Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

БАЗОВІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

з модуля «Конфліктологія»

Зміст базових тестових завдань ґрунтується на інформаційній базі, на основі якої формуються засоби об’єктивного контролю ступеня досягнення кінцевих цілей освіти та професійної підготовки студентів. Структура системи базових тестових завдань є основою проектування ситуаційних тестів. Даний тест може використовуватися як підсумковий тест з модулю.

Обведіть номер правильної відповіді. 1. Конфліктологія як відносно самостійна теорія виникла наприкінці 50-х років XX століття: а) так; б) ні.   2. Становлення конфліктологічної практики відбувається у 80-і роки XX століття: а) правда; б) неправда.   3. Виникнення конфліктології як самостійної теорії пов’язано з роботами К.Маркса, Ф.Енгельса, О. Конта: а) правильно; б) неправильно.
Оберіть правильну відповідь. 4. Перші навчальні заклади з підготовки фахівців-медіаторів з’явилися: А) у США в 70-80-х роках ХХ ст. ; Б) у США в 60-х роках ХХ ст.; В) у Росії в 70-80-х роках ХХ ст.; Г) у Росії в 60-х роках ХХ ст..   5. Перший міжнародний центр вирішення конфліктів був створений: А) у 1972 р. в США; Б) у 1986 р. в Німеччині; В) у 1972 р. в Німеччині; Г) у 1986 р. в США.
Позначте правильну відповідь. 6. Офіційне положення особистості в групі, яке визначається посадою, є: А) позиція; Б) статус.   7. Нормативно заданий чи колективно схвалений зразок поведінки особистості в групі є: А) роль; Б) статус.   8. Суб’єктивне сприйняття особистістю свого статусу в групі – це: А) мотив; Б) внутрішня установка.
Оберіть правильну відповідь. 9. Конфліктологія – це: а) наука, яка пояснює всі процеси, що протікають у суспільстві, з погляду існування певних протиріч між соціальними суб’єктами і конфліктів як наслідків цих протиріч; б) наука про закономірності виникнення, розвитку, завершення конфліктів, а також принципах, способах і прийомах їхнього конструктивного рішення і попередження; в) специфічний напрямок у соціології, який досліджує соціальний конфлікт як процес розвитку відносин між соціальними групами, що виявляється в різноманітних за формою зіткненнях; г) усе приведене вище. 10. До основних задач конфліктології відносяться: а) виявлення сутності конфліктів, їх причин, етапів, учасників; б) визначення методів регулювання конфліктних ситуацій; в) визначення способів запобігання конфліктів; г) визначення основних видів і типів конфліктів; д) усе приведене вище. 11. Предмет конфліктології – це: а) конфлікт у всіх його формах і проявах; б) об’єктивно існуючі протиріччя; в) ідеальна модель конфліктної взаємодії, все те загальне, що характеризує виникнення, розвиток і завершення будь-якого конфлікту, а також розробка шляхів їхнього запобігання і дозволу; г) пояснення всіх процесів, що протікають у суспільстві з погляду існування визначених протиріч між соціальними суб’єктами і конфліктів, як наслідків цих протиріч; д) об’єктивні і суб’єктивні фактори виникнення конфліктів.   12. Об’єкт конфліктології – це: а) конфлікт у всіх його формах і проявах; б) об’єктивно існуючі протиріччя; в) ідеальна модель конфліктної взаємодії, все те загальне, що характеризує виникнення, розвиток і завершення будь-якого конфлікту, а також розробка шляхів їхнього запобігання і дозволу; г) пояснення всіх процесів, що протікають у суспільстві з погляду існування визначених протиріч між соціальними суб’єктами і конфліктів, як наслідків цих протиріч; д) об’єктивні і суб’єктивні фактори виникнення конфліктів. 13. Хто з нижчеперелічених учасників має самий високий ранг у конфлікті: а) учасник, який виступає від свого імені, переслідуючи свої власні інтереси в конфліктній ситуації; б) система груп; в) учасник конфлікту, що не обрав своєї лінії поведінки; г) індивід чи група, які переслідують групові інтереси; д) суспільні інститути, що виступають у суперечці на підставі законності і від імені держави. 14. Хто з нижчеперелічених учасників має самий низький ранг у конфлікті: а) учасник, який виступає від свого імені, переслідуючи свої власні інтереси в конфліктній ситуації; б) система груп; в) учасник конфлікту, що не обрав своєї лінії поведінки; г) індивід чи група, які переслідують групові інтереси; д) суспільні інститути, що виступають у суперечці на підставі законності і від імені держави. 15. Сила в конфлікті – це: 1) володіння потенціалом дії чи погрозою дії щодо іншої сторони для досягнення власних цілей у конкретних умовах; 2) можливість завдати шкоди іншій стороні; 3) можливість нагородити іншу сторону за сприяння; 4) можливість призвати владу; 5) освоєне чи доступне знання для просування своїх інтересів чи рішення проблеми; 6) усі відповіді вірні. 16. Захоплення влади відносно невеликою групою змовників – це: а) повстання; б) бунт; в) громадянська війна; г) переворот. 17. Античні філософи вбачали джерело конфліктів: А) у природі самої людини; Б) у деяких універсальних особливостях буття і природи; В) у задумі Бога; Г) у боротьбі за існування; Д) у нерівному розподілі ресурсів. 18. Філософи Середньовіччя вбачали джерело конфліктів А) у природі самої людини; Б) у деяких універсальних особливостях буття і природи; В) у задумі Бога; Г) у боротьбі за існування; Д) у нерівному розподілі ресурсів. 19. Філософи Нового часу вбачали джерело конфліктів А) у природі самої людини; Б) у деяких універсальних особливостях буття і природи; В) у задумі Бога; Г) у боротьбі за існування; Д) у нерівному розподілі ресурсів. 20. У науковий оборот термін «соціологія конфлікту» увів: 1. Карл Маркс; 2. Огюст Конт; 3. Френсіс Бекон; 4. Льюіс Козер; 5. Георг Зіммель; 6. Ральф Дарендорф; 7. Кеннет Боулдінг; 8. Ніхто з наведених вище. 21. Що лежить в основі соціального конфлікту, на думку Карла Маркса? А) відносини любові і ненависті; Б) влада, престиж, авторитет; В) капітал, власність на засоби виробництва; Г) задоволення основних потреб; Д) нічого з наведеного вище. 22. Що лежить в основі соціального конфлікту, на думку Георга Зіммеля? А) відносини любові і ненависті; Б) влада, престиж, авторитет; В) капітал, власність на засоби виробництва; Г) задоволення основних потреб; Д) нічого з наведеного вище. 23. Що лежить в основі соціального конфлікту, на думку Ральфа Дарендорфа? А) відносини любові і ненависті; Б) влада, престиж, авторитет; В) капітал, власність на засоби виробництва; Г) задоволення основних потреб; Д) нічого з наведеного вище. 24. Хто з нижче перерахованих дослідників розглядав конфлікт як хворобу, патологію соціальної системи? 1. Карл Маркс; 2. Кеннет Боулдінг; 3. Толлкот Парсонс; 4. Ральф Дарендорф; 5. Льюіс Козер; 6. Георг Зіммель; 7. Елтон Мейо; 8. Ніхто з наведених вище. 25. Хто з дослідників конфлікту приділяв увагу реальним і нереальним конфліктам. При цьому реальні конфлікти викликаються бажанням що-небудь мати чи тримати під контролем, а нереальні конфлікти викликані потребою в реалізації агресивного напруження? 1. Карл Маркс; 2. Кеннет Боулдінг; 3. Толлкот Парсонс; 4. Ральф Дарендорф; 5. Льюіс Козер; 6. Георг Зіммель; 7. Елтон Мейо; 8. Ніхто з наведених вище.   26. Хто автор ідеї про те, що структура суспільства складається не стільки з панування і підпорядкування, скільки з різноманітних процесів асоціації і дисоціації? 1. Карл Маркс; 2. Кеннет Боулдінг; 3. Толлкот Парсонс; 4. Ральф Дарендорф; 5. Льюіс Козер; 6. Георг Зіммель; 7. Елтон Мейо; 8. Ніхто з наведених вище. 27. Визначте тип конфлікту в наступній ситуації: «Між двома співробітниками не склалися відносини. Помилково письмове завдання, призначене першому співробітнику, було адресовано іншому, який розцінив даний факт як спробу першого «звалити» свою роботу на нього. Між ними виник відкритий конфлікт...»: А) тип А; Б) тип Б; В) тип В.   28. Визначте тип конфлікту в наступній ситуації: «Начальник прийняв на роботу співробітника в один з підрозділів, не погодивши це питання з керівником даного підрозділу і без відповідної перевірки його професійної підготовки. Незабаром виявилося, що знову прийнятий співробітник не здатний виконувати обов’язки за посадою... Керівник підрозділу в службовій записці доповідає про професійну непридатність новачка і вимагає його звільнення. Між начальником і керівником підрозділу виник конфлікт...»: А) тип А; Б) тип Б; В) тип В.   29. Визначте тип конфлікту в наступній ситуації: «У суспільному транспорті один пасажир ненавмисно штовхнув іншого, не вибачившись за заподіяну незручність. Другий пасажир у відповідь на поштовх нагрубив першому пасажиру... В остаточному підсумку між ними виникла бійка...»: А) тип А; Б) тип Б; В) тип В. 30. В якому випадку ступінь втручання третьої сторони в процес розв’язання конфлікту максимальна, а ступінь самостійності сторін мінімальна? а) суд; б) прямі переговори; в) арбітраж; г) переговори за участю посередника.   31. У якому випадку ступінь втручання третьої сторони в процес розв’язання конфлікту мінімальна, а ступінь самостійності сторін максимальна? а) суд; б) прямі переговори; в) арбітраж; г) переговори за участю посередника. 32. Конфлікт – це: а) боротьба думок; б) суперечка, дискусія з гострої проблеми; в) протиборство на основі зіткнення протилежно спрямованих мотивів чи суджень; г) суперництво, спрямоване на досягнення перемоги в суперечці; д) зіткнення протилежних позицій.   33. Протиборство – це: а) відкрите висловлення незгоди з якогось питання; б) зіткнення інтересів; в) нанесення взаємних збитків; г) боротьба думок; д) суперництво з приводу якого-небудь предмета. 34. Необхідними і достатніми умовами виникнення конфлікту між суб’єктами соціальної взаємодії є: а) наявність у них протилежних суджень чи мотивів і бажання хоча б одного з них здобути перемогу над іншим; б) наявність у них протилежно спрямованих мотивів чи суджень, а також стан протиборства між ними; в) наявність у них протилежних позицій і активні дії обох сторін з досягнення своїх позицій; г) наявність у них протилежно спрямованих мотивів і відкриті заяви про свої вимоги; д) наявність протилежних інтересів у кожного з них і відсутність можливостей щодо їх реалізації.   35. Конфліктна ситуація – це: а) випадкові зіткнення інтересів суб’єктів соціальної взаємодії; б) протиріччя, які нагромадилися, пов’язані з діяльністю суб’єктів соціальної взаємодії, що створюють ґрунт для протиборства між ними; в) процес протиборства між суб’єктами соціальної взаємодії, спрямований на з’ясування стосунків; г) причина конфлікту; д) етап розвитку конфлікту. 36. Причина конфлікту – це: а) протилежні мотиви суб’єктів соціальної взаємодії; б) збіг обставин, що виявляють конфлікт; в) явища, події, факти, ситуації, що передують конфлікту і за певних умов діяльності суб’єктів соціальної взаємодії викликають його; г) протиріччя, що нагромадилися, пов’язані з діяльністю суб’єктів соціальної взаємодії, що створюють ґрунт для реального протиборства між ними; д) те, через що виникає конфлікт.   37. Те, через що виникає конфлікт, – це: а) мотиви конфлікту; б) позиції конфліктуючих сторін; в) предмет конфлікту; г) сторони конфлікту; д) образ конфліктної ситуації.   38. Образ конфліктної ситуації – це: а) те, через що виникає конфлікт; б) суб’єктивне відображення в свідомості суб’єктів конфліктної взаємодії предмета конфлікту; в) щирі внутрішні спонукальні сили, що підштовхують суб’єкт соціальної взаємодії до конфлікту; г) те, про що заявляють одна іншій конфліктуючі сторони; д) суб’єктивне відображення в свідомості суб’єктів конфліктної взаємодії цілей конфлікту.   39. Інцидент– це: а) збіг обставин, що є приводом для конфлікту; б) щира причина конфлікту; в) протиріччя, що нагромадилися, пов’язані з діяльністю суб’єктів соціальної взаємодії, що створюють ґрунт для реального протиборства між ними; г) те, через що виникає конфлікт; д) необхідна умова конфлікту.   40. Сторони конфлікту – це: а) суб’єкти соціальної взаємодії, що знаходяться в стані конфлікту чи підтримують (явно чи неявно) конфліктуючих; б) тільки суб’єкти соціальної взаємодії, що знаходяться в стані конфлікту; в) конкретні особистості, що знаходяться в стані конфлікту; г) суб’єкти, що знаходяться в стані конфлікту, і посередник; д) конфліктуючі сторони в переговорному процесі з розв’язання конфлікту. 41. Виберіть адекватний варіант поведінки (комбінація з 3 позицій) трансакції «Батько»: а) вимагає, оцінює, виявляє безпорадність; б) керує, міркує, аналізує; в) розмовляє на рівних, виявляє почуття образи, протегує; г) працює з інформацією, міркує, аналізує; д) вимагає, засуджує, вчить. 42. Виберіть адекватний варіант поведінки (комбінація з 3 позицій) у трансакції «Дитина»: а) виявляє почуття образи, підкоряється, пустує; б) вимагає, міркує, аналізує; в) засуджує, вчить, протегує; г) оцінює, виявляє безпорадність, виявляє почуття страху; д) підкоряється, схвалює, уточнює ситуацію.   43. Виберіть адекватний варіант поведінки (комбінація з 3 позицій) у трансакції «Дорослий»: а) виявляє почуття провини, керує, уточнює ситуацію; б) працює з інформацією, аналізує, розмовляє на рівних; в) вимагає, протегує, керує; г) працює з інформацією, протегує, керує; д) уточнює ситуацію, працює з інформацією, керує. 44. Хто з нижчеперелічених учених розробив модель застосування влади з вирішення конфлікту: а) К. Томас і Р. Киллмен; б) Х. Корнеліус і Ш. Фейр; в) Д. Скотт і Ч. Ліксон; г) М. Дойч і Д. Скотт; д) Р. Фішер і У. Юрі. 45. Наявність яких умов необхідна для того, щоб конфліктна ситуація переросла в конфлікт? а) усвідомлення однією із сторін своїх інтересів і перешкод; б) конкретні дії однієї із сторін; в) усвідомлення іншою стороною своїх інтересів і перешкод; г) відповідні дії іншої сторони; д) наявність усіх чотирьох умов.   46. Управління конфліктами – це: а) цілеспрямований вплив на процес його динаміки; б) цілеспрямованими, обумовленими об’єктивними законами впливу на процес його динаміки в інтересах чи розвитку руйнування тієї соціальної системи, до якої має відношення даний конфлікт; в) цілеспрямований вплив на конфліктуючих в інтересах зниження рівня напруженості між ними; г) цілеспрямованими, обумовленими об’єктивними законами впливу на процес формування адекватного образу конфліктної ситуації в конфліктуючих в інтересах зниження рівня напруженості між ними; д) цілеспрямований вплив на мотиви конфліктуючих. 47. Інституціоналізація конфлікту – це: а) визначення місця і часу переговорів з розв’язання конфлікту; б) створення відповідних органів і робочих груп з регулювання конфліктної взаємодії; в) форма залучення громадськості для розв’язання конфлікту; г) досягнення угоди між конфліктуючими сторонами з визнання і дотримання статутних норм і правил поведінки в конфлікті; д) звертання до медіатора.   48. Легітимізація конфлікту – це: а) визначення місця і часу переговорів з розв’язання конфлікту; б) створення відповідних органів і робочих груп з регулюванню конфліктної взаємодії; в) досягнення угоди між конфліктуючими сторонами з визнання і дотримання встановлених норм і правил поведінки в конфлікті; г) звертання до медіатора; д) надання конфлікту широкого розголосу.   49. Хто з нижчеперелічених учених розробили двомірну модель стратегій поведінки особистості в конфлікті: а) К. Томас і Р. Кіллмен; б) Х. Корнеліус і Ш. Фейр; в) Д. Скотт і Ч. Ліксон; г) М. Дойч і Д. Скотт; д) Р. Фішер і У. Юрі.   50. Скільки стратегій поведінки особистості в конфлікті виділяється в двомірній моделі? а) 1; 6) 2; в) 3; г) 4; д) 5.   51. Що відноситься до форми розв’язання конфлікту: а) осудження, гумор, переконання, поступка; б) поступка, компроміс, відхід, співробітництво; в) вимоги, критика, переконання, гумор; г) поступка, вимоги, переконання, критика; д) підпорядкування, примирення, переконання, узгодження. 52. Яке з нижченаведених сполучень понять має відношення до стратегій поведінки в конфлікті: а) компроміс, критика, боротьба; б) поступка, відхід, співробітництво; в) боротьба, відхід, переконання; г) співробітництво, консенсус, поступка; д) угода, співробітництво, переконання. 53. Технологія ефективного спілкування в конфлікті зводиться до таких способів, прийомів і засобів спілкування, які дозволяють досягти наступних цілей: а) домогтися переконання суперника у своїй правоті; б) домогтися угоди навіть ціною серйозної поступки суперникові; в) домогтися взаємного розуміння і взаємної емпатії з суперником; г) домогтися переваги над суперником в переговорному процесі ; д) опанувати ініціативою в суперечці. 54. Які з приведених нижче рекомендацій суперечать ефективному спілкуванню: а) підтримуйте атмосферу довіри, взаємної поваги, виявляйте емпатію до співрозмовника; б) використовуйте невербальні засоби комунікації: частий контакт очима; кивання голови в знак розуміння й інші; в) прагнете до оволодіння ініціативою в спілкуванні, домагайтеся, щоб вас більше слухали, постарайтеся показати свою ерудицію; г) у процесі прийому інформації не перебивайте того, хто говорить, не давайте ради, не критикуйте; д) домагайтеся, щоб вас почули і зрозуміли.   55. Які з перерахованих нижче способів рятування від гніву розроблені Д. Гр. Скотт: а) візуалізація, «заземлення», проектування, очищення аури; б) візуалізація, сублімація, проектування, «заземлення»; в) регресія, сублімація, візуалізація; г) візуалізація, витримка, сублімація, очищення аури; д) сублімація, раціоналізація, регресія, візуалізація. 56. До якого варіанта посередництва відноситься взаємодія, представлена на схемі: де S1 і S2 — суб’єкти конфлікту; П — посередник (медіатор). а) кон’юнктивний; б) диз’юнктивний; в) змішаний.   57. До якого варіанта посередництва відноситься взаємодія, представлена на схемі: де: S1 і S2 — суб’єкти конфлікту; П — посередник (медіатор). а) кон’юнктивний; б) диз’юнктивний; в) змішаний.   58. До якого варіанта посередництва відноситься взаємодія, представлена на схемі: де: S1 і S2 — суб’єкти конфлікту; П — посередник (медіатор). а) кон’юнктивний; б) диз’юнктивний; в) змішаний.     59. У рамках якої стратегії в переговорному процесі ставиться основна мета – виграш за рахунок програшу опонента? а) «Виграш-виграш»; б) «Виграш-програш»; в) «Програш-програш»; г) «Програш-виграш»; д) «Виграш-програш» і «Програш-виграш».   60. У рамках якої стратегії в переговорному процесі ставиться основна мета – відхід від конфлікту, уступаючи опоненту ? а) «Виграш-виграш»; б) «Виграш-програш»; в) «Програш-програш»; г) «Програш-виграш»; д) «Виграш-програш» і «Програш-виграш».   61. Яка з тактик у переговорному процесі характеризується сукупністю таких прийомів як: критика конструктивних положень партнера, використання несподіваної інформації, обман, погроза, блеф? а) «Видимого співробітництва»; б) «Дезорієнтації партнера»; в) «Провокації почуття жалості в партнера»; г) «Ультимативна тактика»; д) «Вижимання поступок».   62. Внутрішньоособистісний конфлікт – це: а) глибокі емоційні переживання особистістю своїх невдач; б) стан тривоги, викликаний майбутньої складною ситуацією; в) зіткнення протилежно спрямованих мотивів особистості; г) зіткнення протилежно спрямованих поведінкових характеристик особистості; д) внутрішні коливання особистості, яка стоїть перед вибором засобів для досягнення конкретної мети.   63. До групових відносяться конфлікти: а) особистість – група; б) група – група; в) особистість – група і група –група; г) керівник – колектив; д) мікрогрупа –мікрогрупа всередині колективу.   64. Основними причинами конфлікту між керівником і очолюваним ним колективом є: а) стиль керування, низька компетентність керівника; б) вплив негативно спрямованих мікрогруп і їх лідерів; в) негативна оцінка керівника з боку вищестоящого керівництва; г) незадовільні комунікації; д) розподіл ресурсів.   65. Конфлікт у суспільстві – це: а) конфлікти в будь-яких соціальних групах; б) конфлікти у великих соціальних групах; в) конфлікти між державами; г) конфлікти в різних сферах громадського життя (економічній, політичній, соціальній і духовній); д) конфлікти, суб’єктами яких виступають нації, держави, класи, партії, союзи і т.д.   66. Економічні конфлікти – це: а) протиборство суб’єктів соціальної взаємодії на основі протилежних економічних інтересів, обумовлених їх положенням і роллю в системі суспільних відносин; б) протиборство суб’єктів соціальної взаємодії на основі протилежних економічних інтересів, обумовлених їх положенням у системі відносин власності; в) протиборство суб’єктів соціальної взаємодії з приводу процесу виробництва матеріальних благ; г) протиборство суб’єктів соціальної взаємодії в середовищі ринкових відносин; д) протиборство суб’єктів соціальної взаємодії в середовищі виробництва і споживання матеріальних благ.   67. Головним фактором, що визначає економічні конфлікти є: а) відносини права; б) відносини власності; в) відносини виробництва; г) відносини розподілу; д) відносини споживання.   68. Політичні конфлікти – це: а) протиборство суб’єктів соціальної взаємодії на основі прагнення до захоплення політичної влади; б) протиборство суб’єктів соціальної взаємодії в період вирішення питання про політичну владу; в) протиборство суб’єктів соціальної взаємодії на основі протилежних політичних інтересів, цінностей, поглядів і цілей, обумовлених їх положенням і роллю в системі влади; г) протиборство суб’єктів соціальної взаємодії на основі протилежних політичних інтересів, цінностей, поглядів і цілей, обумовлених їх положенням у суспільстві; д) протиборство суб’єктів соціальної взаємодії на основі протилежних політичних інтересів, цінностей, поглядів і цілей, обумовлених їхнім положенням у сфері політичних відносин.   69. Основним предметом політичних конфліктів є: а) політичний інтерес; б) політична влада в різних соціальних структурах; в) державна влада; г) політична свідомість людей; д) політичні партії.   70. Соціальні конфлікти – це: а) конфлікти між державними структурами з приводу реалізації соціальних гарантій громадян; б) конфлікти між державними і суспільними структурами з приводу соціальних гарантій громадян; в) особлива форма протиборства громадян із владою, обумовлена обмеженням інтересів громадян, а також порушенням прав і гарантій у соціальній сфері; г) особлива форма протиборства громадян із владою за поліпшення їхнього соціально-економічного положення; д) конфлікт між громадянами і владою, що виражається в громадській непокорі.   71. Конфлікти в духовному середовищі – це: а) протиборство суб’єктів соціальної взаємодії в сфері культури; б) протиборство суб’єктів соціальної взаємодії в сфері мистецтва і релігії; в) протиборство суб’єктів соціальної взаємодії на основі протилежних інтересів і поглядів у процесі виробництва, розподілу і споживання духовних цінностей; г) конфлікти, які виявляються в ідеологічній боротьбі; д) конфлікти інакомислячих.   72. Найбільш розповсюдженими і гострими конфліктами духовного середовища є: а) релігійні конфлікти; психологічні конфлікти; конфлікти в сфері мистецтва; б) психологічні конфлікти; конфлікти в сфері суспільної свідомості; релігійні конфлікти; в) конфлікти в сфері ідеології; конфлікти в сфері суспільної психології; конфлікти в масовій свідомості; г) релігійні конфлікти; ідеологічні конфлікти; конфлікти в сфері мистецтва; д) психологічні конфлікти; конфлікти в сфері ідей; конфлікти на основі естетичних протиріч. 73. Організація – це: а) колектив; б) корпорація; в) асоціація; г) соціальна група, яка об’єднує людей на основі загальної мети, діяльність яких свідомо координується і направляється в інтересах досягнення цієї мети; д) організована соціальна група на основі загальної мети.   74. Конфлікт в організації – це: а) конфлікти між суб’єктами соціальної взаємодії, які виникають усередині організації; б) конфлікти між суб’єктами соціальної взаємодії, які виникають усередині організації і за її межами; в) конфлікти між керівництвом організації і її співробітниками; г) конфлікти між різними структурними елементами організації; д) конфлікти з приводу організаційної структури колективу.   75. Сімейний конфлікт – це: а) конфлікт між подружжям; б) конфлікт між батьками і дітьми; в) конфлікт родичів; г) конфлікт між різними родинами; д) конфлікт між будь-якими членами родини.   76. До факторів мікросередовища, які обумовлюють сімейні конфлікти, відносяться: а) обмеження свободи активності, дії; поведінка, що відхиляється, одного з членів родини; авторитарний, твердий тип сімейних відносин; сексуальна дисгармонія партнерів у шлюбі; б) погіршення матеріального становища родини; надмірна зайнятість одного чи обох шлюбних партнерів на роботі; неможливість нормального працевлаштування чоловіків чи інших членів родини; тривала відсутність житла; в) обмеження свободи активності, дії; поведінка, що відхиляється, одного з членів родини; авторитарний, твердий тип сімейних відносин; зміна положення жінки в суспільстві; г) обмеження свободи активності, дії; поведінка, що відхиляється, одного з членів родини; авторитарний, твердий тип сімейних відносин; девальвація моральних цінностей; д) зростання соціального відчуження; орієнтація на культ споживання; девальвація моральних цінностей; кризовий стан економіки і соціальної сфери; деформація норм сексуальних відносин; зміна положення жінок у суспільстві.   77. До факторів макросередовища, які обумовлюють сімейні конфлікти, відносяться: а) обмеження свободи активності, дії; поведінка, що відхиляється, одного з членів родини; авторитарний, твердий тип сімейних відносин; сексуальна дисгармонія партнерів у шлюбі; б) погіршення матеріального становища родини; надмірна зайнятість одного чи обох шлюбних партнерів на роботі; неможливість нормального працевлаштування чоловіків чи інших членів родини; тривала відсутність житла; в) обмеження свободи активності, дії; поведінка, що відхиляється, одного з членів родини; авторитарний, твердий тип сімейних відносин; зміна положення жінки в суспільстві; г) обмеження свободи активності, дії; поведінка, що відхиляється, одного з членів родини; авторитарний, твердий тип сімейних відносин; девальвація моральних цінностей; д) зростання соціального відчуження; орієнтація на культ споживання; девальвація моральних цінностей; кризовий стан економіки і соціальної сфери; деформація норм сексуальних відносин; зміна положення жінок у суспільстві.   78. Скільки кризових періодів у розвитку родини виділяють соціологи: а) 2; 6) 3; в) 4; г) 5; д) 6.   79. Перший кризовий період родини відбувається: а) у перший рік подружнього життя; б) після народження першої дитини в родині; в) у період появи в родині другої дитини; г) з досягненням дітей шкільного віку; д) з досягненням важкого (підліткового віку) дітей.   80. Під конфліктами в сфері управління розуміють: а) конфлікт між суб’єктами й об’єктами керувань; б) конфлікти, які виникають у системах соціальної взаємодії суб’єктів і об’єктів керування; в) конфлікти між суб’єктами управління різних рівнів; г) конфлікти між керівником і підлеглими; д) конфлікти в процесі прийняття управлінських рішень.   81. Основним протиріччям у сфері управління є: а) протиріччя підбору і розстановки кадрів; б) протиріччя делегування повноважень; в) протиріччя, пов’язані з порушенням функцій об’єктів управління; г) протиріччя кар’єри; д) протиріччя між бюрократичними правилами системи управління і потребою до свободи дій суб’єктів управління.   82. Під глобальними конфліктами розуміють: а) конфлікти між регіонами; б) конфлікти, що обумовлені глобальними проблемами сучасності, які стосуються інтересів всього людства і несуть загрозу існуванню цивілізації; в) конфлікти, що обумовлені глобальними проблемами сучасності і виникають між країнами світового співтовариства; г) конфлікти, пов’язані з природними катастрофами; д) конфлікти, що несуть загрозу існуванню цивілізації.   83. Які з перерахованих нижче конфліктів є глобальними: а) Перша та Друга світова війни; «холодна війна» між Сходом і Заходом у 1950-1980-і роки; екологічна криза; енергетична криза; демографічна криза; б) конфлікт між країнами, що розвиваються, і розвинутими країнами; конфлікт між Росією і США в космосі; екологічна криза; друга світова війна; демографічна криза; в) конфлікт між країнами, що розвиваються, і розвинутими країнами; світова термоядерна війна; демографічна криза; екологічна криза; енергетична криза; г) Перша і Друга світова війни; «холодна війна» між Сходом і Заходом у 1950-1980-і рр.; світова термоядерна війна; нафтова війна між Близьким Сходом і Євро-Американським союзом; війна між Японією і США в галузі інформаційних технологій; д) екологічна криза; енергетична криза; демографічна криза; криза в політичних відносинах між Сходом і Заходом; релігійна криза між мусульманським і немусульманським світами.   84. Реальна можливість виникнення глобальних конфліктів : а) з’явилася в кінці ХІХ-го століття; б) з’явилася на початку ХХ-го століття; в) з’явилася в кінці ХХ-го століття; г) з’явилася в середині ХХ-го століття; д) очікується в першій половині ХХІ-го століття.   85. Завдяки діяльності, якої міжнародної організації глобальні проблеми сучасності одержали активне вивчення і широку популярність: а) ООН; б) Римського клуба; в) Європейського Союзу; г) Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ); д) Міжнародного союзу охорони природи і природних ресурсів (МСОП).   86. Хто з вітчизняних вчених одним з перших звернувся в своїх дослідженнях до глобальних проблем людства на початку ХХ-го століття: а) Бердяєв М. А.; б) Вернадський В. І.; в) Вавілов Н. І.; г) Бехтєрєв В. М.; д) Ціолковський Е. К.     87. Під регіональними конфліктами розуміють: а) конфлікти між регіонами всередині держави; б) конфлікти між державами, пов’язані з їх інтересами в тому чи іншому регіоні. в) конфлікти між окремими державами, коаліціями держав чи окремими регіональними суб’єктами соціальної взаємодії всередині держави, з охопленням великих географічних і соціальних просторів; г) конфлікти, що виникають між суб’єктами соціальної взаємодії на основі протиріч регіонального значення; д) конфлікти, розв’язання яких можливо тільки із залученням міжнародних організацій.     88. Правову базу управління регіональними конфліктами складають: а) норми міжнародного права; б) конституційні норми і правові акти державного рівня; в) регіональні і муніципальні закони; г) тільки норми міжнародного права, конституційні норми і правові акти державного рівня; д) усі правові акти, які регламентують функціонування суб’єктів соціальної взаємодії.     89. Назвіть головний фактор, що визначає характер регіональних конфліктів: а) національно-етнічні і релігійні інтереси і традиції; б) міжнародні відносини; в) глобальні проблеми сучасності; г) географічний фактор; д) економічний фактор.   Оберіть правильні відповіді 90. Що з нижчеподаного відноситься до структурних елементів конфлікту? 1. причини конфлікту; 2. інцидент; 3. ескалація; 4. учасники конфлікту; 5. мотиви учасників; 6. дії учасників конфлікту; 7. привід для конфлікту: 8. предмет конфлікту; 9. наслідки конфлікту. 91. До об’єктивних елементів структури конфлікту відносяться: 1. учасники конфлікту; 2. предмет конфлікту; 3. образ конфліктної ситуації; 4. особистісні характеристики учасників конфлікту; 5. стратегії поведінки учасників конфлікту; 6. мотиви учасників; 7. об’єкт конфлікту. 92. До суб’єктивних елементів структури конфлікту відносяться: 1. учасники конфлікту; 2. мотиви учасників; 3. образ конфліктної ситуації; 4. об’єкт конфлікту; 5. стратегії поведінки учасників конфлікту; 6. макро- і мікросередовище конфлікту; 7. особистісні характеристики учасників конфлікту. 93. До рівнів аналізу конфліктів відносяться: 1. соціально-філософський; 2. особистісний; 3. процесуально-динамічний; 4. організаційно-соціологічний; 5. структурно-функціональний; 6. прогностичний; 7. індивідуально-психологічний.   94. Що з нижчеподаного відноситься до характеристик позиційного торгу? 1. реалізація особистих цілей; 2. спільний аналіз проблеми; 3. сторони прагнуть відстоювати свої споконвічно задекларовані позиції; 4. сторони прагнуть сховати щирі наміри і мету; 5. пошук взаємовигідних варіантів; 6. дії спрямовані один проти одного, а не на проблему; 7. підкреслюються розбіжності між сторонами, а не подібності; 8. люди і спірні проблеми розділяються. 95. Що з нижчеподаного відноситься до характеристик принципових переговорів? 1. реалізація особистих цілей; 2. спільний аналіз проблеми; 3. сторони прагнуть відстоювати свої споконвічно задекларовані позиції; 4. сторони прагнуть сховати щирі наміри і мету; 5. пошук взаємовигідних варіантів; 6. дії спрямовані один проти одного, а не на проблему; 7. підкреслюються розбіжності між сторонами, а не подібності; 8. люди і спірні проблеми розділяються. 96. Які з нижчеподаних стратегій поведінки в конфлікті було відокремлено К. Томасом: 1. поступка; 2. суперництво; 3. згладжування; 4. компроміс; 5. домінування; 6. попередження; 7. пристосування; 8. співробітництво; 9. співіснування; 10. усе вищевказане.
Оберіть найбільш повну відповідь 97. До якого виду відноситься конфлікт, що характеризується тим, що в ньому зіштовхуються дві особистості, в основі його лежать об’єктивні протиріччя і він сприяє розвитку відповідної соціальної системи? А) міжособистісний бурхливий і скороминучий; Б) міжособистісний, конструктивний; В) міжособистісний, гострий і тривалий; Г) міжособистісний. 98. Принципами управління конфліктами є: А) гласність, об’єктивність і адекватність оцінки конфлікту, опора на суспільну думку, комплексне використання способів і прийомів впливу; Б) гласність, об’єктивність і адекватність оцінки конфлікту; аналіз результатів діяльності, опора на суспільну думку; В) конкретно-ситуаційний підхід, гласність, опора на позитивні якості конфліктуючих, застосування біографічного методу; Г) гласність, опора на суспільну думку, врахування інтересів керівництва, прогнозування; Д) прогнозування, стимулювання, регулювання, вирішення. 99. Передумовами вирішення конфлікту є: А) достатня зрілість конфлікту, потреба суб’єктів конфлікту в його вирішенні, наявність необхідних ресурсів і засобів для його розв’язання; Б) достатня зрілість конфлікту, високий авторитет однієї з конфліктуючих сторін; В) наявність необхідних ресурсів і засобів для вирішення конфлікту, потреба суб’єктів конфлікту в його вирішенні, колективна форма діяльності; Г) високий авторитет однієї з конфліктуючих сторін, колективна форма діяльності, лідерство в групі; Д) стиль керівництва, високий авторитет однієї з конфліктуючих сторін, колективна форма діяльності. 100. Зміст управління конфліктами включає: А) прогнозування, попередження (стимулювання), регулювання, розв’язання; Б) прогнозування, попередження (стимулювання), розв’язання; В) прогнозування, регулювання, розв’язання; Г) прогнозування, аналіз, попередження, розв’язання; Д) аналіз конфліктної ситуації, прогнозування, попередження, розв’язання. 101. Формами прояву внутрішньособистісних конфліктів є: А) неврастенія, ейфорія, сублімація, ідеалізація, номадизм, раціоналізація; Б) неврастенія, ейфорія, регресія, проекція, номадизм, раціоналізація; В) неврастенія, ейфорія, ідеалізація, проекція, раціоналізація, витиснення; Г) неврастенія, ейфорія, регресія, проекція, номадизм, переорієнтація; Д) компроміс, відхід, переорієнтація, сублімація, ідеалізація, витиснення.   102. До причин сімейних конфліктів відносяться: а) обмеження свободи активності, дії; поведінка, що відхиляється, одного з членів родини; авторитарний, твердий тип сімейних відносин; сексуальна дисгармонія партнерів у шлюбі; б) обмеження свободи активності, дії; поведінка, що відхиляється, одного з членів родини; авторитарний, твердий тип сімейних відносин; девальвація моральних цінностей; в) зміна положення жінки в суспільстві; поведінка, що відхиляється, одного з членів родини; авторитарний, твердий тип сімейних відносин; сексуальна дисгармонія партнерів у шлюбі; г) обмеження свободи активності, дії; поведінка, що відхиляється, одного з членів родини; авторитарний, твердий тип сімейних відносин; зміна положення жінки в суспільстві; д) погіршення матеріального становища родини; надмірна зайнятість подружжя на роботі; неможливість нормального працевлаштування чоловіків чи інших членів родини; соціально-економічна ситуація в суспільстві.   103. Формами розв’язання регіональних конфліктів є: а) консенсус, взаємне примирення, погроза застосування сили, присутність третьої сторони; б) консенсус, взаємне примирення, присутність третьої сторони, погроза застосування сили третьою стороною; в) присутність третьої сторони, погроза застосування сили третьою стороною, ультиматум, консенсус; г) консенсус, придушення однієї із сторін, взаємне примирення, переведення боротьби в русло співробітництва; д) консенсус, ультиматум, погроза застосування сили, втручання ООН. 104. Хто розглядав конфлікт із діалектичної точки зору? а) Л. Козер і Р. Дарендорф; б) Р. Дарендорф і К. Маркс ; в) К. Маркс і Л.Козер.  
Виберіть правильну послідовність   105. Що відбувається на латентній фазі розвитку конфлікту? А) інцидент; виникнення об’єктивної проблемної ситуації; усвідомлення об’єктивної проблемної ситуації хоча б одним учасником конфлікту; Б) виникнення об’єктивної проблемної ситуації; усвідомлення об’єктивної проблемної ситуації хоча б одним учасником конфлікту; інцидент; В) усвідомлення об’єктивної проблемної ситуації хоча б одним учасником конфлікту; виникнення об’єктивної проблемної ситуації; інцидент; Г) усвідомлення об’єктивної проблемної ситуації хоча б одним учасником конфлікту; інцидент; виникнення об’єктивної проблемної ситуації.   106. Що відбувається в період відкритого розвитку конфлікту? А) ескалація; спроба(и) вирішити проблему неконфліктними способами; перехід до активних дій; Б) спроба(и) вирішити проблему неконфліктними способами; ескалація, перехід до активних дій; В) перехід до активних дій; спроба(и) вирішити проблему неконфліктними способами; ескалація; Г) перехід до активних дій; ескалація; спроба(и) вирішити проблему неконфліктними способами.   107. Що відбувається на постконфліктному етапі розвитку конфлікту? А) завершення конфлікту; часткова нормалізація відносин; повна нормалізація відносин; Б) часткова нормалізація відносин; повна нормалізація відносин; завершення конфлікту; В) повна нормалізація відносин; завершення конфлікту; часткова нормалізація відносин; Г) завершення конфлікту; повна нормалізація відносин; часткова нормалізація відносин.

Виберіть правильну відповідь за поданою нижче схемою та обведіть літеру:

Відповідь Твердження 1 Твердження 2 Твердження 3
А Правильно Правильно Правильно
Б Правильно Неправильно Правильно
В Правильно Неправильно Неправильно
Г Неправильно Неправильно Правильно
Д Неправильно Неправильно Неправильно

108. У відкритому демократичному суспільстві конфліктів менше, ніж у тоталітарному,

тому що

люди відкриті і доброзичливі.

 

109. У СРСР науки конфліктології не було,

тому що

вихідна для науки про конфлікт ідея про непереборність конфлікту була неприйнятна, суперечила марксистським ідеям.

 

110. Структурно-функціональний метод аналізу конфлікту має недоліки,

тому що

конфлікт ніколи не знаходиться у стані спокою.

 

116. При певних умовах тактика відходу від конфлікту може призвести до його ескалації,

тому що

причина конфлікту не усувається, а консервується.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 3961; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.036 сек.