Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Методичні рекомендації до вивчення теми. Тема 6. Ординалістська теорія поведінки споживача
Теоретичні питання

Тема 6. Ординалістська теорія поведінки споживача

1. Криві байдужості, як характеристика переваг споживача

1.1. Основні передумови ординалістського підходу до виміру корисності

1.2. Побудова кривої байдужості, гранична норма заміщення.

1.3. Залежність форми кривих байдужості від уподобань споживача

1.4. Карта байдужості та властивості кривих байдужості

2. Бюджетне обмеження споживача

2.1. Визначення бюджетного обмеження, його аналітичне і графічне представлення

2.2. Вплив зміни ціни товарів і доходу споживача на лінію бюджетного обмеження

3. Рівновага споживача в ординалістській моделі

При вивченні теми «Ординалістська теорія поведінки споживача» необхідно засвоїти методологію аналізу поведінки споживача, яка запропонована представниками ординалістської школи неокласичної мікроекономіки та оволодіти інструментами даного аналізу, сформувати навички щодо використання підходів ординалістів до трактування поведінки споживача. Необхідно закріпити навички щодо математичного аналізу загальної та граничної корисності блага з точки зору упорядкованості переваг.

Необхідно звернути увагу на дослідження засновників ординалістської теорії: Ф. Еджуорта, В. Парето, І. Фішера, Р. Аллена, а також на розробки Е. Слуцького, Дж. Хікса, П. Самуельсона та інших відомих економістів.

В ординалістській концепції корисність розглядається на основі упорядкування потреб з позиції їх важливості тобто переваг. Ця концепція є альтернативною до кардиналістської теорії. Слід відзначити, що при цьому ординалісти використовують апарат оцінювання граничної корисності, який запропоновано кардиналістами.

У ординалістському аналізі використовується інструментарій кривих байдужості, вигляд яких відображає норму заміщення в споживанні товарів, наприклад, товарів A й B ( , або ), які вперше використані Ф. Єджуортом у 1881 році, а також бюджетне обмеження споживача. Гранична норма заміщення (MRS) є визначенням альтернативної вартості.

Бюджетне обмеження (I=PA*QA+PB*QB) показує всі комбінації обсязів благ (Q), які можуть бути куплені споживачем при певному доході (I) та ринкових цінах (P).Центральною темою ординалістської концепції є рівновага споживача. Під нею розуміють точку, у якій споживач максимізує корисність благ, які він споживає та при цьому знаходиться у рамках своєї байдужості. Тобто виконуються вимоги:

1) ;

2) I=pA*QA+pB*QB

при цьому споживач знаходиться у рамках своєї байдужості.

На самостійну роботу виводиться також питання щодо вибору робітника між дозвіллям та працею.

В процесі підготовки до семінарського заняття необхідно за методологією ординалістів підготувати розгляд та вирішення задач з даної теми.

Основними категоріями теми є: корисність, загальна корисність, гранична корисність, благо, набір благ, переваги, крива байдужості, карта кривих байдужості, гранична норма заміщення(MRS), бюджет споживача, ринкова ціна, бюджетне обмеження споживача та його функція, рівновага споживача, корисність робітника, функція корисності, ютіль, ящик Еджуорта, контрактна лінія.

При підготовці до семінару необхідно вивчити категорії теми й записати їх визначення у словник. На семінарському занятті за основними категоріями теми може бути проведений міні-диктант.

Для підготовки до семінарського заняття студенти повинні опрацювати спеціальну літературу за даною темою. Список літератури додається.

Література

1. Долан Эд. Дж. Микроэкономика / Єд.Дж. Долан, Д.Е. Линдсей. – [Пер. с англ.] / Под ред. В. Лукашевича. - СПб.: 1994. – Глава 5. – С. 120 – 128.

2. Вечканов Г.С. Микроэкономика / Г.С. Вечканов , Г.Р. Вечканова. – СПб.: Питер, 2007. – Гл.3. С. 60 - 67.

3. Гронтковська Г.Е. Мікроекономіка. Практикум: Навчальний посібник / Г.Е. Гронтковська, А.Ф. Косік. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – Розділ 2. – С. 64-92.

4. Калініченко О.В. Мікроекономіка. Практикум, навчальний посібник / Калініченко О.В., Березіна Л.М. / – К.: Центр учбової літератури, 2008. – Розділ 1. – С. 12 – 29. – Розділ 1. – С. 12 – 29. – Розділ 3. – С. 52 – 73.

6. Микро-макроэкономика: Практикум. – СПб.: АО «Литера плюс». «Санкт-Петербург оркестр», 1994. – Тема 6. – С. 74 – 91.

7. Ковалев С.В. Экономическая математика: учебное пособие / С.В. Ковалев. – М.: КНОРУС, 2010. – Глава 2 – 2.1. – С. 17 - 45.

8. Макконнелл К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика / К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю. - [Пер. с англ. 14-го изд.] – М.: ИНФРА-М, 2003. - Глава 21. – С. 459 -462; 470 - 476

9. Плани семінарських занять, тести, задачі з історії економічних вчень, макро-мікроекономіки. Навчально-методичний посібник. / Н.М. Скороход. – Луганськ: Альма-Матер, 2001. – Тема 2. – С. 7 - 10.

10. Нуреев Р.М. Сборник задач по микроэкономике к «Курсу микроэкономики» / Р.М. Нуреев. – М.: НОРМА, 2003. – Глава 3. – С.47-67.

11. Симкина Л.Г. Микроэкономика: Учебник / Л.Г. Симкина, Б.В. Корнейчук – СПб.: Питер, 2002. - Глава 3. – 3.2. – С.86 - 90; Глава 4.- 4.1 - С. 93 - 98; 103 - 136.

Дата добавления: 2014-12-23; Просмотров: 357; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.013 сек.