Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Висновок

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

У висновку необхідно зробити висновки про виконану роботу, рекомендації з використання методик побудови комп'ютерних мереж і сучасного програмного забезпечення в інформаційних системах.

В результаті проведеного аналізу слід привести основні вибрані в проекті рішення і параметри, тобто скласти короткий план мережі, який відображає всі вибрані компоненти і характеристики планованої мережі. Короткий план мережі представлений в таблиці 5.

Таблиця 4 – Короткий план мережі

Характеристика Значення
Тип мережі  
Топологія  
Тип кабелю  
Пасивне обладнання  
Архітектура мережі  
Метод доступу  
Активне обладнання  
Тип сервера  
Апаратне забезпечення сервера  
Додаткове обладнання  
Мережева операційна система  
Локальна операційна система  
Мережевий протокол  

 

 

Графічна частина

Графічна частина КП складається з наступних аркушів:

Аркуш 1 – Структурна електрична схема мережі на форматі A4 або
форматі А3.

Аркуш 2 – План розташування обладнання і прокладання кабелю на
форматі A4 або форматі А3.

При графічному оформленні за прийнятими топологічним рішенням в мережі слід використовувати програмні продукти Microsoft Visio, SPlan і їм подібні, або можливе використання графічних зображень окремих пристроїв у мережі, які використовуються в аналогічних програмних продуктах.

Приклад оформлення схеми організації зв'язків наведено у Додатку В.


 

4 Рекомендації по оформленню пояснювальної записки

та графічної частини

 

Оформлення пояснювальної записки та графічної частини виконується згідно ГОСТ 2.106-68 Текстові документи., ГОСТ 2.106-73 Вимоги до креслень. На кожному аркуші тексту проводять рамку 20-5-5-5 мм. Відстань від верхньої і нижньої рамки до тексту - 10 мм, від лівої сторони -5 мм, від правої – 3 мм, абзац 15-17 мм.

На аркуші змісту основний надпис 40 х 185 мм, на послідуючих аркушах
15х 185мм. Останній аркуш – “ЛІТЕРАТУРА”. Слова - “ЗМІСТ”, “ВИСНОВКИ”, “ЛІТЕРАТУРА”, “ДОДАТОК”, та назва розділив пишуть у вигляді заголовку прописними літерами шрифту 26. Найменування, які включені в зміст, записуються строковими літерами формату 14. Решта розділів і підрозділів записуються строковими літерами..Вступ не нумерується. Розділи повинні мати порядкові номери, позначені арабськими цифрами. Номери підрозділів складаються із номерів розділу і підрозділу, розділених крапкою (1.2; 1.3).

Текст документу підрозділяється на розділи, підрозділи, пункти. Заголовки розділів записуються прописними літерами формату 18 (симетрично текстові ).

Розділи нумеруються арабськими цифрами. Заголовки підрозділу пишуться з абзацу строковими літерами. Відстань між заголовком розділу і підрозділу – 10 мм, між заголовком і текстом – 15 мм. Крапка в кінці заголовку не ставиться. Кожен розділ необхідно починати з нового аркуша.

Пункти і підпункти нумерують в межах підрозділу з додаванням ще однієї цифри (1.1.1.1; 1.2.1.1). Починають із абзацу і записують без заголовка.

Якщо в тексті є перечислення, Їх нумерують арабськими цифрами із круглою дужкою і записують з малої букви.

Всі формули, якщо їх більш однієї, нумерують в межах розділу. № формули розташовують в круглі дужки і на рівні формули біля правої рамки.

Всі ілюстрації, якщо їх більше однієї, нумеруються в межах розділу. Назва ілюстрації, якщо вона є, розташовується над нею. Номер ілюстрації пишуть нижче пояснюючих даних.

Цифрові дані пишуть в таблиці будь-якої форми. Висота рядка не менше 8мм. Заголовок таблиці виконують строковими літерами, крім першої.

Не допускається:

· Діагональне ділення шапки таблиці.

· Якщо цифрові дані в графах таблиць виражені в різних фізичних величинах, то їх вказують в заголовку кожної графи.

Всі таблиці, якщо їх більше однієї, нумерують в межах розділу арабськими цифрами.

Номер таблиці складається із номера розділу і номеру таблиці, розділених крапкою.

Назви розділів і підрозділів записують у вигляді заголовку строковими літерами, крім першої, і підкреслюють.

Після кожного заголовка повинен бути залишений вільний рядок, вище – не менше одного вільного рядка.

 

 

5 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. D-Link. Учебное пособие: Коммутаторы локальных сетей D-Link. Четвертное издание. Москва, 2006

2. Амато В. Основы организации сетей Cisco, том 1.: Пер. с англ. — М.: Издательский - дом "Вильямс", 2002. — 512 с.: ил.

3. Амато В. Основы организации сетей Cisco, том 2.: Пер. с англ. — М.: Издательский - дом "Вильямс", 2002. — 464 с.: ил.

4. Анкудинов Г. И., Анкудинов И. Г., Стрижаченко А. И. Сети ЭВМ и телекоммуникации. Архитектура и сетевые технологии: Учеб. пособие. – СПб.: СЗТУ, 2006, – 182

5. Борисенко, А.А. Локальная сеть. – М.: Изд-во Эксмо, 2006. – 160 с.

6. Буравчик Джон. Локальная сеть без проблем: подробное иллюстрир. рук.: – М.: Лучшие книги, 2005. – 2224 с.: ил.

7. Буров Є.В. Комп’ютерні мережі ­– Львів: «Магнолія плюс», 2006. – 264 с.

8. Ватаманюк А. И. Беспроводная сеть своими руками. — СПб.: Питер, 2006. –
192 с: ил.

9. Ватаманюк А. И. Создание и обслуживание локальных сетей. – СПб.: Питер, 2008. – 304 с.: ил.

10. Ватаманюк А. И. Создание и обслуживание сетей Windows 7. – СПб.: Питер, 2010. – 217 с.: ил.

11. Велихов А.В., Строчников К.С., Леонтьев Б.К. Компьютерные сети: Учебное пособие по администрированию локальных и объединенных сетей, – 2-е изд., 2004. – 320 с.

12. Виснадул Б.Д., Лупин С.А., Сидоров С.В., Чумаченко П.Ю. Основы компьютерных сетей: учеб.пособие/ Под ред. Л.Г.Гагариной. М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2007. – 272 с.: ил.

13. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: Учебник для вузов. 2-е изд. / В. Л. Бройдо. — СПб.: Питер, 2004. — 703 с.: ил.

14. Гук М. Аппаратные средства локальных сетей. Энциклопедия – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 576 с.: ил.

15. Закер К. Компьютерные сети. Модернизация и поиск неисправностей: Пер. с англ. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 1008 с.: ил.16. Компьютерные сети. Сертификация Network+: учебный курс / Microsoft Corporation; пер. с англ. - М. : Русская Редакция, 2002. - 704 с.

17. Кузин А. В. Компьютерные сети: учебное пособие - 3-е изд., перераб. и доп.- М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011.- 192 с.: ил.

18. Кулаков Ю.О., Луцький Г.М. Комп’ютерні мережі. Підручник. За ред.. Ю.С.Ковтанюка, Київ, Видавництво «Юніор», 2005

19. Макин Дж. С., Маклин Йен. Внедрение, управление и поддержка сетевой инфраструктуры Microsoft Windows Server 2003. Учебный курс MCSA/MCSE / Пер. с англ. - М. : Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2004. — 624 стр. : ил.

20. Максимов, Н. В. Компьютерные сети: учеб. пособие для студентов учреждений сред. проф. образования / Н. В. Максимов, И. И. Попов. - 4-е изд. перераб. и доп. - М. : ФОРУМ, 2010. - 464 с.

21. Новиков Ю.В., Кондратенко С.В. Локальные сети: архитектура, алгоритмы, проектирование. М.: Издательство ЭКОМ, 2000. – 312 с.: илл.

22. Новиков Ю.В., Кондратенко С.В. Основы локальных сетей: курс лекцій: учеб.пособие: для студентов вузов, обучающихся по специальностям в обл.. информационных технологий – М.: Интернет –Ун-т Информ. Технологий, 2005. – 360 с.

23. Олейник, В.Ф. Современные беспроводные сети: состояние и перспективы развития: Учебное пособие / И.А. Гепко, Олейник В.Ф., Ю.Д.Чайка, А.В. Бондаренко; под ред. В.Ф. Олейника. - М.: Изд-во Эксмо, 2009. – 672 с.

24. Олексюк В., Балик Н., Балик А. Організація комп’ютерної локальної мережі. –Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. – 80 с.

25. Олифер, В.Г., Олифер, Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник. 4-е издание. – СПб.: Питер, 2010. – 944 с.

26. Палмер М., Синклер Р.Б. Проектирование и внедрение компьютерных сетей СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 756 с.

27. Поляк-Брагинский А. В. Администрирование сети на примерах. — СПб.: БХВ-Петербург, 2005. — 320 с: ил.

28. Поляк-Брагинский А. В. Локальные сети. Модернизация и поиск неисправностей. – СПб.: БХВ-Петербург, 2006. — 640 с: ил.

29. Поляк-Брагинский А. В. Сеть своими руками. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002. — 320 с: ил.

30. Поляк-Брагинский А.В. Обслуживание и модернизация локальных сетей. Популярный самоучитель. СПб.: Питер, 2005. – 352 с.: ил.

31. Сергеев А. П. Настройка сетей Microsoft дома и в офисе. Учебный курс. — СПб.: Питер, 2006. — 348 с.: ил.

32. Смирнова Е.В. Технологии современных сетей Ethernet/ Методы коммутации и управления потоками данных: учеб.пособие – СПб.: БХВ-Петербург, 2012. –
272 с.: ил.

33. Смрнова Е. D-Link. Технологии коммутации современных сетей Ethernet. Базовый курс D-Link. Версия 2.2.3, Москва, 2011

34. Степанов А.Н. Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей. – СПб.: Питер, 2007. — 509 с.: ил.

35. Таненбаум Э. Компьютерные сети. 4-е изд. – СПб.: Питер, 2003. — 992 с: ил.

36. Тепляков, И. М. Телекоммуникационные системы. Сборник задач. – М.: РадиоСофт, 2008. – 240 с.

37. Чекмарев Ю. В. Локальные вычислительные сети. Издание второе, исправленнное и дополненное.– М.: ДМК Пресс, 2009. – 200 с.: ил.

 

6 ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

 

1. Computerworld Россия: Ведущий международный еженедельник, посвященный информационным технологиям. http://www.osp.ru/cw/

2. Журнал сетевых решений/LAN: Журнал о компьютерных сетях, средствах связи, системах передачи данных, управления сетями и проектами, системах безопасности разного уровня. http://www.osp.ru/lan/

3. Проектирование локальной компьютерной сети предприятия: http://createlan.net/

4. Сети/Network World: Журнал о технологиях, услугах и решениях для организации всех видов связи и коммуникаций на предприятиях. http://www.osp.ru/nets/

5. Суперкомпьютеры: Электронный журнал о достижениях суперкомпьютерной техники. http://www.supercomputers.ru

6. Учебная мастерская: Мастерская Dr_dimdim. http://www.edu.BPwin.ru

7. Хакер Online: Новости и открытия в мире компьютерных технологий и сетей. http://www.xakep.ru

8. Электронное периодическое издание Ferra.Ru («Ферра.Ру»): Последние новости в компьютерном мире. http://www.ferra.ru

9. ЦИТфорум: Новейшие компьютерные технологии. http://www.citforum.ru

10. Молочков В. Компьютерные сети. Ресурс Интернет Университета Информационных Технологий http://www.intuit.ru

11. Администрирование сетей Microsoft Windows XP Professional Ресурс Интернет Университета Информационных Технологий http://www.intuit.ru

12. Власов Ю., Рицкова Т. Администрирование сетей на платформе MS Windows Server Ресурс Интернет Университета Информационных Технологий http://www.intuit.ru

13. Мэйволд Э. Безопасность сетей. Ресурс Интернет Университета Информационных Технологий http://www.intuit.ru

14. Баскаков И., Бобков А. и др. Беспроводные сети Wi-Fi Ресурс Интернет Университета Информационных Технологий http://www.intuit.ru

15. Заика А. Локальные сети и интернет. Ресурс Интернет Университета Информационных Технологий http://www.intuit.ru

16. Лапонина О. Межсетевое экранирование. Ресурс Интернет Университета Информационных Технологий http://www.intuit.ru

17. Васин Н. Построение сетей на базе коммутаторов и маршрутизаторов. Ресурс Интернет Университета Информационных Технологий http://www.intuit.ru


 

ДОДАТОК А

 

 

 


 

ДОДАТОК Б

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 675; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.04 сек.