Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Перетворення активного стану на пасивний

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Вживання

Пасивний стан (the Passive Voice)

Зведена таблиця часів пасивного стану (the Passive Voice)

Групи Часи Simple Continuous Perfect
Present I am drawn She is drawn They are drawn I am being drawn He is being drawn You are being drawn I have been drawn It has been drawn
Past I was drawn We were drawn I was being drawn They were being drawn I had been drawn
Future I will be drawn ———— I will have been drawn
Future in the Past I would be drawn ———— I would have been drawn

Ми утворюємо Passive Voice за допомогою допоміжного дієслова to be та смислового дієслова у третій формі (Past Participle).

 

to be + past participle

 

Форми пасивного стану:

the Present Simple: am/is/are + pp The pressure is measured twice a day.
the Present Continuous: am/is are being + pp The pressure is being measured now.
the Past Simple: was/were + pp The pressure was measured in the morning.
the Past Continuous: was/were being + pp The pressure was being measured when the engineer came in.
the Present Perfect: have/ has been + pp The pressure has just been measured.
the Past Perfect: had been + pp The pressure had been measured before the engineer came in.
the Future Simple: will be + pp The pressure will be measuredin the evening.

Часи пасивного стану називають ті ж самі дії, що і відповідні їм часи активного стану. Ми використовуємо активний стан, коли підмет речення сам виконує дію і пасивний стан, коли дія виконується над підметом.

При перетворенні активного стану на пасивний:

1) додаток речення в активному стані стає підметом речення в пасивному стані.

2) форма активного стану дієслова замінюється відповідною формою пасивного стану дієслова.

3) підмет речення в активному стані стає агентом (виконавцем дії) речення в пасивному стані.

Наприклад :

 

  підмет дієслово додаток     підмет дієслово агент
активний стан Tom sent a letter.   пасивний стан A letter was sent by Tom.

 Розгляньте таблицю:

Present Simple She teachesthem. They are taught.
Present Continuous She is teaching them. Theyare being taught.
Past Simple She taught them. Theywere taught.
Past Continuous She was teaching them. They were being taught.
Present Perfect She has taught them. They have been taught.
Past Perfect She had taught them. They had been taught.
Future Simple She will teachthem. They will have been taught.
Modals (modal+be+pp) She can teachthem. They can be taught.

 

· У пасивному стані вживаються лише ті дієслова, які приймають після себе додаток. Напр. Engineers produce designs by CAD programs. Designs are producedby CAD programs. But:The designer works quickly. (Таке речення не може бути перетворене у пасивний стан, оскільки дієслово не приймає додатка.)

· З дієсловами, які приймають два додатки, такими, як ask, bring, tell, send, show, teach, promise, offer, give, pay, lend,та ін. ми можемо утворити пасивний стан двома способами, так, щоб кожний із цих двох додатків став підметом речення.

Active:

He gave me this book.

Passive:

a) I was given this book.

b) This book was given to me.

· Якщо після дієслова у реченні в активному стані є прийменник, то цей прийменник зберігає своє місце після дієслова і у реченні в пассивному стані. Напр.. The chief engineer looked through the documents and signed them. The documentswere looked through and signed.

 

Модальні дієслова (the Modal Verbs)

Дієслова must, can, could, may, might, will, would, shall, should, ought toназиваються модальними дієсловами. Вони виражають обов’язок, необхідність, спроможність та ін.

Модальні дієслова мають ряд особливостей:

· Вони не мають закінченнь –s, -ing,та–ed . Напр.. He can swim.

· Вони утворюють запитання, заперечення та короткі відповіді без допоміжного дієслова ‘do’. Напр.. May I go now? Construction engineers shouldn’t make mistakes.

· Після них вживається інфінітив без ‘to’, за винятком дієслова ought, після якого вживається інфінітив з ‘to’. Напр. Personnel must never leave this equipment switched on. You ought to wear a hard hat when work is going on overhead.

· Вони не мають усіх часових форм і як правило вживаються лише у present та past simple.

 

Must – Have to

(обов’язок – необхідність – порада)

· Must та have to виражають обов’язок та необхідність. Напр.. You must wear high visibility clothing in this area. I have to be at the university at nine o’clock.

· Ми також вживаємо must щоб дати наполегливу пораду. Напр.. It’s a very interesting film. You must see it.

· Must може вживатися лише у present simple. Ми використовуємо have to щоб утворити всі інші часи. Напр.. I will have to work late tomorrow. He had to obtain planning permission before building the extension.

Mustn’t – Needn’t

(заборона – відсутність необхідності)

· Must not/mustn’t (вам не дозволено/це проти правил) виражає заборону. Напр.. You mustn’t store chemicals near open flames.

· Needn’t (нема потреби) виражає відсутність необхідності. Ми можемо вживати don’t/doesn’t have to замість needn’t без різниці у значенні.

Напр.. Your home doesn’t have to have solar energy panels, but it would save you a lot of money on bills.

Can – Could – Be able to

(спроможність)

· Can виражає спроможність, а can’t виражає відсутність спроможності у теперішньому. Напр.. Susan can speak a foreign language. Ann can’t speak German.

· Could виражає загальну спроможність у минулому. Напр.. Alan could count very quickly when he was young. Was / Were able to (спромігся щось зробити) виражає спроможність яку ми мали у минулому у конкретній ситуації. Воно показує, що хтось зробив щось, але із зусиллям. Напр. It was a difficult test but Mary was able to answer all the questions.· Couldn’t виражає відсутність спроможності у минулому як загалом, так і в конкретній ситуації. Напр.. In the past we couldn’t recycle conventional plastic food wrapping.

· Can має лише форму present та past simple. Для утворення всіх інших часів використовується be able to. Напр. I think we will be able to reduce biowaste considerably by 2020.

Can – Сould

(Прохання)

· Ми використовуємо can та could, щоб попросити когось зробити щось. Could більш ввічливе, ніж can. Напр.. Can you explain this rule to me, please? Could you help me change the filters, please?

Can – Can’t

(Дати дозвіл/відмовити у дозволі)

· Ми використовуємо can, щоб дати дозвіл. Напр.. You can sit here.

· Ми використовуємо can’t, щоб відмовити у дозволі. Напр.. You can’t sit here.

 

May – Might – Can – Could

(Просити дозволу)

· Ми використовуємо May I / Might I/ Could I / Can I …? щоб просити дозволу. Напр.. May I talk to the manager? Can I use your phone? Could I use your phone?

Should – Ought to

(Порада)

· Ми використовуємо should/ought to щоб давати поради. Напр.. I think you should / ought to buy the camera with 14 megapixels.

Shall – Will

(Пропозиція – прохання)

· Ми використовуємо shall у запитаннях, щоб запропонувати щось зробити. Напр.. Shall I download this information for you? Shall we go to the cinema tonight?

· Ми використовуємо will у запитаннях, щоб попросити когось щось зробити. Напр.. Will you show me how to work with this system, please?

 

Функції модальних дієслів

Функція Модальне дієслово
Обов’язок/необхідність Youmust/have tostudy hard. (Ви зобов’язані...)
Порада Youmust/should/ought to keep your password safe. (Я раджу вам...)
Заборона Youmustn’ttalk in the library. (Вам не дозволяється...)
Відсутність необхідності Theyneedn’t/don’t have tohelp us. (Нема необхідності...)
Спроможність Tonycantype fast. (можливість у теперішньому) Tonycouldcount quickly when he was young. (загальна можливість у минулому) The problem was difficult but he was able to solve it (одинична дія и минулому)
Дозвіл Can/Could/May/MightI use your phone? (щоб попросити дозволу) You can take my pencil. (щоб дати дозвіл) Youcan’ttake photos in the museum. (щоб відмовити у дозволі)
Прохання Can/Could/Willyou lend me your pen, please?
Пропозиція ShallI download this information for you? (чи хотіли б ви, щоб я...) Shallwe go to the cinema tonight? (як з приводу того, щоб...)

Узгодження часів (the Sequence of Tenses)

В англійській мові існує певна залежність вживання часу дієслова-присудка підрядного речення від часу, в якому вжито дієслово-присудок головного речення. Це правило називають правилом узгодження часів. Узгодження часів відбувається переважно у підрядних додаткових реченнях і полягає в тому, що якщо дієслово - присудок головного речення вжито в минулому часі (past simple), то і дієслово-присудок підрядного додаткового речення повиненно вживатися в одному з минулих часів.

 

I said I studied at the university. Я сказав, що навчаюсь в університеті.
I said I had studied at the university. Я сказав, що навчався в університеті.
I said I would study at the university. Я сказав, що навчатимусь в університеті.

 

Правило узгодження часів широко застосовується при перетворенні прямої мови в непряму.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 6092; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.046 сек.