Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Основна частина. Курсова робота повинна містити:
Вступ

СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота повинна містити:

титульний аркуш;

зміст (план роботи);

перелік умовних позначень (за необхідності);

вступ;

основну частину;

висновки;

список використаних джерел;

додатки (за необхідності).

Титульний аркуш курсової роботи (Додаток 1)

Титульний аркуш курсової роботи містиь найменування вищого навчального закладу де виконана робота; прізвище, ім’я та по батькові курсанта, слухача чи студента, номер навчального взводу чи групи; номер i тему курсової роботи; науковий ступінь, вчене звання, спеціальне звання, прізвище, імя по батькові викладача який перевірятиме роботу; місто і рік.

Зміст

Зміст подають на початку курсової роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаної літератури, додатків. Кількість основних розділів (питань) має бути обмеженою, як правило 3 - 4. Назви розділів та підрозділів мають відображатися не тільки у плані роботи, а також і в тексті роботи. Зміст курсової роботи має свідчити про:

- глибину вивчення законів та інших нормативно-правових актів;

- відповідний науковий рівень роботи;

- уміння пов’язувати теоретичні положення з практикою та творчо застосовувати головні положення трудового права під час аналізу державних та правових явищ.

Головна вимога до змісту курсової роботи - її самостійне виконання.

Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв’язаннями проблеми (наукового завдання) обґрунтовують актуальність і доцільність роботи для розвитку Трудового права як галузі науки та частини законодавства України. Для висвітлення актуальності достатньо кількома реченнями висловити головне – сутність проблеми або наукового завдання. Доводиться її практичне значення, вказати, наскільки розробленою є тема в навчальному і науковому планах, посилатися на прізвища науковців, роботи яких з даної проблематики є опублікованими. Ставиться мета роботи та завдання, засоби за допомогою яких все це буде досягнуто.Основна частина курсової роботи складається з розілів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ починають з нової сторінки. У кінці кожного розділу формулюють висновки зі стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає змогу вивільнити загальні висновки від другорядних подробиць.

Оглядаючи літературу автор окреслює основні етапи розвитку наукової думки за своєю проблемою. Стисло, критично висвітлюючи роботи різних авторів, автор повинен назвати ті питання, що залишились невирішеними і, отже, визначити своє місце у розв’язанні проблеми. Далі необхідно вибрати напрям дослідження, навести методи вирішення задач і їх порівняльні оцінки, розробляють загальну методику проведення дослідження. З вичерпною повнотою необхідно викласти результати власних досліджень автора з висвітленням того нового, що він вносить у розроблення проблеми. Автор повинен давати оцінку повноти вирішення поставлених завдань, оцінку достовірності отриманих результатів, їх порівняння з аналогічними результатами вітчизняних і зарубіжних праці, обґрунтування потреби додаткових досліджень. Закінчити розділ необхідно коротким резюме.

Висновки

У висновках необхідно наголосити на якісних і кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації щодо їх використання.

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 353; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.