Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Медико-соціально-педагогічний патронаж і рання корекцій-мо-педагогічна допомога дітям з відхиленнями в розвитку

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

ПОСЛУГ

ЛЕКЦІЯ 11. СУЧАСНА СИСТЕМА СПЕЦІАЛЬНИХ ОСВІТНІХ

План

1. Медико-соціально-педагогічний патронаж і рання корекційно-

педагогічна допомога дітям з відхиленнями в розвитку.

2.Шкільна система корекційно-педагогічної допомоги.

3.Програми реабілітації молоді і дорослих з обмеженою праце-' Вдатністю

4. С оціально-педагогІчна допомога особам з обмеженими можли-

востями.

5. Психолого-медико-педагогічна консультація (ПМПК).

Патронаж - це особливий вид допомоги дитині, її батькам, педаго-

гам у рішенні складних проблем, пов'язаних з виживанням, реабіліта­ційним лікуванням, спеціальним навчанням і вихованням, соціалізацією, зі становленням підростаючої людини як особистості.

Медико-соціально-педагогічний патронаж передбачає широкий спектр довгострокових мір комплексної реабілітаційної допомоги, оріє- нтованих на родину дитини з відхиленнями в розвитку, що здійснюються в процесі узгодженої («командної») роботи фахівців різного профі­лю.

Патронаж ґрунтується на єдності діагностики, інформаційного по­шуку і допомоги у виборі освітнього маршруту, передбачає проекту- вання індивідуальних реабілітаційних програм, первинну допомогу в ралізації планів. Комплексний медико-соціально-педагогічний (МСП) патронаж здійснюється психолого-педагогічними, медико-соціальними установами і службами, що створюються як у структурі державної сис- теми освіти і соціального захисту, так і поза ними з залученням можли- востей установ недержавного сектора: громадських об'єднань, асоціа­цій, благодійних фондів. Доповнюючи роботу державних структур, вони Ініціюють нові підходи до організації соціального простору допомоги дітям з відхиленнями в розвитку, що орієнтований на створення довго- строкових мір соціального обслуговування їхніх родин на міждисциплі- нарній основі.

Базовою основою МСП патронажу є медико-психолого-педагогічні комісії (консультації), медико-психолого-соціальні центри, діагностичні і реабілітаційні центри, логопедичні пункти, служби раннього і надомного навчання.Система МСП патронажу формується як частина системи фахової


освіти, покликана впливати на поліпшення умов розвитку дітей з об­меженим потенціалом можливостей, а також дітей, чий розвиток обу­мовлений дією множинних факторів ризику.

Організація комплексного медико-соціально-педагогічного патро- нажу передбачає координацію його діяльності з науково-методичними установами й іншими освітніми структурами, а також з установами систем охорони здоров'я і соціального захисту населення.

Система МСП патронажу реалізує власну діяльність за такими на- прямками:

• допомога у виборі індивідуального освітнього маршруту з залу- ченням можливостей усіх діючих освітніх структур як державної, так недержавної форм;

• розробка і реалізація корекційно-розвивальних програм роботи з дітьми, що знаходяться за межами освітнього простору;

• реалізація спеціальних програм навчання батьків і включення їх у корекційно-педагогічний процес;

• забезпечення цілісного мультидисциплінарного підходу до на- вчання і соціалізації дитини на основі взаємозв'язку між окремими ас- пектами допомоги (медичним, психологічним, соціально- побутовим, педагогічним), що складають єдиний комплекс і разом з тим є само­стійними компонентами;

• сприяння розвитку освітніх систем, спрямованих на створення варіативних інноваційних форм навчання і соціалізації дітей;

• реалізація сучасних педагогічних технологій у сфері установ сис- теми спеціальної освіти;

• підтримка суспільно-педагогічних ініціатив, спрямованих на удо­сконалення правових гарантій для вільного розвитку дитини відповідно до її можливостей;

• залучення засобів масової інформації для висвітлення іннова­ційних підходів в галузі спеціальної освіти, що сприяють підвищенню статусу людини з обмеженими можливостями в структурі сучасного суспільства.

Становлення в нашій країні медико-соціально-педагогічного патро­нажу є сьогодні однією з ознак розвитку системи спеціальної освіти, формування нової моделі комплексної підтримки дитини з відхилення­ми в розвитку в умовах родини, що передбачає активну суб'єкт-суб'єктну участь усіх членів родини в реабілітаційному процесі.

Основними критеріями ефективної діяльності установ системи МСП патронажу є: зростання потреб у послугах служб патронажу з боку батьків, педагогів, дітей; збільшення переліку проблем, у відно­шенні яких може надаватися кваліфікована допомога; якісне зростання показників розвитку дитини незалежно від ступеня обмеження життєді­яльності (інвалідності); нормалізація внутрішньосімейних відносин;


якіне зростання компетентності не тільки педагогів і інших фахівців у . галузі рішення проблем сучасного дитинства, але і батьків.

Найважливішою складовою процесу медико-соціально-педагогічного патронажу є рання діагностика і рання комплексна допомога, від ефективної організації яких залежать попередження інвалІдності і/або зниження ступеня обмеження життєдіяльності і працездатності.

У Стандартних правилах забезпечення рівних можливостей для ін- валідів, прийнятих Генеральною Асамблеєю ООН 20 грудня 1993 p., визначений комплексний за своїм сутнісним змістом процес попере- дження (профілактики) інвалідності.

Під попередженням інвалідності розуміється здійснення комплексу мір, спрямованих на профілактику виникнення фізичних, розумових, психічних і сенсорних дефектів (профілактика першого рівня) або на

попередження переходу дефекту в постійне функціональне обмеження

або інвалідність (профілактика другого рівня).

Попередження інвалідності може передбачати не тільки здійснення мір медичного характеру, зокрема, надання первинної медико- санітарної допомоги, передпологовий і післяпологовий догляд, але і ранню стимуляцію розвитку дитини з метою профілактики виник­нення вторинних відхилень у процесі становлення психофізичних фун­кцій.

Рання діагностика і рання педагогічна допомога є актуальними

проблемами сучасної корекційної педагогіки як в Україні, так і в усьому

світі. В наш час практично у всіх країнах світу є науково обґрунтовані іпрактично апробовані програми ранньої діагностики і ранньої педагогі-

чної допомоги дітям з відхиленнями в розвитку.

Теоретичною базою цих програм є основні роботи Л.С.Виготського про значущість практичної діяльності для активації розумових проце- сів. Положення його теорії про зони найближчого й актуального розви­ту, профілактику вторинних дефектів - «соціального вивиху» є підґру- нтям сучасних досліджень у галузі спеціальної освіти дітей з відхилен- нями в розвитку і створення методичного забезпечення для роботи з ними.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-28; Просмотров: 1488; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Cучасні тенденції розвитку світового і міжнародного фінансового ринку
 2. D. Ранняя амниотомия с наложением кожно-головных щипцов
 3. IV. Чинники розвитку національної економіки
 4. IV.Права і свободи людини і громадянина є необхідними для її нормального існування і розвитку.
 5. VII. Теоретичні основи сталого розвитку національної економіки
 6. Аграрні відносини і особливості їх розвитку за сучасних умов
 7. Алгоритм 2.Рани, перша медична допомога. Пов’язки, техніка їх накладання (десмургія).
 8. Аналіз технічного рівня тракторів і основні тенденції розвитку їх конструкцій і удосконалення експлуатаційних якостей.
 9. Аналіз «поля сил» як основа для забезпечення стратегічного організаційного розвитку.
 10. Арешт як вид покарання.
 11. ВАДИ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАЛЬНА ТАКТИКА ТА НАДАННЯ ЕКСТРЕННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ.
 12. ВАДИ РОЗВИТКУ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.023 сек.