Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Апеляційні адміністративні суди України
Читайте также:
 1. Адміністративні інструменти валютного регулювання.
 2. Адміністративні методи
 3. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України.
 4. БЮДЖЕТНЕ ПРАВО І БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ.
 5. Вся діяльність дошкільних і шкільних організацій базується на законах України.
 6. Джерела загроз інформаційної безпеки України.
 7. Екологічні проблеми України.
 8. За засобами впливу: правові, економічні, адміністративні, пропагандистські.
 9. Загальна характеристика Цивільного кодексу України. Відносини, які регулюються нормами цивільного права.
 10. Значення та форми вивчення курсу історії України.
 11. Зовнішньоекономічні зв’язки України.

Відповідно до Указу Президента України на території України створено сім апеляційних судів з визначенням території, на яку по­ширюються повноваження названих судів: Дніпропетровський (Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська області), Донецький (Донецька, Луганська області), Київський (Вінницька, Житомирсь­ка, Київська, Черкаська, Чернігівська області та місто Київ), Львівський (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернігівська області), Одеський (Миколаївська, Одеська, Херсонська області), Севасто­польський (АРК, місто Севастополь) та Харківський (Полтавська, Сумська, Харківська області) апеляційні суди.

До структури апеляційного адміністративного суду входять: голо­ва суду, заступники голови суду; судді, як правило, обрані на посаду судді безстроково; судові палати; президія апеляційного адміністра­тивного суду.

Апеляційний адміністративний суд:

— розглядає справи в апеляційному порядку відповідно до КАС;

— розглядає по першій інстанції справи, визначені КАС. На час підготовки матеріалів підручника КАС не передбачав переліку адмі­ністративних справ, які б апеляційний адміністративний суд розгля­дав як суд першої інстанції;

— веде та аналізує судову статистику, вивчає і узагальнює судо­ву практику;

— надає методичну допомогу у застосуванні законодавства місце­вим адміністративним судам;

— здійснює інші повноваження, передбачені законом.

Голова апеляційного адміністративного суду.Голова апеляцій­ного адміністративного суду призначається на посаду строком на п'ять років з числа суддів даного суду і звільняється з посади Пре­зидентом України за поданням Голови ВАСУ на підставі рекомендації Ради суддів адміністративних судів. В межах своїх повнова­жень він видає накази та розпорядження. Його повноваження виз­начені ст. 28 Закону "Про судоустрій" та КАС, зокрема:

— здійснює організаційне керівництво діяльністю суду;

— розподіляє обов'язки між заступниками голови суду;

— на підставі акта про обрання (призначення) суддею чи припи­нення повноважень судді видає відповідний наказ; утворює судові палати та вносить на затвердження президії суду їх персональний склад;

— організовує роботу президії суду, вносить на її розгляд питан­ня і головує на засіданнях президії;

— організовує ведення та аналіз судової статистики, вивчення й узагальнення судової практики, має право витребувати з відповідно­го суду справи, судові рішення в яких набрали законної сили;

— приймає на роботу та звільняє працівників апарату суду, при­своює їм ранги державного службовця у порядку, встановленому законом, застосовує щодо них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;— організовує підвищення кваліфікації суддів і працівників апа­рату суду;

— подає у встановленому порядку пропозиції щодо фінансування витрат на утримання суду та організаційного забезпечення його діяльності;

— представляє суд у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадянами та органі­заціями;

— вносить пропозиції Голові Верховного Суду України чи Голові ВАСУ щодо кандидатур для призначення на посади голів місцевих адміністративних судів та їх заступників;

— здійснює інші передбачені законом повноваження.

Заступники голови апеляційного адміністративного суду.За­ступники голови апеляційного адміністративного суду призначають­ся на посади в такому ж порядку, як і голови даних судів. Вони можуть бути призначені на адміністративні посади повторно. їхні по­вноваження визначені ст. 29 Закону "Про судоустрій" та КАС:

— організовує роботу відповідної судової палати;

— формує колегії суддів для розгляду адміністративних справ, головує в судових засіданнях або призначає для цього суддів;

— організовує ведення судової статистики, аналіз та узагальнення судової практики в адміністративних справах; має право витребувати звідповідного суду справи, судові рішення яких набули законної сили;

— інформує президію суду про діяльність судової палати;

— здійснює інші передбачені законом повноваження.

Президія апеляційного адміністративного суду.Президія апе­ляційного адміністративного суду складається з голови суду, його заступників, а також суддів, кількісний склад яких визначається рішенням загальних зборів суддів цього суду. Судді обираються шляхом таємного голосування на загальних зборах суду. Засідання президії проводиться не рідше одного разу на місяць і є повноваж­ними, якщо на засіданні були присутні не менше двох третин її складу. На президії приймаються постанови відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів її членів, які підписуються головою суду або заступником, який головував на засіданні.

Президія апеляційного адміністративного суду:

— розглядає питання організації діяльності суду, судових палат та апарату суду;

— за поданням голови апеляційного адміністративного суду за­тверджує персональний склад судових палат, визначає кількість за­ступників голів судових палат;

— заслуховує інформацію голів судових палат щодо діяльності судових палат;

— розглядає матеріали узагальнення судової практики та аналізу судової статистики, приймає відповідні рекомендації;

— розглядає питання організаційного забезпечення діяльності суду та виробляє пропозиції щодо його поліпшення;

— розглядає питання роботи з кадрами суддів і працівників апа­рату суду та підвищення їх кваліфікації;

— заслуховує інформацію голів місцевих адміністративних судів щодо організації діяльності цих судів;

— надає методичну допомогу місцевим адміністративним судам з метою забезпечення правильного застосування ними законодавства та ін.

 

Дата добавления: 2014-01-11; Просмотров: 724; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.