Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Етапи маркетингового стратегічного планування

 

Модель стратегічного планування маркетингу (рис. 3.14) дає змогу виділити сім основних взаємозв’язаних етапів:

1 Стратегічний аналіз.

2 Визначення місії та цілей.

3 Розроблення, вибір та оцінка стратегії.

4 Складання стратегічного плану.

5 Розроблення бюджету маркетингу та маркетингової програми.

6 Виконання стратегії.

7 Оцінка і контроль виконання стратегії.

 

 


Рисунок 3.14 – Модель стратегічного планування маркетингу [15]

Розглянемо більш детально кожен з етапів.

Стратегічний аналіз

Стратегічний аналіз – це спосіб реалізації системного та ситуаційного підходів під час вивчення різних факторів впливу на процес стратегічного маркетингового планування [8].

Завдання стратегічного аналізу полягає у змістовному і формальному описі об’єкта дослідження, виявлення особливостей, закономірностей і тенденцій його розвитку.

Стратегічний аналіз виконує такі функції:

1) описову;

2) пояснювальну;

3) передбачувальну.

Вимогами, що висуваються до стратегічного аналізу, є:

1) цілеспрямованість, що дозволяє визначити межі об’єкта аналізу, адресність і конкретність висновків;

2) об’єктивність, яка досягається за допомогою використання відповідних методів аналізу, вибору показників, що характеризують об’єкт дослідження, а також залучення виконавців з відповідною підготовкою, рівнем знань, досвідом та вибором бази (еталону) для порівняння;

3) своєчасність, яка означає, що час і тривалість проведення дослідження повинні сприяти ухваленню рішення в необхідний момент;

4) системність, яка забезпечує повноту і реальність висновків [8].

Проведення стратегічного маркетингового аналізу потребує відповідальної, зваженої організації та конкретного порядку її виконання (табл. 3.5).

 

Таблиця 3.5 – Склад і зміст робіт з проведення стратегічного аналізу [8]

 

Найменування робіт Зміст робіт
1 Визначення об’єкта стратегічного маркетингового аналізу Виявлення характеру і симптомів невідповідностей в системах управління та організації, поза нею
2 Визначення цілі маркетингового аналізу Формулювання того, що очікується отримати в результаті проведення аналізу об’єкта
3 Складання плану проведення маркетингового аналізу Визначення, як повинен виконуватися аналіз, які містити етапи і роботи, в які строки вони повинні виконуватися, хто є виконавцем, які ресурси необхідні. Визначення завдань
4 Розроблення графіка збору та обробки інформації Визначення складу і змісту необхідної інформації, вибір методів збору й оцінки надійності інформації
5 Отримання вихідних даних, їх систематизація Вибір об’єктів опитувань, проведення опитувань, обробка анкет, вивчення документації (статистичної, бухгалтерської, планової тощо), баз даних, друкованих видань і т.д.
6 Аналіз зібраної інформації Обробка кількісних і якісних показників, що характеризують об’єкт дослідження
7 Розроблення висновків і рекомендацій Оцінка стану об’єкта аналізу та узагальнена оцінка дії всіх факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, виявлення позиції підприємства на ринку та визначення заходів і рішень, які потрібно здійснити

 Методами стратегічного аналізу можуть бути:

1) метод розривів між ціля­ми й результатами, що досягаються;

2) методи аналізу середовища підприємства (SWOT-, PEST-, SW-, SNW-, GAP-аналіз та ін.).

Так, наприклад, метод розривів між ціля­ми й результатами, що досягаються, проводиться за таки­ми напрямами:

а) аналіз перспектив зростання шляхом виявлення майбутніх
тенденцій, небезпек і шансів;

б) аналіз позицій у конкурентній боротьбі, завданням якого є
визначення можливостей підвищення результатів роботи за рахунок посилення конкуренції;

в) порівняльний аналіз перспектив при різних стратегіях діяль­ності та встановлення пріоритетів у розподілі ресурсів між різ­ними видами діяльності;

г) аналіз шляхів диверсифікації, завданнями якого є оцінка недоліків існуючого набору видів діяльності й визначення нових видів.

Результати аналізу дозволяють виявити існуючий потенціал фірми (підприємства).

Аналіз середовища передбачає вивчення двох її складових:

1) зовнішнього (макро- та мікросередовища);

2) внутрішнього середовища підприємства.

Аналіз зовнішнього середовища (макро- і мікросередовища) спрямований на те, щоб з'ясувати, на що може розра­ховувати фірма, якщо вона успішно проведе роботу, а також на те, які ускладнення можуть на неї очікувати, якщо фірма не зуміє вчасно запобігти негативним явищам, які може спричинити їй оточення.

Аналіз макросередовища містить вивчення впливу економіки, правового регулювання й управління, політичних процесів, при­родного середовища і ресурсів, соціальної та культурної складо­вих суспільства, науково-технічного й технологічного розвитку суспільства, інфраструктури і т. п.

Мікросередовище аналізується за такими основними компонентами: споживачі, постачальники, конкуренти, посередники і контактні аудиторії (місцеві жителі, громадські організації, банки, кредитори, інвестори, різноманітні державні органи, засоби масової інформації і т.д.).

Аналіз внутрішнього середовища розкриває ті можливості, той потенціал, на який може розраховувати фірма у конкурентній боротьбі в процесі досягнення своїх цілей. Аналіз внутрішнього середовища дає змогу також краще з'ясувати цілі, правильніше сформулювати місію, тобто визначити сутність і напрями діяль­ності [15].

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-10; Просмотров: 1024; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.021 сек.