Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Українське ділове мовлення
Читайте также:
 1. Вимоги до усного мовлення
 2. Г .Обстеження граматичної будови мовлення
 3. Діалогічне мовлення
 4. Ділове телефонне спілкування
 5. Договір щодо передання майнових прав на об'єкт, створений за замовленням
 6. Забороняється встановлювати мінімум вартості замовлення й пропонувати споживачеві обов'язкові асортименти продукції.
 7. Загальні вимоги до написання наукової статті, анотації, тез, відгуку, рецензії, КОНСПЕКТУ. Текст наукової доповіді як особливий жанр писемного мовлення
 8. Загальні вимоги до офіційно-ділового та наукового стилів мовлення
 9. Загальні принципи організації художнього мовлення
 10. Замовлення
 11. ЗАМОВЛЕННЯ І СКЛАДУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ
 12. Зустріч відвідувачів, прийом замовлення

Н. Й. П’яст

Л. Є. Азарова

Вінниця ВНТУ 2007

Усі цитати, цифровий, фактичний матеріал та бібліографічні відомості перевірені, написання одиниць відповідає стандартам.

Навчальний посібник

Частина І

Українське ділове мовлення

Н. Й. П’яст

Л. Є. Азарова

 

 

 

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

 

УНІВЕРСУМ–Вінниця 2007


Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

 

 

 

Українське ділове мовлення

Частина І

 


Зауваження рецензентів враховані.

 

 

Укладачі _______Л. Є. Азарова

_______Н. Й. П’яст

 

 

Вимогам, які висуваються до інструктивно-методичної літератури, відповідає.

До друку і у світ дозволяю на підставі § 2 п. 15 “Єдиних правил...”

 

Проректор з навчальної та

науково-методичної роботи

 

_________ В.О. Леонтьєв

 

 

Затверджено

 

на засіданні кафедри МЗ

Протокол № 13 від 06.03.2007 р.

Зав. кафедри _______Л.Є.Азарова

(підпис)


 


 

 

 

Частина І

 

 

 

 


УДК 808.3

А 35

 

Рецензенти:

К.Г. Городенська, доктор філологічних наук, професор

П.С. Дудик,доктор філологічних наук, професор

Г.Л. Василенко, кандидат філологічних наук, професор

 

 

Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № ___ від „ ____”_________2007 р.).

 

Л.Є. Азарова, Н.Й. П’яст

А 35Українське ділове мовлення. Частина І. –Вінниця: ВНТУ, 2007. – 232 с.

Навчальний посібник містить загальні відомості з дисципліни “Українська мова професійного спілкування”. У ньому розглянуто теоретичні питання курсу, подано орфографічний практикум, який послідовно розкриває основи української граматики, сприяє вироб-ленню навичок стилістичного використання слів і словосполучень. Завдання і вправи орієнтовано на подальше вдосконалення знань з української мови та сприяння розвитку загальної культури ділового мовлення студентів.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів-словесників та усіх, хто бажає підвищити загальний рівень профе-сійного мовлення.

УДК 808.3

 

©, Л.Є. Азарова, Н.Й. П’яст, 2007


УДК 808.3

А 35

 

Рецензенти:

 

К.Г. Городенська, доктор філологічних наук, професор

П.С. Дудик, доктор філологічних наук, професор

Г.Л. Василенко, кандидат філологічних наук, професор 

Рекомендовано до видання Міністерством освіти і науки України. Лист № 1.4/18 – Г – 993 від “21” 06 2007 р.

 

 

Л.Є. Азарова, Н.Й. П’яст

А 35Українське ділове мовлення. Частина І. –Вінниця: ВНТУ, 2007. – 232 с.

Навчальний посібник містить загальні відомості з дисципліни “Українська мова професійного спілкування”. У ньому розглянуто теоретичні питання курсу, подано орфографічний практикум, який послідовно розкриває основи української граматики, сприяє вироб-ленню навичок стилістичного використання слів і словосполучень. Завдання і вправи орієнтовано на подальше вдосконалення знань з української мови та сприяння розвитку загальної культури ділового мовлення студентів.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів-словесників та усіх, хто бажає підвищити загальний рівень профе-сійного мовлення.

УДК 808.3

 

© Л.Є. Азарова, Н.Й. П’яст, 2007З М І С Т

Вступ …………………………………………………………………….5

1. Зміст і завдання курсу “Українська мова професійного спілкування”.....7

2. Історія походження і розвитку української мови........................................9

3. Українська мова – національна мова українського народу .....................12

4. Норми літературної мови ............................................................................15

5. Літературна мова та діалекти .....................................................................30

6. Усна і писемна форма літературної мови ..................................................33

7. Функції української мови та її місце в родині слов’янських мов............35

8. Основні ознаки культури мови ...................................................................37

9. Стилі української літературної мови. Загальні ознаки, призначення, сфера поширення та мовні засоби стилів...................................................39

10. Слово як одиниця мови. Багатозначність слів у сучасній українській мові ...............................................................................................................48

11. Антоніми, омоніми, синоніми та пароніми в діловому мовленні ..........53

12. Запозичені слова та їх використання в текстах ділової української мови ........................................................................................................................70

13. Термінологічна та професійна лексика, її роль і місце в текстах ділової української мови .........................................................................................73

14. Предмет фразеології. Роль стійких словосполучень у текстах ділової української мови. Фразеоологічні звороти, їх типи та використання у професійному спілкуванні .........................................................................79

15. Джерела української фразеології ..............................................................82

16. Мовний етикет ............................................................................................89

17. Ділове телефонне спілкування ..................................................................91

Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 221; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.158.199.217
Генерация страницы за: 0.004 сек.