Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Додаток 3. Типові недоліки й помилки під час підготовки та написання магістерських робіт

Типові недоліки й помилки під час підготовки та написання
магістерських робіт

1. Некоректність формулювання теми роботи. Назва роботи не відповідає предмету дослідження і його меті: є значно ширшою чи вужчою і недостатньо відображає зміст роботи.

2. Робота без визначеного плану. Під час роботи план може деякою мірою коригуватися, і це – природно. Але писати, не маючи мети і завдань, які треба вирішити, послідовності дій – запорука неуспішної роботи. Наслідком цього є намагання радикально змінити напрям роботи під час її написання. При цьому виникає ризик знову потрапити в аналогічну ситуацію під час роботи над новим, начебто більш привабливим напрямом, якщо план заздалегідь не буде опрацьований, а часу залишилося обмаль.

3. Нелогічна штучна структура роботи, яка не обґрунтована поставленими завданнями, не розкриває цілком проблему, пропускає її істотні аспекти або, навпаки, перевантажена дрібними підрозділами, в яких розглянуті несуттєві аспекти проблеми.

4. Відсутність логічного взаємозв’язку і взаємообумовленості між розділами роботи. Немає сенсу робити аналіз чи якісь дослідження, вивчати досвід, якщо подальші розробки або пропозиції, рекомендації та висновки цього не враховують.

5. Реферативний характер роботи. Не є достатнім добросовісно переписати те, що хтось вже писав, досліджував, аналізував з певного приводу, викласти чужий досвід і на цьому завершити роботу. Очевидним буде відсутність власного внеску у вирішення проблеми, що обов’язково виявиться у висновках і під час захисту роботи.

6. Нечіткість висновків, коли неможливо зрозуміти, що автор хотів дослідити; декларативний характер висновків, коли комусь дають безадресні поради загального характеру, як то «поліпшити» й «удосконалити». Необхідно відповідати не тільки на питання «що слід робити», а і «як це потрібно зробити», а головне – «що ви зробили».

7. Відсутність чи невміння користуватися широким спектром методів досліджень і підготовки рішень, які пропонує магістерська програма.

8. Недостатня чи, навпаки, перебільшена кількість використаних літературних джерел, їх слабкий зв’язок з досліджуваною проблемою, застарілість літератури і відсутність актуальних публікацій. Порушення правил оформлення бібліографії і посилань на використану літературу. Плагіат – пряме запозичення авторського тексту без відповідних посилань. У разі виявлення плагіату роботу не допускають до захисту, бо вона не може бути оцінена позитивно.9. Наявність граматичних, орфографічних та стилістичних помилок, недосконала редакція тексту, що ускладнює сприйняття змісту роботи.

ЛІТЕРАТУРА

1. Білуха М. Т. Основи наукових досліджень. – К.: Вища шк., 1997. – 271 с.

2. Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 2000. - № 2. – 96 с.

3. Гальченко О., Коренга О., Пшенична Л., Скороходько Е. та. ін. Логіко-семантичне експертування термінологічних стандартів // Науково-технічне слово. - Львів: Львівська політехніка. - 1994. - № 3. - с. 33-52.

4. Городенська К. Синтаксична специфіка української наукової мови// Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. пр. – К.: КНЕУ, 2001. - Вип. IV. – 368 с. – С. 11-14.

5. Довідник здобувача наукового ступеня: Зб. нормат. док. та інформ. матеріалів з питань атестації наук. кадрів вищої кваліфікації / Упоряд. Ю. І. Цеков. – 3-є вид., випр. і доп. – К.: Ред. «Бюл. Вищої атестац. коміс. України»: Вид-во «Толока», 2003. – 69 с.

6. Єріна А. М., Захожай В. Б., Єрін Д. Л. Методологія наукових досліджень: Навч. посіб. – К.: Центр навч. літ., 2004. – 212 с.

7. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2003. – 192 с.

8. П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі: Навч. посіб. – К., 2003.  116 с.

9. Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань. - К.: Ред. "Бюл. Вищої атестац. коміс. України", 2000. - 32 с.

10. Про затвердження положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту): Постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. № 65 // Офіційний вісник України. – 1998. - № 3.

11. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі: Загальні вимоги та правила: Вид. офіційне. – К.: Держстандарт України, 1998. – (ДСТУ 3582-97).

12. Сурмін Ю. Магістерська робота з державного управління: методика написання, оформлення й захисту: Навч. метод. посіб. – Д.: ДФ УАДУ, 2000. – 41 с.

13. Фаренік С. А. Логіка і методологія наукового дослідження. – К., 2000.

14. Черній А. М. Дисертація як кваліфікаційна наукова праця: Посібник / За заг. ред. І. І. Ібадуліна. – К.: Арістей, 2004. – 232 с.

15. Шаров Ю. П. Стислі методичні рекомендації до розробки магістерських робіт та їх оцінки. – Д.: ДФ УАДУ, 1998. – 8 с.

16. Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – К.: Знання, 2004. – 307 с.

17. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня: Метод. поради / Авт.-упоряд. Л. А. Пономаренко. - К.: Ред. "Бюл. Вищої атестац. коміс. України", Видавництво "Толока", 2001. - 80 с.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-23; Просмотров: 282; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.015 сек.