Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Тема 8. Валютний ринок та валютні системи

Питання для обговорення:

1.Що являє собою валюта і «валютні цінності»?

2. По якому критерію здійснюється класифікація валют?

3.Що таке «валютний курс»? Перелічите фактори, що впливають на валютний курс.

4.Що розуміють під паритетом купівельної спроможності (ППС)?

5.Що означає поняття «режим валютного курсу»?

5.У чому полягає специфічна форма валютних відносин?

6.Дайте визначення валютному ринкові. Назвіть об'єкти і суб'єкти валютного ринку.

7.Яка структура валютного ринку? Перелічите особливості сучасних валютних ринків.

8. На які групи класифікують валютні операції?

9.Дайте характеристику операціям «спот».

10.Що загального і в чому розходження між форвардними і ф'ючерсними операціями?

11.Що таке «опціон»?

12.Що розуміють під «валютною системою»? Яка структура валютної системи?

13.Дайте характеристику елементам міжнародної валютної системи. Опишіть етапи розвитку міжнародної валютної системи.

14.Перелічите складові частини національної валютної системи.

15.Дайте визначення «валютна політика». Як підрозділяється валютна політика в залежності від цілей і задач?

16.Опишіть форми валютно - дивізної політики.

17. У чому полягає економічна роль платіжного балансу?

 

Тести для самоконтролю:

1.Укажіть критерій по якому не здійснюється класифікація валют:

а) емітентська приналежність

б) паритет купівельної спроможності

в) режим використання.

2.Який з факторів, що впливають на валютний курс, носить кон'юнктурний характер:

а) конкурентоспроможність товарів на світових ринках

б) ріст національного доходу

в) стан економіки

г) ступінь розвитку ринку цінних паперів

 

3.До якого виду операцій на валютному ринку відносяться касові операції:

а) «операції спот» б) форвардні

в) ф'ючерсні г) опціонні

 

4.Який з перерахованих елементів не входить у національну валютну систему:

а) механізм регулювання валютних паритетів

б) режим валютного курсу

в) умови оборотності валютиг) система валютного ринку і ринку золота

 

5.У чому виявляється «диверсифікованість» валютних резервів:

а) регулюванні ступеня конвертованості валютного ринку

б) регулюванні продажу експортного виторгу центральному банкові

в) регулювання структури валютних резервів шляхом включення в їхній склад різних валют

г) ліцензування продажу іноземної валюти імпортером

 

6.Як можна назвати зниження обмінного курсу:

а) валютною інтервенцією

б) диверсифікованістю валютних резервів

в) політикою ревальвації

г) політикою девальвації

 

Ціль контрольної роботи – закріплення та контроль знань, які придбали студенти в процесі самостійного вивчення учбового матеріалу.

Студент повинен виконати в установлений термін контрольну роботу. Вона складається з 6 питань та 3 задач (дані в задачах умовні).

Завдання до контрольної роботи розроблено в 10 варіантах, які розподілені між студентами в залежності від початкової букви їх прізвищ.

 

Номер варіанту Початкові літери прізвища студента Номера контрольних питань Номера задач для розв'язання
А, Я, Ф 1, 11, 21, 31, 41, 51 1, 11, 21
Б, Ч, Ю 2, 12, 22, 32, 42, 52 2, 12, 22
В, Ц, У 3, 13, 23, 33, 43, 53 3, 13, 23
Г, П, Щ 4, 14, 24, 34, 44, 54 4, 14, 24
Д, О, Ш 5, 15, 25, 35, 45, 55 5, 15, 25
Є, К, С 6, 16, 26, 36, 46, 56 6, 16, 26
Ж, М, Е 7, 17, 27, 37, 47, 57 7, 17, 27
З, Р, Х 8, 18, 28, 38, 48, 58 8, 18, 28
І, Н 9, 19, 29, 39, 49, 59 9, 19, 29
Л, Т 10, 20, 30, 40, 50, 60 10, 20, 30

 

Перш ніж приступити до виконання роботи, необхідно ознайомитись з відповідними розділами програми курсу “Гроші та кредит”, підібрати рекомендовану літературу, яка запропонована на останній сторінці цих методичних вказівок, уважно вивчити її.

Якщо в процесі вивчення навчального матеріалу і виконання контрольної роботи виникнуть труднощі, доцільно звернутися за консультацією (письмовою або усною) на кафедру банківської справи. При цьому необхідно чітко сформулювати питання, які виникли при вивченні літератури або при виконанні контрольної роботи.

При виконанні контрольної роботи необхідно керуватися слідуючими вимогами:

1. На початку роботи треба вказати номер варіанту завдання.

2. Перед розв'язанням питань і задач обов'язково треба привести їх умови.

3. Основу роботи має складати аналіз зібраної студентом і узагальненої теоретичної та практичної інформації з питань дослідження. Розглядаючи дискусійні питання, треба обдумати аргументацію різних авторів, що дозволить відобразити різні точки зору і сформулювати своє відношення до них. Особливу увагу слід звернути на аналіз практичного матеріалу за останні два-три роки, який ілюструється схемами, графіками, таблицями.

4. Розв'язання задач необхідно супроводжувати формулами, розгорнутими розрахунками, стислими визначеннями і поясненнями показників. Задачі, по яких будуть дані відповіді без розгорнутих розрахунків, пояснень і висновків, вважаються невирішеними.

5. Контрольна робота має бути написана чітким розбірливим почерком або набрана на комп'ютері. При оформленні контрольної роботи слід дотримуватись встановлених стандартом вимог: текст пишеться з одного боку білого паперу формату А4; шрифт — 14, інтервал між рядками — 1,5. Кожна сторінка обмежується полями: зліва — не менше 30 мм, справа — 10 мм, зверху— 15 мм, знизу — 20 мм. Нумерація сторінок проставляється починаючи з плану роботи. Титульний аркуш вважається першою сторінкою і номер на ньому не ставиться (зразок титульного аркуша контрольної роботи наведено у додатку 1). Наприкінці текстової частини роботи студент ставить спій підпис і дату.

6. Статистичні таблиці повинні бути побудовані відповідно до вимог оформлення таблиць. Формули мають бути приведені в тому записі, що приведені у підручнику або лекційному курсі, з поясненням умовних позначень економічних показників.7. Приблизний обсяг контрольної роботи повинен складати 20-25 сторінок. Сторінки повинні бути пронумеровані, залишені поля для зауважень викладача-рецензента.

8. Наприкінці контрольної роботи наводиться список використаної літератури. Бібліографія містить перелік літератури та інших джерел, використаних при написанні роботи. Список використаної літератури оформляють у такому порядку:

1. Законодавчі матеріали.

2. Укази Президента України.

3. Постанови і декрети Уряду.

4. Статистичні збірники.

5. Інструктивні матеріали (інструкції, службові листи іроз’яснення тощо) у хронологічній послідовності.

6. Спеціальна економічна література та публікації в періодичних виданнях (в алфавітному порядку за прізвищами авторів, а колективні монографії — за назвою роботи).

Всі джерела, включені до списку літератури, нумеруються послідовно. Список рекомендованої літератури наведено наприкінці навчально-методичного посібника.

9. Зараховану роботу студент повинен представити екзаменатору при здачі іспиту. Якщо в заліковій роботі рецензентом зроблені зауваження, то їх необхідно врахувати, внести необхідні виправлення і доповнення в розділі “Робота над помилками”. Без дотримання цієї вимоги студент не допускається до іспиту. Контрольна робота, що виконана не за своїм варіантом не зараховується.

5.1. Контрольні питання з дисципліни

 

1. Основні закономірності походження грошей. Раціоналістична та еволюційна концепція походження грошей.

2. Загальнотеоретичні основи визначення суті грошей. Портфельний підхід до суті грошей.

3. Специфіка прояву суті грошей в різних економічних системах. Суть грошей в умовах сучасних економічних відносин.

4. Характеристика основних теорій грошей. Металістична та номіналістична теорія грошей, їх загальні положення.

5. Характеристика механізму еволюції грошей.

6. Економічна сутність паперових та кредитних грошей, їх відмінність.

7. Економічна сутність золотих та паперових грошей, їх відмінність.

8. Сучасна економічна роль золота і дорогоцінних металів. Взаємозв'язок сучасних грошей і золота.

9. Характеристика основних причин демонетизації золота.

10. Поняття “кредитні гроші” та характеристика функціональних форм, на базі яких вони себе реалізують.

11. Основні функції грошей та особливості реалізації функцій грошей в сучасних умовах.

12. Грошова маса, її склад та фактори зміни обсягу і структури. Основні компоненти грошової бази.

13. Визначення грошових агрегатів банківською статистикою України.

14. Суть грошового ринку, його функції та загальні основи функціонування. Формування рівноваги на грошовому ринку.

15. Особливості формування попиту грошей, його структура і чинники, що визначають його параметри.

16. Зміст простого рівняння грошового обігу.

17. Зміст теорії касових залишків.

18. Суть та загальні принципи формування пропозиції грошей.

19. Особливості банкнотної емісії грошей.

20. Механізм регулювання депозитної емісії. Роль комерційних банків у цьому процесі.

21. Роль грошового мультиплікатора у розвитку емісійного процесу.

22. Суть грошової системи, її місце в економічній системі країни. Елементи грошової системи.

23. Еволюція грошових систем.

24. Особливості систем металевого обігу.

25. Характеристика різновидів біметалізму.

26. Суть та форми монометалізму.

27. Системи паперово-грошового та кредитного обігу.

28. Необхідність та етапи створення грошової системи України. Структурні елементи національної грошової системи.

29. Державне регулювання грошового ринку. Інструменти прямого та опосередкованого впливу на основні параметри грошового обігу.

30. Суть, цілі та основні типи грошово-кредитної політики.

31. Основні інструменти грошово-кредитної політики Національного банку України.

32. Грошові реформи, їх цілі та види. Особливості проведення грошової реформи в Україні.

33. Суть інфляції, форми її прояву, основні причини виникнення і типи. Особливості інфляції в Україні.

34. Поняття грошового обороту, його основні суб'єкти. Особливості грошового обороту на мікро- та макроекономічному рівні. Базова модель грошового обороту в ринковій економіці.

35. Структура грошового обороту. Відмінності готівкового та безготівкового оборотів.

36. Основні принципи організації готівково-грошового обігу в Україні. Механізм організації емісійно-касової діяльності НБУ.

37. Поняття системи безготівкових розрахунків та її структурні компоненти. Загальні принципи організації безготівкових розрахунків.

38. Економічний зміст способів проведення безготівкових розрахунків та їх використання у сучасній народногосподарській практиці.

39. Характеристика сучасних засобів платежу, які обслуговують грошовий оборот. Відмінності сучасних банківських білетів від класичної банкноти.

40. Необхідність кредиту та економічні передумови його виникнення. Суть поняття “кредит”, об'єкти та суб'єкти кредитних відносин.

41. Характеристика основних теорій кредиту.

42. Функції та роль кредиту в ринковій економіці. Основні принципи банківського кредитування. Форми та види кредиту в ринковій економіці.

43. Характеристика банківського кредиту: сутність, особливості, види. Міжбанківський кредит.

44. Характеристика комерційного кредиту: суть, суб'єкти, значення та перспективи розвитку в Україні.

45. Характеристика державного кредиту: суть, суб'єкти, значення та перспективи розвитку в Україні.

46. Характеристика міжнародного кредиту: суть, суб'єкти, значення. Механізм міжнародних кредитних операцій. Іноземні кредити в економіці України.

47. Характеристика споживчого кредиту: суть, суб'єкти, види, стан та перспективи розвитку в Україні. Специфіка банківської роботи зі споживчим кредитом.

48. Поняття кредитної системи як елемента інфраструктури грошового ринку. Характеристика складових елементів кредитної системи.

49. Банківська система: структура, принципи побудови, механізм функціонування.

50. Центральні банки, їх походження, призначення та функції.

51. Комерційні банки, їх види та правові основи організації.

52. Банківська система України та особливості її формування та розвитку.

53. Небанківські фінансово-кредитні інститути та їх значення на фінансовому ринку.

54. Поняття валюти, її види, призначення та сфера використання .

55. Валютний курс: суть, види та фактори, що на нього впливають. Конвертованість валют.

56. Поняття валютного ринку, його структура, функції, специфіка функціонування. Види валютних операцій.

57. Необхідність та механізм валютного регулювання.

58. Поняття валютної системи, її основні види. Характеристика основних елементів національної та світової валютних систем.

59. Етапи еволюційного розвитку світової валютної системи.

60. Етапи становлення Європейської валютної системи.

 

 

5.2. Контрольні завдання з дисципліни

 

Задача 1.

 

Сума цін по реалізованим товарам (послугам, роботам) – 85,00 млрд.грн. Сума цін товарів (послуг, робіт), реалізованих з відстрочкою платежу, строк сплати яких ще не настав, - 0,79 млрд.грн. Сума платежів по довгостроковим зобов'язанням, строки яких настали, - 3,25 млрд.грн. Сума взаємопогашаючих платежів – 6,55 млрд.грн. Середнє число оборотів грошей за рік – 8.

Визначте кількість грошей, необхідних в якості засобу обігу.

 

Задача 2.

 

Грошова маса готівкових та безготівкових грошей базисного року складає 18500 млн.грн.

Валовий національний продукт звітного року дорівнює 149100 млн.грн.

Розрахуйте швидкість обороту грошей базисного і звітного року, якщо у звітному році грошова маса готівкових та безготівкових грошей зросла на 15%, а валовий національний продукт на 8%.

 

 

Задача 3.

Кожна гривня, призначена для угод купівлі (продажу) обертається в середньому 4,5 разів протягом базового року і направляється на купівлю кінцевих товарів і послуг за ринковими цінами на загальну суму 4840 млн.грн. Визначити величину трансакційного попиту на гроші: 1) в базовому році; 2) в поточному році за умови сповільнення швидкості обігу грошової одиниці на 5 % і збільшення номінального ВНП на 4 %.

 

Задача 4.

 

Гроші обертаються в середньому 4 разів на рік. Визначити скільки процентів номінального ВВП становить кількість грошей, необхідних для обслуговування обміну.

 

Задача 5.

 

Об'єм номінального ВВП збільшився за звітний період на 10%.

Визначте як зміниться кількість грошей, необхідних для обслуговування обміну при незмінній швидкості обороту грошової одиниці.

 

Задача 6.

 

Наявна грошова маса в обігу характеризується слідуючими даними (млн.грн.):

- готівкові гроші – 7150, у т.ч. в касах банках - 1170;

- грошова база – 8600;

- кошти на поточних депозитах – 3100;

- кошти на строкових депозитах – 5060;

- кошти клієнтів за трастовими операціями банків – 350.

Величина ВВП дорівнює 145,44 млрд.грн.

Визначити швидкість обігу грошей за показниками М1 і М2. Знайдіть суму коштів комерційних банків на коррахунках в Центральному банку.

 

 

Задача 7.

 

Визначте, як зміниться номінальний ВНП, якщо швидкість обігу грошей становить 7 оборотів і залишається постійною, а грошова пропозиція зменшилась з 4500 млрд. грн. до 2800 млрд.грн.

 

Задача 8.

 

Структура грошової маси представлена слідуючими даними (млн.грн.):

- готівкові гроші поза банками – 8080;

- депозити банків в Центральному банку – 2120;

- грошова база – 11200;

- залишки грошових вкладів на банківських рахунках до запитання – 4140;

- залишки грошових вкладів на банківських строкових рахунках – 6170.

Визначити величину агрегатів М0, М1, М2 та суму касової готівки комерційних банків.

Задача 9.

 

Визначити середньозважений рівень цін, якщо відомо, що необхідний обсяг грошової маси для обслуговування грошового обігу становить 1150 млрд. грн., швидкість обігу грошей становить 7 оборотів. Товарна маса в країні складає 12,56 млрд. умовних одиниць.

 

Задача 10.

 

Розмір грошових агрегатів представлений слідуючими даними (млн.грн.):

М0 – 7160;

Грошова база – 8940;

М1 – 11300;

М2 – 16150;

М3 – 17200.

Визначити суму грошових вкладів на банківських рахунках до запитання, строкових рахунках, коштів клієнтів за трастовими операціями банків та суму банківських депозитів в Центральному банку, якщо касова готівка комерційних банків складає 5% грошової бази.

 

Задача 11.

 

Наявна грошова маса у базисному періоді характеризується слідуючими даними (млн.грн.):

- готівкові гроші – 6940, у т.ч. в касах банку - 1360;

- грошова база – 7850;

- поточні депозити клієнтів – 2910;

- строкові депозити клієнтів – 3120.

За звітний період, грошова база збільшилась на 3%, залишки грошових вкладів клієнтів збільшилися на 5,2%. Готівкові гроші зменшилися на 1%, касова готівка банків складова 1200 млн.грн.

Визначити як вказані зміни вплинули на здатність банківської системи утворювати нові гроші.

Задача 12.

 

У банку відкрито депозити на 80000 грн. Норма обов'язкових резервів складає 5%.

Визначити на яку величину цей депозит здатний збільшити суму виданих кредитів.

Задача 13.

 

В звітному періоді в порівнянні з базисним величина нормативного мультиплікатора збільшилася на 1,2%; сума наднормативних резервів банківської системи зменшилася на 2,5%.

Визначити, як вказані зміни вплинули на здатність банківської системи утворювати нові грошові одиниці.

 

Задача 14.

 

Існують наступні данні: (в млн.грн)

Готівкові гроші поза банками – 7860;

Готівкові гроші в касах банків – 1650;

Депозити клієнтів банку – 10950;

Кошти банків на коррахунках в НБУ– 9140.

Визначити суму грошей, що можуть бути утворені банківською системою.

 

Задача 15.

 

Величина грошової маси по агрегату М2 дорівнює 14840 млн. грн, в т.ч. готівкові кошти позабанківською системою складають 7160 млн. грн. Сума коштів комерційних банків на кореспондентських рахунках в центральному банку становить 2250 млн. гривень, що в 2.5 разу більше залишків готівки в касах банків.

Визначить коефіцієнт банківської мультиплікації, застосовуючи грошовий агрегат М2.

 

Задача 16.

 

Величина грошової бази в 6 разів менше величини агрегату М2. Визначити величину коефіцієнта грошової мультиплікації.

 

Задача 17.

 

За звітний період доля наднормативних резервів комерційних банків зросла з 85% до 90%.

Визначити на яку величину за той же період змінився грошовий мультиплікатор.

 

Задача 18.

В звітний період величина грошового мультиплікатора знизилася на 25% і склала 5.

Визначити на яку величину в зв'язку з цим змінилася норма обов'язкового резервування у звітному періоді в порівнянні з базисним.

 

Задача 19.

 

За звітний період норма обов'язкових резервів знизилася з 10% до 8%.

Визначити на яку величину в зв'язку з цим змінився коефіцієнт експансії депозитних вкладів.

 

Задача 20.

 

Вироблений в країні продукт оцінюється в 20000 тис. умовних одиниць.

Ціна умовної одиниці виробленого продукту дорівнює 600 грн. Фізичні та юридичні особи постійно зберігають у формі грошових залишків 0,5 свого номінального доходу.

Визначити величину додаткового попиту на грошову масу.

 

Задача 21.

 

Визначити строк в роках, за який вклад в сумі 5 тис. грн., вкладений фізичною особою в банк, зросте до 7,5 тис. грн., при нарахуванні відсотків за простою ставкою 15% річних.

 

Задача 22.

 

Вкладник, який вирішив вкласти у банк депозит у розмірі 4 тис. грн. повинен накопити через 9 місяців не менш, як 7 тис. грн.

Визначити необхідну просту ставку відсотків, на підставі якої він може обрати банк для розміщення своїх коштів.

 

 

Задача 23.

 

Вкладник збирається вкласти у банк гроші з метою накопичення через 6 місяців 2,5 тис. грн. Банк нараховує на вклади прості проценти по ставці 16% річних.

Визначити необхідну суму вкладу.

 

Задача 24.

 

Ставка відсотків банку по депозитним вкладам юридичних осіб, яка дорівнює на початку року 10% річних, через півроку зросла до 15%, а ще через 3 місяці – до 20% річних.

Визначити суму відсотків, нарахованих на вклад 65 тис. гривен за рік.

 

Задача 25.

 

Вкладник збирається вкласти в банк суму 10 тис. грн. з метою накопичення 15 тис. грн. Ставка відсотків на депозитні вклади банка – 16% річних.

Визначити строк вкладу в днях, за який вкладник може накопичити необхідну суму при розрахунковій кількості днів у році 365.

 

Задача 26.

 

Кредит в розмірі 500 тис. грн. був одержаний у банку 12.04. із строком погашення 10.06. за ставкою 25% річних. Сума нарахованих відсотків по кредиту становить 36,25 тис. грн.

Визначити якій метод нарахування відсотків був використаний банком.

 

Задача 27.

 

По умовам кредитного договору ставка простих процентів за перший місяць використання кредитом дорівнює 10% річних, а у кожному наступному місяці зростає на 5%.

Визначити суму нарахованих відсотків за кредит у розмірі 80 тис. грн, отриманий на 9 місяців.

 

Задача 28.

 

Банк надає довгострокові кредити по складній ставці 20% річних.

Визначити погашену суму кредиту і вартість нарахованих процентів, якщо кредит у розмірі 800 тис. гривен повинен бути погашений одноразово через 3,5 роки.

 

 

Задача 29.

 

При видачі кредиту на два роки повинна бути повернена сума удвічі більша.

Визначити необхідну величину складної процентної ставки, яка використовується банком.

 

Задача 30.

 

Позичальник припускає отримати 25.06. банківський кредит з його погашенням 01.09. сумою 10 тис. грн. Ставка банку дорівнює 18% річних по англійському методу нарахування процентів.

Визначити необхідну суму кредиту, яку може отримати позичальник.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 602; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.139 сек.