Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вимоги до оформлення списку літератури

1 2 3 4 5

Відповідна не відповідна

(потрібне підкреслити)

 

  1. Ведення студентами конспектів лекцій.

(потрібне підкреслити)


 

Додаток Ж

 

Вид джерела Приклади оформлення
1. Законодавчі та нормативні документи 1. Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 р. № 697. – ХІУ // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 29. 2. Інструкція «Про порядок регулювання діяльності банків в Україні» [Електронний ресурс] / Затверджена Постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368: Офіц. текст із змін. станом на 17.11.2004р. – Р.4. – Гл. 3.–Режим доступу : http://ufs.com.ua 3. Положення «Про порядок оформлення та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків» від 06.07.2000 р. № 279 / НБУ // Офіційний вісник України. – 2000. – № 32. 4. Постанова Кабінету Міністрів «Про експертну грошову оцінку земельних ділянок» від 11 жовтня 2002 р. № 1531 // Урядовий кур’єр. – 2002. – № 196. 5. Указ Президента України «Про окремі питання фінансово-промислових груп в Україні» від 8 липня 1998 р. № 754/98 // Урядовий кур’єр. – 1998. – 11 липня. – С. 13.
2. Монографії, підручники 1. Аграрна реформа в Україні / [П.І. Гайдуцький, П.Т. Саблук, Ю.О. Лупенко та ін.] ; за ред. П.І. Гайдуцького. – К. : ННЦ ІАЕ, 2005. – 424с. 2. Александрова М.М. Гроші. Фінанси. Кредит : навчально-методичний посібник / М.М. Александрова, С.О. Маслова. – [2-ге вид. перер. і доп.] – К.: ЦУЛ, 2002. – 336с. 3. Бєлєнький П.Ю. Інфраструктура ринку капіталів / [П.Ю. Бєлєнький, О.Л. Вальдрат, Н.І. Гомольська, та ін.] ; під ред. д.е.н., проф. П.Ю. Бєлєнького. – Р.3 «Інфраструктурне забезпечення конкурентної економіки регіонів (методологія і механізми)». – Львів, 2002. – С. 97‑165. – (НАН України. Інститут регіональних досліджень). 4. Васильченко З.М. Комерційні банки: реструктуризація та реорганізація : [монографія] / З.М. Васильченко. – К. : Кондор, 2004. – 528 с.
3. Статті з журналів 1.Берлач А. Система кредитування сільськогосподарських виробників / А. Берлач // Фінанси України. – 2004. – № 3. – С. 44-45. 2. Бюлетень Національного банку України / Щомісячне аналітично-статистичне видання Національного банку України. – К., 2008. – № 4. – 182с. 3. Гриньова В.М. Проблеми та перспективи структурної перебудови банківської системи України / В.М. Гриньова, О.М. Колодізєв // Фінанси України. – 2006. – № 1. – С. 94-100.
4. Матеріали конференцій 1. Евтух А. Т. Виды ипотек и возможности их развития в Украине // Іпотечний ринок в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми розвитку іпотечного ринку та шляхи їх розв’язання» / Евтух А. Т. : Київ, 7-8 грудня 2001 року. – К., 2002. – С. 157-162. 2. Козаченко Л.П. Передумови та перспективи формування і розвитку іпотечного ринку в Україні / Л.П. Козаченко // Проблеми формування іпотечного ринку в контексті фінансової безпеки України : Зб. матер. круглого столу ( м. Київ, 30 вересня 2002 р.) / Міжвід. комісія з питань фінансової безпеки при РНБОУ. Українське агентство фінансового розвитку. – К., 2002. – С. 8–10.
5. Електронний ресурс 1. Актуальна тема. Земельна реформа в Україні стримується через відсутність цілої низки законів [Електронний ресурс] / Іваськів В.// Укрінформ. – 2006. – 24 листопада. – Режим доступу : http: // www.kanzas.ua/go/ru/ articleResourceID22814categorytheearthpage.htm2. Економічна правда [Електронний ресурс] – 2008. – 28 липня 2008р.– Режим доступу : www.epravda.com. ua/news/4858ca9d95b30 3. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про лізинг» від 11.12.2003. № 1381-IV [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.gdo.kiev.ua/files/db.php?st. 4. Іпотека в Україні [Електронний ресурс] – Ваш іпотечний брокер. – Режим доступу : http://www.ipoteka.net.ua/ 2008/02/21

  

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-16; Просмотров: 563; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.