Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Середньорічна вартість виробничих основних фондів, обсяг товарної і чистої продукції в АТ «Кривбас», тис. грн
Читайте также:
 1. IV Амортизація основних фондів і нематеріальних активів
 2. V. Конкурентоспроможність продукції товарів і її економічна ефективність
 3. Автоматизація виробничих процесів та КВП
 4. Алгоритм діагностики основних причин порушень кольорового зору
 5. Альтернативна вартість та економічний вибір
 6. Амортизація основних засобів
 7. Аналіз можливості формування портфеля замовлень, попиту на продукцію, конкурентоспроможності продукції, критичної маси продажу.
 8. Аналіз обсягів виробництва і реалізації Початковим етапом аналізу є оцінка обсягів і структури виробництва продукції. 1 страница
 9. Аналіз обсягів виробництва і реалізації Початковим етапом аналізу є оцінка обсягів і структури виробництва продукції. 2 страница
 10. Аналіз обсягів виробництва і реалізації Початковим етапом аналізу є оцінка обсягів і структури виробництва продукції. 3 страница
 11. Аналіз розподілу прибутку, обґрунтування основних напрямів використання прибутку.
 12. Аналіз складу, руху і структури основних засобів підприємства.
Показник Роки
1-й 2-й 3-й
Середньорічна вартість основних виробничих фондів 37 400 42 800 54 500
Товарна продукція
Чиста продукція

Розрахувати показник фондовіддачі (за товарною та чистою продукцією) і проаналізувати її динаміку за роками; визначити ступінь впливу фондовіддачі й середньорічної вартості основних фондів на збільшення обсягів товарної та чистої продукції в 2-му й 3-му роках.

1.20. Аналітичне оцінювання впливу окремих чинників на рівень фондовіддачі. В АТ «Сигма плюс» обсяг товарної продук­ції в діючих і порівнянних цінах у звітному році дорівнював відповідно 2968 і 2962 тис. грн. При цьому середньорічна вартість основних фондів становила 510 тис. грн, а її приріст — 17 тис. грн.

Визначити кількісний вплив зміни оптових цін на продукцію та середньорічної вартості основних фондів на рівень фондовіддачі (ефективність використання основного капіталу).

1.21. Визначення рівня фондовіддачі за двома результативними показниками. Середньорічна вартість основних виробничих фондів підприємства «Іллічівець» дорівнює 2500 тис. грн. У звітному (базовому) році обсяг виготовленої продукції досяг 950 т. Оптова ціна за одну тонну становить 3000 грн, а рівень рен­табельності продукції — 20 %. Наступного року передбачається збільшити середньорічну вартість основних фондів — на 3 %, випуск продукції — на 10 %, а витрати на виробництво зменшити на 2 %.

Обчислити розмір фондовіддачі за продукцією та прибутком у базовому й розрахунковому роках.

1.22. Визначення впливу економічних чинників на зміну фондо­віддачі. Економічні показники виробничо-господарської діяльності АТ «Ракурс» наведено в табл. 1.11.

Таблиця 1.11

Основні показники діяльності АТ «Ракурс»

Показник Звітний рік Розрахунковий рік
Товарна продукція, тис. грн 12 640 19 970
Виробничі основні фонди, тис. грн 17 770
Персонал, осіб
Продуктивність праці, тис. грн 114,91 153,62
Фондовіддача, грн 1,32 1,12

Розрахувати абсолютну зміну фондовіддачі під впливом продуктивності праці, чисельності персоналу й вартості основних виробничих фондів.

1.23. Обчислення показника фондомісткості продукції в базовому й розрахунковому роках. Вартість основних фондів підприємства «Ромтекс» на початок базового року становила 5860 тис. грн. З 1 травня того самого року введено в дію нових основних фондів на суму 980 тис. грн, а з 1 жовтня виведено з експлуатації спрацьовані основні фондів на суму 1360 тис. грн. Рівень фондовіддачі в базовому році становив 1,12 грн. У розрахунковому році передбачається збільшити обсяг реалізованої продукції на 15 % і середньорічну вартість основних фондів — на 8 %.Визначити рівень фондомісткості продукції в базовому й розрахунковому роках; обчислити абсолютну та відносну зміни фондо­місткості за рахунок зміни обсягу реалізованої продукції та середньорічної вартості основних фондів.

1.24. Визначення узагальнюючого показника рівня викорис­тання основних фондів. Основні виробничі фонди фірми «Плекс» на початок розрахункового року становили 5229 тис. грн. Першого липня того самого року фірма ввела нові основні фонди вартістю 557 тис. грн, а з 1 листопада вивела з
експлуатації фізично спрацьовані основні фонди вартістю 127 тис. грн. У розрахунковому році обсяг товарної продукції має становити 24 760 тис. грн, а прибуток — дорівнюватиме 230 тис. грн.

Обчислити обсяг випуску продукції та розмір прибутку в розрахунку на 1 грн вартості основних фондів.

1.25. Кількісне оцінювання фондовіддачі, фондомісткості продукції та фондоозброєності праці. На підприємстві «Хіконі» вартість основних фондів на початок звітного року становила 8136 тис. грн. З 1 травня того самого року виведено основних фондів на загальну суму 1235 тис. грн, а з 1 листопада введено в дію нових основних фондів вартістю 1450 тис. грн. Обсяг реалізованої продукції становив 12132 тис. грн, а загальна кількість працівників — 250 осіб.

Розрахувати: середньорічну вартість основних фондів; фондовіддачу й фондомісткість продукції; фондоозброєність праці.

1.26. Визначення коефіцієнта змінності роботи групи устаткування. На механічній дільниці ремонтного цеху підприємства «Росток» установлено 20 од. металорізальних верстатів, з них токарних — 9; фрезерних — 4; свердлильних — 2 шліфувальних — 5. За місяць, в якому було 22 робочі дні, верстатами фактично відпрацьовано 2750 верстато-год, зокрема токарними — 1540; фрезерними — 575; свердлильними — 270; шліфувальними — 365. Цех працює в одну зміну тривалістю 8 годин.

Визначити коефіцієнти змінності роботи кожної групи металорізальних верстатів і середній коефіцієнт змінності роботи устаткування на механічній дільниці ремонтного цеху.

1.27. Обчислення коефіцієнта змінності роботи виробничого устаткування. Результати разового обстеження рівня позмінного екстенсивного використання металорізальних верстатів у виробничих цехах машинобудівного підприємства «Металург» наведено в табл. 1.12.

Таблиця 1.12

Наявний парк металорізальних верстатів
і рівень їх екстенсивного використання
на підприємстві «металург»

Виробничий цех Кількість установлених верстатів, од. Кількість верстатів, що працювали протягом зміни, од. Кількість відпрацьованих верстато-годин за зміну
1-ї 2-ї 3-ї 4-ї
Механічний цех № 1
Механічний цех № 2
Механічний цех № 3
Інструментальний цех
Ремонтно-механічний цех
Разомпо підприємству

Визначити коефіцієнти змінності роботи металорізальних верстатів окремих цехів і підприємства в цілому двома способами (без урахування та з урахуванням внутрішньозмінних утрат робочого часу). Порівнявши розрахункові показники, зробити висновок про те, який із застосованих способів визначення ко­ефіцієнта змінності роботи устаткування точніше характеризує екстенсивний рівень його використання.

1.28. Визначення та аналіз виробничо-технологічної структури оборотних фондів фірми. На основі вартісних оцінок деяких елементів оборотних фондів фірми «Німб» (табл. 1.13) ви­значити їхню виробничо-технологічну структуру та проаналізувати динаміку протягом 3 років.

Таблиця 1.13

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 3081; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. IV Амортизація основних фондів і нематеріальних активів
 2. V. Конкурентоспроможність продукції товарів і її економічна ефективність
 3. Автоматизація виробничих процесів та КВП
 4. Алгоритм діагностики основних причин порушень кольорового зору
 5. Альтернативна вартість та економічний вибір
 6. Амортизація основних засобів
 7. Аналіз можливості формування портфеля замовлень, попиту на продукцію, конкурентоспроможності продукції, критичної маси продажу.
 8. Аналіз обсягів виробництва і реалізації Початковим етапом аналізу є оцінка обсягів і структури виробництва продукції. 1 страница
 9. Аналіз обсягів виробництва і реалізації Початковим етапом аналізу є оцінка обсягів і структури виробництва продукції. 2 страница
 10. Аналіз обсягів виробництва і реалізації Початковим етапом аналізу є оцінка обсягів і структури виробництва продукції. 3 страница
 11. Аналіз розподілу прибутку, обґрунтування основних напрямів використання прибутку.
 12. Аналіз складу, руху і структури основних засобів підприємства.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.