Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

III. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

3.1. Індивідуальні завдання для студентів денної форми навчання

 

Цей вид навчальної роботи є однією з форм організації навчального процесу з дисципліни "Логістика". Дана форма навчання спрямована на створення умов для найповнішої реалізації творчих можливостей студентів і має за мету поглиблення, узагальнення та закріплення їх знань, які вони одержують у процесі навчання на лекціях та семінарських заняттях та здійснюється у формі індивідуальних занять, консультацій та перевірки виконання індивідуальних завдань (контрольних робіт).

В обсязі індивідуальної роботи по даній дисципліні передбачається виконання наступних видів роботи:

1) підготовка рефератів по питанням, що входять до кожної з тем даного курсу;

2) дослідження сучасного стану і тенденції розвитку логістики на України і в світі, які розглядаються в темах №№ 1 – 14 даного курсу та оформлення їх результатів у вигляді рефератів, тез доповіді;

3) підготовка студентами наукових робіт, тез доповідей на науково-практичну конференцію з даної дисципліни, яка може проводитися на кафедрі маркетингу КЕІ КНЕУ з ініціативи викладача даного курсу наприкінці семестру, в якому вивчалася дана дисципліна.

Формою звітності по результатам індивідуальної роботи являються реферати, зміст яких доповідається авторами перед студентською аудиторією і обговорюється нею у вигляді дискусії під час проведення семінарських занять чи на підсумковій конференції з даної дисципліни. При цьому навчальний чи науковий студентський реферат з даної дисципліни представляє собою письмовий твір, в якому розкривається певна тема на базі присвячених їй друкованих праць (монографій, підручників, статей та ін.). Реферат повинен не тільки відображати основні положення друкованих праць, а й містити значні елементи творчості студента, що засвідчить глибину опанування ним навчального матеріалу теми з даної дисципліни та індивідуалізацію його творчого її осмислення.

 

3.2 Індивідуальні завдання для студентів заочної форми навчанняНавчальним планом підготовки фахівців заочної форми навчання зі спеціальності 6.108 «Маркетинг» передбачено виконання двох індивідуальних завдань.

Перше завдання передбачає розкриття теоретичного питання шляхом написання реферату з даної дисципліни. Реферат представляє собою письмовий твір, в якому розкривається певна тема на базі присвячених їй друкованих праць (монографій, підручників, статей та ін.).

Друге завдання передбачає виконання контрольної роботи з розробки практичних рекомендацій по виконанню основних логістичних функцій для конкретного виробничого підприємства.

Кожне індивідуальне завдання виконується у відповідності з методичними вказівками, оформлюється у вигляді звіту за допомогою ПЕОМ.

 

3.3 Теми рефератів для індивідуальних досліджень студентами

по навчальним темам дисципліни

 

Теоретичні питання:

1. Оцінка сучасних визначень поняття «Логістика».

2. Логістичні активності.

3. Парадигми логістики .

4. Вплив логістики на ефективність виробництва в ринкових умовах.

5. Еволюція логістики.

6. Сучасне поняття комерційної логістики.

 

При опануванні цих питань студентам потрібно дослідити:

- У чому полягають сучасні особливості кожної з основних парадигм логістики.

- В яких напрямках проявляється вплив логістики на ефективність виробництва.

- У чому полягає специфічність концепції комерційної логістики в ринкових умовах.

 

7. Логістичні операції та функції.

8. Логістична місія і логістичне середовище фірми.

9. Взаємодія логістики з різними сферами бізнесу.

 

При опануванні цих питань студентам потрібно дослідити:

- У чому полягає взаємодія логістики з різними сферами бізнесу та які сучасні тенденції цих взаємодій.

- У чому полягають сучасні тенденції розвитку логістичних функцій.

- У чому полягають основні сучасні напрямки логістичної місії.

 

10. Логістичні ланцюжки ( поняття, ланки, компоненти ).

11. Класифікація матеріальних потоків з позицій логістики.

12. Досвід застосування форм логістичних утворень за кордоном.

13. Перспективи використання різних форм логістичних утворень в

Україні.

 

При опануванні цих питань студентам потрібно дослідити:

- У чому полягають специфічні особливості кожної з форм логістичних утворень, що застосовуються за кордоном, та в якому напрямку розвиваються ці форми.

- Який досвід застосування різних форм логістичних утворень за кордоном перспективно було б використовувати в Україні.

 

14. Організація управління матеріальними потоками.

15. Процес розподілу в логістичній системі.

16. Особливості технологічних процесів у логістичному ланцюжку.

17. Аналіз сучасних тенденцій в організації управління

матеріальними потоками.

 

При опануванні цих питань студентам потрібно дослідити:

- Які сучасні тенденції простежуються в організації управління матеріальними потоками.

- В яких напрямках йде розвиток процесу розподілу в логістичних системах.

- Які фактори впливають на розвиток логістичних моделей.

 

18. Логістичні системи: сучасний аспект.

19. Структура і функції логістичних систем «відстеження».

20. Логістичні витрати.

 

При опануванні цих питань студентам потрібно дослідити:

- Які сучасні тенденції простежуються в галузі критеріїв за якими

оцінюються логістичні системи.

- У чому полягає сучасний світовий досвід в галузі логістичних витрат.

 

21. Інформаційні потоки в логістиці.

22. Логістичні інформаційні системи.

23. Сучасні логістичні інформаційно-комп’ютерні технології.

 

При опануванні цих питань студентам потрібно дослідити:

- Яку роль відіграють логістичні інформаційні системи в ефективності застосування логістики в комерційній діяльності підприємств.

- Які сучасні тенденції розвитку інформаційної логістики.

 

24. Обработка замовлень як функція комерційної логістики.

25. Управління закупівлею товарів в комерційній логістиці.

 

При опануванні цих питань студентам потрібно дослідити:

- У чому полягають особливості обробки замовлень в системах комерційної логістики.

- У чому полягають основні аспекти прийняття раціональних рішень при управлінні закупівлями.

26. Логістичні системи та досвід їх застосування.

27. Порівняльна характеристика особливостей логістичних

концепцій і систем.

 

При опануванні цих питань студентам потрібно дослідити:

- У чому полягає різниця логістичних концепцій « точно у строк» та «планування потреб ресурсів».

- У чому полягає різниця мікрологістичних концепцій КАNВАN та «тощого виробництва».

- Який існує зв’язок між особливостями виробництва та основними логістичними системами.

- Які з логістичних систем являються найбільш перспективними у майбутньому, виходячи з тенденцій трансформації вимог ринкової економіки.

 

28. Логістичний менеджмент виробничих процедур.

29. Мікрологістичні концепції та системи у виробництві.

 

При опануванні цих питань студентам потрібно дослідити:

- Які існують тенденції у зв’язках сучасного виробництва та логістики.

- У чому полягають основні сучасні особливості логістичного менеджменту виробничих процедур.

 

30. Логістичні рішення в складуванні.

31. Застосування логістики у вантажопереробці.

32. Застосування логістики у пакуванні.

33. Сучасне обладнання для механізованої вантажопереробки.

34. Логістичні витрати при складуванні, вантажопереробці та

пакуванні.

 

При опануванні цих питань студентам потрібно дослідити:

- Які сучасні тенденції простежуються в застосуванні логістики у вантажопереробці.

- Які сучасні тенденції простежуються в застосуванні логістики у складуванні.

- Які сучасні тенденції простежуються в застосуванні логістики у пакуванні.

 

35. Управління запасами: мета, схема, параметри, стратегії.

36. Моделювання управління запасами.

При опануванні цих питань студентам потрібно дослідити:

- У чому полягають особливості стратегій контролю та управління запасами та які їх сучасні тенденції розвитку.- У чому полягають особливості моделювання управління запасами.

 

37. Порівняльні логістичні характеристики різних видів

транспорту.

38. Критерії вибору логістичних посередників.

39. Сучасні транспортні витрати та тарифи.

40. сучасні особливості організації та управління

транспортуванням.

 

При опануванні цих питань студентам потрібно дослідити:

- Які сучасні тенденції простежуються у оцінці альтернативних варіантів транспортування.

- Які сучасні тенденції простежуються в удосконаленні організації та управління транспортуванням.

 

41. Сутність економічної ефективності логістики.

42. Економічна ефективність логістики та вплив на неї різних

факторів.

 

При опануванні цих питань студентам потрібно дослідити:

- Як впливає на економічну ефективність логістики реалізація її елементів та систем на сучасних принципах та технічних засобах.

- Як впливають на економічну ефективність логістики скорочення циклу обслуговування та зменшення рівня залишків.

 

43. Логістичний менеджмент і проблема якості.

44. Сучасні особливості стандартизації логістичної якості.

45. Якість сервісу в логістиці.

 

При опануванні цих питань студентам потрібно дослідити:

- Які сучасні тенденції простежуються в управлінні якістю у логістиці.

 

3.2. Контрольна робота для студентів заочної форми навчання

 

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 857; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.027 сек.