Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Валовий внутрішній продукт. Чистий національний продукт і національний дохід
Одним із найбільш загальних макроекономічних показників є валовий внутрішній продукт (ВВП), який визначається як ринкова вартiсть всiєї виготовленої кiнцевої продукцiї та послуг в економiцi за рік на території даної країни резидентами.

Кожне ключове слово наведеного визначення має значення. По-перше, термін «валовий внутрішній продукт» означає, що йдеться про сукупну продукцію, виготовлену на економічній території країни. При цьому, під економічною територією розуміється територія, яка адміністративно керується урядом країни та в межах якої особи, товари і гроші можуть вільно переміщуватись. На відміну від географічної території, вона не охоплює територіальні анклави інших країн (посольства, військові бази тощо), але містить такі анклави даної країни, які розташовані на території інших країн. По-друге, ВВП створюється резидентами даної країни. Резидент– юридичні та фізичні особи, якi знаходяться та здійснюють свою діяльність на території даної країни більше одного року. По-третє, підкреслюється ринкова вартість товарів і послуг, яка, як відомо, вимірюється в грошах. Отже, ВВП – це грошовий показник. По- четверте, вказується на кінцеві товари і послуги. Отже, до уваги не береться вартість проміжної продукції. Це дозволяє уникнути повторного рахунку. Виключити подвiйний рахунок дозволяє також показник доданої вартостi, який являє собою рiзницю мiж ринковою цiною продукцiї фiрми та вартістю споживання сировини та матерiалiв, придбаних у постачальникiв. ВВП, який являє собою ринккову вартiсть усiх вироблених товарiв, можна визначити також як суму доданих вартостей, створених усiма пiдприємствами.

Крім того, до ВВП не включаються так звані непродуктивні угоди (операції), тобто ті з них, які не сприяють збільшенню кількості виробленої в економіці продукції. До них належать: чисто фінансові угодита продаж речей, що були у вжитку.

Чисто фiнансовими угодами вважають:

· державнi трансфертнi платежi, якi включають виплати на соцiальне страхування, допомогу безробiтним та пенсiї ветеранам;· приватнi трансфертнi платежi, куди входять щомiсячнi субсидiї, якi отримують студенти з дому, або разовi дарунки вiд багатих родичiв;

· операцiї з цiнними паперами, тобто купiвля-продаж акцiй i облiгацiй.

Вартість проданих речей, що були у вжитку також не включаєтся до ВВП, оскiльки вона вже була врахована до ВВП того року, коли ці речі були виготовлені.

Певною модифiкацiєю ВВП є показник валового національного продукту (ВНП), який являє собою ринкову вартiсть всiєї виготовленої кiнцевої продукцiї та послуг громадянами даної країни за рік як на її території, так і за кордоном.

Якщо до показника ВВП додати вартiсть мiж надходженнями вiд факторiв виробництва (факторними доходами) з-за кордону та факторними доходами, отриманими зарубiжними iнвесторами в данiй країнi, то ми отримаємо показник ВНП. Так, наприклад, для Францiї, пiсля розрахунку показника ВВП, потрiбно додати надходження факторних доходiв з Великобританiї, США, Германiї та інших країн i, вирахувати факторнi доходи британських, американських, германських та інших суб’єктiв ринкового господарства, які дiють у Францiї. Рiзниця мiж показниками ВНП та ВВП незначна i коливається в межах + 1 % вiд ВВП.

Валовий внутрішній продукт вираховується в поточних ринкових цiнах, що являєномiнальне його значення. Для отримання дiйсної величини цього показника потрiбно очистити цiни вiд впливу iнфляцiї, тобто застосувати iндекс цiн, що дає реальнезначення валового нацiонального продукту. Вiдношення номiнального ВВП до реального ВВП показує збiльшення ВНП за рахунок зростання цiн та називається ВВП – дефлятором.

Методи розрахунку ВВП:

1) Виробничий метод:

ВВП = ВДВ + Податки на продукти і імпорт - Субсидії на продукти і імпорт,

де ВДВ - валова додана вартість, ВДВ= В - ПС,

В - випуск продукції (вартість всіх товарів і послуг, зроблених у поточному періоді, що прийняте в СНС обчислювати в основних цінах);

ПС - проміжне споживання (вартість товарів і послуг, які повністю споживаються або трансформуються в даний період у процесі виробництва інших товарів і послуг. Проміжне споживання включає матеріальні витрати (сировина, матеріали, паливо, енергія, матеріальні послуги, будівельні матеріали, покупка продуктів харчування й т.д.), оплату нематеріальних послуг (оплату дослідницьких і проектних робіт, фінансових послуг, витрати на кадрове навчання, оплату юридичних послуг, аудит, витрати на рекламу, орендні платежі й т.д.), витрати на відрядження, інші елементи проміжного споживання).

У проміжне споживання не включаються споживання основного капіталу, а також витрати, не зв'язані безпосередньо з виробництвом товарів і послуг. ПП оцінюється на момент надходження відповідних товарів і послуг у виробництво в ринкових цінах.

1) Метод розрахунку ВВП за витратами. ВВП також можна визначити шляхом підсумовування всіх витрат економічних суб'єктів на придбання кінцевих продуктів:

ВВП = C + Іg + G + Xn

де З - споживчі витрати населення,

Іg - валові частки інвестиції в національну економіку,

G - державні закупівлі товарів і послуг,

Xn - чистий експорт (різниця між експортом і імпортом даної держави), Xn= Ex-Іm.

1) Метод розрахунку ВВП за доходами. ВВП також можна розраховувати як суму доходів власників факторів виробництва. У ВВП включаються доходи всіх суб'єктів, що здійснюють свою діяльність у географічних рамках даної країни, як резидентів (громадян, що проживають на території даної країни, за винятком іноземців, які перебувають у країні менш року), так і нерезидентів:

ВВП = W + Q + R + P + T

де W - заробітна плата, виплачена підприємствами й організаціями даної країни своїм робітникам та службовцям, незалежно від того, чи є вони резидентами або нерезидентами даної країни;

Q - відрахування на соціальне страхування;

R - валовий прибуток;

P - валовий змішаний дохід;

Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 465; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. A. - дифференциацией продукта
 2. GAP-анализ применительно к сегментам рынка и к продуктам (потребностям).
 3. АНАЛИЗ НЕФТЕПРОДУКТОВ
 4. Аналіз продуктивності праці.
 5. АНАЛІТИЧНИЙ ВНУТРІШНІЙ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПОТОЧНОМУ РАХУНКУ ПІДПРИЄМСТВА
 6. Аргументы против генетически модифицированных продуктов
 7. Биологически активные добавки в пищевые продукты и их регламентирование
 8. Борошно - це порошкоподібний продукт, який одержують при розмелюванні хлібних злаків.
 9. БПЮДА ИЗ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ
 10. Браузер (Browser) — программный продукт клиентской стороны, реализующий навигацию в информационной сети по протоколу HTTP (существуют также и мультипротокольные браузеры).
 11. В дозаторе предусмотрены регулирующие устройства для регулирования подачи продукта шнековым питателем, точности дозирования, работы затвора и тормозов.
 12. В отдельных пищевых продуктах

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.035 сек.