Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Ілюстрації
Нумерація

Розмір полів

Оформлення текстової частини

Текст роботи повинен бути надрукований на ПК, розмір шрифту допускається 12–14, інтервал одинарний або полуторний, вирівнювати текст необхідно по ширині сторінки. Відстань між заголовком і текстом повинна складати 2 інтервали. Кожен розділ роботи слід починати з нової сторінки.

 

Згідно вимогам вузу, сторінки роботи повинні бути формату А4 і мати поля наступних розмірів: ліве поле – 20 мм, верхнє, нижнее і праве – 15 мм.

 

Розділи і підпункти прийнято нумерувати арабськими цифрами. Підпункти нумерують окремо усередині кожного розділу. Порядкові номери розділів і підпунктів пишуть в одному рядку із заголовком, який вирівнюється по центру. В кінці заголовка крапка не ставиться. Якщо заголовок складається з двох або більше пропозицій, їх розділяють крапкою.

Всі сторінки роботи нумеруються від титульної до останньої сторінки (список використаної літератури) без пропусків або буквених додавань. Номер указують в правому верхньому кутку сторінки.

Курсова робота починається з титульного листа, проте цифра 1 на нім не ставиться, другою сторінкою вважається зміст з позначенням номерів сторінок, на ній цифра 2 також не ставиться, після змісту йде введення, де проставляється цифра 3, і далі сторінки нумеруються відповідно до порядку.

 

Ілюстрації можна розміщувати в тексті, але якщо вони громіздкі або стосуються теми лише побічно – їх слід оформляти у вигляді додатків.

Ілюстрації в тексті позначають словом "Рис." і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, приведених в додатках.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 1.2 (другий малюнок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією.

 

1.5.4. Таблиці

Таблиці в тексті нумерують послідовно в межах розділу. У правому верхньому кутку над відповідним заголовком таблиці розміщують напис "Таблиця" з вказівкою її номера. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: "Таблиця 1.2" (друга таблиця першого розділу).

При перенесенні частин таблиці на інший лист (сторінку) слово "Таблиця" і номер її указують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова "Продовження табл." і указують номер таблиці, наприклад: "Продовження табл. 1.2".

Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 368; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.