Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Iiooe .ioi.iao.. i.i o.ie
В умовах ринкової економіки встановлення ціни у зовнішній

торгівлі, як і на внутрішньому ринку, відбувається під впливом

конкретної ринкової ситуації. Власне кажучи, саме поняття ціни

схоже як для внутрішнього ринку, так і для світового. Ціна у між"

народній торгівлі — це сума грошей, яку збирається отримати про"

давець товару або послуги і яку готовий заплатити покупець. Збіг

зазначених вимог залежить від багатьох умов, які загалом нази"

вають цінотворчими чинниками.

За характером, рівнем і сферою дії цінотворчі чинники мо"

жуть бути розподілені на декілька груп: загальноекономічні, кон"

кретно економічні, специфічні та неекономічні. В цілому їх особ"

ливості та форми прояву представлено у таблиці 7.1.

 

ТАБЛИЦА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Ціни визначаються умовами конкуренції, станом і співвідно"

шенням попиту та пропозиції, проте на міжнародному ринку про"

цес встановлення цін має особливості. Учасники міжнародної то"

ргівлі стикаються на ринку з більшим числом конкурентів, ніж на

ринку внутрішньому. Вони повинні бачити перед собою світовий

ринок, постійно порівнювати витрати виробництва не тільки з

внутрішніми цінами, але й зі світовими. Виробник — продавець

товару на зовнішніх ринках перебуває в режимі постійного «ціно"

вого стресу».

Значно більше на міжнародному ринку і споживачів, у його

межах чинники виробництва менш мобільні. Ніхто не буде запе"

речувати той факт, що свобода пересування товарів, капіталу, по"

слуг і робочої сили в межах однієї держави значно вища, ніж у між"

народній торгівлі, оскільки їх пересування тут стримується націо"

нальними кордонами, відносинами у валютній сфері, що протидіє

Тема 7. Ціни і ціноутворення у зовнішній торгівлі 185

вирівнюванню витрат і прибутку. Все це прямо відображається на

світових цінах.

Поняття «світовий товарний ринок» означає сукупність стій"

ких, повторюваних операцій з купівлі"продажу даних товарів і по"

слуг, що мають організаційні міжнародні форми (біржі, аукціони,

торги) або виражаються у систематичних експортно"імпортних уго"

дах великих фірм"постачальників і покупців. Під час роботи з ціна"

ми зовнішньоторговельного ринку слід зважати на відмінності в них

з урахуванням позицій окремих сторін і ринкової ситуації.

По"перше, в останні два"три десятиріччя значний вплив на

ціни товарів, особливо в світовій торгівлі, здійснюють супутні по"

слуги, які виробник і постачальник надають імпортеру або кінце"вому споживачеві. Маються на увазі загальноприйняті умови по"

ставки: технічне обслуговування, шеф"монтаж, гарантійний ре"

монт і обслуговування, інші специфічні види послуг, пов’язані з

просуванням, реалізацією і використанням товару. Цей аспект є

особливо важливим у сучасних умовах, у період розвитку високих

технологій, ускладнення машин і обладнання. Відомі випадки,

коли вартість послуг під час експорту обладнання і машин стано"

вила 60 % вартості ціни поставки.

По"друге, розвиток науки і технологій, з одного боку, впливає

на удосконалення якісних характеристик товару, а з іншого боку,

— на світові ціни. Впровадження нових технологій підвищує про"

дуктивність праці, ефективність виробництва, знижує витрати

праці. У таких умовах ціна зростає практично для всіх товарів, але

з урахуванням «корисного ефекту» (наприклад, зростання швид"

кості, надійності, ККД тощо) відносна вартість товару, а значить, і

його ціна для споживача знижується.

Під час аналізу динаміки цін слід враховувати стан економіч"

ного циклу, що у сфері міжнародних економічних відносин має

певну специфіку. У стадії депресії ціни, як правило, не підвищу"

ються. І навпаки, у стадії підйому у зв’язку з перевищенням попи"

ту над пропозицією ціни зростають. Не треба забувати, що залеж"

но від вигляду товарів і товарних груп динаміка зміни цін відріз"

няється, і її необхідно враховувати, заздалегідь добре вивчивши.

Так, при зміні стану ринку найбільш різко і швидко змінюються

ціни практично на всі види сировинних товарів, повільніша реак"

ція виробників і постачальників напівфабрикатів і ще слабкіша

«реакція цін» на машинобудівну продукцію.

186 Шкварчук Л.О. Ціноутворення

Для сучасного світового ринку характерна наявність великої

кількості різних галузевих ринків товарів і послуг, множинність

цін. На практиці ціна конкретної продукції одного й того самого

ринку може більше відрізнятися, тому при вивченні і призначенні

зовнішньоторговельної ціни необхідно мати чітке уявлення про

характер угоди, яка диктує особливість ціни:

використання цін для роздільних експортно"імпортних опе"

рацій;

ціни в умовах оплати готівкою;

ціни, які формуються у межах звичайних комерційних угод.

Ціни, що фіксуються у межах довгострокових міждержавних

угод, можуть істотно відрізнятися від цін в угодах через біржу або

від цін на товар, що оплачується шляхом складних банківських

операцій, в умовах певних валютних обмежень.

Постачальники товарів на зовнішній ринок зустрічаються з

істотними коливаннями цін, наданням різних знижок, доданням

надбавок і додаткових послуг. Крім того, майже завжди ціни на

аналогічну продукцію відрізняються, оскільки різні постачальни"

ки поставляють товари різної якості, комплектації.

У сучасній міжнародній торгівлі, особливо в торгівлі сировин"

ними товарами і напівфабрикатами, помітне місце займають по"

середницькі фірми, які мають свою маржу в результаті здійснення

угод. Щодо машинно"технічної продукції, технічно складних то"

варів, то тут ціни, як правило, формуються тільки при безпосеред"

ньому контакті між продавцем"виробником і покупцем"спожи"

вачем. При цьому до ціни включаються найрізноманітніші скла"

дові — надбавки за гарантію, передпродажний і післяпродажний

сервіс, упаковку тощо. Для вивчення і використання на практиці

цінових показників світового ринку необхідно знати основні дже"

рела відомостей про ціни.

Інформацію про ціни на світових товарних ринках поділяють

на декілька груп залежно від джерела інформації про них.

У наш час діють спеціальні банки даних майже для всіх това"

рів і товарних груп по регіонах і тимчасових періодах (для сезон"

них товарів), а оновлення даних у них відбувається досить часто:

від декількох хвилин для біржових товарів — до декількох днів,

тижнів й іноді місяців для інших, залежно від їхньої специфіки.

Величезні можливості надає Internet, який дає змогу за лічені хви"

лини отримати орієнтування практично на всі товари, що постав"

Тема 7. Ціни і ціноутворення у зовнішній торгівлі 187

ляються на світовий ринок. Проте це – ціни орієнтовні, що дозво"

ляють імпортеру і експортеру мати відправну точку для початку

узгодження ціни поставки.

Дата добавления: 2014-01-15; Просмотров: 69; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.224.117.28
Генерация страницы за: 0.005 сек.