Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Особливості відмінювання
Заява

Заява – це документ, який містить прохання та адресований установі, посадовій особі; вона належить до документів щодо особового складу. Заява буває особистою (написана однією особою) та колективною (написана групою людей); простою та складною (містить додаток. Наприклад, до заяви додаю...)

Основні реквізити заяви: адресат, адресант, назва виду документа, текст, перелік додатків із указівкою на кількість сторінок, дата заяви, підпис автора.


Зразок

Ректорові Приазовського державного технічного університету Волошину В.С.

Іваненка Миколи Костянтиновича, студента групи ОМП-04, який мешкає за адресою: вулиця Артема, б.15, кв.14, м. Маріуполь

Заява

Прошу прийняти мене на роботу на посаду лаборанта кафедри промислового транспорту за сумісництвом у зв’язку з наявністю вакантного місця.

Додаток:

1. Диплом про освіту.

2. Медична довідка.

3. Дві фотокартки 3Х4.

15.10.2012 (підпис)

NB!

Ø Заява складається власноручно в одному примірнику.

Ø Посада та прізвище адресата – у давальному відмінку, використовуючи паралельні форми закінчень -у(-ю), -ові,

(-еві), а прізвище адресанта – у родовому відмінку: ректору (ректорові).

Ø Чоловічі прізвища на змінюються, жіночі – ні: Дмитренка(у) Івана(у), але Дмитренко Олени(і).

Вправа 28. Складіть зразок заяви про надання вам відпустки за сімейними обставинами.

Тест № 15. Оберіть правильну відповідь.

Точна вказівка місця проживання чи перебування кого-небудь або місцезнаходження чого-небудь – це:

1) адрес;

2) адреса;

3) адресат.


Тест № 16. Заява – це…

1. Документ, який містить прохання або пропозицію однієї чи кількох осіб, адресовану установі або посадовій особі.

2. Документ, в якому особа висловлює свої думки щодо методів поліпшення діяльності державних органів, громадських установ тощо.

3. Документ, адресований установі чи повноважній особі, в якому викладається певне прохання з його коротким обґрунтуванням.

Тест № 17. Проаналізуйте зразок заяви і оберіть варіанти допущених помилок.1) прийменник від не вживається;

2) назва документа – з великої літери й без крапки;

3) чоловічі прізвища на відміняються;

4) неправильно оформлена шапка;

5) текст починається з абзацу;

6) не потрібно вживати додатки.

Директорові автобази №2

м. Полтави Корзуну М.П.

від Стеценко Олега Миколайовича

заява.

Прошу звільнити мене на місяць (з 30.01.12 до 30.02.12) працювати на дальніх рейсах у зв’язку з лікуванням у стаціонарі.

До заяви додаю:

1) довідку про стан здоров’я.

 

05.10.2012 р. підпис

Тест № 18. У складній заяві зазначається:

1) перелік документів, які додаються до заяви з метою підтвердження правомірності висловленого в ній прохання;

2) гриф обмеженого доступу до документа;

3) відмітка про засвідчення копій.

Правопис прізвищ та імен по батькові,

І. При написанні прізвищ українською мовою слід дотримуватися таких правил:

ü прізвища не перекладаються: Ежиков (рос.) – Йожиков (укр.), Пушкин (рос.) – Пушкін (укр.);

ü прізвища пишуться за правилами українського правопису: Мусоргский (рос.) – Мусоргський (укр.), бо суфікс -ськ-; Алябьев (рос.) – Аляб’єв (укр.), за правилами написання апострофа в українській мові пишеться апостроф; Приходько (рос.) – Приходько (укр.), бо префікс при-;

ü літера и пишеться:

- коли є споріднене слово з и: Писарев (бо писати), Смирнов (бо смирний), але Ніколаєв (бо Микола – українською, а прізвища не перекладаються, отже, залишається як у мові оригіналу), Денисенко (бо Денис);

- у суфіксах: -ик-, -ич-, -ицьк-, -ищ-: Білик, Коротич, Хмельницький, Радищев; а також після шиплячих та ц: Чичиков, Шишкін, Лучин, Цицерон, Абашидзе;

ü літера і пишеться:

- на початку слова: Ільїн, Ізмайлов;

- у суфіксі -ін- (крім після шиплячих і ц): Зволінський, Єсенін, але Матчин,Єльцин (бо після шиплячого);

- коли немає спорідненого слова з и (див.вище): Нікітін (бо Нікіта в мові оригіналу), Ніцше (немає спорідненого з и;

ü літера ї пишеться після букв на позначення голосних, ь та апострофа: Ільїн, Раїнський, Гур’їн, Їзмаїлов;

ü літера е пишеться:

- після приголосних: Кузнецов, Державін, Мендель, Мельников;

- після шиплячих, р, ц у суфіксі -ев, -еєв: Зайцев, Радищев, Андреєв, Писарев;

ü літера є пишеться:

- на початку слова: Євдокимов, Єрьоменко, Єрін, Єсенін.

- у суфіксах -єв, -єєв: Матвєєв, Гуляєв, Афанасьєв, Юр’єв.

- коли російському е в українській мові відповідає звук і: Слєпцов (бо сліпий), Лєсков (бо ліс);

ü прикметникові закінчення російських прізвищ переда­ються так:

- -ый ® ‑ий (Белый – Бєлий);

- -ий ® ‑ий після твердого приголосного (Горький – Горький),

- ‑ій після м’якого приголосного (Крайний – Крайній);

- -ой ® ‑ой (Полевой – Полевой);

- ‑ая, ‑яя ® ‑а, ‑я (Белая – Бєла).

NB! Горячов, але Горячев (залежно від наголосу), Борщов, але Борщев.

ІІ. При відмінюванні прізвищ зверни увагу на такі правила:

ü жіночі прізвища на не відмінюються, а чоловічі – відмінюються: Іваненко Олени, але Іваненка Івана;

ü прізвища-іменники другої відміни без закінчення відмінюються також, як і прізвища на о: Швець Олени, але Швеця Олега;

ü прізвища прикметникового походження відмінюються таким чином: Паршина Юрія, Паршиної Олени тощо.

Н.в. Дмитренко Іван Васильович, Дмитренко Юлія Петрівна

Р.в. Дмитренка Івана Васильовича, Дмитренко Юлії Петрівни

Д.в. Дмитренку (-ові) Івану Васильовичу, Дмитренко Юлії Петрівні

З.в. Дмитренка Івана Васильовича, Дмитренко Юлію Петрівну

О.в. Дмитренком Іваном Васильовичем, Дмитренко Юлією Петрівною

М.в.при Дмитренку (-ові) Іванові Васильовичу, Дмитренко Юлії Петрівні

Кл.в. Дмитренко Іване Васильовичу! Дмитренко Юліє Петрівно!

ІІІ.Творення імен по батькові відбувається за такими правилами:

ü чоловічі – -ович: Юрій + -ович = Юрійович

Чоловічі імена по батькові творяться додаванням до основи імені суфікса –ович; якщо є закінчення – воно відкидається:

Микита + -ович = Микитович

Винятки: Ілля – Ілліч; Лука – Лукич (і Лукович); Хома – Хомич (і Хомович); Кузьма – Кузьмич (і Кузьмович); Сава – Савич (і Савович);

ü жіночі – -івн(а): Іван+-івн(а) = Іванівна

Жіночі імена по батькові творяться додаванням до основи імені суфікса ‑івна; якщо є закінчення – воно відкидається:

Микита + -івна = Микитівна

Якщо ж ім’я закінчується на й, то остання літера імені та перша літера суфікса зливаються, утворюючи суфікс ‑ївна:

Юрій + -івна = [й + і = ї] = Юріївна

Винятки: Григорій – Григорович, Григорівна; Микола – Миколайович, Миколаївна;

Яків – Якович, Яківна.

Тест № 19. Оберіть правильні варіанти прізвищ, записані українською мовою, доведіть свій вибір.

1) Бєлова;

2) Пущин;

3) Єсенін;

4) Миронов;

5) Щедрін;

6) Мишкін;

7) Андрєєв;

8) Зайцєв;

9) Ільін;

10) Матвеєв.

Вправа 29. Згрупуйте і запишіть українською мовою прізвища відповідно до правил передачі в них російської літери и українською мовою.

Кулик, Агейкина, Александрина, Бурмистрова, Васильева, Киселёва, Клименко, Писаренко, Плакида, Пожилова, Рогозина, Тимченко, Гаричева, Гаврилюк, Друшиц, Чупахина, Тупчиенко, Круликовская, Китаева, Денисенко, Гришина, Гаричева, Мазуркевич, Чирко, Новикова, Никулина, Новопашина, Титова, Табачникова, Лучанинова, Вербицкая, Прилипко, Бибкевич, Михайличенко, Одинцова, Антипюк, Мирошникова, Анисимова, Синяткина, Скиба, Клименко, Никитенко, Спиридонова, Максимова, Лещищак, Самошина, Глинина, Кальниченко, Чичекова, Моисеенко, Рыхликова, Трима, Михайлова, Смирнов, Устинов.

Вправа 30. Від поданих імен утворіть жіночі та чоловічі імена по батькові.

Євген, Едуард, Анастас, Олександр, Юрій, Віталій, Віктор, Мирослав, Ярослав, Дмитро, Олег, Ілля, Павло, Геннадій, Василь, Георгій, Михайло, Леонід, Кузьма, Сава, Лука, Валерій, Валентин, Іван, Яків, Григорій, Микола, Максим, Анатолій.

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 1337; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.014 сек.