Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Типові помилки в написанні та оформленні курсової роботи
Читайте также:
 1. Аварійно-рятувальної і іншої невідкладні роботи при ліквідації НС
 2. Актуальність проблематики соціальної роботи в Україні
 3. Аналіз вихідної інформації і методика роботи з літературними джерелами
 4. Аналіз роботи очісувального апарату
 5. Аналіз ступеня й характеру ринкової конкуренції, методи маркетингової роботи конкурентів.
 6. Арматурні роботи
 7. Архітектура автоматизованої інформаційної системи. Автоматизація роботи з інформацією
 8. Будова світловодів та фізичні принципи їх роботи
 9. Вибухові роботи
 10. Визначення психофізіологічної та професійної придатності людини до роботи в системі
 11. Вплив розміру частинок пестицидів на ефективність роботи оприскувача
 12. Вправи для самостійної роботи

Структура захисту курсової роботи

1. Представлення студента та теми його курсової роботи головою комісії.

2. Повідомлення студента про причини вибору теми роботи та її актуальність.

3. Повідомлення об'єкта, предмета та хронологічних термінів дослідження (якщо вони є).

4. Оголошення мети роботи та її завдань.

5. Пояснення логіки і змісту побудови роботи в першому і другому розділах.

6. Обґрунтування автором висновків і пропозицій роботи.

7. Перспективи подальшого досліджен­ня теми.

7. Відгуки та зауваження до роботи з боку керівника та ре­цензента.

 

Студент зобов’язаний також взяти участь у дискусії, корек­тно й по суті відповісти на запитання, які виникли в ході захисту у членів комісії та присутніх, дати аргументовані роз’яснення щодо критичних зауважень, зроблених у рецензії та усно.

 

Рішення про оцінку курсової роботи за 4-бальною і рейтинговою системами ВНЗ ухвалюються на закритому засіданні комісії. Виз­начальними критеріями, які впливають на оцінку курсової роботи, є самостійність, достатній теоретичний рівень, практична значимість роботи, уміння студента дискутувати в межах теми, аргумен­товано захищати свою концепцію і висновки.

За пропозицією комісії кращі курсові роботи мо­жуть бути відзначені.

 

Критерії оцінки курсової роботи:

“Відмінно” (91–100 балів) виставляється за умови повного дотримання всіх вимог до курсової роботи.

“Добре” (76–90 балів) виставляється при наявності невеликих недоліків у роботи.

“Задовільно” (61–75 балів) ставиться при наявності значних недоліків у роботі.

“Незадовільно” (0-60 балів) виставляється при наявності грубих порушень і недоліків у роботі.

 

1. Зміст курсової роботи не відповідає плану або не розкриває тему повністю чи в її основній частині.

2. Сформульовані розділи (підрозділи) не відбивають ре­альну проблемну ситуацію, стан об'єкта.

3. Мета дослідження не пов'язана з проблемою, сформульо­вана абстрактно і не відбиває специфіки об'єкта і предмета дослідження.

4. Автор не виявив самостійності, робота являє собою ком­піляцію або плагіат.

5. Не зроблено глибокого і всебічного аналізу сучасних офіційних і нормативних документів, нової спеціальної літе­ратури (останні 5–10 років) з теми дослідження.

6. Аналітичний огляд вітчизняних і зарубіжних публі­кацій з теми роботи має форму анотованого списку і не відбиває рівня досліджуваності проблеми.

7. Кінцевий результат не відповідає меті дослідження, ви­сновки не відповідають поставленим завданням.

8.У роботі немає посилань на першоджерела або вказані не ті, на яких ґрунтувалося дослідження.Захищена курсова робота зберігається на профілюючій кафедрі протягом двох років. Роботи, відзначені першими преміями на республіканських студентських конкур­ах, зберігаються постійно.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Коломієць В.О. Як виконувати курсову роботу: Метод. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. – К.: Вища шк., 2003. – 69 с.

Крушельницька О.В. Методика підготовки і оформлення курсових, дипломних та магістерських робіт // Методологія і організація наукових досліджень: Навчальний посібник. – К: Кондор, 2003. – С. 108 – 124.

Курсова робота з методики викладання іноземних мов: Посібник для студентів вищих закладів освіти / Колектив авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої, С.Г.Гапонової. – К.: Ленвіт, 2003. – 96 с.

Мицик, Ю. Кваліфікаційні та курсові роботи й реферати з історії. Поради студентові щодо написання та захисту / Ю.Мисик, О.Бажан, В.Зубко. – К.: Видавничий дім “КМ Academia”, 1998. – 35 с.

Написання та оформлення курсових і кваліфікаційних робіт (методичні вказівки) / В.Б.Атаманенко. – Острог: НаУОА, 1997. – 30 с.

П”ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі: Навчальний посібник / І.С. П”ятницька-Позднякова. – К., 2003. – 116 с.

Цехмістрова Г.С. Курсова, дипломна, магістерська роботи: написання, оформлення, захист // Основи наукових досліджень. – К: Слово, 2004. – С. 133 –181.

Дата добавления: 2014-01-11; Просмотров: 297; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.161.77.30
Генерация страницы за: 0.001 сек.