Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема 3. Принципи трудового права України (2 год.)
1. Поняття принципів трудового права та їх класифікацію.

2. Принципи, що виражають політику держави в галузі регулювання ринку праці й ефективної зайнятості.

3. Принципи трудового права в галузі встановлення умов праці робітників.

4. Принципи трудового права в галузі регулювання застосування праці найманих робітників.

5. Принципи трудового права в галузі охорони здоров’я і захисту трудових прав робітників.

Методичні вказівки по вивченню теми

Приступаючи до вивчення даної теми, треба з'ясувати, що будь-яка галузь права базується на певних основоположних початках, які відображають її суть, - правових принципах. Вони розрізняються між собою не тільки змістом, але і глибинністю, ступенем обхвату правового простору. Залежно від того, в одній або декількох галузях права діють відповідні принципи, їх можна підрозділити на загальні, міжгалузеві і галузеві принципи. Загальні принципи діють в рамках всієї правової системи, міжгалузеві розповсюджуються на декілька галузей права, галузеві властиві якій-небудь однієї галузі права.

Основні принципи трудового права відображають систему суспільних відносин, що об'єктивно склалася в організації праці. Причому вони діють разом з іншими принципами, які виявляються в трудовому праві не цілком, а лише стосовно регульованих відносин. Тому особливу увагу слід звернути на характерні риси і особливості основних принципів трудового права, а також їх значення в системі трудового законодавства.

Вивчаючи нормативний зміст основних принципів, необхідно розібратися з певним зв'язком між принципами трудового права і суб'єктивними правами і юридичними обов'язками працівників. Розкриваючи зміст основних принципів трудового права, важливо враховувати не тільки положення Кодексу законів про працю України, але і інше чинне вітчизняне і міжнародне законодавство у сфері праці, яке деталізує і доповнює його окремі положення, а також закріплює гарантії реалізації основних принципів трудового права.

Система основних принципів трудового права одержала своє правове закріплення в КЗпП України. Важливо пам'ятати, що основні принципи трудового права, відображаючи суть всього трудового законодавства і визначаючи напрями його розвитку, характеризуються властивими їм особливостями: нормативністю, системністю, економіко-політичною обумовленістю, стабільністю і загальнообов'язковістю.

Особливу увагу слід приділити аналізу таких принципів, як заборона дискримінації у сфері праці і примусової праці (статті 21, 22, 31 КЗпП України), якими закріплюється положення, згідно якому ніхто не може бути обмежений в трудових правах на підставі яких-небудь обставин, не пов'язаних з діловими якостями працівника. 

 

На самостійне опрацювання виносяться питання (4 год.):

  1. Основні права і свободи громадян, закріплені в Конституції України, що визначають принципи регулювання трудових відносин.
  2. Соціальне партнерство як принцип правового регулювання трудових відносин.
  3. Принципи міжнародно-правового регулювання праці.

 

 

Тестові завдання:

1. Яке значення мають принципи трудового права?

а) сприяють правильному застосуванню юридичних норм на практиці;

б) застосовуються в разі відсутності відповідної норми в законодавстві;

в) забезпечують виконання норм трудового права.

2. Назвіть повний перелік із вказаних конституційних прав громадян, які

водночас є основними принципа­ми трудового права?

а) право на страйк;

б) право на відпочинок;

в) право на підприємницьку діяльність;

г) права, вказані в п. а),б);

д) права, вказані у п. а),б),в).

 

3. Які із вказаних правових ідей, що проявляються у законодавстві про працю,

є принципом трудового права?

а) тільки ті, які прямо закріплені в конкретній пра­вовій нормі;

б) тільки ті, які витікають із змісту правових норм;

в) які закріплені в правовій нормі або виводяться із норм.

 

4. В чому полягає сутність принципу визначеності тру­дової функції?

а) визначається вид та обсяг виконуваних робіт;

б) визначається конкретна посада, професія, спеціаль­ність, кваліфікація;

в) визначається режим роботи, та розмір її оплати.

 

5. Нормами якого із названих нормативних актів закріплений принцип права на

страйк?

а) тільки Конституції України;

б) тільки Закону України «Про порядок вирішення ко­лективних трудових

спорів (конфліктів)»;

в) Конституції України, а також Закону України «Про порядок вирішення

колективних трудових спорів (конфліктів)».

 

 

Нормативно-правові акти та додаткова література до теми 3:

Конституція України// Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. – Ст.141;

Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами (Укладачі: В.С. Ковальський, Л.П. Ляшко). – К,: Юрінком Інтер, 2006. – 1200 с.

Про охорону праці: Закон України від 14.10.92р.(в ред. від 21.11.2002р.// Офіційний вісник України. – 2002. - №50. – Ст. 2234;

Про колективні договори і угоди: Закон України від 01.07.93р.// Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №36. – Ст.361;

Про оплату праці: Закон України від 25.04.95р.// Відомості Верховної ради України. – 1995. - №17. – Ст.121;

Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України від 3 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 34. — Ст. 227;

Про зайнятість населення: Закон України від 05.07.2012р.// Відомості Верховної Ради України. – 2013. - №24. – Ст.243;

Про примусову чи обов’язкову працю: Конвенція МОП №29(1930р.)// Людина і праця. – 1995. - №1;

Про дискримінацію в галузі праці і занять: Конвенція МОП №111(1958р.)// Людина і праця. – 1993. - №6-7.

Андрушко В., Кондратьєв Р. Спірні моменти судової практики у світлі нового тлумачення поняття “примусова праця”// Право України. – 1998. - №3;

Бару М. Правове регулювання трудових відносин: закон, мораль, справедливість// Право України. – 1998. - №2;

Гаврилюк О. Сучасне втілення принципів трудового права// Право України. – 2001. - №9;

Жернаков В. Поняття примусової праці за законодавством України // Право України. – 1997. - №10;

Жернаков В. Свобода праці як принцип сучасного трудового права// Право України. – 1999. - №3;

Жернаков В. Реализация принципа свободы труда и запрета принудительного труда в законодательстве Украины// Предпринимательство, хозяйство и право. — 2000. — №10;

Керемцкий Я., Лисичкин В., Рудых Э. Труд и демократия на производстве// Вопросы экономики. – 1995. - №6;

Кондратьєв Р., Гернего О. Принципи права та їх роль у регулюванні суспільних відносин// Право України. – 2000. - №2;

Лаврів О.Я. Система принципів трудового права України: Монографія. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ ПНУ ім. В.Стефаника, 2008. – 215 с.

Лазор Н. Договірне і централізоване регулювання умов трудового договору: вирішення проблеми// Право України. – 1998. - №1;

Лившиц Р. 3., Никитинский В. И. Принципы советского трудового права //Советское государство и право. — 1974. — № 8;

Маврин С.П. Принципы трудового права в условиях рыночной экономики//Правоведение. - 1992. - №2;

Паньков Д.А. Принципи правового регулювання колективних трудових відносин// Держава і право, випуск 29. – 2005;

Смирнов О.В. Основные принципы советского трудового права. – М.:Юрид.лит., 1977. – 216с.;

Чернов Є. Застосування норм міжнародних конвенцій, принципів добросовісності та справедливості при розгляді судових справ// Право України. – 1998. - №4;

Шульженко І. Диференціація правового регулювання праці за статевою ознакою// Право України. – 2007. - №4;

Щербюк Н. Єдність і диференціація правового регулювання праці жінок.// Право України. – 2009. - № 1;

Ярошенко О. Щодо дискримінації в реалізації права на працю//Право України.–2000.– №7.

 

Дата добавления: 2014-10-22; Просмотров: 210; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.144.47.21
Генерация страницы за: 0.005 сек.