Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Виникнення майнових прав інтелектуальної власності

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Одним з найважливіших питань права інтелектуальної власності, яке власне визначає ту точку в часі, після якої можливе настання правовідносин щодо об'єкту права, є питання про момент виникнення у певної особи авторського права. Цивільний кодекс встановлює, що право інтелектуальної власності виникає (набувається) з підстав, встановлених цим Кодексом, іншими законами чи договором. Досить, на наш погляд, справедливо зведення до рівня синонімів "виникнення" та "набуття" прав. Дійсно, суб'єктивне право інтелектуальної власності не може бути "безособовим", - якщо таке право об'єктивно існує, то обов'язково існує і особа, якій таке право належить. Власне, основною правовою підставою розпорядження особою правами інтелектуальної власності є володіння цією особою такими правами. Особа не може розпоряджатись правами до того моменту, доки вона сама такими правами не володіє, тобто до виникнення у особи такого суб'єктивного права.

Чинним законодавством визначається момент виникнення права інтелектуальної власності: для об'єктів авторського права - з моменту створення такого об'єкту (тобто надання об'єкту авторського права певної матеріальної форми, в якій він може бути сприйнятий оточуючими), набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом та т. і..

Право власності виникає за умови наявності певних юридичних фактів, які можна поділити на первісні, тобто такі, коли право на об'єкт виникає незалежно від волі третіх осіб (це власно створення об'єкта інтелектуальної власності, отримання відповідного державного правовстановлюючого охоронного документу) та похідні, за якими право власності виникає за волею попереднього власника, та (як правило) набувача прав (договори про передачу прав та інші цивільні правочини, спадкування за законом і за заповітом).

Законодавством України визначено, що авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення. Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь- яких інших формальностей. Твори є об'єктами авторського права без виконання будь-яких формальностей щодо них, незалежно від їх завершеності, призначення, цінності тощо, а також способу чи форми їх вираження. Таким чином, можна зробити висновок, що в даному випадку має місце юридичний вчинок, який тягне за собою виникнення авторських правовідносин, незалежно не тільки від наявності факту реєстрації, а навіть і від спрямованості і наявності волі суб'єкта.На думку деяких спеціалістів, в даному випадку має місце аберація специфічних, таких, що характеризуються як авторські, відносин, які виникають між конкретною особою і конкретним твором в силу створення першим останнього, і специфічного авторського права вимагати признання цього факту при будь-якому використанні твору. Конструкція набуття прав в даному випадку є дещо спрощеною - достатньо самого факту створення твору, що вже саме по собі призводить до виникнення та набуття автором передбаченої законодавством сукупності авторських прав, і набуття жодного з цих прав не пов'язане з будь-якими додатковими вчинками автора.

Що стосується об'єктів промислової власності, то для них законодавством передбачений певний юридичний склад - "факт плюс визнання (підтвердження) такого факту", коли права інтелектуальної власності виникають лише після визнання державою факту створення автором об'єкта права. Власне права на об'єкт матеріального світу, створений творчою працею людини-автора виникають з моменту його створення, але саме передбачені для цих об'єктів, як для предметів правовідносин в сфері інтелектуальної власності, суб'єктивні 26 виключні права інтелектуальної власності виникають після їх реєстрації спеціально уповноваженим державним органом.

Для об'єктів інтелектуальної власності можна деталізувати підстави виникнення прав і обов'язків та зазначити, що цивільні права і обов'язки стосовно цих об'єктів можуть виникати:

1. з факту безпосереднього створення об'єкту його автором або факту створення об'єкту спільною працею декількох осіб-співавторів;

2. з факту отримання патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок;

3. з факту першого використання комерційного найменування;

4. з факту отримання свідоцтва на торговельну марку та компонування інтегральної мікросхеми;

5. для комерційної таємниці - з поєднання фактів створення і фізичної фіксації на матеріальному носієві інформації, яка є секретною, має комерційну цінність та факту здійснення адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію;

6. з трудових правовідносин, коли майнові права інтелектуальної власності виникають у юридичної або фізичної особи у якої працює працівник, який створив об'єкт;

7. з правовідносин, пов'язаних із створенням об'єкту на замовлення, де замовник отримує спільні права на створений автором за замовленням об'єкт інтелектуальної власності;

8. з договору про передачу права на об'єкт;

9. з інших договірних відносин, таких, наприклад, як договір застави, де об'єктом застави виступають майнові права на об'єкт інтелектуальної власності;

10. у юридичної особи - з факту внесення майнових прав інтелектуальної власності в якості вкладу до статутного капіталу такої юридичної особи;

11. внаслідок прийняття рішення спеціальним державним органом - судом;

12. в порядку спадкування.

З них до первісних способів набуття прав, коли право на об'єкт виникає незалежно від волі третіх осіб, (з деякими застереженнями) можна віднести:

- з факту безпосереднього створення об'єкту його автором або факту створення об'єкту спільною працею декількох осіб-співавторів;

- з факту отримання патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок;

- з факту отримання свідоцтва на торговельну марку та компонування інтегральної мікросхеми;- з факту першого використання комерційного найменування;

- з поєднання фактів створення і фізичної фіксації на матеріальному носієві інформації, яка є секретною, має комерційну цінність та факту здійснення адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію для комерційної таємниці.

До похідних способів набуття прав, тобто таких, право власності виникає за волею попереднього власника, та (як правило) набувача прав відносяться:

- по договору про передачу права на об'єкт;

- з інших договірних відносин, таких, наприклад, як договір застави, де об'єктом застави виступають майнові права на об'єкт інтелектуальної власності;

- з факту внесення майнових прав інтелектуальної власності в якості вкладу до статутного капіталу юридичної особи;

- в порядку спадкування.

Також є декілька способів набуття прав, які можуть відноситись, в залежності від конкретних правових підстав виникнення, як до першої, так і до другої групи. Це такі випадки, як:

- трудових правовідносин, коли майнові права інтелектуальної власності виникають у автора та/або юридичної або фізичної особи у якої працює працівник, який створив об'єкт. В залежності від умов договору між працівником і роботодавцем, у роботодавця можуть виникати права інтелектуальної власності або способом первісного набуття (коли немає договору, і права на об'єкт належать роботодавцеві і працівникові спільно) і похідним способом (коли згідно договору автор передає майнові права інтелектуальної власності роботодавцеві);

- з правовідносин, пов'язаних з створенням об'єкту на замовлення, де замовник отримує спільні права на створений автором за замовленням об'єкт інтелектуальної власності - ситуація аналогічна вищезазначеній;

- внаслідок прийняття рішення спеціальним державним органом - судом. Така ситуація також може базуватись з різних правових підстав. Може в суді оспорюватись як саме авторство, так і питання набуття майнових прав.

Враховуючи, що предметом нашого курсу є питання розпорядження майновими правами, ми розглянемо саме питання похідного набуття майнових прав інтелектуальної власності. Загалом усі ці способи можна розділити на договірні та не договірні, причому основна маса таких способів є звичайно договірними.

За загальною правовою природою, усі зазначені правочини можна поділити на правочини, згідно з якими відчужуються майнові права інтелектуальної власності (або частина таких прав), тобто повністю передаються такі права та правочини, згідно з якими передаються майнові права інтелектуальної власності, або частина таких прав у тимчасове користування (ліцензія та ліцензійний договір).

Відповідно, правочини щодо відчуження майнових прав інтелектуальної власності (їх частини) можуть мати як договірну, так і

не договірну природу, а правочини щодо передачі прав у тимчасове користування - лише договірну.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-16; Просмотров: 532; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.