Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

IV. Основні обов'язки адміністрації

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

III. Основні обов'язки робітників та службовців

11. Робітники та службовці зобов'язані:

а) працювати чесно і сумлінно, дотримуватися дисципліни праці - основи порядку на виробництві, вчасно і точно виконувати розпорядження адміністрації, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, утримуватися від дій, що заважають іншим працівникам виконувати їхні трудові обов'язки;

б) підвищувати продуктивність праці, вчасно і ретельно виконувати роботи по нарядах та завданнях, норми виробітку і нормовані виробничі завдання, домагатися перевиконання цих норм;

в) поліпшувати якість роботи і продукції, що випускається, не допускати недоглядів і браку в роботі, дотримуватися технологічної дисципліни;

г) дотримуватися вимог з охороні праці, техніці безпеки, виробничої санітарії, гігієні праці і протипожежній охороні, що передбачені відповідними правилами й інструкціями, працювати у виданому спецодязі, спецвзутті, користатися необхідними засобами індивідуального захисту;

д) вживати заходів до негайного усунення причин і умов, що перешкоджають чи ускладнюють нормальне виробництво роботи (простій, аварія) і негайно повідомити про те що трапилося адміністрації;

е) утримувати своє робоче місце, устаткування і пристрої і передавати працівнику, що змінює, у порядку, чистоті і справному стані, а також дотримуватися чистоти в цеху (відділі) і на території підприємства (установи, організації); дотримуватися встановленого порядку збереження матеріальних цінностей і документів;

ж) берегти і зміцнювати власність підприємства, ефективно використовувати машини, верстати та інше устаткування, дбайливо відноситися до інструментів, вимірювальних приладів, спецодягу та іншим предметам, що видавані у користування працівникам, ощадливо і раціонально витрачати сировину, матеріали, енергію, паливо та інші матеріальні ресурси;

з) поводитися гідно, дотримуватись правил суспільного життя.

Коло обов'язків (робіт), що виконує кожен працівник по своїй спеціальності, кваліфікації чи посаді, визначається тарифно-кваліфікаційним довідником робіт і професій працівників, а також технічними правилами, посадовими інструкціями і положеннями, затвердженими у встановленому порядку.12. Адміністрація підприємства, установи, організації зобов'язана:

а) правильно організувати працю робітників та службовців, щоб кожний працював по своїй спеціальності і кваліфікації, мав закріплене за ним робоче місце, вчасно до початку роботи, що йому доручається, був ознайомлений із установленим завданням і забезпечений роботою протягом усього робочого дня (зміни); забезпечити здорові і безпечні умови праці, справний стан інструмента, машин, верстатів та іншого устаткування, а також нормативні запаси сировини, матеріалів та інших ресурсів, необхідних для безперебійної і ритмічної роботи;

б) створювати умови для росту продуктивності праці шляхом впроваджень новітніх досягнень науки, техніки і наукової організації праці; здійснювати заходи щодо підвищення ефективності виробництва, якості роботи і продукції, що випускається, скороченню застосування ручної малокваліфікованої і важкої фізичної праці, поліпшенню організації і підвищенню культури виробництва;

в) вчасно доводити до виробничих підрозділів, бригад і ланок планові завдання, забезпечувати їхнє виконання з найменшими витратами трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, здійснюючи заходи, спрямовані на більш повне виявлення і використання внутрішніх резервів, забезпечення наукового обґрунтування нормування витрат сировини і матеріалів, енергії і палива, раціонального й ощадливого їхнього використання, підвищуючи рентабельність виробництва і поліпшуючи інші планові показники роботи;

г) постійно удосконалювати організацію оплати праці, підвищувати якість нормування праці; забезпечувати матеріальну зацікавленість працівників у результатах їхньої особистої праці й у загальних підсумках роботи, правильне співвідношення між ростом продуктивності праці і ростом заробітної плати, ощадлива і раціональна витрата фонду заробітної плати, фонду матеріального заохочення й інших заохочувальних фондів; забезпечити правильне застосування діючих умов оплати і нормування праці; видавати заробітну плату у встановлені терміни;

д) забезпечувати суворе дотримання трудової і виробничої дисципліни, постійно здійснюючи організаторську, економічну і політико-виховну роботу, спрямовану на її зміцнення, усунення втрат робочого часу, раціональне використання трудових ресурсів, формування стабільних трудових колективів; застосовувати заходи впливу до порушників трудової дисципліни, враховуючи при цьому думку трудових колективів;

е) неухильно дотримуватися законодавства про працю і правила охорони праці; поліпшувати умови праці, забезпечувати належне технічне устаткування всіх робочих місць і створювати на них умови роботи, що відповідають правилам з охорони праці (правилам по техніці безпеки, санітарним нормам і правилам та ін.). При відсутності в правилах вимог, дотримання яких при здійсненні робіт необхідно для забезпечення безпечних умов праці, адміністрація підприємства, установи, організації за узгодженням із профспілковим комітетом вживає заходів, що забезпечують безпечні умови праці;

ж) вживати необхідних заходів по профілактиці виробничого травматизму, професійних та інших захворювань робітників та службовців; у випадках, передбачених законодавством, вчасно надавати пільги і компенсації в зв'язку зі шкідливими умовами праці (скорочений робочий день, додаткові відпустки, лікувально-профілактичне харчування та ін.), забезпечувати відповідно до діючих норм і положень спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, організувати належний догляд за цими засобами;

з) постійно контролювати знання і дотримання працівниками усіх вимог інструкцій з техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієні праці, протипожежній охороні;

і) вчасно розглядати і впроваджувати винаходи і раціоналізаторські пропозиції, підтримувати і заохочувати новаторів виробництва, сприяти масовій технічній творчості;к) забезпечувати систематичне підвищення ділової (виробничої) кваліфікації працівників і рівня їх економічних і правових знань, створювати необхідні умови для поєднання роботи з навчанням на виробництві й у навчальних закладах;

л) створювати трудовому колективу необхідні умови для виконання їм своїх повноважень, передбачених Законом України "Про колективні договори і угоди", сприяти створенню в трудовому колективі ділової, творчої обстановки, усіляко підтримувати і розвивати ініціативу й активність трудящих, вчасно розглядати критичні зауваження робітників та службовців і повідомляти їм про вжиті заходи;

м) уважно відноситися до потреб і запитів працівників, забезпечувати поліпшення їхніх житлових і культурно-побутових умов, здійснювати будівництво, ремонт і утримання у належному стані житлових будинків, гуртожитків, дитячих дошкільних установ, а також підприємств торгово-побутового обслуговування і робітників їдалень безпосередньо на підприємствах, здійснювати допомогу у кооперативному й приватному житловому будівництві; організовувати облік працівників, яким потрібне поліпшення житлових умов, розподіляти житлову площу відповідно до чинного законодавства і забезпечувати широку гласність при рішенні цих питань.

Адміністрація здійснює свої обов'язки у відповідних випадках чи спільно за узгодженням із профспілковим комітетом підприємства, установи, організації, а також з урахуванням повноважень трудового колективу.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-25; Просмотров: 589; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.