Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Лекція 13 Облік доходів і фінансовий результатів діяльності підприємств

Читайте также:
 1. Автоматизація обліку та регулювання валютних операцій
 2. Автоматизація професійної діяльності юриста
 3. Аксіоми безпеки життєдіяльності. Методологічні основи безпеки життєдіяльності Модель життєдіяльності людини.
 4. Алгоритми й технологія автоматизованого розв’язання задач з обліку і контролю в умовах автоматизованої системи управління підприємством АСУП
 5. Аналіз беззбитковості підприємства
 6. Аналіз виставокової та ярмаркової діяльності як елементів маркетингової комунікації в Україні
 7. Аналіз загальних показників витрат підприємства
 8. Аналіз загальних показників витрат підприємства.
 9. Аналіз запасу фінансової стійкості (зони безпеки) підприємства
 10. Аналіз майнового стану підприємства
 11. Аналіз обсягів, динаміки та структури експортних й імпортних операцій підприємства
 12. Аналіз обсягу і складу грошових активів підприємства

Питання для вивчення:

1. Класифікація та визнання доходів.

2. Класифікація та визнання витрат.

3. Визначення та облік фінансових результатів.

4. Облік доходів, витрат та результатів операційної діяльності.

5. Облік доходів, витрат та результатів фінансових операцій.

6. Облік доходів, витрат та результатів іншої звичайної діяльності.

7. Облік доходів, витрат та результатів від надзвичайних подій.

Принципи формування та обліку інформації про доходи підприємства та вимоги щодо її розкриття у фінансовій звітності визначено у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 15 „Дохід”.

Для визначення фінансового результату діяльності за звітній період необхідно дотримуватись принципів визнання доходів та витрат: нарахування та відповідності, періодичності.

Нарахування та відповідність доходів і витрат полягає в тому, що для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів.

Принцип періодичності надає можливість розподілити діяльність підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності.

Правильне застосування вказаних принципів дає можливість достовірно визначити і порівняти суму доходів і відповідних витрат кожного звітного періоду.

Доходи - збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників).

Бухгалтерський облік повинен надати повну, достовірну інформацію про доходи, витрати, прибутки (збитки) підприємства за звітній період. Така інформація є основою для аналізу і прийняття управлінських рішень, а тому доцільно відображати результати за видами діяльності підприємства.

Звичайна діяльність - будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення.

Операційна діяльність - основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Основна діяльність - операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу.

Дохід визнаєтьсяпід час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.Не визнаються доходами такі надходження від інших осіб:

§ сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов'язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів.

§ сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо.

§ сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг).

§ сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг).

§ сума завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено відповідним договором.

§ надходження, що належать іншим особам.

§ надходження від первинного розміщення цінних паперів.

Визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами:

а) дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

б) інші операційні доходи (включають в себе доходи від реалізації інших оборотних активів, операційної оренди активів, операційної курсової різниці, відшкодування раніше списаних активів);

в) фінансові доходи (включають в себе доходи від участі в капіталі та інші фінансові доходи);

г) іншій доход (включають в себе доходи від реалізації фінансових інвестицій, реалізації необоротних активів, майнових комплексів, не операційної курсової різниці, безоплатно одержаних активів);

д) надзвичайні доходи.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається в разі наявності всіх наведених нижче умов:

· покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);

· підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);

· сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;

· є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Дохід не визнається, якщо здійснюється обмін продукцією (товарами, роботами, послугами та іншими активами), які є подібними за призначенням та мають однакову справедливу вартість.

Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнається, виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції.

Результат операції з надання послуг може бути достовірно оцінений за наявності всіх наведених нижче умов:

· можливості достовірної оцінки доходу;

· імовірності надходження економічних вигод від надання послуг;

· можливості достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг на дату балансу;

· можливості достовірної оцінки витрат, здійснених для надання послуг та необхідних для їх завершення.

Оцінка ступеня завершеності операції з надання послуг проводиться:

§ вивченням виконаної роботи;

§ визначенням питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у загальному обсязі послуг, які мають бути надані;

§ визначенням питомої ваги витрат, яких зазнає підприємство у зв'язку із наданням послуг, у загальній очікуваній сумі таких витрат. Сума витрат, здійснених на певну дату, включає тільки ті витрати, які відображають обсяг наданих послуг на цю саму дату. Якщо дохід (виручка) від надання послуг не може бути достовірно визначений, то він відображається в бухгалтерському обліку в розмірі визначених витрат, що підлягають відшкодуванню.

Якщо дохід (виручка) від надання послуг не може бути достовірно оцінений і не існує імовірності відшкодування зазнаних витрат, то дохід не визнається, а зазнані витрати визнаються витратами звітного періоду. Якщо надалі сума доходу буде достовірно оцінена, то дохід визнається за такою оцінкою. Дохід, який виникає в результаті використання активів підприємства іншими сторонами, визнається у вигляді процентів, роялті та дивідендів, якщо імовірне надходження економічних вигод, пов'язаних з такою операцією та дохід може бути достовірно оцінений.

Дохід відображається в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню.

У разі відстрочення платежу, внаслідок чого виникає різниця між справедливою вартістю та номінальною сумою грошових коштів або їх еквівалентів, які підлягають отриманню за продукцію (товари, роботи, послуги та інші активи), така різниця визнається доходом у вигляді процентів.

Сума доходу за бартерним контрактом визначається за справедливою вартістю активів, робіт, послуг, що одержані або підлягають одержанню підприємством, зменшеною або збільшеною відповідно на суму переданих або одержаних грошових коштів та їх еквівалентів.

Якщо справедливу вартість активів, робіт, послуг, які отримані або підлягають отриманню за бартерним контрактом, достовірно визначити неможливо, то дохід визначається за справедливою вартістю активів, робіт, послуг (крім грошових коштів та їх еквівалентів), що передані за цим бартерним контрактом.

Витрати- зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, у якому вони були понесені.

Не визначаються витратами звітного періоду:

§ платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо;

§ попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг;

§ погашення одержаних позик;

§ інші зменшення активів або збільшення зобов’язань, що не призводять до зменшення власного капіталу;

§ витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Витрати класифікуються на:

Ø витрати звичайної діяльності:

· витрати операційної діяльності;

· витрати на фінансові операції;

· витрати іншої звичайної діяльності

Ø надзвичайні витрати.

Для обліку витрат можна застосувати три варіанти ведення обліку:

Ø із застосуванням для обліку витрат звітного періоду лише рахунків класу 9;

Ø із застосуванням для обліку витрат звітного періоду рахунки класу 8 та 9 одночасно;

Ø із застосуванням спрощеного Плану рахунків суб’єктами малого підприємництва.

Фінансовий результат визначається за кожним видом діяльності шляхом зіставлення доходів і витрат звітного періоду.

Для обліку й узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій призначено рахунок 79 “Фінансові результат”:

79 “Фінансові результати”:

Дт Кт
   
суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, також належна сума нарахованого податку на прибуток суми в порядку закриття рахунків обліку доходів
Оборот за звітній період Оборот за звітній період
   

Сальдо рахунку при його закритті списується на рахунок 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”.

Рахунок 79 “Фінансові результати” має такі субрахунки:

791 “Результат основної діяльності”, призначений для визначення прибутку (збитку) від основної діяльності підприємства. За кредитом субрахунку відображається в порядку закриття рахунків сума доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг та від іншої операційної діяльності (рахунки 70 “Доходи від реалізації”, 71 “Іншій операційний дохід”), за дебетом - сума в порядку закриття рахунків обліку собівартості реалізованої готової продукції, товарів, робіт і послуг, адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат (90 “Собівартість реалізації”, 92 “Адміністративні витрати”, 93 “Витрати на збут”, 94 “Інші витрати операційної діяльності”).

792 “Результат фінансових операцій”, призначений для визначення прибутку (збитку) від фінансових операцій підприємства. За кредитом субрахунку відображається списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від участі в капіталі та інших фінансових доходів, за дебетом - списання фінансових витрат з рахунків 95 “Фінансові витрати” та 96 “Втрати від участі в капіталі”.

793 “Результат іншої звичайної діяльності”, призначений для визначення прибутку (збитку) від іншої звичайної діяльності підприємства. За кредитом рахунку відображається списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від інвестиційної та іншої звичайної діяльності підприємства, за дебетом - списання витрат з рахунку 97 “Інші витрати”.

794 “Результат надзвичайних подій”, призначений для визначення прибутку (збитку) від надзвичайних подій. За кредитом субрахунку відображається списання доходів, одержаних від надзвичайних подій, за дебетом - списання витрат від надзвичайних подій, що обліковуються на рахунку 99 “Надзвичайні витрати”.

Підприємства, які для узагальнення інформації про витрати застосовують тільки рахунки класу 8 “Витрати за елементами”, субрахунки рахунку 79 дебетують у кореспонденції з кредитом рахунків 23 “Виробництво”, 26 “Готова продукція” та інших рахунків класу 2 “Запаси”, а також з кредитом рахунків класу 1 “Необоротні активи” та класу 3 “Кошти, розрахунки та інші активи”.

При використанні підприємством журнально-ордерної форми обліку для узагальнення інформації про фінансові результати діяльності підприємства використовується журнал-ордер №6.

Розглянемо облік доходів, витрат і результатів діяльності підприємства від операційної, інвестиційної, фінансової діяльності та від надзвичайних подій.

Основна діяльність - операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу.

Для узагальнення інформації про доходи від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг, доходів від страхової діяльності, а також про суму знижок, наданих покупцям, та про інші вирахування з доходу призначено рахунок 70 “Доходи від реалізації”:

 

 

70 “Доходи від реалізації ” (крім субрахунку 704):

Дт Кт
   
належна сума непрямих податків (акцизного збору, податку на додану вартість та інших, передбачених законодавством); суми, які отримуються підприємством на користь комітента, принципала; повернуті перестраховиками частки страхових платежів (страхових внесків, страхових премій); результат зміни резервів незароблених премій (у страхових організаціях); та списання у порядку закриття на рахунок 79 “Фінансові результати” Збільшення (одержання) доходу
Оборот за звітній період Оборот за звітній період
   

 

Рахунок 70 “Доходи від реалізації” має такі субрахунки:

701 “Дохід від реалізації готової продукції”

702 “Дохід від реалізації товарів”

703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”

704 “Вирахування з доходу”

На субрахунку 701 “Дохід від реалізації готової продукції” узагальнюється інформація про доходи від реалізації готової продукції. В кінці звітного періоду закривається на субрахунок 791 “Результат основної діяльності”.

Облік собівартості реалізованої продукції здійснюється на субрахунку 901 “Собівартість реалізованої готової продукції”. Собівартість готової продукції складається з виробничої собівартості продукції, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат, понаднормових виробничих витрат.

Відображення доходу від реалізації готової продукції відображається в обліку по Дт 361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями” та Кт 701 “Дохід від реалізації готової продукції”; водночас відображається сума податкового зобов’язання з податку на додану вартість по Дт 701 “Дохід від реалізації готової продукції” та Кт 641 “Розрахунки за податками й платежами”; списання готової продукції за виробничою собівартістю відбувається по Дт 901 “Собівартість реалізованої готової продукції” та Кт 26 “Готова продукція”; списання нерозподілених загальновиробничих витрат на витрати звітного періоду по Дт 901 “Собівартість реалізованої готової продукції” та Кт 91 “Загально виробничі витрати”; визначення результату від реалізації продукції відображається по Дт 701 “Дохід від реалізації готової продукції” та Кт 791 “Результат операційної діяльності” одночасно з Дт 791 “Результат операційної діяльності” та Кт 901 “Собівартість реалізованої готової продукції”.

На субрахунку 702 “Дохід від реалізації товарів” підприємства торгівлі та інші організації узагальнюють інформацію про доходи від реалізації товарів. В кінці звітного періоду закривається на субрахунок 791 “Результат основної діяльності”.

Облік собівартості реалізованих товарів ведеться на субрахунку 902 “Собівартість реалізованих товарів”.

При відображенні доходу і витрат від реалізації товарів необхідно зробити наступні записи: відображення надходження виторгу в касу по Дт 301 “Каса в національній валюті” та Кт 702 “Дохід від реалізації товарів”, водночас відображається сума податкового зобов’язання з податку на додану вартість по Дт 702 “Дохід від реалізації товарів” та Кт 641 “Розрахунки за податками й платежами”; списати торгову націнку методом “червоного сторно” по Дт 282 “Товари в торгівлі” та Кт 285 “Торгова націнка”, відобразити суму собівартості реалізованих товарів по Дт 902 “Собівартість реалізованих товарів” та Кт 282 “Товари в торгівлі”; визначення результату від реалізації продукції відображається по Дт 702 “Дохід від реалізації товарів” та Кт 791 “Результат операційної діяльності” одночасно з Дт 791 “Результат операційної діяльності” та Кт 902 “Собівартість реалізованих товарів”.

На субрахунку 703 “Дохід від реалізації робіт і послуг” підприємства і організації, що виконують роботи і надають послуги, узагальнюють інформацію про доходи від реалізації робіт і послуг, про результати зміни резервів незароблених премій. В кінці звітного періоду закривається на субрахунок 791 “Результат основної діяльності”.

Особливістю обліку є те, що при обліку не використовується рахунок 26 “Готова продукція”, а собівартість реалізованих робіт і послуг підприємства, основна діяльність якого є виконання робіт (науково-дослідних, проектних, геодезичних тощо) і надання послуг (перевезення, ремонт тощо) використовується субрахунок 903 “Собівартість реалізованих робіт і послуг”.

Для відображення в обліку операцій з реалізації робіт і послуг робляться наступні бухгалтерські записи: визнано дохід від реалізації робіт та послуг Дт 361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями” та Кт 703 “Дохід від реалізації робіт та послуг”; водночас відображається сума податкового зобов’язання з податку на додану вартість по Дт 703 “Дохід від реалізації робіт та послуг” та Кт 641 “Розрахунки за податками й платежами”; списання витрат на виконання робіт та послуг по Дт 903 “Собівартість реалізованих робіт і послуг” та Кт 23 “Виробництво”; визначення результату від реалізації продукції відображається по Дт 703 “Дохід від реалізації робіт і послуг” та Кт 791 “Результат операційної діяльності” одночасно з Дт 791 “Результат операційної діяльності” та Кт 903 “Собівартість реалізованих робіт і послуг”.

Аналітичний облік доходів від реалізації ведеться за видами (групами) продукції, товарів, робіт, послуг, регіонами збуту та/або іншими напрямками, визначеними підприємством.

На субрахунку 704 "Вирахування з доходу" за дебетом відображається сума наданих після дати реалізації знижок покупцям, вартість повернених покупцем продукції та товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу. За кредитом субрахунку 704 відображається списання дебетових оборотів на рахунок 79 "Фінансові результати"

До інших операційних доходів відносяться: доходи від реалізації іноземної валюти; доходи від реалізації інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій); доходи від операційної оренди активів; доходи від операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті; суми одержаних штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які визнані боржником або щодо яких одержані рішення суду, арбітражного суду про їх стягнення; доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позовної давності; відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні); суми одержаних грантів та субсидій; інші доходи від операційної діяльності.

Для відображення в обліку інших операційних доходів використовується рахунок 71 “Інший операційний дохід”:

71 “Інший операційний дохід”

Дт Кт
   
суми непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору та інших зборів (обов'язкових платежів)) та списання в порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати"   збільшення (одержання) доходу
Оборот за звітній період Оборот за звітній період
   

Рахунок 71 “Інший операційний дохід” має такі субрахунки:

711 “Дохід від реалізації іноземної валюти”, який призначено для узагальнення інформації про доходи від реалізації іноземної валюти (відображаються в обліку Дт 312 “Поточні рахунки в іноземній валюті” та Кт 711 “Дохід від реалізації іноземної валюти”);

712 “Дохід від реалізації інших оборотних активів”, який призначено для узагальнення інформації про доходи від реалізації оборотних активів (виробничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів тощо) (відображаються в обліку Дт 377 “Розрахунки з іншими дебіторами” та Кт 712 “Дохід від реалізації інших оборотних активів”);

713 “Дохід від операційної оренди активів”, який призначено для узагальнення інформації про доходи від оренди (крім фінансової) майна, якщо ця діяльність не є предметом (метою) створення підприємства (в обліку відображається по Дт 377 “Розрахунки з іншими дебіторами” та Кт 713 “Дохід від операційної оренди активів”);

714 “Дохід від операційної курсової різниці”, який призначено для узагальнення інформації про доходи від курсових різниць за активами й зобов'язаннями підприємства - пов'язаними з операційною діяльністю підприємства (відображаються в обліку по Дт 312 “Поточні рахунки в іноземній валюті” або Дт 362 “Розрахунки з іноземними покупцями” та Кт 714 “Дохід від операційної курсової різниці”);

715 “Одержані штрафи, пені, неустойки”, який призначено для узагальнення інформації про штрафи, пені, неустойки та інші санкції за порушення господарських договорів, які визнані боржником або щодо яких одержані рішення суду, арбітражного суду про їх стягнення, а також про суми з відшкодування зазнаних збитків (відображаються в обліку по Дт 377 “Розрахунки з іншими дебіторами” та Кт 715 “Одержані штрафи, пені, неустойки”);

716 “Відшкодування раніше списаних активів”, який призначено для узагальнюється інформація про суми відшкодування підприємству вартості раніше списаних активів (відображаються в обліку суми відшкодування запасів постачальникам по Дт 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками” та Кт 716 “Відшкодування раніше списаних активів”, на суму відшкодування нестачі запасів матеріально відповідальними особами по Дт 375 “Розрахунки за відшкодування завданих збитків” та Кт 716 “Відшкодування раніше списаних активів”, одночасно на суму ПДВ по Дт 716 “Відшкодування раніше списаних активів” та Кт 641 “Розрахунки за податками”);

717 “Дохід від списання кредиторської заборгованості”, який призначено для узагальнення інформації про доходи від списання кредиторської заборгованості, що виникла в ході операційного циклу, по закінченні строку позовної давності (відображаються в обліку по Дт 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками” та Кт 717 “Дохід від списання кредиторської заборгованості”);

718 “Одержані гранти та субсидії”, який призначено для узагальнення інформації про отримані підприємством гранти, асигнування та субсидії (відображаються в обліку по Дт 48 “Цільове фінансування та цільові надходження” та Кт 718 “Одержані гранти та субсидії”);

719 “Інші доходи від операційної діяльності”, який призначено для узагальнення інформації про інші доходи від операційної діяльності, які не знайшли свого відображення на інших субрахунках рахунку 71 "Інший операційний дохід", зокрема про доходи від операцій з тарою, від інвентаризації тощо.

Доходи від фінансових операцій включають в себе дохід від участі в капіталі та інші фінансові доходи.

Дохід від участі в капіталі – це дохід від фінансових інвестицій, які облічуються методом участі в капіталі.

Метод участі в капіталі – це метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об’єкта інвестування.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про фінансові інвестиції, операції із спільної діяльності визначаються у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 12 “Фінансові інвестиції”.

Для узагальнення інформації про доходи від інвестицій, які здійснені в асоційовані, дочірні або спільні підприємства та облік яких ведеться за методом участі в капіталі призначено рахунок 72 “Дохід від участі в капіталі”:

72 “Дохід від участі в капіталі”

Дт Кт
   
списання в порядку закриття на рахунок 79 “Фінансові результати” збільшення (одержання) доходу
Оборот за звітній період Оборот за звітній період
   

 

Рахунок 72 “Дохід від участі в капіталі” має такі субрахунки:

721 “Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства”, який призначено для узагальнення інформації про доходи, пов'язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання асоційованими підприємствами прибутків або зростання власного капіталу асоційованих підприємств внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо);

722 “Дохід від спільної діяльності”, який призначено для узагальнення інформації про доходи, пов'язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання спільними підприємствами прибутків або зростання їх власного капіталу внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо);

723 “Дохід від інвестицій в дочірні підприємства”, який призначено для узагальнення інформації про доходи, пов'язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання дочірніми підприємствами прибутків або зростання їх власного капіталу внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо).

Аналітичний облік доходів від участі в капіталі ведеться за кожним об'єктом інвестування та іншими ознаками, визначеними підприємством.

При використанні підприємством журнально-ордерної форми обліку для узагальнення інформації про доходи підприємства від участі в капіталі використовується журнал-ордер №6.

В бухгалтерському обліку операції по отриманню доходу підприємства від участі в капіталі відображаються наступним чином: на суму доходу, одержаного за інвестиціями пов’язаним сторонам і визначеного методом участі в капіталі робиться запис по Дт 141 “Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі” та Кт 721 “Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства”, 722 “Дохід від спільної діяльності”, 723 “Дохід від інвестицій в дочірні підприємства”; за вказаним методом отримані підприємством дивіденди зменшують вартість інвестицій по Дт 373 “Розрахунки за нарахованими доходами” та Кт 141 “Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі”; якщо результатом діяльності підприємства, інвестиції якого облічуються за методом участі в капіталі, є збиток, то свою долю збитків інвестор відображає по Дт 96 “Втрати від участі в капіталі” та Кт 141 “Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі”.

До інших фінансових доходів відносяться доходи, одержані від фінансових інвестицій (крім доходів, які відображаються за методом участі в капіталі), дивіденди, відсотки, амортизація дисконту за інвестиціями в боргові цінні папери.

Для обліку доходів, які виникають у ході фінансової діяльності підприємства, зокрема дивідендів, відсотків та інших доходів від фінансової діяльності, які не обліковуються на рахунку 72 “Дохід від участі в капіталі” призначено рахунок 73 “Інші фінансові доходи”:

73 “Інші фінансові доходи”

Дт Кт
   
списання в порядку закриття на рахунок 79 “Фінансові результати” визнана сума доходу
Оборот за звітній період Оборот за звітній період
   

 

Рахунок 73 “Інші фінансові доходи” має такі субрахунки:

731 “Дивіденди одержані”, який призначено для узагальнення інформації про належні дивіденди від інших підприємств, що не є асоційованими, дочірніми та спільними;

732 “Відсотки одержані”, який призначено для узагальнення інформації про відсотки за облігаціями чи іншими цінними паперами, за якими не ведеться облік на субрахунку 731 "Дивіденди одержані", зокрема винагороди за здані в фінансову оренду необоротні активи тощо;

733 “Інші доходи від фінансових операцій”, який призначено для узагальнення інформації про інші доходи від фінансової діяльності, що не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 73 "Інші фінансові доходи".

Аналітичний облік фінансових доходів ведеться за об'єктами інвестування.

Інша звичайна діяльність не пов’язана з інвестиційною та фінансовою діяльністю підприємства.

Для обліку доходів, які виникають в процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною та фінансовою діяльністю підприємства призначено рахунок 74 “Інші доходи”:

 

 

74 “Інші доходи”

Дт Кт
   
належна сума непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору та інших зборів (обов'язкових платежів)) та списання в порядку закриття на рахунок 79 “Фінансові результати” збільшення (одержання) доходу
Оборот за звітній період Оборот за звітній період
   

 

Рахунок 74 “Інші доходи” має такі субрахунки:

741 “Дохід від реалізації фінансових інвестицій”, який призначено для узагальнення інформації про доходи від реалізації фінансових інвестицій (відображається в обліку по Дт 377 “Розрахунки з іншими дебіторами” та Кт 741 “Дохід від реалізації фінансових інвестицій” водночас із зменшенням на суму ПДВ по Дт 741 “Дохід від реалізації фінансових інвестицій” та Кт 641 “Розрахунки за податками”);

742 “Дохід від реалізації необоротних активів”, який призначено для узагальнення інформації про доходи від реалізації необоротних активів (відображається в обліку по Дт 377 “Розрахунки з іншими дебіторами” та Кт 742 “Дохід від реалізації необоротних активів” водночас із зменшенням на суму ПДВ по Дт742 “Дохід від реалізації необоротних активів” та Кт 641 “Розрахунки за податками”);

743 “Дохід від реалізації майнових комплексів”, який призначено для узагальнення інформації про доходи від реалізації майнових комплексів (відображається в обліку по Дт 377 “Розрахунки з іншими дебіторами” та Кт 743 “Дохід від реалізації майнових комплексів” водночас із зменшенням на суму ПДВ по Дт 743 “Дохід від реалізації майнових комплексів” та Кт 641 “Розрахунки за податками”);

744 “Дохід від неопераційної курсової різниці”, який призначено для узагальнення інформації про курсові різниці за активами та зобов'язаннями в іноземній валюті, які пов'язані з фінансовою та інвестиційною діяльністю підприємства (відображається в обліку по Дт 377 “Розрахунки з іншими дебіторами” та Кт 744 “Дохід від неопераційної курсової різниці”);

745 “Дохід від безоплатно одержаних активів”, який призначено для узагальнення інформації про доходи від безоплатно одержаних активів. У разі безоплатного одержання підприємством необоротних активів дохід визначається за сумою амортизації таких активів одночасно з її нарахуванням (відображається в обліку по Дт 69 “Доходи майбутніх періодів” та Кт 745 “Дохід від безоплатно одержаних активів”);

746 “Інші доходи від звичайної діяльності”, який призначено для узагальнення інформації про інші доходи від звичайної діяльності, які не відображені на інших субрахунках рахунку 74 "Інші доходи", зокрема від списання кредиторської заборгованості, що не виникла в ході операційного циклу, по закінченні строку позовної давності, від вартості негативного гудвілу, яка визнається доходом.

Для визначення фінансового результату іншої звичайної діяльності необхідно порівняти одержані доходи з понесеними витратами. Облік витрат іншої звичайної діяльності ведеться на рахунку 97 “Інші витрати”.

Надзвичайна подія - подія або операція, яка відрізняється від звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вона повторюватиметься періодично або в кожному наступному звітному періоді.

Надзвичайними подіями вважають стихійне лихо (землетрус, зсув ґрунту, повінь тощо), експропріацію власності підприємства за кордоном, прийняття нових законів тощо. Класифікація події як надзвичайної встановлюється на договірних умовах при укладанні угод, договорів, контрактів та за визнанням керівництва підприємства.

Надзвичайними витратами є втрати від надзвичайних подій (знищені активи) і витрати підприємства на здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням та ліквідацією наслідків надзвичайних подій.

Надзвичайні доходи та надзвичайні витрати відображаються як невідшкодовані втрати від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо), включаючи затрати на запобігання виникненню втрат від стихійного лиха та техногенних аварій, які визначені за вирахуванням суми страхового відшкодування та покриття втрат від надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел; доходи і втрати від інших подій та операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій. Втрати від надзвичайних подій відображаються за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від звичайної діяльності внаслідок цих втрат. Зміст і вартісна оцінка доходів або витрат від кожної надзвичайної події слід окремо розкривати в примітках до фінансових звітів.

Для відображення доходів, які виникли внаслідок надзвичайних подій призначено рахунок 75 “Надзвичайні доходи”:

75 “Надзвичайні доходи”

Дт Кт
   
списання в порядку закриття на рахунок 79 “Фінансові результати” визнана сума відшкодування, зокрема від страхових організацій, втрат від надзвичайних подій
Оборот за звітній період Оборот за звітній період
   

 

Рахунок 75 “Надзвичайні доходи” має такі субрахунки:

751 “Відшкодування збитків від надзвичайних подій”, який призначено для відображення сум відшкодування втрат від надзвичайних подій, включаючи відшкодування витрат на попередження втрат від надзвичайних подій;

752 “Інші надзвичайні доходи”, який призначено для відображення доходу від інших подій чи операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій.

При використанні підприємством журнально-ордерної форми обліку для узагальнення інформації про надзвичайні доходи підприємства використовується журнал-ордер №6.

Облік витрат, пов’язаних з надзвичайними подіями, ведеться на рахунку 99 “Надзвичайні витрати”.

Фінансовий результат надзвичайних подій визначається на субрахунку 794 “Результат надзвичайних подій”. За умови отримання прибутку від надзвичайних подій, по Дт 794 “Результат надзвичайних подій” списується сума податку на прибуток від надзвичайних подій.

У примітках до фінансової звітності наводиться (розкривається) така інформація:

- облікова політика щодо визнання доходу, включаючи спосіб визначення ступеня завершеності робіт, послуг, дохід від виконання і надання яких визнається за ступенем завершеності;

- розподіл доходу за кожною групою доходів: дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи, інші доходи, надзвичайні доходи;

- сума доходу за бартерними контрактами в розподілі за групами доходів;

- частка доходу за бартерними контрактами з пов'язаними сторонами.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Лекція 13 Облік доходів і фінансовий результатів діяльності підприємств

Дата добавления: 2014-01-11; Просмотров: 769; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Автоматизація обліку та регулювання валютних операцій
 2. Автоматизація професійної діяльності юриста
 3. Аксіоми безпеки життєдіяльності. Методологічні основи безпеки життєдіяльності Модель життєдіяльності людини.
 4. Алгоритми й технологія автоматизованого розв’язання задач з обліку і контролю в умовах автоматизованої системи управління підприємством АСУП
 5. Аналіз беззбитковості підприємства
 6. Аналіз виставокової та ярмаркової діяльності як елементів маркетингової комунікації в Україні
 7. Аналіз загальних показників витрат підприємства
 8. Аналіз загальних показників витрат підприємства.
 9. Аналіз запасу фінансової стійкості (зони безпеки) підприємства
 10. Аналіз майнового стану підприємства
 11. Аналіз обсягів, динаміки та структури експортних й імпортних операцій підприємства
 12. Аналіз обсягу і складу грошових активів підприємства
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.224.50.28
Генерация страницы за: 0.02 сек.