Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Лекція 9. Контроль навчальних досягнень учнів з економіки
Читайте также:
 1. I. Контрольная работа
 2. V. Социальный контроль и девиация.
 3. Автоматический контроль запыленности воздушной среды на промышленных объектах
 4. Административно-общественный контроль за ОТ (многоступенчатый).
 5. Административно-общественный контроль за охраной труда
 6. Алгоритм расчета контрольной суммы CRC32
 7. Анализ и контроль дебиторской задолженности
 8. Аналитический контроль в глобальном мониторинге
 9. Анатомо-фізіологічні та психологічні особливості учнів середнього шкільного віку.
 10. Анатомо-фізіологічні та психологічні особливості учнів старшого шкільного віку.
 11. Антидопинговый контроль во время соревнований
 12. Аудиторский (независимый) финансовый контроль

Жом

План

 

1.Принципи та гарантії в діяльності організацій роботодавців.

3. Порядок створення та припинення організацій роботодавців.

4. Повноваження організацій роботодавців та їх об’єднань.

 

 

1.

 

 

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ

РОБОТОДАВЦІВ ТА ЇХ ОБ'ЄДНАНЬ

 

Стаття 6. Принципи створення та діяльності організацій

роботодавців та їх об'єднань

 

Організації роботодавців та їх об'єднання створюються і діють

на таких основних принципах:

законності;

 

добровільності вступу та свободи виходу;

 

рівноправності членів;

 

самоврядування;

 

гласності;

 

відповідальності за виконання взятих зобов'язань.

 

Відповідно до принципів, визначених у цій статті:

 

ніхто не може бути примушений до вступу в будь-які

організації роботодавців або їх об'єднання чи обмежений у правах

за належність або неналежність до них;

 

кожний член організації роботодавців, організація

роботодавців, яка є членом об'єднання організацій роботодавців

(далі - член об'єднання), має право у будь-який час вийти з

організації роботодавців чи їх об'єднання в порядку та на умовах,

визначених статутом;

 

кожний член організації роботодавців, член об'єднання

організацій роботодавців має рівні права у вирішенні будь-яких

питань діяльності організації роботодавців, об'єднання незалежно

від статусу, майнового стану, результатів фінансово-господарської

діяльності та інших ознак.

 

Організації роботодавців та їх об'єднання вирішують питання

щодо діяльності організації, об'єднання на підставі власних

статутів відповідно до законодавства України.

 

Організації роботодавців та їх об'єднання зобов'язані

забезпечувати повне та своєчасне інформування своїх членів з

питань їх діяльності, ознайомлювати на їх прохання з усіма

матеріалами, що стосуються діяльності організації, об'єднання.

 

Стаття 7. Гарантії діяльності організацій роботодавців та їх

об'єднань

 

Держава забезпечує додержання прав і законних інтересів

організацій роботодавців та їх об'єднань, створених у порядку,

встановленому цим Законом.

 

Держава визнає створені відповідно до цього Закону

організації роботодавців та їх об'єднання повноважними

представниками інтересів їх членів у межах повноважень,

закріплених їх статутами.

 

Організації роботодавців та їх об'єднання у своїй діяльності

незалежні від органів державної влади, органів влади Автономної

Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, професійнихспілок, їх об'єднань, інших організацій найманих працівників,

політичних партій та інших об'єднань громадян, їм не підзвітні і

не підконтрольні, крім випадків, передбачених законом.

 

Забороняється будь-яке втручання у статутну діяльність

організацій роботодавців та їх об'єднань з боку органів державної

влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів

місцевого самоврядування, професійних спілок, їх об'єднань, інших

організацій найманих працівників, політичних партій та інших

об'єднань громадян, крім випадків, передбачених законом.

 

Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями

організацій роботодавців та їх об'єднань, організації роботодавців

та їх об'єднання не несуть відповідальності за зобов'язаннями

держави, крім випадків, прямо передбачених законом.

 

 

2.

ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ

ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ

ТА ЇХ ОБ'ЄДНАНЬ

 

Стаття 9. Створення організації роботодавців

 

Засновниками організації роботодавців відповідно до цього

Закону можуть бути не менш як десять роботодавців або два і більше

роботодавці певної галузі для заснування галузевої організації

роботодавців.

 

Рішення про створення організації роботодавців приймається

установчим з'їздом (конференцією) роботодавців, що оформляється

протоколом установчого з'їзду (конференції), який підписують

голова та секретар з'їзду (конференції).

 

Невід'ємною частиною протоколу є реєстр осіб, які брали

участь в установчому з'їзді (конференції).

 

У реєстрі обов'язково зазначаються:

 

щодо фізичних осіб - роботодавців: прізвище, ім'я та по

батькові особи, дані її паспорта (а для іноземців та осіб без

громадянства - дані національного паспорта або документа, що його

замінює), адреса та відомості, які підтверджують статус

роботодавця та факт використання найманої праці. Дані про особу

засвідчуються її особистим підписом;

 

щодо уповноважених органів - роботодавців: повне

найменування, ідентифікаційний код, юридична адреса, відомості, що

підтверджують статус роботодавця та факт використання найманої

праці, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка уповноважена брати

участь в установчому з'їзді (конференції), дані її паспорта (а для

іноземців та осіб без громадянства - дані національного паспорта

або документа, що його замінює). Ці дані засвідчуються підписом

особи, яка уповноважена брати участь в установчому з'їзді

(конференції).

 

Установчий з'їзд (конференція) затверджує статут організації

роботодавців, обирає її органи управління, уповноважує осіб на

проведення державної реєстрації, вирішує інші питання, пов'язані

із створенням організації роботодавців.

 

Стаття 10. Заснування об'єднання організацій роботодавців

 

Засновниками об'єднання організацій роботодавців є

організації роботодавців.

 

Рішення про заснування об'єднання організацій роботодавців

приймається установчим з'їздом (конференцією) роботодавців -

уповноважених представників організацій роботодавців, що

оформляється протоколом установчого з'їзду (конференції), який

підписують голова та секретар з'їзду (конференції).

 

Невід'ємною частиною протоколу є реєстр організацій

роботодавців, які брали участь в установчому з'їзді (конференції),

в якому зазначаються дані щодо організації роботодавців: повне

найменування, місцезнаходження керівних органів, дата та орган, що

здійснював державну реєстрацію організацій роботодавців; прізвище,

ім'я та по батькові особи, яка представляє організацію

роботодавців, дані її паспорта (національного паспорта або

документа, що його замінює). Ці дані засвідчуються підписом особи,

яка уповноважена брати участь в установчому з'їзді (конференції).

 

Установчий з'їзд (конференція) затверджує статут об'єднання

організацій роботодавців, обирає його керівні органи, уповноважує

осіб на проведення державної реєстрації, вирішує інші питання,

пов'язані із створенням об'єднання.

 

Стаття 11. Установчі документи організацій роботодавців та їх

об'єднань

 

Організації роботодавців та їх об'єднання діють на основі

статутів, які затверджуються установчим з'їздом (конференцією)

роботодавців, організацій роботодавців.

 

Статут організації роботодавців, об'єднання організацій

роботодавців повинен містити:

 

повну назву організації роботодавців, об'єднання (відмінну

від існуючих), статус організації, об'єднання та місцезнаходження

керівних органів;

 

2) мету створення та напрями діяльності організації

роботодавців, об'єднання;

 

3) умови членства (участі) та порядок прийому в члени

організації роботодавців, об'єднання та виходу з організації,

об'єднання;

 

4) права і обов'язки членів (учасників) організації

роботодавців, об'єднання;

 

5) положення про відповідальність членів по зобов'язаннях

організації роботодавців, об'єднання в соціально-трудових

відносинах;

 

6) порядок утворення і діяльності керівних органів

організації роботодавців, об'єднання та їх повноваження;

 

7) джерела формування і порядок використання коштів та іншого

майна організації роботодавців, об'єднання, порядок звітності,

контролю, здійснення господарської та іншої діяльності, необхідної

для виконання статутних завдань;

 

8) порядок сплати вступних, членських та цільових внесків;

 

9) порядок внесення змін до статуту організації роботодавців,

об'єднання;

 

10) порядок набуття повноважень від роботодавців, які входять

до складу організації (об'єднання), стосовно встановлення

конкретних соціальних норм в угодах, які в подальшому будуть

обов'язковими до виконання самими роботодавцями (мінімальна

заробітна плата, міжтарифні співвідношення, мінімальні соціальні

пільги і гарантії, функціонування соціально-культурних закладів);

 

11) порядок припинення діяльності організації роботодавців,

об'єднання і вирішення майнових питань, пов'язаних з їх

ліквідацією, реорганізацією.

 

У статуті можуть бути передбачені й інші положення щодо

особливостей створення і діяльності організації роботодавців чи

об'єднання.

 

Статут організації роботодавців, об'єднання не повинен

суперечити законодавству України.

 

Стаття 12. Членство в організаціях роботодавців та їх

об'єднаннях

 

Членами організацій роботодавців можуть бути роботодавці

відповідно до цього Закону. Роботодавець може бути одночасно

членом декількох організацій роботодавців.

 

Членами об'єднань організацій роботодавців можуть бути

організації роботодавців, зареєстровані відповідно до цього

Закону.

 

Організація роботодавців може бути членом галузевого і

територіального об'єднання організацій роботодавців.

 

Організації роботодавців та їх об'єднання не відповідають за

зобов'язаннями своїх засновників і членів, крім випадків,

передбачених законом.

 

Засновники та члени організацій роботодавців та їх об'єднань

відповідають за зобов'язаннями організацій роботодавців та їх

об'єднань, якщо це передбачено їх статутами, - в порядку і на

умовах, визначених статутами.

 

Стаття 13. Державна реєстрація організацій роботодавців та їх

об'єднань

 

Організації роботодавців та їх об'єднання підлягають

обов'язковій реєстрації в порядку, встановленому Законом України

"Про об'єднання громадян" ( 2460-12 ).

 

Стаття 14. Символіка організацій роботодавців та їх об'єднань

 

Організації роботодавців та їх об'єднання можуть

використовувати власну символіку, яка затверджується відповідно до

їх статуту та підлягає реєстрації у порядку, встановленому

законодавством України

 

3.

ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ

ТА ЇХ ОБ'ЄДНАНЬ

 

Стаття 15. Права організацій роботодавців та їх об'єднань

щодо захисту прав і законних інтересів своїх

членів

 

Організації роботодавців та їх об'єднання мають право в

порядку, передбаченому їх статутами, представляти і захищати свої

права і законні інтереси, а також права і законні інтереси своїх

членів у відносинах з профспілками, їх об'єднаннями та іншими

організаціями найманих працівників, органами державної влади,

органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого

самоврядування у сфері регулювання соціально-трудових та

економічних відносин.

 

Організації роботодавців та їх об'єднання мають право вносити

до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки

Крим та органів місцевого самоврядування пропозиції з питань,

пов'язаних з їх статутною діяльністю.

 

Організації роботодавців та їх об'єднання можуть проводити

експертизу проектів законів та інших нормативно-правових актів з

питань, що стосуються прав та інтересів їх членів.

 

Стаття 16. Участь організацій роботодавців та їх об'єднань у

веденні колективних переговорів і укладенні угод

 

Організації роботодавців та їх об'єднання зобов'язані брати

участь у веденні колективних переговорів з розроблення та

укладення угод на відповідному рівні.

 

Організації роботодавців та їх об'єднання в межах своїх

повноважень укладають угоди, здійснюють контроль та забезпечують

їх виконання, несуть відповідальність за невиконання угод

відповідно до закону.

 

Організації роботодавців та їх об'єднання виступають стороною

в угоді на відповідному рівні у порядку, визначеному законом.

 

Якщо на одному рівні діють декілька об'єднань роботодавців,

для ведення колективних переговорів і укладення угод вони повинні

утворити єдиний представницький орган, який діє від їх імені, або

делегувати відповідні повноваження одній організації роботодавців

чи одному об'єднанню організацій роботодавців.

 

Роботодавці, які входять до складу асоціації, корпорації або

іншого об'єднання, можуть передавати права з представництва і

захисту прав та законних інтересів об'єднанню, в складі

якого вони є.

 

Стаття 17. Участь організацій роботодавців та їх об'єднань у

соціальному партнерстві

 

Організації роботодавців та їх об'єднання беруть участь у

соціальному партнерстві в порядку і на умовах, визначених

відповідним законом.

 

Метою участі організацій роботодавців та їх об'єднань у

соціальному партнерстві є договірне регулювання та удосконалення

соціально-трудових відносин, досягнення взаєморозуміння,

компромісів між сторонами соціального партнерства, запобігання

виникненню та розв'язання колективних трудових спорів

(конфліктів).

 

Сторону роботодавців у соціальному партнерстві представляють:

 

на всеукраїнському рівні - об'єднання організацій

роботодавців з всеукраїнським статусом в особі уповноважених ними

органів;

 

на республіканському рівні - організації роботодавців та їх

об'єднання в особі уповноважених ними органів, що об'єдналися в

межах Автономної Республіки Крим;

 

на галузевому (міжгалузевому) рівні - організації

роботодавців та їх об'єднання в особі уповноважених ними органів,

що об'єдналися в межах відповідної галузі (кількох галузей);

 

на місцевому і обласному рівнях - організації роботодавців та

їх об'єднання в особі уповноважених ними органів, що об'єдналися в

межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

 

Організації роботодавців та їх об'єднання можуть передавати

свої повноваження одній організації роботодавців або відповідному

об'єднанню з метою їх представництва.

 

Стаття 18. Участь організацій роботодавців та їх об'єднань у

забезпеченні зайнятості населення

 

Організації роботодавців та їх об'єднання беруть участь у

формуванні та проведенні державної політики зайнятості населення.

 

Представники організацій роботодавців та їх об'єднань на

паритетних засадах з представниками професійних спілок, їх

об'єднань та інших організацій найманих працівників, органів

державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та

органів місцевого самоврядування беруть участь у створенні та

діяльності координаційних комітетів сприяння зайнятості.

 

Стаття 19. Право на участь в управлінні фондами соціального

страхування та нагляді за їх діяльністю

 

Організації роботодавців та їх об'єднання на паритетних

засадах беруть участь в управлінні загальнообов'язковим державним

соціальним страхуванням відповідно до закону.

 

Стаття 20. Участь організацій роботодавців та їх об'єднань у

вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)

 

Організації роботодавців та їх об'єднання виступають стороною

колективного трудового спору (конфлікту) в порядку та на умовах,

визначених Законом України "Про порядок вирішення колективних

трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ), користуються усіма

правами сторони такого спору (конфлікту) і несуть відповідальність

відповідно до закону.

 

Стаття 21. Право на інформацію

 

Організації роботодавців та їх об'єднання мають право

одержувати від органів державної влади, органів місцевого

самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від

форми власності інформацію з соціально-економічних питань та

питань, пов'язаних з трудовими відносинами, розвитком держави,

необхідну для виконання своїх статутних завдань.

 

Організації роботодавців та їх об'єднання мають право

поширювати інформацію щодо своєї діяльності і пропагувати свої

ідеї та мету.

 

Організації роботодавців та їх об'єднання мають право на

висвітлення своєї діяльності в засобах масової інформації.

 

Організації роботодавців та їх об'єднання можуть виступати

засновниками засобів масової інформації відповідно до закону.

 

Організації роботодавців та їх об'єднання можуть проводити

соціологічні дослідження, створювати наукові інформаційні та

навчально-дослідницькі центри.

 

Стаття 22. Право організацій роботодавців, їх об'єднань в

галузі професійної освіти

 

Організації роботодавців та їх об'єднання можуть брати участь

у розробленні та реалізації державної політики в галузі

професійної освіти, у формуванні кваліфікаційних вимог до

випускників навчальних закладів, фінансуванні створення та

утримання недержавних професійно-технічних навчальних закладів.

 

Стаття 23. Основні обов'язки організацій роботодавців та їх

об'єднань

 

Організації роботодавців та їх об'єднання зобов'язані:

 

сприяти ефективному розвитку вітчизняного ринку праці шляхом

його збалансування;

 

попереджувати зловживання монопольним становищем на ринку та

виникнення недобросовісної конкуренції у підприємницькій

діяльності;

 

неухильно додержуватися вимог законодавства України та свого

статуту;

 

використовувати не заборонені законом засоби захисту прав і

законних інтересів роботодавців;

 

брати участь у переговорах, консультаціях з укладання

колективних договорів (угод), вирішенні колективних трудових

спорів (конфліктів) відповідно до закону.

 

Жом, що виходить з дифузійного апарату, містить 8-10% СР. В 100 кГ СР міститься 20 кГ клітковини, 30-35 кг геміцелюлози та стільки ж пектину, 8-10 кг білків, 2-3 кг цукру та 2 кг мінеральних речовин. Тому жом є цінним кормом для тварин.

Під час силосування жому цукри перетворюються під дією мікроорганізмів на молочну, оцтову та масляну кислоти, котрі тормозять розвиток шкідливих бактерій. Оптимальні умови розвитку молочнокислих бактерій – анаеробність, рН 4,0-4,2, температура 25-35оС. за достатнього доступу кисню починає розвиватися плісень, що призводить до розвитку гнилісних бактерій та порчі жому. Тому сьогодні раціонально силосувати жом в поліетиленових рукавах діаметром 2,4 м та довжиною до 75 м, але жом для цього повинен бути відпресований до СР 25%. Так можно зберігати жом декілька років.

Ефективно жом висушувати до СР 87%, але при цьому потрібно застосовувати преси глибокого віджиму, тому що при СР жому 15% потрібно випарувати 500 кг води, щоб отримати 100 кг сухого жому, а якщо СР = 30%, то тільки 200 кг води. Жом осушки є як газодимові, так і парові, при цьому в разі застосування пергрітої пари в атмосферу майже немає викидів. Часто жом після висушування ще й гранулюють.

 

 

7.3. Фільтраційний осад

Містить майже 70% карбонату кальцію по масі СР. Він являється гарним удобренням та дає найбільший ефект на кислих підзолистих ґрунтах, що потребують вапнякування. Але після в/ф осад має менше 50% СР, що ускладнює його транспортування та розкидання. Використання фільтрпресів знімає цю проблему.

Осад можна також використовувати для виробництва паперу, при цьому його витрата складає від 10 до 20%, а щорічний випуск паперу у світі складає 300 млн. т. для виробництва паперу (як канцелярського, так і картону) осад висушують, а потім подрібнюють до величини частинок менше 20 мкм. Крім цього виявилось, що під час виробництва паперу частина целюлози (близько 10%) може бути при цьому замінена сухим жомом. Використання осаду для виробництва паперу важливо не тільки з точки зору підвищення ефективності цукрового виробництва, але й з точки зору екології.

Були спроби повторно використовувати фільтраційний осад у цукровому виробництві шляхом його випалювання в цементних печах, але через значну кількість органіки отримуваний газ потрібно додатково суттєво очищати, що зводить нанівець переваги повторного застосування осаду в якості вапна.

 

Література

1. Бугаенко И.Ф. Повышение эффективности сахарного производства. М.:, 2008. – 180 с.

 

Дата добавления: 2014-01-11; Просмотров: 83; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.158.241.146
Генерация страницы за: 0.034 сек.