Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Системи (1954-1985 рр.)
Читайте также:
 1. CMS системи
 2. I. Основні риси політичної системи України
 3. IX.II ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ГІС-ТЕХНОЛОГІЇ
 4. АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ СИСТЕМИ ШИХТОПОДАЧІ 1 страница
 5. АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ СИСТЕМИ ШИХТОПОДАЧІ 2 страница
 6. АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ СИСТЕМИ ШИХТОПОДАЧІ 3 страница
 7. Автоматизовані системи контролю та управління технологічними процесами
 8. Аналіз поточної системи державного регулювання фінансової системи України 1 страница
 9. Аналіз поточної системи державного регулювання фінансової системи України 10 страница
 10. Аналіз поточної системи державного регулювання фінансової системи України 11 страница
 11. Аналіз поточної системи державного регулювання фінансової системи України 2 страница
 12. Аналіз поточної системи державного регулювання фінансової системи України 3 страница

(2 години)

План

1. “Хрущовська відлига”. Проведення та незавершеність економічних реформ.

Дисидентський рух і його основні напрямки.

Українське суспільство в часи перебудови. Чорнобильська трагедія.

 

Тема. Відродження незалежності України. Суспільно-політичний та економічний розвиток кінця ХХ – початку ХХІ століття.

(8 годин)

План І заняття

 

1. Початок національного відродження. Демократизація українського суспільства. Декларація про державний суверенітет України (1990 р.).

Акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р. та його історичне значення. Президентські вибори і Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 року.

Закономірність становлення та розвитку української державності в умовах незалежності.

 

План ІІ заняття

 

1. Соціально-економічне становище України і об’єктивна необхідність переходу до ринкових відносин.

Основні напрямки економічної і соціальної політики України. Регіональна політика в сучасних умовах.

Міжнародне економічне співробітництво і Україна.

 

 

План ІІІ заняття

 

1. Політика української держави у сфері міжнаціональних відносин. Національно-культурне відродження українського народу.

Місце політичних партій та суспільних організацій в державотворенні України.

Українська діаспора та її зв’язки з Україною.

План ІV заняття

1. Нова модель світу та головні засади зовнішньої політики України. Участь України у вирішенні глобальних проблем сучасності.

2. Європейський вектор зовнішньополітичного курсу України. Україна та СНД.

 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни: І С Т О Р І Я У К Р А Ї Н И

для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей

кількість годин СРС згідно з навчальним планом – 60 годин

Види самостійної роботи Трудо- містк. ( годин) Планові терміни виконання   Форми контролю Макс. Кільк. Балів
Денна форма навчання
І. О б о в ’я з к о в і
За систематичність і активність роботи на семінарських заняттях
1.1 Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу (конспект лекцій, підручник, додаткова література ).       10 До кожної наступної лекції та семінару ( за розкладом занять) - опитування бесіда дискусія тестування рейтингова КР  
1.2. Підготовка до семінарських занять: - обов’язкове конспектування історичної літератури та першоджерел; - пошук відповідей на тести; опрацювання історичної карти; складання хронологічної таблиці; термінологічного словничка; списку видатних історичних осіб; відвідування музеїв.   30 До кожного семінару ( за розкладом занять) - Перевірка законспектованої історичної літератури та першоджерел - Оцінювання: а)усних відповідей; б) знання тестів; в) історичної карти; г) аналітичного мислення під час дискусій.   20
За виконанням модульних (контрольних) завданнь
1.3. Підготовка до рейтингових КР: - перша КР (Теми 1-6) друга КР(Теми 7-12).   10 За графіком контрольних заходів Перевірка правильності виконання завдань рейтингових КР 25 25
Всього   50
За виконання завдань для самостійного опрацювання
1.4.Виконання індивідуального завдання на тему”Історія України в іменах” (перелік темі в НМП з “Історії України”)   5 Терміном вико- нання ІЗ є дата семінару чи ІКР, тема якого спів- відноситься з темою обраного завдання. Захист під час аудиторних занять чи ІКР.    
Всього  
Разом балів за обов’язкові види СРС
ІІ. В и б і р к о в і
За виконання завдань для самостійного опрацювання
2.1.Аналітичний розгляд наукової публікації по одній з тем навчального курсу (див. НМП з “Історії України”)   Діє вимога зазначена в пункті - 1.4. Захист аналітичного огляду під час аудиторних занять чи ІКР.  
2.2. Написання реферату з найважливіших тем “Історії України” (список тем та література до них у НМП з “Історії України”)     - // -   - // -  
2.3. Підготовка доповідей на наукові студентські конференції, “круглі столи”, дискусійні клуби тощо.   5 Відповідно до робочої програми. Виступи на наукових, студенських конференціях, “круглих столах” тощо.  
Всього
Всього балів за СРС у семестрі

  

Завдання для першої рейтингової

контрольної роботи з “Історії України”

 

1. Охарактеризуйте необхідність і обґрунтуйте зростаюче значення вивчення історії України на сучасному етапі. Визначте предмет і завдання курсу.

Розкрийте сутність схеми історії України М. Грушевського та його періодизацію українського історичного процесу.

Визначте мету періодизації історичного процесу. Охарактеризуйте періодизацію світового історичного процесу та історії України.

Назвіть джерела вивчення історії України, дайте їх класифікацію і загальну характеристику.

2. Охарактеризуйте дослoв’янський етап державотворення на території України у найдавніші часи.

Проаналізуйте джерела вивчення давніх слов’ян та основні концепції щодо формування території слов’ян.

Охарактеризуйте соціально-економічний розвиток, суспільний устрій та культуру східних слов’ян напередодні об’єднання їх у феодальну державу.

Визначте роль праслов’янської спільноти у формуванні територіально-політичних об’єднань східних слов’ян.

3. Проаналізуйте джерела, літературу про хронологічні рамки та основні періоди історії Київської Русі.

Проаналізуйте політичний та соціально-економічний розвиток Київської Русі.

Проаналізуйте соціально-економічний устрій Київської Русі за часів династії Рюриковичів.

Розкрийте роль князів Олега, Ігора, Ольги та Святослава в державотворчих процесах.

Реформи Володимира Святославина та розбудова держави.

Запровадження християнства та його значення для Київської Русі.

“Руська правда” - перший письмовий звіт законів Київської русі та важливе джерело вивчення історії.

Охарактеризуйте становище Київської Русі за часів князя Ярослава Мудрого.

Проаналізуйте політичне та соціально-економічне життя Київської Русі за часів князювання Володимира Мономаха.

Охарактеризуйте міжнародні зв’язки Київської Русі.

4. Розкрийте етнокультурні процеси, що відбувались у ХІІ-ХІІІ ст.

5. Розкрийте суть та причини феодальної роздробленості на українських землях.

6. Охарактеризуйте особливості політичного та економічного становища князівств Середнього Подніпров’я.

Опишіть передумови об’єднання та суспільно-політичні відносини Галицько-Волинського князівства.

7. Проаналізуйте зовнішню політику Галицько-Волинської держави.

Охарактеризуйте діяльність визначних постатей (князів) Галицького і Волинського князівств.

Розкрийте причини і наслідки завоювання монголо-татарами Київської Русі.

Розкрийте значення Київської Русі та Галицько-Волинського князівства в історії українського народу.

Проаналізуйте суспільно-політичні процеси в Україні на етапі входження і перебування українських земель у складі Великого князівства Литовського.

Проаналізуйте суспільно-політичне становище українських земель у складі Речі Посполитої.

Охарактеризуйте соціально-економічне життя на українських землях у складі Великого князівства Литовського.

Опишіть соціально-економічне життя на українських землях у складі Речі Посполитої.

Проаналізуйте становище православної церкви і реформаційний рух в Україні.

Опишіть діяльність братств і братських шкіл та покажіть їх роль в житті українського народу.

Визначте джерела формування та основні групи українського козацтва та дайте їм характеристику.

Опишіть заняття, побут та звичаї українського козацтва.

Обґрунтуйте, що Запорізька Січ є основна організаційно-військова та політична сила в боротьбі за українську державність.

Охарактеризуйте історичний процес заснування Січей, їх військово-політичний устрій та державницькі функції.

Опишіть козацько-селянські повстання кінця ХУІ-ХУІІ ст. і вкажіть на їх значення.

8. Розкажіть про діяльність Запорозького, Чорноморського і Задунайського козацтва у Північному Причорномор’ї.

9. Розкрийте роль К. Косинського, С. Наливайка, Г. Лободи, М. Жмайла, Т. Федоровича (Трясила), І. Сулими, П. Бута (Павлюка) і Д. Гуні у національно-визвольній боротьбі українського народу. (Розкрийте роль козацько-селянських вождів в національно-визвольній боротьбі українського народу).

Дайте визначення поняття “Українська національна революція” і охарактеризуйте її періодизацію, посилаючись на сучасну літературу.

10. Розкрийте передумови, причини, характер і рушійні сили Визвольної війни середини XVII ст.

11. Проаналізуйте зміст Зборівського договору (1649) та його значення для створення автономної козацької України.

12. Охарактеризуйте процес формування української держави, в ході національно-визвольної війни середини XVII століття, її найхарактерніші ознаки та значення.

13. Розкажіть про зміст подій 1650-1653 рр. та наслідки Білоцерківського договору для українського народу.

Проаналізуйте Переяславсько-Московський договір (“Березневі статті”, 1654 р.) та вкажіть на його наслідки для України.

Охарактеризуйте становище України протягом 1654-1657 рр.

Розкрийте соціально-економічне і політичне становище України після смерті Б. Хмельницького.

14. Проаналізуйте внутрішню і зовнішню політику гетьманів Правобережної та Лівобережної України другої половини ХVІІ ст.

15. Розкажіть про становище Запорозької Січі та Слобожанщини за часів “руїни”.

16. Опишіть діяльність України в системі міжнародних відносин середини другої половини ХVІІ ст.

17. Розкажіть про особливості адміністративно-територіального та військового устрою Гетьманщини у складі Московської держави.

Розкрийте соціальну і економічну політику гетьмана Івана Мазепи.

Охарактеризуйте антиукраїнську політику Петра І. Знищення Запорозької Січі (1709 р.).

Дайте оцінку діяльності Пилипа Орлика та його документів “Пакти й Конституції законів та вольностей Війська Запорозького (“Конституція” П. Орлика) та “Вивід прав України”.

Проаналізуйте діяльність за відновлення української автономії гетьманів П. Полуботка та Д. Апостола.

Дайте оцінку діяльності гетьмана К. Розумовського.

18. Розкажіть про Запорізьку Січ у ХVІІІ ст.

19. Охарактеризуйте антиукраїнську політику Катерини ІІ. Ліквідація Запорізької Січі.

Опишіть про процес приєднання Кримського ханства та Південної України до Російської імперії.

20. Проаналізуйте соціально-політичне становище правобережних і західноукраїнських земель у ХVІІІ ст.

 

Завдання для другої рейтингової

контрольної роботи з “Історії України”

 

1. Проаналізуйте становище західноукраїнських земель у складі Австрійської імперії в І половині ХІХ ст.

2. Опишіть про діяльність громадсько-культурного об’єднання “Руської трійці” та визначте її історичне значення.

3. Проаналізуйте адміністративно-політичний статус України у складі Російської імперії в І пол. ХІХ ст.

Охарактеризуйте становище України в умовах соціально-економічних реформ Російської імперії ІІ пол. ХІХ ст.

Опишіть соціально-економічне становище західноукраїнських земель ІІ пол. ХІХ ст.

Охарактеризуйте процеси формування національної буржуазії та зміни в структурі української нації у ІІ пол. ХІХ ст.

Проаналізуйте суспільно-політичне життя в Україні та український національний рух ІІ пол. ХІХ ст.

Покажіть історичне значення діяльності “Братства тарасівців” (1891).

Проаналізуйте особливості національного відродження у ІІ пол. ХІХ ст. на західноукраїнських землях. Діяльність і значення товариства “Просвіта” (1868, Львів).

Розкажіть про діяльність та програмні вимоги українських партій в Галичині (Русько-українська радикальна партія, Українська соціал-демократична партія, Українська націонал-демократична партія).

Охарактеризуйте особливості економічного розвитку українських земель у складі Росії на початку ХХ ст.

Опишіть суспільно-політичне життя Наддніпрянської України на поч. ХХ ст.

Проаналізуйте соціально-економічне і політичне становище західноукраїнських земель на поч. ХХ ст.

Охарактеризуйте події першої світової війни на теренах України.

Дайте періодизацію Української національно-демократичної революції.

Опишіть процеси організації Центральної Ради та її внутрішню і зовнішню політику Універсали УР та Конституція УНР.

Охарактеризуйте внутрішню і зовнішню політику уряду

П. Скоропадського.

4. Опишіть діяльність Директорії.

Дайте оцінку національно-визвольному руху на західноукраїнських землях в роки революції. Акт Злуки УНР та ЗУНР.

Проаналізуйте процес встановлення радянської влади в Україні та його наслідки.

Розкрийте історичне значення та уроки Української і національно-демократичної революції.

Охарактеризуйте діяльність двох-трьох видатних діячів Української національно-демократичної революції.

Охарактеризуйте міжнародно-правовий статус УССР на початку 20-х років ХХ ст.

Опишіть економічне та політичне становище в Україні на початку ХХ ст. та його особливості.

5. Дайте аналіз подій пов’язаних з голодом 1921-1922 рр. в Україні.

6. Розкрийте мету, заходи, досягнення, причини та наслідки нової економічної політики в Україні.

Охарактеризуйте політику коренізації (українізації): її суть, форма, причини та наслідки.

Опишіть процеси модернізації економіки та суть політики індустріалізації в Україні.

Проаналізуйте політику радянської влади в галузі сільського господарства в Україні.

Охарактеризуйте причини та наслідки голодомору 1932/1933 рр. в Україні.

Розкрийте суть сталінського тоталітарного режиму в Україні та його наслідки наприкінці 1920-1930 рр.

7. Покажіть історичне значення та наслідки возз’єднання усіх українських земель наприкінці 30-х рр. ХХ ст.

8. Опишіть початок Другої світової війни та простежте, яке місце займала Україна в загарбницьких планах фашистського керівництва.

Розкрийте суть антифашистського руху Опору в Україні.

Розкажіть, що Вам відомо про ОУН-УПА в роки Другої світової війни.

Охарактеризуйте основні військові операції на території України в роки війни.

Проаналізуйте матеріальні та демографічні втрати України в роки Другої світової війни.

Дайте характеристику економічного становища України в повоєнні роки.

Опишіть становище сільського господарства в Україні. Причини та наслідки голоду 1946-1947 рр.

Обґрунтуйте на конкретних фактах, як відбувалось посилення тоталітарної системи в Україні у післявоєнні роки.

Проаналізуйте, які зміни відбувались на західноукраїнських землях у повоєнний період.

Розкажіть, в чому полягала суть операції “Вісла” (1947) і яка оцінка дається їй в сучасній історичній літературі.

Дайте характеристику соціально-економічному, політичному, культурному розвитку українського суспільства в часи хрущовської “відлиги”.

Проаналізуйте зміст реформ 50-х років ХХ ст. в галузі промисловості, сільського господарства і соціальної політики в Україні.

Обґрунтуйте, що в другій половині 60-х роках ХХ ст. спостерігався процес наростання застійних явищ і в чому їх суть.

Розкажіть про суть реформ середини 60-х років ХХ ст. в сільському господарстві, промисловості та чому вони носили незавершений характер.

Проаналізуйте зміст і значення дисидентського руху та його напрямів для відродження української державності.

Опишіть події, які засвідчували про початок національного відродження в Україні (кінець 80-х – початок 90-х років ХХ ст.).

Охарактеризуйте діяльність визначних українських діячів-дисидентів (дві-три особи за вибором студентів).

Проаналізуйте політико-просвітницьку діяльність Народного Руху. Український політичний діяч В’ячеслав Чорновіл.

Обґрунтуйте значення Акта проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року для відродження української держави.

Опишіть про процеси національно-культурного відродження в Україні в кінці ХХ – початку ХХІ ст.

Охарактеризуйте основні напрями економічної і соціальної політики України на сучасному етапі.

Розкажіть про міжнародне співробітництво України в сучасних умовах.

Визначте місце політичних партій і суспільних організацій в державотворенні України.

9. Охарактеризуйте становище української діаспори та її зв’язки з Україною.

10. Опишіть основні напрями регіональної політики в Україні в сучасних умовах.

Охарактеризуйте діяльність двох-трьох відомих українських істориків (за вибором студента).

Охарактеризуйте діяльність двох-трьох провідних політичних сучасних діячів України (за вибором студента).

Охарактеризуйте діяльність двох-трьох провідних державних сучасних діячів України (за вибором студента).

 

Завдання для самостійної роботи

 

1. Підберіть з наукової літератури аргументи “за” і “проти”, ілюструючі чи

нівелюючі історіософські концепції етногенезу українського народу.

2. Назвіть відомі Вам етапи формування національної символіки.

Охарактеризуйте державницьку діяльність представників князівської династії Рюриковичів за напрямками: кордони, військо, право, релігія, освіта, власність, міжнародні відносини.

Охарактеризуйте міжнародну політику Києворуської держави.

Складіть історичний портрет одного з князів династії Рюриковичів.

Назвіть причини занепаду Давньоруської держави.

3. Литовська держава ХІV століття. Її виникнення, розвиток та занепад.

4. Назвіть причини входження частини українських земель до складу Литви.

Визначте статус українських земель у складі Речі Посполитої.

Назвіть теорії походження українського козацтва.

Охарактеризуйте соціально-економічний та політичний стан українських

земель, на фоні якого відбувалися козацькі повстання початку ХVІІ століття.

5. Назвіть фактори, що спричинили початок війни середини ХVІІ століття

під проводом Б. Хмельницького.

6. Назвіть рушійні сили Визвольної війни і охарактеризуйте витоки їх соціально-політичної активності.

Складіть хронологію подій Визвольної війни.

Напишіть порівняльну характеристику дипломатичних угод, заключених

у ході Визвольної війни.

7. Назвіть фактори, що характеризують суспільно-політичний розвиток в

Україні в другій половині XVII століття, як “Руїну”.

 

8. Охарактеризуйте основні етапи ліквідації української державності у XVIII

столітті.

9. Складіть порівняльну характеристику статусу українських земель у

складі Російської та Австро-Угорської імперій.

10. Перерахуйте форми і охарактеризуйте зміст українського національного

руху ХІХ століття.

11. Визначте характер Першої світової війни і місце “українського питання” в

ній.

12. Поясніть причини змін статусу Центральної Ради.

Складіть соціально-політичний портрет одного з членів Центральної Ради:

М. Грушевського, В. Винниченка, С. Єфремова.

13. Дайте коротку характеристику змісту універсалів Центральної Ради

Опишіть етапи становлення влади Рад в Україні.

Назвіть законодавчі акти періоду правління П. Скоропадського.

Назвіть причини приходу до влади Директорії УНР.

У чому полягає історичне значення уроків української національно-

демократичної революції?

14. Розкрийте зміст поняття “договірна федерація” у контексті політичних подій 20-х років ХХ століття.

Перерахуйте компетенції союзного уряду в межах Декларації про утворення СРСР.

Розкрийте зміст соціально-економічного терміну “НЕП”.

Визначте сутність понять “тоталітарний режим”, “директивне

планування”, “індустріалізація”, “колективізація”.

15. Назвіть три групи країн, які були зацікавлені у вирішенні “українського

питання” за своїм сценарієм напередодні і в роки Другої світової війни.

16. Складіть хронологічну таблицю з короткими коментарями основних подій

у ході Другої світової війни.

17. Перерахуйте суспільно-політичні зміни в Україні першого повоєнного

десятиліття.

18. Проаналізуйте місце України в системі міжнародних відносин у повоєнний час: 1945-1955 рр.

Розкрийте основні напрями соціально-економічного розвитку України в

1956-1985 рр.

37. Назвіть причини застійних явищ у політичній та соціально-економічній сферах у СРСР.

38. Визначте місце України в економічній системі СРСР.

39. Охарактеризуйте місце України у системі світового господарства.

40. Чим була зумовлена необхідність перебудови всіх сфер життя СРСР і України в 1985-1991 рр.?

41. Чим було викликане прийняття Декларації про державний суверенітет України і проголошення курсу на утворення самостійної держави?

42. Назвіть держави, які визнали Україну як незалежну державу у 1992 році.

43. Розкрийте зміст процесу трансформації економічної системи.

44. Дайте характеристику основних положень Конституції України 1996 року.

45. Розкрийте процес створення правової бази розвитку України як демократичної держави.

46. Дайте розгорнуту характеристику міжнародних відносин і національно-культурного розвитку в Україні (1994-2000 рр.).

Дата добавления: 2014-12-17; Просмотров: 138; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.81.182.16
Генерация страницы за: 0.022 сек.