприємства.

4. Показники фінансової стійкості підприємства.

5. Показники фінансових результатів діяльності та рентабельності підприємства.

6. Показники ділової активності підприємства.

 

1. Зміст, цілі та завдання аналізу фінансових звітів.

 

Для оцінки поточного та прогнозного фінансового стану підприємства необхідно здійснити фінансовий аналіз (аналіз фінансової звітності). Фінансовий аналіз – це метод оцінки фінансового стану підприємства на підставі даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Основними завданнями фінансового аналізу є: 1) оцінка фінансового стану підприємства; 2) виявлення можливостей підвищення ефективності господарської діяльності підприємства; 3) визначення напрямків розвитку підприємства.

Головна мета фінансового аналізу полягає у своєчасному виявленні та усуненні недоліків у господарській діяльності підприємства, а також пошуку резервів покращення фінансового стану підприємства. Для досягнення цієї мети необхідно вирішити такі завдання:

· на підставі вивчення причинно-наслідкових взаємозв’язків між різними показниками виробничої, комерційної та фінансової діяльності підприємства дати оцінку виконання плану з надходження фінансових ресурсів та їх використання;

· здійснити прогноз можливих фінансових результатів, економічної рентабельності на основі реальних умов господарювання та наявності власних і позичкових ресурсів;

· розробити конкретні заходи, спрямовані на більш ефективне використання фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану підприємства.

За результатами аналізу фінансової звітності мають бути отримані відповіді на такі запитання:

1) Чи має підприємство прибуток за результатами господарської діяльності?

2) Чи спроможне підприємство виконати взяті на себе зобов’язання і чи не призведе таке виконання до його ліквідації у зв’язку з недостатністю ресурсів?

Відповіді на такі запитання отримують на основі аналізу балансу та звіту про фінансові результати. Інформація, яку надають баланс і звіт про фінансові результати, містить наступні дані:

· обсяг капіталу та майна підприємства в абсолютних показниках;

· структура капіталу та майна підприємства;

· зміни власного капіталу протягом звітного періоду;

· обсяг отриманого прибутку або понесених збитків протягом звітного періоду.

Аналіз фінансової звітності підприємства можуть здійснювати:

· фінансові менеджери;

· аудитори;

· спеціалісти-аналітики фондових бірж;· професійні аналітики великих інституційних інвесторів (банків, страхових компаній, різноманітних спеціалізованих фондів);

· банківські аналітики;

· спеціалізовані консультаційні фірми;

· інші зацікавлені суб’єкти та особи.

Фінансові менеджери здійснюють аналіз фінансової звітності з метою: 1) виявлення та усунення проблем у поточній діяльності підприємства; 2) розробки і прийняття рішень щодо підвищення ефективності виробничо-збутових операцій; 3) раціонального використання наявних ресурсів; 4) підвищення платоспроможності та фінансової стійкості; 5) забезпечення виконання планових фінансових показників і зобов’язань перед кредиторами та інвесторами.

Аудитори проводять аналіз фінансової звітності з метою: а) пітвердження звітності; б) визначення правильності обчислення і сплати податків. Аудитори на основі фінансового аналізу роблять офіційний висновок про фінансовий стан підприємства, який включається до річного звіту, що подається вищим керівництвом зборам акціонерів. Акціонерів цікавить, у першу чергу, прибутковість і надійність цінних паперів, які їм належать.

Банки, що обслуговують підприємства, постійно спостерігають за змінами показників у їхній фінансовій звітності. Банківські аналітики спостерігають за станом кредитоспроможності, наявністю коштів, що гарантують повернення у встановлений термін отриманих позик і кредитів.

Таким чином, аналіз фінансових звітів здійснюють не тільки керівники та відповідні служби підприємства, але і його засновники й інвестори з метою оцінки ефективності використання ресурсів, банки – для визначення умов кредитування і рівня ризику, податкові органи – для забезпечення виконання плану надходження коштів до бюджету.

Фінансовий аналіз поділяють на внутрішній і зовнішній. Внутрішній фінансовий аналіз здійснюють внутрішні служби підприємства, а його результати використовуються для планування, контролю і прогнозування фінансового стану підприємства. Зміст внутрішнього фінансового аналізу полягає в:

· аналізі динаміки прибутку та рентабельності підприємства;

· аналізі кредитоспроможності підприємства;

· оцінці використання майна та вкладеного капіталу;

· аналізі власних фінансових ресурсів;

· аналізі ліквідності та платоспроможності;

· аналізі самоокупності підприємства.

Зовнішній фінансовий аналіз здійснюють інвестори, постачальники матеріальних і фінансових ресурсів, органи контролю на основі оприлюдненої звітності. Зміст зовнішнього фінансового аналізу полягає в:

· аналізі абсолютних показників прибутку;

· аналізі показників рентабельності;

· аналізі фінансового стану підприємства, його фінансової стабільності;

· аналізі ефективності використання залученого капіталу.

 

 

Майновий стан підприємства оцінюють за допомогою абсолютних показників, які відображені у балансі. В процесі оцінки виявляють наявність і досліджують розміщення засобів на підприємстві, встановлюють зміни, які відбулися в їх складі та джерелах формування за звітний період, а також оцінюють такі зміни.

Стан необоротних активів підприємства і рівень його забезпеченості оборотними засобами оцінюють за допомогою таких відносних показників:

· Робочий капітал – це власні оборотні засоби, які визначаються як різниця між оборотними активами підприємства та його короткостроковими зобов’язаннями. Наявність робочого капіталу свідчить, що підприємство має фінансові ресурси для розширення діяльності та інвестування. Цей показник розраховують за формулою:

.

· Частка власних оборотних засобів – визначається як питома вага власних оборотних засобів у загальній вартості оборотних засобів. Характеризує фінансову стабільність підприємства. Цей показник розраховують за формулою:

.

· Коефіцієнт зносу основних засобів – розраховується як відношення суми зносу до первісної вартості основних засобів. Характеризує фізичний стан основних засобів. Стабільність і покращення такого показника в динаміці є позитивною тенденцією. Цей показник розраховують за формулою:

.

· Коефіцієнт придатності основних засобів – розраховується як відношення залишкової вартості основних засобів до їх первісної вартості. Більше значення цього показника свідчить про кращий технічний стан основних засобів. Цей показник розраховують за формулою:

.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Показники майнового стану підприємства

Дата добавления: 2014-01-11; Просмотров: 764; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.225.26.154
Генерация страницы за: 0.015 сек.