Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема 2. СУБ’ЄКТИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА. ВИЗНАННЯ ТА ПРАВОНАСТУПНИЦТВО У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
Поняття міжнародних правовідносин. Основні риси сучасних міжнародних правовідносин. Система міжнародних правовідносин.

Співвідношення понять «суб’єкт міжнародного права» і «суб’єкт міжнародних правовідносин». Поняття і види суб’єктів. Зміст міжнародної правосуб’єктності.

Держави як основні суб’єкти міжнародного права і міжнародних правовідносин. Поняття й ознаки державного суверенітету, суверенітет і внутрішня компетенція держави. Основні права і обов’язки держав. Юрисдикція держави. Імунітет держави. Види держав-суб’єктів міжнародного права і міжнародних правовідносин. Україна як суб’єкт міжнародного права і міжнародних правовідносин. Поняття, види, форми, засоби, типи та юридичне значення міжнародно-правового визнання. Поняття, випадки та види правонаступництва. Правонаступництво України.

Міжнародна правосуб’єктність нації. Нації і народи, що виборюють свою незалежність, особливості їхньої міжнародної правосуб’єктності. Способи здійснення права на самовизначення. Нетипові суб’єкти – державоподібні утворення. Правосуб’єктність сучасних міжнародних організацій. Види міжнародних організацій.

Питання міжнародної правосуб’єктності фізичних і юридичних осіб. Населення і народ в міжнародному праві. Міжнародно-правові питання громадянства. Фізичні особи з особливим правовим статусом. Право притулку. Дипломатичний захист. Правове становище транснаціональних компаній.

Зміст міжнародних правовідносин. Суб’єктивні права і юридичні обов’язки суб’єктів. Співвідношення суб’єктивного права і міжнародної правоздатності. Види суб’єктивних прав і юридичних обов’язків суб’єктів. Об’єкт міжнародних правовідносин. Юридичні факти і міжнародні правовідносини.

 

Тема 3. ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Загальна характеристика поняття «принципи права». Поняття принципів міжнародного права. Функції, природа та ознаки основних принципів міжнародного права. Класифікація основних принципів міжнародного права. Юридичний зміст та сфера застосування основних принципів міжнародного права. Співвідношення основних принципів системи, принципів галузі та інституту, універсальних, регіональних і партикулярних принципів.Принцип суверенної рівності держав. Принцип незастосування сили та погрози силою. Принцип непорушності державних кордонів. Принцип територіальної цілісності держав. Принцип мирного розв'язання міжнародних суперечок.

Принцип невтручання у внутрішні справи держав. Принцип загальної поваги прав людини. Принцип самовизначення народів і націй. Принцип співробітництва. Принцип сумлінного виконання міжнародних зобов'язань.

 

Тема4. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ. МІЖНАРОДНА ЗАКОННІСТЬ ТА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Поняття і сутність міжнародної законності. Структура міжнародної законності. Режим і принципи міжнародної законності, їх особливості на сучасному етапі.

Загальне і особливе міжнародної законності та міжнародного правопорядку. Сутність міжнародного правопорядку.

Міжнародне право та міжнародний правопорядок. Функції міжнародного правопорядку. Учасники міжнародного правопорядку та вимоги до їх правового статусу. Загальносоціологічні засади міжнародного правопорядку. Загальні юридичні принципи міжнародного правопорядку. Принципи функціонування міжнародного правопорядку.

Відповідальність у міжнародному праві. Поняття, цілі та функції інституту міжнародно-правової відповідальності. Принцип міжнародної відповідальності. Суб’єкти міжнародно-правової відповідальності. Міжнародно-правові відносини відповідальності.

Підстави міжнародної відповідальності суб’єктів міжнародного права. Поняття й ознаки міжнародного правопорушення. Класифікація та види міжнародного правопорушення. Елементи міжнародно-протиправного діяння.

Види і форми міжнародно-правової відповідальності держав. Діяння держави відповідно до міжнародного права. Порушення міжнародного зобов’язання. Відповідальність держави у зв’язку з діянням іншої держави. Обставини, що виключають протиправність. Зміст міжнародно-правової відповідальності держави. Відшкодування збитків. Відповідальність за правомірну діяльність.

Імплементація міжнародно-правової відповідальності. Заклик до відповідальності.

Контрзаходи і санкції в міжнародному праві, їх поняття і характерні особливості. Типи і види міжнародно-правових санкцій. Умови правомірності застосування міжнародно-правових санкцій. Механізм застосування міжнародно-правових санкцій.

Міжнародна відповідальність за шкідливі наслідки.

Відповідальність міжнародних організацій. Міжнародно-правова відповідальність фізичних осіб.

 

 

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 409; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.022 сек.