Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Міжнародна купівля-продаж товарів
Експортно-імпортна діяльність: види та українська специфіка

Розділ 2.2

Контрольні питання

1. Які об’єктивні переваги у господарській діяльності відкриває потенціал міжнародної торгівлі товарами?

2. У чому полягають особливості участі України в міжнародній товарній торгівлі?

3. Якими інструментами держава може впливати на характер та умови міжнародної торгівлі?

4. Назвіть основні факторні передумови участі України в міжнародній торгівлі.

5. Якими є основні галузеві та геополітичні пріоритети розвитку української міжнародної торгівлі?

Література

1. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» // Відомості Верховної Ради. — 1991. — № 29. — Ст. 377 (з подальшими змінами). Див. сервер ВР України. www.rada.kiev.ua.

2. Балабанов И., Балабанов А. Внешнеэкономические связи: Учеб. пособие. — М.: Финансы и статистика, 1998. — 512 с.

3. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. — К.: Основи, 1996. — 241 с.

4. Циганкова Т. М., Петрашко Л. П., Кальченко Т. В. Міжнародна торгівля: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 488 с.

5. Внешнеэкономическая деятельность: Учеб. пособие. — Минск: Выш. шк., 1997. — 207 с.

6. Внешнеторговые сделки / Сост. И. С. Гринько. — Сумы.: Фирма «Реал», 1994. — 464 с.

7. Международная торговля: финансовые операции, страхование и другие услуги. — К.: Торгово-изд. бюро BHV, 1994. — 480 с.


Міжнародна торгівля товарами, з одного боку, відкриває країнам та споживачам, котрі в них живуть, доступ до товарів, виробництво яких є для них нетиповим, а з іншого — дає можливість підвищити ефективність господарювання завдяки спеціалізації. Отже, кожна зі сторін в обмін на частину своєї продукції може отримувати продукції більше, ніж вона могла б зробити сама, відмовившись від спеціалізованого виробництва.

У матеріально-речовому плані предметами міжнародної товарної торгівлі є кінцева продукція та інші матеріальні цінності — напівфабрикати, сировина, енергоносії, знаряддя праці.

З суб’єктно-функціонального погляду міжнародна торгівля здійснюється:

· безпосередньо контрагентами, а саме комерційними структурами через установлення прямих господарських контактів між виробниками (продавцями, постачальниками) та інонаціональними споживачами (покупцями), а також державами через уповноважені органи-представники;

· опосередковано, через спеціалізовані структури, з якими відповідні структури встановлюють комерційні відносини.

Уже йшлося про те, що в найбільш загальному вигляді міжнародні операції, які пов’язані з товарною торгівлею, поділяються на два основні типи: купівля-продаж товарів та товарообмінні операції. Отже, розглянемо спочатку перший із цих двох видів торгівлі.

Дата добавления: 2014-11-20; Просмотров: 330; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Аналіз цін і товарів конкурентів
 2. ВВП вимірює ринкову вартість всього обсягу кінцевих товарів і послуг, вироблених на економічній території країни за один рік.
 3. ВІДПОВІДНІСТЬ ВИДІВ ОПИТУВАННЯ ГРУПАМ ТОВАРІВ
 4. ДОМОГОСПОДАРСТВА ЯК ПОСТАЧАЛЬНИКИ РЕСУРСІВ І ВИРОБНИКИ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ
 5. Доступ товарів на ринок
 6. Дятлова В. В. Управління доставкою товарів у ЗЕД : конспект лекцій / В. В. Дятлова. – Донецьк : ДонДУУ, 2013. – 131 с.
 7. Експорт товарів — це продаж та вивезення товарів за кордон з метою їх реалізації на зовнішніх ринках через передання у власність контрагенту в іншій країні.
 8. Залучення до товарів підприємства нових споживачів, які користуються товарами конкурентів.
 9. Застосування митного тарифу: міжнародна практика та транзитивні реалії
 10. Змяненне фінансава-эканамічнага і міжнароднага статусу ЗША пасля Першай сусветнай вайны.
 11. Інтернаціоналізація і міжнародний поділ праці. Міжнародна економічна інтеграція.
 12. Комерційний кредит,якийнадається одним підприємцем іншому шляхом продажу товарів із відтермінуванням платежу. Об'єктом комерційного кредиту є товарний капітал.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.