Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА.. 9
За загальною редакцією заслуженого юриста України М. Г. Вербенського

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 

 

Навчальний посібник

 

 

 

Харків


 

УДК 343.8(075.8) ББК 67.309я73 К 82 СХВАЛЕНО Науковою радою МВС України Протокол №__ від _______

 

Рекомендовано до друку вченою радою Харківського національного університету внутрішніх справ Протокол №__ від _______

 

 

Авторський колектив:

Вербенський Михайло Георгійович – глави I–III, XII;

Богатирьов Іван Григорович – глави IX, XIІ;

Пєтков Валерій Петрович – глави VIII, X;

Севостьянов Володимир Петрович – глави I–IV, VII;

Трубніков Василь Михайлович – глава XI;

Уманець Юрій Миколайович – глави V, VI.

 

Рецензенти:

доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України О. М. Джужа;
доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України О. В. Негодченко

  К 82 Кримінально-виконавче право : навч. посіб. / М. Г. Вербенський, І. Г. Богатирьов, В. П. Пєтков та ін.; за заг. ред. М. Г. Вербенського ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2009. – 520 с.

ISBN 978-966-ХХХ-ХХХ-Х

Викладено основні теоретичні положення кримінально-виконавчого права України, які відображають соціальне призначення, зміст, цілі та принципи кримінально-виконавчого законодавства України, системи виконання кримінальних покарань в інших країнах та основні міжнародно-правові акти у сфері поводження із засудженими.

Для курсантів, студентів, слухачів, ад`юнктів та аспірантів, викладачів ВНЗ МВС України, а також наукових і практичних працівників системи органів внутрішніх справ України.

УДК 343.8(075.8)

ББК 67.309я73

 

ISBN 978-966-610-ХХХ-Х © Вербенський М. Г., Богатирьов І. Г., Пєтков В. П.,
Севостьянов В. П., Трубніков В. М. Уманець Ю. М., 2009

© Харківський національний університет внутрішніх справ, 2009


ЗМІСТ

ВСТУП.. 6

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ.. 8

Глава І. Поняття кримінально-виконавчого права, його предмет, метод і місце
в системі права України. 9§ 1.1. Основні засади державної політики у сфері виконання кримінальних покарань. 9

§ 1.2. Поняття і принципи кримінально-виконавчого права України. 16

§ 1.3. Конституція України – правова основа і джерело розвитку кримінально-виконавчого права 27

§ 1.4. Наука кримінально-виконавчого права України. 32

Література до глави І 37

Питання до семінарських, практичних занять і самостійної підготовки. 39

Глава ІІ. Кримінально-виконавче законодавство України. 40

§ 2.1. Поняття кримінально-виконавчого законодавства України. 40

§ 2.2. Принципи кримінально-виконавчого законодавства України. 48

§ 2.3. Історія, етапи і фактори розвитку кримінально-виконавчого законодавства України 51

Література до глави ІІ 76

Питання до семінарських, практичних занять і самостійної підготовки. 79

Глава ІІІ. Органи і установи кримінально-виконавчої системи України. 80

§ 3.1. Поняття кримінально-виконавчої системи України. 80

§ 3.2. Органи і установи виконання кримінальних покарань. 89

§ 3.3. Основи управління в органах і установах виконання покарань. 96

3.3.1. Організація процесу управління в органах і установах
виконання покарань. 100

3.3.2. Контроль в органах і установах виконання покарань. 120

3.3.3. Форми і види контролю та обліку. 125

§ 3.4. Прокурорський нагляд за виконанням кримінальних покарань. 133

§ 3.5. Державний, демократичний цивільний контроль над органами та установами виконання покарань. 137

Література до глави ІІІ 147

Питання до семінарських, практичних занять і самостійної підготовки. 150

Глава ІV. Правовий статус засуджених. 151

§ 4.1. Поняття правового статусу засуджених та його закріплення в Кримінально-виконавчому законодавстві України. 151

§ 4.2. Права засуджених. 155

§ 4.3. Обов’язки засуджених. 162

§ 4.4. Законні інтереси засуджених. 165

§ 4.5. Дисциплінарна, адміністративна та кримінальна відповідальність
засуджених. 173

Література до глави ІV.. 180

Питання до семінарських, практичних занять і самостійної підготовки. 181

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 399; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.