Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Стильова диференціація української літературної мови на різних етапах розвитку. Проблема норм української мови

Читайте также:
 1. Актуальні проблеми сучасної української гендерної лінгвістики
 2. Актуальність проблематики соціальної роботи в Україні
 3. Альтернативність ресурсів і проблема економічного вибору
 4. Альтернативність ресурсів полягає у тому, що одні й ті ж рідкісні ресурси можна використовувати для створення різних господдарських і споживчих благ.
 5. Аналіз орфоепічних та синтаксичних норм української і російської мов.
 6. Бенкет – фуршет – організовується як при проведенні офіційних прийомів, так і різних ювілеїв, сімейних свят та інших святкових заходів.
 7. Билет 14. Проблема познаваемости мира. Проблема чувственного и рационального познания мира.
 8. Болезни системы кровообращения как медико-социальная проблема. Профилактика.
 9. Бытие как философская проблема
 10. Бытие как философская проблема
 11. В гносеологии одной из важных проблем является проблема истины.
 12. В этом проявляется специфическая особенность, сложность и проблематичность настоящего момента становления и развития социальной работы как самостоятельной научной дисциплины.

 

Стильва диференціація української мови - це головна внутрішня мовна риса, за якою можна виділити окремі етапи розвитку літературної мови в межах донаціонального і національного періоду. Конкретно систему літературної мови можна зобразити у вигляді кількох стилітичних варіантів.

Існують різні визначення самого поняття стилю. Найвдалішим вважається дифеніція В.Виноградова: „Стиль - це суспільно усвідомлена і функціонально обумовлена, внутрішньо об”єднана сукупність прийомів уживання, відбору і поєднання засобів моного спілкуання у сферах загальнонародної мови”.

На різних етапах розвитку літературної мови історично складається різне значення і вага окремих стилів.

Наприклад, в епоху Київської Русі літературна мова існувала у двох варіантах, в яких нараховувалось до 10 стилів. При цьому, принаймні два із них склались у дохристиянський період розвитку української літературної мови: діловий та усно-розмовний стилі. Можливо на етапі зародження перебував епістолярний стиль.

При цьому „ На базі провідного в українській донаціональній літературній мові стилю - ділового, -пише В.М.Русанівський, - з ХУІст. складаються й інші стилі : культовий ( конфесіональн0 - проповідницький), полемічний, художній, історично-літописний і якоюсь мірою - науковий”.

Диференціація стилів середньоукраїнської літературної мови здійснюється по двох найтиповіших лініях поділу: традиційно-слоговий, і структурно-функціональний. СЛОГОВИЙподіл полягав у розрізненні трьох стилів(слогів): високого, середнього і низького(подлого). Джерела такого поділу в античних і західноєвропейських теоретиків поетичного мистецтва. „Високим” стилем писали трагедії, оди. „Середнім” - елегії, літописно-мемуарні твори. „Низьким” - інтермедії,байки.

У структурно-функціональному плані на етапі зародження нової української літературної мови (ХУІІІст.) можна виділити 5 мовних стилів: художній, публіцистичний, науковий, діловий, конфесіональний. Слогові стилі занепадають геть. На сучасному етапі розвитку української літературної мови наявні розвинені стилі: художній, публіцистичний, науковий, професіонально-технічний, офіціально-документальний, епістолярний, розмовний, інформаційний, конфесіональний.

МОВНА НОРМА

Набільш виправданим є визначення норми , подане С.І.Ожеговим: „Норма - сукупність найбільш придатних („правильних”, „кращих”) для обслуговування суспільства засобів мови, яка складається як результат добору мовних елементів з існуючих, наявних, утворюваних знову чи добутих з пасивного запасу минулого у процесі соціальної, в широкому розумінні, оцінки цих елементів”.

Кожна мова може мати не одну, а кілька норм, або кілька територіальних чи соціально-групових варіанті норми. При аналізі норми в соціальному плані зовні протиставляються норма літературна і діалектна. Але існують також нормативні протиставлення всередині самої літературної мови - хронологічні, реґіональні, стилістичні.Поняття норми історично обумовлено. Так на етапі літературної мови донаціонального періоду очевидно ще не було стабільної норми. Літературні норми донаціонального періоду підтримували стабільність своєї системи шляхом заперечення розмовних, перш за все діалектних варіантів. На лексичному рівні це досягається орієнтацією на одне із найбільш активних і популярних у той чи інший період часу літературних джерел, тобто останні виступав носієм норми.

Норма літературної мови національного періоду відрізняється від попередньої орієнтацією на народно-розмоні форми. І за основу норм беруться діалектні норми.

Першим мовознавцем, який визначив нормативність як основну ознаку літературної мови був О.Пєшковський, який у праці „Объективные и нормативные точки зрения на язык»(1924) висловив думку про те, що стабільність мови і непохитність її структури напряму залежить від стабільності норм.

 

N=Cu + e r ( M+S+F)

I

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Діалектами на різних етапах розвитку її | Питання глотогенезу української мови

Дата добавления: 2014-01-20; Просмотров: 3248; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Актуальні проблеми сучасної української гендерної лінгвістики
 2. Актуальність проблематики соціальної роботи в Україні
 3. Альтернативність ресурсів і проблема економічного вибору
 4. Альтернативність ресурсів полягає у тому, що одні й ті ж рідкісні ресурси можна використовувати для створення різних господдарських і споживчих благ.
 5. Аналіз орфоепічних та синтаксичних норм української і російської мов.
 6. Бенкет – фуршет – організовується як при проведенні офіційних прийомів, так і різних ювілеїв, сімейних свят та інших святкових заходів.
 7. Билет 14. Проблема познаваемости мира. Проблема чувственного и рационального познания мира.
 8. Болезни системы кровообращения как медико-социальная проблема. Профилактика.
 9. Бытие как философская проблема
 10. Бытие как философская проблема
 11. В гносеологии одной из важных проблем является проблема истины.
 12. В этом проявляется специфическая особенность, сложность и проблематичность настоящего момента становления и развития социальной работы как самостоятельной научной дисциплины.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.