Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Бланк завдання для написання реферату

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Титульний лист

Приклад оформлення титульного листа до реферату додається стор. 12.

Видається викладачем, та заповнюється студентом.

3. Зміст реферату

Приклад оформлення змісту до реферату додається стор. 13.

4. Відповіді на питання

Відповідь на запитання повинна складатися з:

· Вступу - викладається мета і завдання роботи, обгрунтування вибору теми та її актуальність. Обсяг: 1-2 сторінки.

· Основної частини - точка зору автора на основі аналізу літератури з проблеми. Об'єм: 12-15 сторінок.

· Висновоку - формуються висновки та пропозиції. Висновок повинен бути коротким, чітким, висновки мають випливати із змісту основної частини. Обсяг: 1-3 сторінки.

Вимоги до оформлення відповідей на питання до реферату додається стор. 9-11.

5. Список використаної літератури

Приклад списку використаної літератури до реферату додається стор. 14.

Вихідні данні для вибору варіанту питань до реферату

Таблиця 1

Передостання цифра залікової книжки Остання цифра залікової книжки
 
1,30 2,20 3,10 4,1 5,21 6,11 7,1 8,21 9,11 10,30
11,1 12,21 13,11 14,2 15,22 16,12 17,2 18,22 19,12 20,9
21,2 22,4 23,12 24,3 25,23 26,13 27,3 28,23 29,13 30,8
1,3 2,23 3,13 4,20 5,24 6,14 7,4 8,24 9,14 10,7
11,4 12,24 13,14 14,4 15,25 16,15 17,5 18,25 19,15 20,6
21,5 22,25 23,15 24,5 25,26 26,16 27,6 28,26 29,16 30,5
1,6 2,26 3,16 4,6 5,27 6,17 7,30 8,27 9,17 10,4
11,7 12,27 13,17 14,7 15,28 16,18 17,8 18,28 19,18 20,3
21,8 22,28 23,18 24,8 25,29 26,19 27,9 28,29 29,19 30,2
1,9 2,29 3,19 4,9 5,30 6,20 7,10 8,30 9,20 10,1

 Питання до написання реферату які обираються по Таблиці 1:

1. Початок інженерної діяльності людини.

2. Інженерна діяльність у доелліністичну епоху періоду антич­ності.

3. Інженерна діяльність в епоху еллінізму періоду античності.

4. Досягнення давньоримських інженерів.

5. Інженерна діяльність у середні віки та епоху Відродження.

6. Життя та діяльність видатних учених та інженерів середньовіччя та епохи Відродження.

7. Життя та діяльність видатних учених періоду промислової революції I.Ньютона та М.В.Ломоносова.

8. Історія машин текстильної промисловості періоду промисло­вої революції.

9. Винайдення та вдосконалення парової машини. Парофікація виробництва в XIX cт.

10. Виникнення технічної освіти в XVIII – XIX cт.

11. Історія науково-дослідних лабораторій та інститутів.

12. Загальна характеристика розвитку науки в кінці XIX – на по­чатку XX століття.

13. Розвиток математики у кінці XIX – на початку XX століття.

14. Розвиток фізичних наук у кінці XIX століття.

15. Розвиток фізичних наук на початку XX століття.

16. Розвиток хімічних наук у кінці XIX – на початку XX століття.

17. Поява в кінці XIX – на початку XX століття техніки, яка покращує машинно-фабричне виробництво.

18. Поява нових галузей техніки у кінці XIX – на початку XX століття.

19. Поява у кінці XIX – на початку XX століття елементів май­бутньої техніки. Відкриття фото- та п'єзоелектричного ефек­ту, електронних радіоламп та телебачення.

20. Поява у кінці XIX – на початку XX століття елементів май­бутньої техніки. Винайдення ультразвукової та електронно-обчислювальної техніки, а також деяких технічних пристроїв для автоматизації трудових процесів.

21. Поява у кінці XIX – на початку XX століття технічних ідей освоєння космічного простору, винайдення нових конструкцій­них матеріалів.

22. Науково-технічна революція ХХ століття. Прояви науково-технічної революції у галузі добування сировини i виробництва матеріалів, металургії, машинобудування i металообробки.

23. Науково-технічна революція XX століття. Прояви науково-технічної революції у галузі електроніки, хімічної промисловості та енергетики.

24. Науково-технічна революція XX століття. Прояви науково-технічної революції у галузях транспорту, зв’язку та інформації, електронно-обчислювальної техніки, будівництва, військової техніки та в інших галузях.

25. Розвиток технічних знань в Україні з XVI до початку ХХ століття.

26. Створення вищих навчальних закладів в Україні з XVI до по­чатку ХХ століття.

27. Внесок учених України у розвиток природничих наук з XVI до початку ХХ століття.

28. Внесок учених України у розвиток технічних наук з XVI до початку ХХ століття.

29. Історія Академії наук України.

30. Провідні наукові напрями та оригінальні школи, які сформувалися в Академії наук України.

 

 

Вимоги до оформлення відповідей на питання до реферату.

Текст слід друкувати, дотримуючись наступних правил:

– розмір сторінки повинен відповідати формату А4 (210x297);

– розміри полів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє – 15 мм, нижнє – 20 мм;

– шрифт – «Times New Roman»; розмір – 14;

– вирівнювання тексту – по ширині, абзац – 1,25 (1,27 мм), відступ зліва і справа – 0 см, заборона висячих рядків, міжрядковий інтервал – полуторний;

– заголовки структурних елементів документа і розділів основної частини слід розташовувати в середині рядка без крапки в кінці і друкувати прописними буквами, не підкреслюючи. Якщо заголовок включає декілька пропозицій, їх розділяють крапками. Перенесення слів в заголовках не допускаються;

– лінії, букви, цифри і знаки мають бути чіткими, однаково чорними по всьому тексту;

– загальна нумерація сторінок починається з титульного аркуша, але номер сторінки пишеться, починаючи з аркуша «Зміст».

 

Формули і рівняння.Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів слід наводити безпосередньо під формулою в тій самій послідовності, в якій вони є у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнту слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки.Рівняння і формули слід виділяти з тексту в окремий рядок. Вище і нижче за кожну формулу або рівняння повинно бути залишено не менше одного вільного рядка. Якщо рівняння не вміщається в один рядок, воно має бути перенесене після знаку рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (–), множення (х), ділення (:), або інших математичних знаків.

Формули в тексті слід нумерувати порядковою нумерацією в межах всієї роботи арабськими цифрами в круглих дужках в крайньому правому положенні у рядку. Якщо наводиться лише одна формула або рівняння, їх не нумерують.

Використання посилань.Посилатися слід на документ в цілому або його розділи. Посилання на підрозділи, пункти, таблиці й ілюстрації не допускаються, за винятком підрозділів, пунктів, таблиць та ілюстрацій даної роботи.

При посиланнях на стандарти і технічні умови вказують лише їх позначення, при цьому допускається не вказувати рік їх затвердження за умови запису позначення з роком затвердження в кінці текстового документа під рубрикою «Посилальні нормативні документи».

Посилання на використані джерела і літературу в тексті роботи беруть в квадратні дужки, спочатку вказують номер джерела за списком використаної літератури, потім, через крапку з комою, номер сторінки ([8; 243] або [8; 243,245,289-294]). При перерахуванні джерел кожен з них беруть в квадратні дужки ([8; 243], [11; 31-33], [17; 9]).

 

Оформлення ілюстрацій. Кількість ілюстрацій має бути достатньою для пояснення тексту, що викладається. Ілюстрації можуть бути розташовані як по тексту документа (можливо ближче до відповідних частин тексту), так і в його кінці. Ілюстрації, за винятком ілюстрацій додатків, слід нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією. Якщо рисунок один, то він позначається «Рисунок 1». Допускається нумерувати ілюстрації в межах розділу. В цьому випадку номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, розділених крапкою. Наприклад – Рисунок 1.1.

При посиланнях на ілюстрації слід писати «... відповідно до рисунка 2» при наскрізній нумерації та «... відповідно до рисунка 1.2» при нумерації в межах розділу.

Ілюстрації, за необхідності, можуть мати найменування і дані пояснень (текст під рисунком). Слово «Рисунок» і найменування розташовують під рисунком по центру сторінки, наприклад, Рисунок 1 — Блок-схема.

 

Таблиці дозволяють систематизувати текст, забезпечувати наочність інформації. Кожна таблиця повинна мати назву, яка точно і стисло відображає зміст таблиці. Назву слід розташовувати над таблицею. Слово «Таблиця» і порядковий номер – над таблицею в правому верхньому кутку над назвою.

Таблиці залежно від їх розміру розташовують після тексту, в якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці, а за необхідності – у додатку. На всі таблиці в тексті документа мають бути посилання. Наприклад, – Таблиця 1.

Всі сторінки нумеруються, починаючи з титульного листа; цифру номера сторінки ставлять у правому нижньому кутку сторінки; на титульному аркуші номер сторінки не ставиться. Кожен новий розділ починається з нової сторінки. Аркуші роботи зшийте і вкладіть в легку папку або файл.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-08; Просмотров: 588; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.03 сек.