Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

V. Письмова домашня робота. I. Обговорення проблемних питань

III. Тестування

II. Робота в групах

I. Обговорення проблемних питань.

1. Визначте зміст освіти в Острозькій академії.

2.Якими були соціально-політичні передумови відкриття університету у Києві,його структура і факультети.

3. Проаналізуйте організаційні заходи першого уряду України – Генерального Секретаріату, спрямовані на розбудову української школи. Яке значення в цьому контексті мав рух у містах України за створення українських народних університетів (Київ, Кам’янець-Подільський, Полтава).

4. Політичне тло, в якому розпочиналась і завершувалась політика українізації в галузі освіти в Україні в період 20-х років.

5. Тоталітаризм – ворог національної культури.

6. Які основні шляхи реформування вищої освіти в Україні.

7. Ступенева система освіти і навчання незалежної України

8. Методологічні засади формування освітнього правового поля України.

1.На основі аналізу

2/

3/

IV./ Індивідуальна самостійна робота.

VI. Самостійна словникова робота

На основі опрацювання довідкової літератури занотуйте у власний словник значення таких понять: «академія», «будинки мудрості», «духовна семінарія», «елінська епоха»,, «ефебія», «колегіум», «коледж», «ліцей», «магістратура», «мантавра», «медресе», «мусеум» «освітньо-виховні системи»

VII. Індивідуальна науково-дослідна робота

1.Складіть опорний конспект-схему «Історія становлення та розвитку вищої освіти України».

2. Підготуйте повідомлення «Видатні вихованці Києво-Могилянської академії»

3.Напишіть реферат на тему: «Особливості розвитку системи освіти України в контексті загальноєвропейського і освітньо-правового простору (друга половина XX – початок XXI ст.)»

4.Підготуйте наукове повідомлення «Передумови створення Києво-Могилянської колегії, особливості її структури та навчальних планів».

5. Складіть бібліографічний довідник до теми «Історія створення та розвитку вищої школи »

VIII.Завдання для роздумів

1.

2.

3. Спираючись на думку Цицерона: «Історія – це свідок минулого, світло істини, жива пам’ять, вчитель життя, вісник давнини» обґрунтуйте передісторію виникнення та актуальність педагогіки вищої коли, як теорії та практики1. 1. 2. Поняття педагогіки вищої школи

Педагогічна галузь людських знань є, мабуть, чи не однією з найстаріших і по суті, невіддільна від розвитку суспільства. Що більше розвивалося і удосконалювалося виробництво, то важливішого значення набувала спеціальна підготовка підростаючого покоління до життя, то гострішою ставала необхідність у його соціально організованому вихованні. Ставало дедалі очевиднішим, що лише за допомогою навчання і виховання може перетворити загальнолюдську природу так, щоб людина оволоділа уміннями і навичками в певній галузі праці й була пристосована до виконання відповідних функцій у сфері матеріального чи духовного виробництва. Освіта і виховання, таким чином, перетворилися на об’єктивну потребу суспільства і стали однією з найважливіших передумов його розвитку.

Педагогічна галузь знань, як, до речі, і знання в інших сферах життя і виробництва, спочатку опрацьовувалася в надрах філософії. Педагогіка до початку XVII ст. залишалася частиною філософії. Між іншим, і сьогодні всі більш-менш значні філософи так чи інакше розробляють проблеми виховання, що говорить про винятково важливе соціальне і наукове значення цих проблем. Як особлива наука педагогіка вперше була виділена із системи філософських знань на початку XVII ст. англійським філософом Ф.Беконом.

У сучасному суспільстві безперечно визнається висока конструктивна роль педагогічної теорії і практики в розвитку всіх сфер суспільного буття. Педагогіка все частіше розглядається як засіб соціального проектування і створення нового суспільства, окремих його сфер за допомогою відповідної навчально-виховної діяльності з формування нових зразків знань, мислення і почуттів, форм індивідуальної і суспільної поведінки. Відповідно до цього процесу традиційне розуміння педагогіки як теорії і практики навчання і виховання дітей з метою підготовки їх до дорослого життя змінюється визначенням її як теорії і практики навчання і виховання людини на всіх етапах її вікового існування.

У процесі розвитку нових знань, розширення сфери проникнення педагогіки в реальне життя, виникнення нових проблем і потреб суспільства спостерігаються тенденції її диференціації і спеціалізації, тобто розподілу основної педагогічної науки на окремі самостійні галузі – дошкільна педагогіка, педагогіка середньої освіти, спеціальна педагогіка, професійна педагогіка, історія педагогіки та ін. До таких належить і педагогіка вищої школи – відносно молода наука. Окремі її частини і складові з’явилися з розвитком перших вищих навчальних закладів в історії суспільства, але більш чи менш чітка система поглядів і дій вона формувалася протягом останнього століття.

Педагогіка вищої школи розглядається як галузь загальної педагогіки. Загальновизнано педагогіка – одна з численних наук, предметом вивчення яких є людина, її формування як фахівця у спеціально створених умовах цілеспрямованого впливу на неї. Систему педагогічних наук визначають за різними ознаками, хоча частоти поділу при цьому дотримуються незавжди.

Об’єкт дослідження педагогіки давно вже не пов’язують з періодом дитинства і ранньої юності людини.

Згадані вище та й інші, що ? і розвиваються галузі науково-педагогічного знання у своїй сукупності відбивають закономірності функціонування різних навчально-виховних і освітніх установ системи народної освіти, починаючи від дитячих ясел і садків і закінчуючи різними профілями університетських наукових знань для трудящих, курсами підвищення кваліфікації тощо.

Все вищесказане свідчить: з розвитком і уточненням завдань виховання дітей і дорослих відбувається інтенсивний розвиток науково-педагогічного знання вшир. Варто зауважити, що на цьому грунті здійснюється не тільки подальша диференціація, а й інтеграція науково-педагогічного знання. Відбувається також інтенсивний розвиток педагогіки (як і інших наук) вглиб. Це одна з характерних тенденцій сучасної педагогічної науки, яка є причиною постійного перегляду численних педагогічних концепцій, змісту і структури її категоріального апарату. Науово-педагогічне пізнання активно просувається від зовнішніх властивостей виховання, навчання й освіти до аналізу того, що зумовлює ці властивості.Виняткового значення набуває розробка категорій зовнішнього і внутрішнього, форми і змісту, явища і сутності, випадковості і необхідності, закону і закономірностей стосовно педагогічного процесу. За таких умов виникла необхідність перегляду обсягу поняття «загальна педагогіка». Ще донедавна це поняття пов’язувалося лише з вивченням закономірностей виховання підростаючого покоління будь-якого віку. Нині дедалі більше поширюється думка, згідно з якою сучасна загальна педагогіка – це наука виховання людини, адже за сучасних умов, окремі узагальнення досвіду навчання і виховання підростаючого покоління, педагогіка стала вивчати також виховання і освіту дорослих.

 

 

Увага науковців до проблеми педагогіки вищої школи, її сутності та з’ясування сфери впливу відновилася й набула особливої актуальності у контексті кардинальних суспільних трансформацій останнього десятиріччя XX століття, коли в українському суспільстві, як і в інших пострадянських країнах, очевидними стали численні й різноманітні проблеми вищої освіти.

У педагогічній думці активізувалися спроби теоретично обґрунтувати поняття педагогіки вищої школи; наукова література пропонує різноманітні, здебільшого неоднозначні його тлумачення.

Так, Т.Туркот, трактує педагогіку вищої школи, як науку яка досліджує закономірності навчання і виховання студентів у вищій школі, їх наукову і професійну підготовку, як фахівців вищої кваліфікації відповідно до вимог держави [??, с. 24][Туркот Т.І. педагогіка Вищої школи: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Кондор, 2011. – 628 с.]. З.Курлянд педагогікою вищої школи називає науку, про навчання та виховання студентів, формування особистості спеціаліста вищої кваліфікації [??, с. 7] [].

 

Отже, педагогіка вищої школи — це наука про закономірності навчання і виховання студентів, а також їх наукову і професійну підготовку як спеціалістів відповідно до вимог держави. Предмет науки завжди конкретизується в її меті і завданнях.

 

5. Педагогіка вищої школи є однією з галузей педагогіки, науки про

виховання, навчання і освіту молоді і дорослих. Об’єктом дослідження

педагогіки вищої школи є педагогічна система вищої освіти. Поняття

“педагогічна система” введене в педагогіку Н.В. Кузьміною.

Вітвицька С.С.

Основи педагогіки вищої школи: Підручник за модульно-

рейтинговою системою навчання для студентів магістратури. – Київ:

Центр навчальної літератури, 2006.– 384 с.

Отже, педагогіка вищої школи — це наука про закономірності навчання і виховання студентів, а також їх наукову і професійну підготовку як спеціалістів відповідно до вимог держави.

 

1. Педагогіка вищої школи — галузь педагогічної науки, яка вивчав педагогічні закономірності й засоби організації та здійснення освітнього процесу (самоосвіти), навчання, виховання (самовиховання), розвитку (саморозвитку) і професійної підготовки студентів (слухачів) до певного виду діяльності й суспільного життя.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 619; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.027 сек.