Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналіз літератури з даної теми





Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Список використаних джерел

Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Джерела можна розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті, в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку.

Вступ i висновки курсової роботи разом не повинні перебільшувати більш ніж одну чверть її обсягу.

 

Етапи написання курсової роботи:

1. Вибір теми:

Вибір теми курсової роботи здійснюється самостійно, курсанти, студенти та слухачі мають право запропонувати свою тематику курсової роботи з обґрунтуванням необхідності її розробки.

Важливою частиною курсової роботи є збір та аналіз практичного матеріалу – місцевого чи опублікованого в юридичних джерелах, його правовий аналіз із власними висновками і пропозиціями. Аналіз практики проводиться як с погляду її відповідності законодавству, так і у плані наукових поглядів ти чи інших науковців і самого автору роботи, слід звернути увагу на те, що аналіз практики –одна із з обов’язкових складових курсової роботи, без якої робота не може бути допущена до захисту.

3. Виклад змісту теми

У роботі повинні бути послідовно розглянуті всі питання плану. При цьому повинен бути витриманий єдиний порядок розгляду i спосіб аргументації, що надасть роботі чіткості та послідовності. Важливо прагнути до того, щоб теоретичний зміст роботи пов’язувався з аналізом державно-правових явищ. У курсовій роботі можуть бути використані виписки i цитати з літературних та наукових джерел у тому випадку, коли в цьому є дійсна необхідність. Це може мати місце тоді, коли цитата переконливо підтверджує думку, є вихідним моментом у новій постановці питання, підтверджує основне формулювання, допомагає в розкритті наукових визначень. Не слід занадто захоплюватися цитуванням.

Під час роботи з літературою не варто користуватися застарілими роботами, у яких можуть міститися помилкові погляди, неточні формулювання i висновки, застарілі цифрові дані. Отже, вміння виділяти головні теоретичні питання i роз’яснювати їх на конкретному матеріалі, логічно та послідовно розкривати зміст теми, використовуючи при цьому сучасну літературу, - такі основні вимоги до написання курсової роботи. Кожен розділ дослідження (питання плану) необхідно завершувати узагальненими висновками викладеними у тезовому порядку. Безсумнівно цінність курсової роботи підвищиться якщо при наведенні певних дефініцій, теоретичних посилів, цитат, автор наводитиме альтернативні точки зору вчених й робитиме свої висновки. При посиланнях на певні нормативно-правові акти або окремі правові норми було б доречним наводити приклади як подібне явище регулюється нормами законодавчих актів інших країн, галузей, підприємств, або як подібні явища пропонується регулювати проектами законодавства про працю України.



Робота закінчується загальними висновками та пропозиціями, які автор сформулював в результаті проведеного дослідження. Бажано, щоб висновки були конкретними, а пропозиції стосувалися конкретних норм права. Якщо такі пропозиції є, вони мають бути подані окремим аркушем і містити нову редакцію статті закону, постанови тощо.

Перелік використаних джерел має укладатися із дотриманням встановлених правил. Слід звернути увагу на те, що такий перелік містить нормативно – правові акти, які вказуються за юридичної силою. Назва акту має бути точно вказана відповідно до його офіційної назви. Необхідно також вказати і офіційне видання, де цей акт опубліковано.

Курсанту, студенту, слухачу доцільно звернути увагу на такі характерні недоліки, які зустрічаються в курсових роботах i які можуть привести до негативної оцінки:

- механічне, майже дослівне переписування використаної літератури;

- поверховий, неаргументований виклад основних теоретичних положень;

- невiдповiднiсть між змістом роботи та її планом;

- абстрактний виклад теми, відсутність зв’язку з практичною діяльністю, в тому числі, органів внутрішніх справ;

- недбало й неграмотно написана робота.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой




Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 784; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



ПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.018 сек.