Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

План практичного заняття (2 год.). 1. Поняття й сутність підприємництва, його основні ознаки та принципи

Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

1. Поняття й сутність підприємництва, його основні ознаки та принципи.

2. Суб’єкти та об’єкти підприємницької діяльності.

3. Взаємозв’язок бізнесу й середовища.

4. Роль підприємництва у розвитку суспільства.

 

Завдання 1.Дайте відповіді на тести.

1. Чи являється підприємництвосоціально-економічним явищем?

а) так;

б) ні.

2. Який вплив має економіка , що орієнтується на ринок, для підприємництва?

а) негативний;

б позитивний;

в) немає ніякого .

3. Чи можна назвати підприємництво типом економічного мислення?

а) так;

б) ні;

в)відповіді А і Б не вірні.

4. Чи притаманний підприємництву приватний та публічний характер.

а) так;

б) ні;

в) лише публічний;

г) лише приватний.

5. Ринкове середовище поділяється.

а) на економічне та соціальне;

б) тіньове та прозоре;

в) варіанти А і Б вірні.

6. Чи впливають на розвиток вітчизняного підприємництва , поступ соціально-культурного аспекту(естетичні прагнення)

а) немає ніякого впливу;

б) має , але незначний;

в) має значний вплив.

7. Інтрапренерство – це:

а) діяльність підприємства з метою досягнення своїх цілей за допомоги корупції;

б) діяльність підприємства з метою досягнення своїх цілей за допомоги іншої компанії партнера;

в) діяльність підприємства з метою досягнення своїх цілей на основі використання можливостей підприємства.

8. Об'єктом підприємницької діяльності є:

а) товар, продукт, послуг;

б) фізичні особи (громадяни, права яких не обмежені законом);

в) юридичні особи.

9. Суб'єктами підприємницької діяльності є:

а) товар, продукт, послуг;

б) фізичні особи (громадяни, права яких не обмежені законом);

в) все те, що може задовольнити чиюсь потребу і пропонується на ринку для придбання.

10. Залежно від юридичного статусу підприємницька діяльність може здійснюватись:

а) зі створенням юридичної особи;

б) без створення юридичної особи;

в) варіанти А і Б вірні.

11. Роль підприємництва відслідковується в стимулюванні підприємств раціонально використовувати ресурсиа) ні;

б) так;

в) не завжди.

12. Чи сприяє розвиток підприємництва розвитку конкуренції?

а) ні;

б) малоймовірно;

в) так.

13. Підприємництво зумовлює зміни у структурі економіки?

а) ні;

б) так;

в) незначні.

14.Чи зумовлюється публічний характер підприємницької діяльності суспільними інтересами?

а) так;

б) ні;

в) не завжди.

15. Назвіть типи підприємництва:

а) консультаційне, страхове;

б) виробниче, комерційне, посередницьке, фінансове;

в) підприємництво пов’язане з виробничими функціями та підприємництво пов’язане з посередницькими функціями;

г) всі відповіді вірні.

16. Основним змістом виробничого підприємства є:

а) задоволення потреб споживачів;

б) отримання прибутку від ре5алізації вироблених товарів;

в) реалізація інтересів підприємця;

г) виробництво суспільно необхідних товарів та послуг.

17. Виробниче підприємство – це:

а) діяльність , спрямована на отримання прибутку;

б) діяльність з надання послуг виробничого характеру;

в) діяльність, що безпосередньо пов’язана з виробництвом товарів для подальшої реалізації;

г) будь-яка діяльність, пов’язана з виробництвом.

18. Комерційне підприємництво – це:

а) вид підприємництва, пов'язаний з купівлею-продажем фінансових ресурсів;

б) вид підприємництва, пов'язаний з виробництвом товару на продаж;

в) вид підприємництва, пов'язаний з купівлею-продажем товарів з метою отримання прибутку.

19. Назвіть основні суб’єкти комерційного підприємництва:

а) торговельні центри;

б) ринки, торгові ряди, магазини;

в) торговельні, торговельно-посередницькі, торговельно-виробничі фірми;

г) всі відповіді вірні.

20. Фінансове підприємництво – це:

а) вид підприємництва, пов'язаний з обігом фінансових ресурсів;

б) вид підприємництва, пов'язаний з купівлею-продажем одних грошей і цінних паперів на інші гроші й цінні папери з метою отримання прибутку;

в) вид підприємництва, спрямований на залучення фінансових ресурсів з метою отримання прибутку;

г) вид підприємництва, пов'язаний з наданням кредитів банками.

 

Завдання 2. Заповнити дану блок-схему щодо принципів підприємницької діяльності, та дати їм характеристику.

 
 

 


Завдання 3. Заповніть схему, вписавши дані щодо головних ознак підприємництва та підприємця.

 

 
 

 


Завдання 4. Дайте визначення.

 

Підприємництво – це………….

Підприємство – це…………….

Завдання 5. Визначіть процес підприємництва та представте схематичні елементи процесу підприємництва (заповнити схему).

 

Питання для самостійної підготовки до практичного заняття

1. Чим відрізняється сучасне трактування підприємництва від

його трактування на початку XVIII ст.?

2. Які функції виконує підприємництво у сучасному світі?

3. Які фактори активізують розвиток підприємництва?

4. Якими ознаками характеризується підприємництво?

5. На яких принципах ґрунтується підприємництво?

6. Яке Ваше розуміння ідеалу економічної свободи?

7. У чому виявляється багатоаспектність поняття “підприємництво”?

8. Яке Ваше розуміння підприємця як стакера нової економіки?

9. В якому середовищі функціонує підприємництво?

10. У чому виявляються позитивні якості інтрапренерства?

 

Тематика рефератів

1. Розвиток підприємництва в контексті історичної еволюції

2. Загальноекономічний зміст підприємництва.

3. Роль підприємницької діяльності в розвитку економіки.

4.Приватна власність як економічна основа розвитку підприємництва.

5. Підприємець-центральна постать ринкової економіки.

6.Проблеми формування правових передумов розвитку підприємництва в Україні.

 

Література: 1; 4; 5; 6; 8; 9; 15; 18; 21; 23; 30.

 

ТЕМА 3. Соціально-психологічний портрет підприємця.

У даній темі необхідно розглянути умови формування та виховання особистості підприємця. Соціологічні дослідження розвитку підприємництва та формування особистості підприємця в Україні. Соціологічні дослідження розвитку підприємництва та формування особистості підприємця в Полтавській області. Етичні аспекти сучасного підприємця.

 

Методичні рекомендації щодо вивчення теми

Підприємець повинен мати наступні якості:

Ø завойовника (духовна свобода, воля та енергія, завзятість і сталість);

Ø організатора (здатність правильно оцінювати людей, змушувати їх працювати, координуючи їх дії);

Ø торговця (здатність вербувати людей без примусу, збуджувати в них інтерес до своєї продукції, вселяти довіру).

До важливих для психологічного портрета підприємця якостей відносяться:

Ø в інтелектуальному блоці: компетентність, комбінаторний дар, розвинена уява, реальна фантазія, розвинена інтуїція, перспективне мислення;

Ø в комунікативному блоці: талант координатора зусиль співробітників, здатність і готовність до соціально лояльному спілкуванню з іншими людьми і в той же час уміння йти проти течії;

Ø в мотиваційно-вольовому блоці: схильність до ризику; внутрішній локус контролю, прагнення боротися і перемагати, потреба в самоактуалізації і суспільному визнанні, переважання мотиву досягнення над мотивом уникнення невдачі.

Підприємець асоціюється з хорошим здоров’ям, невичерпною енергією та оптимізмом за дослідженнями західних вчених .. Літературні дані та проведені дослідження доводять лише обов’язкову наявність компонентів, наведених у мотиваційно-вольовому блоці, бо підприємець, перш за все, фігура діюча, активна, яка шукає. Ці компоненти присутні в його психологічному портреті незалежно від форми підприємництва (виробниче, комерційне, фінансове).

Підприємництво сприймається як ризикована, непередбачувана й емоційно-напружена діяльність. Проте людина, якій вона до душі, вбачає у цьому непересічні цінності, можливість професійної й особистісної самореалізації. Вона чітко усвідомлює, що бізнес, як і будь-яка інша робота, має свою мету і свій інтерес, в яких досить тісно поєднуються економічні й психологічні компоненти.

Доведено, що формула успішності власної справи – це сума трьох складових: ”особистість”, “ідея”, “кошти”. Як бачимо, перше місце все-таки належить особистості. Отож, яким повинен бути психологічний портрет підприємця?

Найбільш поширеним є таке термінологічне поняття: “Підприємець – це людина, яка організовує власну справу, керує нею, ризикує і бере на себе відповідальність за результати власної діяльності, або заснованого нею підприємства”.

Готовність індивідуума до започаткування підприємництва – це не якась його особистісна риса або ознака, а цілісна характеристика. Вона вибудувана на основі потреб людини та її індивідуально-психологічних особливостей, які відповідають вимогам підприємницької діяльності.

Сучасний бізнес вимагає від людини, яка ним займається, постійної активності, здатності гнучко та вчасно змінювати стратегію діяльності залежно від умов, що постійно змінюються, а також бути завзятим та наполегливим у досягненні мети. А найголовніше – мати велике бажання створювати щось нове, тобто постійно провадити інноваційні пошуки.

Ентузіастів, котрі належать до когорти підприємців, традиційно вважають такими, що схильні до ризику. Заради досягнення мети їх не лякає навіть втрата соціальної стабільності.

 

Дата добавления: 2014-11-18; Просмотров: 934; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.046 сек.