Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Смерть Ярослава Мудрого 1. 911
Читайте также:
 1. Библиотека Ярослава Мудрого
 2. Биологическая смерть
 3. Возмещение вреда в связи со смертью кормильца
 4. ДІЯЛЬНІСТЬ КИЇВСЬКОГО КНЯЗЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЩОДО ПОШИРЕННЯ ОСВІТИ В КИЇВСЬКІЙ РУСІ
 5. Именно поэтому вели­кий французский исследова­тель Генрих Беккерель назвал жизнь победой ОН - иона над Н-ионом, а смерть – реваншем Н-иона за ОН-ион.
 6. Каждая пятая смерть на планете от курения табака. 40% куриль­щиков могут не рассчитывать на то, что доживут до пенсионного возра­ста.
 7. Как глупый сын победил Смерть
 8. Клиническая и биологическая смерть.
 9. КЛИНИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ
 10. Между смертью и воскресением
 11. Міжнародні зв’язки КР за князів Володимира і Ярослава
 12. Мудрого

Захоплення влади в Києві Олегом 2. 988

Прийняття християнства 3. 1223

Поход русичів на Візантію 4. 1054

Перше зіткнення русичів з монголо-татарами 5. 882

 

6. Економічною основою феодальної роздробленості було:

1. Відсутність сталої системи успадкування великокнязівського “ столу”

Велика територія держави

Нерозвиненість комунікацій

Поява особистого князівського та боярського землеволодіння

панування натурального господарства

2. Об’єднання Галицького та Волинського князівств відбулося в …. (назвіть дату) за часів князювання … (назвіть князя):

1) Романа Мстиславовича; 2) Данила Романовича; 3) Юрія ІІ Болеслава

 

8. Галицько-Волинська держава проіснувала до:

1) 1190; 2) 1240; 3) 1223; 4) 1340; 5) 1385

 

Тема. Суспільно-політичні процеси в Україні та її соціально-економічне становище у другій половині XIV – першій половині XVІІ ст.

 

1.У другій половині ХУІ ст. українські землі входили до складу:

1) Угорщини; 2) Лівонського ордену; 3) Литви ; 4) Польщі; 5) Молдавського князівства; 6) Московського князівства; 7) Золотої орди; 8)Туреччини .

 

2. Залишки автономії українських земель в складі великого князівства Литовського були остаточно ліквідовані …(назвіть дату)

 

3. Назвіть основні стани, які існували на українських землях у кінці XVI ст.

1) шляхта; 2) духовенство; 3) міщани; 4) селяни; 5) пролетаріат: 6) козацтво

 

4. Коли вперше в письмових джерелах зустрічається термін “ козак”?

 

2. Наявність яких ознак дає можливість історикам називати Запорозьку Січ як своєрідну державу:

1) органів влади і управління; 2) території; 3) судочинство; 4) відсутність феодальних відносин; 5) соціальна диференціація серед козацтв; 6) незалежність українського козацтва до православ’я

 

Тема. Національно-визвольна війна українського народу середини ХУІІ ст. під проводом Б. Хмельницького. Українська козацька держава та її найхарактерніші ознаки

 

1..Яку подію слід вважати початком відновлення української державності в середині ХУІІ ст.:

 

1) 1654 р. – Переяславська рада; 2) 1654 р. - Березневі статті; 3)1649 р. – Зборівська угода

 

2. Які землі за Зборовським договором увійшли до складу Гетьманщини :

1) Київське воєводство; 2) Брацлавське воєводство; 3) Чернігівське воєводство

 

 

3. Які з наведених умов відсутнів “ Березневих статтях” 1654 р.?

1)податки з населення збирає українська адміністрація;

2)податки з населення збирають російські чиновники;

3)українська сторона отримує необмежене право на зовнішньополітичну діяльність;4)зовнішньополітична діяльність України обмежена лише в стосунках з Туреччиною та Польщею;

5)встановлено чисельність українського війська в 60 тис.осіб;

6)чисельність українського війська складає 40 тис.осіб;

4. Які з перерахованих нижче станів та верств населення були рушійними силами в часи національно – визвольної революції середини ХУІІ ст.:

1) магнати; 2) дрібна шляхта; 3) католицьке духовенство; 4) селяни; 5) міщани;

6) козаки

 

5. З перерахованих нижче виберіть умови Гадяцького договору 1658 р.:

1) українські землі ( Велике Князівство Руське) на рівних правах з Литвою і Польщею стає складовою Речі Посполитої;

чисельність українського війська складає 60 тис.;

чисельність українського війська складає 30 тис. козаків та 10 тис. найманого війська;

православні віруючі зрівнюються в правах з католиками;

2) гетьмана України призначає польський король

 

6. Назвіть українського гетьмана, який підписав з Московською державою т. зв. Коломацькі статті:

 

7. Поділ України на Правобережну та Лівобережну згідно з умовами Андрусівського перемір’я відбувся …. ( вкажіть рік)

 

Тема. Україна в другій половині ХVІІ ст. “Руїна”: її соціально-політична сутність та наслідки

 

1. Хто був останнім гетьманом України?

 

2. Коли було остаточно ліквідовано інститут гетьманства в Україні?

 

3. Коли українські землі були остаточно поглинені та стали звичайними провінціями Російської імперії:

 

1) поч. ХVІІІ ст.; 2) кін. ХVІІІ ст.; 3) кін. ХVІІ ст.; 4) поч. ХІХ ст.

 

4. Коли було остаточно ліквідовано Запорозьку Січ …. (назвіть дату):

 

5. У якому році територія, на якій знаходиться Одеса, була приєднана до Російської імперії?

 

6. Коли була прийнята конституція П. Орлика ( назвіть дату )

 

 

Тема. Суспільно-політичне становище України у ХУІІІ ст. Остаточна ліквідація української державності

 

1. До складу яких держав входили українські землі у 1810 р. :

 

1) Австрійської імперії; 2) Російської імперії; 3) Османської імперії; 4) Польщі; 5) Угорщини

 

2. До складу яких держав входили українські землі у 1815 р. :

 

1) Австрійської імперії; 2) Російської імперії; 3) Османської імперії;

4) Польщі 5) Угорщини

 

3. Назвіть основні етапи національного руху в Україні кінця ХVІІІ – поч. ХХ ст. (за М. Грохом):

 

4. У 1874 році було прийнято указ:

 

1) Валуєвський; 2) Емський.

 

Тема. Україна на початку ХХ століття. Українська національно-демократична революція. 1917 – 1920 рр.

 

 

1. У 1900 році в Харкові була створена перша українська політична партія під назвою:

2. Які з перерахованих нижче держав входили до Антанти?

 

1) Німеччина; 2) Англія: 3) Франція; 4) Австро – Угорщина; 5) Болгарія

6) Туреччина; 7)Росія.

3. У роки Першої світової війни Головна Українська Рада займала:

 

1) проавстрійську позицію; 2) проросійську позицію.

 

4. Визначте українські території, які входили до складу Австро-Угорської імперії напередодні Першої свтової війни:

 

1) Східна Галичина; 2) Поділля; 3) Закарпаття; 4) Західна Волинь; 5) Північна Буковина.

 

5. Українська Центральна Рада була створена ( назвіть місяць, рік )

 

 

6. У ІІІ Універсалі Центральної Ради, який було прийнято ( вкажіть місяць, рік ) державний статус України визначався як…

 

7. Розташуйте українські уряди у хронологічній послідовності їх існування:

 

1) Директорія; 2) Центральна Рада; 3) Гетьманат

 

8. Українська Народна Республіка була проголошена:

 

1) І Універсалом ( червень 1917 р. ); 2) ІІ Універсалом ( липень 1917 р.)

3) ІІІ Універсалом ( листопад 1917 р. ); 4) ІV Універсалом ( січень 1918 р. )

 

 

9. Установіть відповідність між діячами та їхніми посадами

 

А. В. Виниченко 1. Командир галицького куреня

січових стрільців

 

Б. Н. Махно 2. Президент ЗУНР, голова України

Народної Ради.

 

В. М. Грушевський 3. Uолова Генерального Секрtтарsату

Центральної Ради

 

Г. Є. Петрушевич 4. Лідер анархистського руху в Україні

 

Тема. Розвиток України в умовах утвердження тоталітарного режиму (1920-1939 рр.)

 

1. Відповідно до Конституції УСРР 1919 р. Україна за своїм державним статусом формально була:

 

1) незалежною, суверенною державою; 2) автономією в складі РСФРР

 

3) частиною централізованої унітарної держави

 

 

2. Процес входження України до складу Радянського Союзу завершився у

1) грудні 1 9 2 2 р.; 2) травні 1 9 2 5 р.; 3) грудні 1 9 3 6 р.

 

 

3. Проголошення автономії Карпатської України стало наслідком ……. угоди 29 – 30 вересня 1938 р., яка була підписана урядами

………. і Німеччини. (Назвіть угоду і держави, які підписали угоду)

 

 

4. До складу яких держав входили українські землі станом на 1 січня 1924 р.?

 

1) СРСР; 2) Польщі; 3) Румунії; 4) Чехословаччини; 5) Угорщини;

 

3) Австрії; 7) Німеччини; 8) Литви

Тема. Україна в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.)

 

 

1. Після окупації фашистською Німеччиною України її територія була розчленована на:

 

1) рейхскомісаріат Україна;

2) дистрикт Галичина у складі генерал- губернаторства Польща;

3) дистрикт Галичина у складі рейскомісаріату Україна;

4) Трансністрія у складі Угорщини;

5) Трансністрія у складі Румунії;

6) східні регіони України під управлінням німецького військового командування.

3. Які з перерахованих нижче українських територій 22 червня 1941 р. були поза кордонами СРСР

1) Східна Галичина; 2) Західна Волинь; 3) Закарпаття; 4)Лемківщина

 

5) Холмщина; 6) Посяння 7)Північна Буковина; 8) Підляшшя; 9) Південь Бесарабії

 

4. Під операцією “ Вісла ” ( квітень – липень 1947 р.) розуміється:

 

1) форсування радянськими військами р. Вісла;

2) спроба ОУН – УПА розповсюдити воєнні дії на терені Польщі;

3) виселення українців з Польщі на територію УРСР;

4) виселення українців зі східних у західні і північні території Польщі;

5) жодне з попередніх тверджень є неправильним.

 

5. З якою державою було підписано договір про включення Закарпаття до складу УРСР…

 

1) Угорщиною; 2) Німеччиною; 3) Чехословаччиною

 

4) Польщею; 5) Румунією; 6) Литвою

 

 

6. Коли було створено Українську Повстанську Армію (УПА) …. (назвіть місяць, рік).

Тема. Становище України в повоєнний період (1946 - 1953 рр.).Соціально-економічний розвиток України в умовах “відлиги” та в період загострення кризи радянської системи (1954-1985 рр.)

 

 

1. Українську Гельсінську Групу ( У Г Г ) очолював :

Дата добавления: 2014-12-17; Просмотров: 140; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.014 сек.