Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Форми ведення бухгалтерського обліку
Читайте также:
 1. D. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ В СФЕРЕ ФОРМИРОВАНИЯ
 2. I. Фонетическая разминка. Направлена на формирование компетенции ОК-6- 40мин
 3. I. Формирование спроса на иностранную валюту
 4. I.Формирование феодализма в Королевстве франков VI-IX вв.
 5. II. Изучающее чтение. Направлено на формирование компетенции ОК-6.-40 мин
 6. II. КЛІНІЧНІ ФОРМИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ
 7. II. Організація бухгалтерського обліку
 8. II. Формирование феодализма в Киевской Руси
 9. III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
 10. III. Работа над грамматическим материалом. Направлено на формирование компетенции ОК-6.- 30 мин .
 11. III. ФОРМИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА
 12. III. Формирование равновесного валютного курса

Всі бухгалтерські проводки (записи) робляться на підставі пер­винних, або виправданих документів. Як правило, на первинних документах робиться бухгалтерська проводка. А далі ці документи фіксуються (записуються) в різного роду таблиці, які ведуть робіт­ники бухгалтерії. Ці таблиці називаються бухгалтерськими обліко­вими регістрами. Таким чином, бухгалтерські (облікові) регістри -це носії інформації спеціального формату і будови (паперові, ма­шинні), призначені для реєстрації, групування і узагальнення гос­подарських операцій.

За зовнішнім виглядом бухгалтерські регістри можуть бути у формі книг, карток, окремих листків.

 

Бухгалтерські регістри відрізняються також за характером за­пису, за обсягом змісту, за формою.1

Порядок відображення господарських операцій в облікових ре­гістрах залежить від форми бухгалтерського обліку, що застосову­ється на підприємстві. В даний час на практиці використовують та­кі форми ведення бухгалтерського обліку:

1)для малих підприємств: проста; спрощена;

2)меморіально-ордерна;

3)журнально-ордерна;

4) автоматизована (комп'ютерна).

Слід звернути увагу на те, що в практичній роботі бухгалтер завжди повинен вирішувати три питання:

І.Коли відбулася господарська операція, тобто якою датою зробити запис цієї господарської операції в бухгалтерському облі­ку. Наприклад, підприємство придбаває матеріали. При цьому від­буваються такі події:

а) від підприємства направлена заявка на придбання матеріалів;

б) постачальник відвантажив матеріали;

в) підприємство отримало матеріали;

г) підприємство отримало рахунок від постачальника;

д) підприємство сплатило рахунок за матеріали.

Виникає питання: при якій з цих подій треба відобразити в об­ліку придбання матеріалів. Традиційно дотримуються такого пра­вила: коли настав момент передачі права власності, тобто дія "в", але може бути по-іншому, наприклад, дія "д". Дуже складне це пи­тання при встановленні дати отримання доходу: коли відвантажили продукцію, чи коли отримали гроші.2

2. За якою ціною треба зробити запис в обліку (проблема оцін­ки). Згідно з загальноприйнятими бухгалтерськими принципам всі активи, пасиви, власний капітал, доходи, витрати відображаються за первинною вартістю, яку часто називають фактичною собіварті­стю. Наприклад, хтось продає дім за 150000 грн., а його оцінка у бухгалтерському обліку продавця - 100000 грн. Один потенційний

____________________________

1 Детально про регістри бухгалтерського обліку і первинні документи буде розглянуто в Розділі 7

2 Як вирішується ця проблема в нашому бухгалтерському обліку, буде розкрито трохи пі­знішепокупець пропонує за дім 130000 грн., а другий 140000 грн. В кінці-кінців продали цей дім за 145000 грн. Всі наведені суми виступа­ють різними оцінками, але тільки за останньою буде зроблено запис в обліку. Ринкова вартість дому може мінятися з роками, але в об­ліку покупця вона залишиться як 145000 грн., як правило до тих пір, поки дім знову не буде продано1.

Мета бухгалтерського обліку не у визначенні вартості, яка мо­же змінюватися після здійснення господарської операції, а у визна­ченні собівартості, або вартості на момент здійснення господарсь­кої операції. Інша справа - оцінка елементів фінансових звітів, де можуть використовуватись такі види оцінки: історична собівар­тість, поточна собівартість, вартість реалізації, теперішня вартість .

3. Яку бухгалтерську проводку зробити? Як вирішується це питання, вже детально було розглянуто.

Згідно з методичними рекомендаціями про застосування регіс­трів бухгалтерського обліку малими підприємствами (затверджено наказом Міністерства фінансів України від 25.06.03р. №22), під­приємства з незначним документооборотом, що здійснюють діяль­ність з використання нематеріаломістких робіт і послуг, можуть за­стосовувати просту або спрощену форму бухгалтерського обліку.

Проста форма бухгалтерського обліку передбачає використан­ня Журналу обліку господарських операцій і для аналітичного об­ліку розрахунків з оплати праці, з дебіторами і кредиторами - за­стосування Відомості 3-м.

Спрощена форма бухгалтерського обліку передбачає узагаль­нення інформації про господарські операції у таких регістрах бух­галтерського обліку:

1. Відомість 1-м - використовується для обліку грошових кош-­
тів;

2. Відомість 2-м - "Облік запасів";

3. Відомість 3-м - використовується для обліку розрахунків з
дебіторами і кредиторами та з оплати праці;

4. Відомість 4-м - використовується для обліку необоротних
активів;

5. Відомість 5-м - використовується для обліку витрат, дохо­-
дів, фінансових результатів, власного капіталу, витрат майбутніх
періодів, забезпечень майбутніх витрат і платежів;

_________________________________

1 Про уцінку і дооцінку необоротних активів Ви дізнаєтеся пізніше.

2 Ці види оцінок розкриті в П(С)БО і розглядаються в курсі "Фінансовий облік"

6. Оборотно-сальдова відомість.

Розглянемо на прикладі техніку ведення бухгалтерського облі­ку при використанні простої форми (див. табл. 6.1), якщо на під­приємстві, яке надає послуги, відбулися наступні господарські опе­рації, (грн.):

1. 05.01 Отримані матеріали-2000.

2. 06.01 Сплачено постачальнику за матеріали - 2000.

3. 10.01 Відпущено матеріали у виробництво -1500.

4. 20.01 Нарахована зарплата, в т.ч.:

а) робітникам - 300;

б) адміністрації персоналу - 50.

5. 20.01 Нараховано в пенсійний фонд 32% від заробітної пла­
ти.

6. 25.01. Підписано замовником акт виконаних робіт - 3000. Не­
завершеного виробництва немає.

Підприємство на початок року мало на поточному рахунку 10000 грн. як внесок засновників в повністю сформований статут­ний фонд. При умові, що підприємство використовує для обліку рахунки тільки 9-го класу, на наведені операції необхідно зробити наступні бухгалтерські проводки:

1. Дт 201 - 2000

Кт б31 - 2000

2. Дт б31 - 2000

Кт 311 - 2000

3. Дт 23 - 1500

Кт 201 - 1500

4. Дт 23 - 300
Дт 92 - 50

Кт 661 - 350

5. Дт 23 - 96
Дт92 - 16

Кт 651 - 112

Таблиця 6.1 - Журнал обліку господарських операцій за січень 200Х р.

 

Головний бухгалтер ______________

(підпис)

6. а) на ціну послуг

ДтЗбІ -3000

Кт703 - 3000 б) на собівартість послуг Дт903 - 1896 Кт23- 1896

7. Заключні проводки:

а) закрити рахунок 903
Дт791 - 1896

Кт903 - 1896

б) закрити рахунок 92
Дт791 - 66

Кт92 - 66

в) закрити рахунок 70

Дт703 -3000 Кт791 - 3000

г) закрити рахунок 79

Дт791 - 1038 Кт44 - 1038

Як бачимо, в табл. 6.1 всі ці проводки відображені на рахунках бухгалтерського обліку.

Таким чином, при простій формі ведення бухгалтерського об­ліку господарських операцій облік ведеться на рахунках-літачках, які приставлені один до одного. Сама Книга обліку господарських операцій складається з двох частин: в першій частині ведеться ре­єстрація господарських операцій (№ п/п, дата, документ, зміст опе­рації і сума), а в другій - облік, тобто відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку.

В кінці звітного періоду при будь-якій формі ведення обліку складається:

1)Оборотна, або оборотно-сальдова відомість;

2)Баланс.

Оборотна (або оборотно-сальдова) відомість має велике конт­рольне значення. Вона складається з метою контролю правильності записів. Складемо оборотно-сальдову відомість за результатами на­веденого прикладу (табл.6.2).

 

Таблиця 6.2 - Оборотно-сальдова відомість LTD "Студент"
за січень 200Х p., (грн.)

Рахунки Залий 01 Іок на .01 Обороти за січень Залип на 01 UOK .02
  Дт Кт Дт Кт Дт Кт
10.000      
  10.000 - -   10.000
    _ .
_ .  
-      
       
       
       
       
       
       
       
Всього

Бачимо, що в оборотно-сальдовій відомості є три рівності:

1 - сума залишку всіх рахунків на 01.01 по дебету дорівнює
сумі залишку по кредиту, тому що це початковий баланс;

2 - сума всіх оборотів по дебету дорівнює сумі всіх оборотів
по кредиту, тому що в обліку використовували метод подвійного
запису.

При спрощеній формі ведення бухгалтерського обліку підсумок оборотів звіряється з підсумком колонки "Усього" в Журналі облі­ку господарських операцій.

3 - сума залишку на 01.02 по дебету дорівнює сумі залишку по кредиту, тому що це баланс на кінець звітного періоду.

Основною перевагою цієї форми обліку є простота і наочність записів синтетичного обліку. Проте при використанні великої кіль­кості синтетичних рахунків ця форма втрачає наочність записів і робиться дуже громіздкою. Окрім цього, ведення обліку в такій фо­рмі ускладнює використання обчислювальної техніки при опрацю­ванні облікової інформації. Але ці недоліки зникають, якщо Жур­нал обліку господарських операцій розділити таким чином:

- відокремити реєстрацію операцій і зробити окремий журнал реєстрації операцій, але додати ще колонку, в яку треба записати

бухгалтерську проводку, тобто в дебет якого і в кредит якого раху­
нка слід зробити записи (табл.7.3).

- кожний рахунок вести окремо.

Таблиця 6.3 - Журнал реєстрації операцій

Дата і номер доку- Зміст операції Сума, грн. Рахунки
        Дт Кт
05.01 накл.1 Отримано матеріал
06.01 піл 1 Сплачено постачальнику
10.01 накл.1 Відпущено матеріали у виробництво
20.01 розр. відом. 1 Нарахована зарплата: а)робочим 6)адмі нперсоналу 300 50 23 92 661 661
20.01 мем.орд. 1   Нараховано в Пенсійний фонд 96 16 23 92 651 651
  25.01 акт вик робіт Підписано акт виконаних робіт: а) на ціну послуг б) на собівартість   3000 1896   361 90   03 23
    Закрити рахунки:      
    а)903
31.01 мем.ордер2 6)92
  в)703
  г)791
    Всього    

При меморіально-ордерній формі бухгалтерського обліку всі меморіальні ордери реєструються в реєстраційному журналі. Нуме­рацію меморіальних ордерів щомісячно починають з першого номера. Реєстраційний журнал призначений для забезпечення збе­реження меморіальних ордерів, а також для наступної перевірки повноти і правильності записів господарських операцій в системі рахунків.

Після реєстрації дані меморіальних ордерів записують у Голо­вну книгу.

Схема меморіально-ордерної форми бухгалтерського обліку наведена на рисунку 6.1.

Меморіально-ордерна форма має багато переваг, але має і сут­тєві недоліки: трудомістка, значний обсяг робіт (звірка даних) при­падає на кінець звітного періоду та інше. В зв'язку з чим в даний час в такому вигляді вона майже не зустрічається. Але спрощені форми бухгалтерського обліку схожі з меморіально-ордерною фор­мою, можна сказати, що вони є її різновидом.

Майже більше 40 років існує журнально-ордерна форма бухга­лтерського обліку. До цього часу вона ще є найпоширенішою, але

вже суттєво витіснена автоматизованою (комп'ютерною) формою ведення бухгалтерського обліку.

 

Умовні позначення:

Записи поточного обліку
-------- Звірка записів

________ Складання звітності

Рисунок 6.1 - Схема меморіально-ордерної форми бухгалтерського обліку

Основними бухгалтерськими регістрами при журнально-ордерній формі ведення бухгалтерського обліку є журнали - орде­ри. Записи в журналі-ордері здійснюється безпосередньо^на підста­ві первинних документів в міру їх надходження і опрацювання (без складання меморіальних ордерів). Лише при значній кількості од-

нерідних документів по операціях роблять попереднє групування у допоміжних відомостях, місячні підсумки яких переносять у відпо­відні журнали-ордери.

Формат журналів-ордерів, розміщення граф і порядок записів залежить від особливостей обліковуваних операцій. В усіх журна­лах-ордерах завчасно надрукована типова кореспонденція рахунків. Кожному журналу-ордеру присвоюють постійний номер (від 1 до 15).

Журналів-ордерів значно менше, ніж рахунків, тому для деяких рахунків призначено окремий журнал-ордер для кожного рахунка. А частіше в одному журналі-ордері збирається інформація про де­кілька пов'язаних між собою рахунків.

Для запобігання повторних записів журнали-ордери побудовані за кредитовою ознакою: всі господарські операції відображають по кредиту даного синтетичного рахунка і дебету кореспондуючих з ним рахунків. Кредитову ознаку взято в основу побудови журналів-ордерів тому, що вона більшою мірою, ніж дебетова, відповідає ха­рактеру здійснюваних операцій. Кредит рахунка в більшості випад­ків показує мовби початок руху засобів, звідки вони надходять, а дебет - його закінчення, тобто куди засоби надходять або де вони використані. Схематично форма журналу-ордеру має такий вигляд:

Журнал-ордер № за кредитом oaxvHKv №

Да- та Підстава для запису (найменування і но- мер документа) В дебет рахунків Разом по кредиту
       
     
             

З форми журналу-ордеру бачимо, що всі кредитові обороти по синтетичному рахунку збираються в одному журналі-ордері, а де­бетові обороти по цьому рахунку будуть записані в інших журна­лах-ордерах, у яких роблять записи на рахунках, що кореспондують з дебетом даного рахунка.

Для посилення контролю за рухом і зберіганням грошових ко­штів по окремих рахунках ("Каса", "Рахунки в банках") поряд з жу­рналами-ордерами за кредитовою ознакою ведуть допоміжні відо­мості по дебету цих рахунків.

 

Окремі журнали-ордери і допоміжні відомості призначені для ведення не тільки синтетичного, але й аналітичного обліку (по ра­хунках "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", "Розра­хунки з підзвітними особами" та ін.).

Схема журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку на­ведена на рисунку 6.2.

 

 

Умовні позначення:

Записи поточного обліку Звірка записів Складання звітності

Рисунок 6.2 - Схема журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку

 

Наприкінці місяця по кожному журналу-ордеру підводять під­сумки зроблених записів, журнали-ордери підписуються працівни­ками бухгалтерії, що склали їх, і головним бухгалтером. Місячні обороти журналів-ордерів переносять у Головну книгу.

 

В Головній книзі для кожного синтетичного рахунку відводять окрему сторінку, а для запису місячних оборотів - окремий рядок. Кредитові обороти журналів-ордерів у Головну книгу переносять загальним підсумком, а дебетові - окремими сумами із різних жур­налів-ордерів. Таким чином, журнали-ордери і Головна книга взає­мно доповнюють одна одну і дають розгорнуту кореспонденцію по дебету і кредиту кожного синтетичного рахунку.

У Головній книзі по кожному рахунку виводиться щомісячний залишок. За даними Головної книги складається баланс.

Автоматизована (комп'ютерна) форма бухгалтерського обліку ґрунтується на комплексному використанні швидкодіючих ЕОМ, які забезпечують процес збирання, реєстрації і опрацювання облі­кової інформації. Порядок опрацювання первинної документації на ЕОМ визначається системою програмного забезпечення. Зараз іс­нує дуже багато різноманітних програм для ведення бухгалтерсько­го обліку, починаючи з самих простих і малопотужних (БЕМБІ) і закінчуючи складними і багатофункціональними програмами (ГА­ЛАКТИКА). На практиці найчастіше застосовується програма 1C: Бухгалтерія. При автоматизованій формі ведення бухгалтерсь­кого обліку досить або ввести зміст операції, суму і кореспонден­цію рахунків, або заповнити первинний документ в комп'ютері, а все інше робить машина автоматично: веде рахунки, складає всі звіти і т. д. Перевага автоматизованої форми ведення бухгалтерсь­кого обліку наочна: це і оперативність, це і достовірність, змен­шення трудомісткості і т.д. В зв'язку з цим майбутнє за автомати­зованою формою ведення бухгалтерського обліку.

Згідно п.5 Статті 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" підприємство самостійно обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних. Тому на підприємствах творчо підходять до ве­дення регістрів і пристосовують їх до своїх особливостей. На наш погляд, можна припустити, що на Україні незабаром бухгалтерсь­кий облік буде вестися за такою формою (рис. 6.3).

 

 

Рисунок 6.3 - Схема можливої в майбутньому форми ведення бухобліку

Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 1482; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.