Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналіз власного капіталу підприємства
 

Фінансовою основою діяльності підприємства є сформований ним власний капітал. Він є початковою та безстроковою основою фінансування діяльності підприємства, а також джерелом погашення його збитків, одним з найвагоміших показників, що використовується при оцінці фінансового стану підприємства, оскільки показує:

з одного боку, ступінь фінансової самостійності підприємства (його незалежності від зовнішніх джерел фінансування);

з іншого - ступінь кредитоспроможності підприємства (забезпечення вимог кредиторів наявним у підприємства капіталом засновників).

Збереження власного капіталу є одним з показників якості фінансового менеджменту на підприємстві. Відповідно до П(С)БО 2 "Баланс" власний капітал включає такі основні елементи:

- статутний капітал;

- пайовий капітал;

- додатковий вкладений капітал;

- інший додатковий капітал;

- резервний капітал;

- нерозподілений прибуток (непокритий збиток).

Окрім названих складових елементів власного капіталу П(С)БО 2 визначає також коригуючі показники, які відображають рух власного капіталу у процесі його формування. До них відносять:

- недоплачений капітал;

- вилучений капітал.

У статті "Не'оплачений капітал" відображається сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Ця сума наводиться в дужках і вираховується при визначенні власного капіталу.

У статті "Вилучений капітал" відображається фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників. Ця сума теж вираховується при визначенні підсумку власного капіталу.

Функції власного капіталу підприємства полягають у наступному (рис. 8.3).

 

 


Рис. 8.3. Функції власного капіталу підприємства

 

Аналіз власного капіталу має такі основні цілі:

- виявити основні джерела формування власного капіталу та визначити наслідки їх змін для фінансової стійкості підприємства;

- визначити правові, договірні та фінансові обмеження в розпорядженні поточним і нерозподіленим прибутком;

- оцінити пріоритетність прав на отримання дивідендів;

- виявити пріоритетність прав власників у разі ліквідації підприємства.

Власний капітал підприємства містить такі основні складові:

- інвестований капітал (капітал, що вкладений власниками в підприємство);

- накопичений капітал (створений на підприємстві).

Аналізуючи власний капітал, необхідно визначити питому вагу його окремих складових, а також динаміку їх складу та структури за окремі періоди.

Необхідність окремого розгляду елементів власного капіталу пов'язана з тим, що кожен з них є характеристикою правових та інших обмежень підприємства у розпорядженні своїми активами.Можливості аналізу власного капіталу значно розширюються при умові використання звіту про власний капітал та інформації поточного обліку. Застосування звіту дає змогу виявити джерела надходження та використання власного капіталу підприємства у звітному році.

Проведемо аналіз структури і динаміки власного капіталу підприємства "Глобус" (табл. 8.3).

.Таблиця 8.3

Структура і динаміка власного капіталу підприємства "Глобус"

 

Показники   Минулий рік Звітний рік Звітний рік у % до минулого року
сума, тис. грн. %до підсумку сума, тис. грн. %до підсумку
1. Власний капітал 118,7
1.1. Статутний капітал 72,6 65.9 107,9
1.2. Пайовий капітал 18,4 20,8 133,8
1.3. Інший додатковий капітал 1,3 1,1 100,0
1.4. Нерозподілений прибуток 7,7 12,2 187,9
Сукупний капітал 111.4
Частка власного капіталу в сукупному капіталі 74,4 79,3

 

За даними табл. 8.3 сума власного капіталу підприємства на кінець періоду порівняно з початком зросла на 141 тис. грн. або на 18.7%. Позитивним є те, що його збільшення відбувалось за рахунок таких важливих джерел, як пайовий капітал та нерозподілений прибуток. Приріст нерозподіленого прибутку засвідчує економічну ефективність господарської діяльності та цілеспрямоване використання чистого прибутку

Підприємство достатньо забезпечене власним капіталом. Темпи зростання власного капіталу перевищують темпи зростання сукупного капіталу, що, безумовно, є позитивним явищем.

Доцільним є також розрахунок питомої ваги сум надходження та вибуття за статтями звіту про власний капітал та їх змін в абсолютній сумі та відсотках, коефіцієнтів надходження та використання капіталу.

Коефіцієнт надходження капіталу {Кн) розраховують за формулою:

Кн = НК/ЗКк, (8.1)

де НК - надходження капіталу за звітний період;

ЗКк - залишок капіталу на кінець звітного періоду.

Коефіцієнт використання (вибуття) капіталу (Кв) розраховують:

Кв = ВК/ЗКп, (8.2)

де ВК - використання капіталу за звітний період;

ЗКп - залишок капіталу на початок звітного періоду.

Важливе значення має вивчення співвідношення коефіцієнтів надходження та використання капіталу. Коли значення коефіцієнта вибуття перевищує коефіцієнт надходження, то це є свідченням зменшення розміру власного капіталу, погіршення його структури.

Аналіз загальної суми та структури капіталу доцільно доповнити розрахунком суми власного оборотного капіталу підприємства. При цьому важливо не лише визначити сам розмір капіталу, але й назвати основні причини його зміни та невідповідності нормативу.

Власний оборотний капітал (ВОК) підприємства доцільно розраховувати за формулою:

ВОК=ОА-ПЗ, (5.3)

де ОА - оборотні активи;

П3 - поточні зобов'язання.

За даними додатку 1 сума власного оборотного капіталу підприємства "Глобус" на початок періоду складала 109 тис. грн (368- 259), а на кінець періоду - 185 тис. грн (418 - 233). Як бачимо, динаміка є позитивною.

Серед основних чинників, які впливають на зміну власного оборотного капіталу та можуть привести до його дефіциту, можна виділити:

- систематичну збиткову діяльність підприємства;

- дорогу матеріально-технічну базу;

- незабезпеченість підприємства оборотними активами;

- відволікання коштів на покриття дебіторської заборгованості;

- неефективне використання майна;

- значні суми непродуктивних витрат та втрат.

 

Дата добавления: 2014-10-15; Просмотров: 3313; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.