Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Види парламентського контролю





При вивченні цього питання студентам слід звернути ува­гу на те, що парламентський контроль може бути класифіко­ваний на ті ж самі види, що і державний контроль в цілому.

Так в залежності від часу проведення контрольних заходів можна виділити попередній контроль (покликаний виконува­ти профілактичні функцію, здійснюється до прийняття відпо­відного рішення чи дій - прийняття Закону "Про державний бюджет", кадрові призначення, затвердження Програми діяль­ності Уряду), поточний (здійснюється в процесі нагляду за функціонуванням об'єкту контролю: діяльність Рахункової палати з перевірки витрачання бюджетних коштів, Уповнова­женого Верховної Ради України з прав людини) та наступний (перевірка фактичного виконання Конституції та законів Ук­раїни - заслуховування звітів членів уряду, затвердження ре­зультатів виконання Програми Уряду або її не затвердження та прийняття Постанови про недовіру урядові) контроль.

В залежності від юридичних наслідків парламентського контролю можна виділити інформаційний, юридичний та політичнийконтроль.

До інформаційного контролю можна віднести: заслухову­вання доповідей і звітів Кабінету Міністрів України, Генераль­ного прокурора України, інших вищих посадових осіб органів виконавчої влади, які обираються, або для призначення яких необхідна згода Верховної Ради України; проведення "Днів уряду", заслуховування щорічних доповідей Президента Ук­раїни, запити, проведення парламентських дебатів щодо пев­них визначених питань державного життя, парламентські слу­хання. Головне регулююче начало цих процедур у силі гро­мадської думки (цей аспект був висвітлений при розгляді принципу гласності парламентського контролю; дотримання принципу гласності є особливо важливим при здійсненні заз­начених форм парламентського контролю).

Юридичним контролем парламенту можна вважати депу­татські запити (інтерпеляції); депутатські звернення; парла­ментські розслідування; проведення без скликання у дводен­ний термін спеціальних (надзвичайних) засідань у разі вве­дення військового або надзвичайного стану; дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Рес­публіки Крим.

Політичним контролем слід вважати резолюції про недо­віру Кабінету Міністрів України; усунення з посади Прези­дента України при застосуванні процедури імпічменту; звільнення з посад інших посадових осіб органів виконавчої влади. Ці форми можна кваліфікувати як політичні, оскіль­ки вони не можуть застосовуватися так часто і регулярно, як дві попередні. Окрім цього, у результаті їхньої реалізації настають значні зміни у політичній системі держави.

В залежності від обсягу контролю та характеру конт­рольних повноважень можна виділити загальний та спе­ціальний контроль.





Дата добавления: 2014-01-11; Просмотров: 2015; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



ПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.