Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Модуль № 3. Що таке кредитна картка

Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Що таке кредитна картка

а) це певний вид боргового зобов'язання;

б) платіжна розрахунковий засіб, який видає банк клієнту для здійснення оплати товарів і послуг, проданих у кредит;

в) це певний вид готівкових грошей.

 


Політекономія

 

 

ІІІ рівень

188. Відрахування на споживання капіталу - це:

а) інвестиції;

б) амортизація;

в) фонди, які не можуть бути використані для закупки споживчих товарів;

г) кошти, призначені для задоволення особистих потреб непрямим методом.

189. В період депресії найбільше скорочується;

а) витрати споживачів на купівлю ліків;

б) рівень зарплати;

в) величина підприємницького прибутку;

г) державні закупки товарів та послуг.

191. Найменше постраждають від непередбаченої інфляції:

а) ті, хто одержують фіксований номінальний доход;

б) ті, у кого номінальний доход зростає, але повільніше, ніж; підвищується рівень цін;
в) ті, хто мас грошові заощадження;

г) ті, хто стали боржниками, коли ціни були низькі.

195. В період прискореної інфляції процентна ставка:

а) падає, тому що падає ціна грошей;

б) падає, тому що падає, рівень зайнятості;

в) зростає, так як ціна грошей падає;

г) зростає, так як падає рівень зайнятості;

д) не змінюється.

202. Які головні ознаки економічної кризи в Україні?

а) надвиробництва товарів;

б) різке скорочення обсягів внутрішнього продукту, життєвого рівня населення,

стрімкі темпи інфляції;

в) різке скорочення с/г виробництва.

203. Яка головна причина безробіття в Україні?

а) надто низька заробітна плата;

б) глибока криза в економіці і неефективна економічна політика держави;

в) структурна перебудова виробництва.

214. Основні засоби скорочень бюджетного дефіциту:

а) скорочення бюджетних витрат;

б) випуск грошей не забезпечених товарами;

в) активізація кредитних відносин між державами.

223.Із перелічених функцій центрального банку назвіть ту, якої він не виконує:

а) регулювання грошового обігу країни;

б) емісія грошей;в) надання кредиту фізичним особам.

226. Від яких факторів прямо не залежить купівельна спроможність грошей

а) інфляція;

б) кількість грошей в обігу;

в) кількість банків у країні;

г) дефляція.

228. На величину якого із наступних елементів ВНП мають найбільший вплив зміни в рівні ставки процента?

а) споживчі витрати;

б) інвестиції;

в) державні витрати;

г) експорт;

д) імпорт.

235.Надлишкові резерви комерційного банку це:

а) активи, швидко перетворюючі в гроші;

б) гроші, які повинні зберігатися в банку;

в) різниці між величиною фактичних та обов'язкових резервів;

г) різниці між; величиною активів та сумою на поточних рахунках.

233. Індекс цін може бути використаний для того, щоб:

а) оцінити різницю між рівнем оптових та роздрібних цін;

б) оцінити відмінності в рівнях цін двох різних країн;

в) оцінити відмінності в ринковій вартості, "споживчого попиту" двох різних часових періодів.

236. Термін "облікова ставка" означає:

а) сутність впливу центрального банку наріст грошової маси;

б) це ставка по якій національний банк продає кредитні ресурси комерційним банкам;

в) рівень зниження ціни для національного банку, коли він скупляє державні цінні папери.

237. Норма обов'язкових резервів:

а) засіб обмеження грошової маси в обігу;

б) вводиться як засіб запобігання вилучення вкладів;

в) складає середню величину масу грошей, необхідної для задоволення потреб населення.

238. Термін "операція на відкритому ринку" означає:

а) діяльність національного банку з метою купівлі чи продажу державних паперів;

б) діяльність комерційних банків з метою кредитування фірм та населення;

в) діяльність центрального банку з метою надання позик комерційним банкам.

256. До прикладів прямого державного регулювання економіки не відноситься :

а)встановлення мінімальної заробітної плати;

б) встановлення порядку реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності;

в) встановлення пільг для суб’єктів господарювання, які займаються певним видом діяльності.

259. Звичайними ознаками кредиту являються :

а) ліквідність, терміновість, адресність;

б) платність, терміновість, поверненість;

в) платність, ліквідність, безпечність.

267. Які мотиви примушують людину працювати?

а) винагорода за працю;

б) самовизначення в праці;

в) задоволення своїх зростаючих потреб.

268. Головний фактор який впливає на попит робочої сили це:

а) рівень життя;

б) НТП;

в) ціна праці;

г) чисельність працездатного населення;

д) кваліфікація робочої сили.

269. Головний фактор який впливає на пропозицію робочої сили це:

а)ціна праці;

б) НТП;

в) рівень життя;

г) чисельність працездатного населення;

д) кваліфікація робочої сили.

270. Абсолютним показником безробіття, що вказує на розміри – це:

а) рівень безробіття;

б) рівень зайнятості;

в) кількість безробітних.

272. Різниця між структурним і фрикційним безробіттям полягає в тому, що:

а)структурне – це достроковий вихід на пенсію, фрикційне пов’язане з ліквідацією

підприємства;

б) структурне – пов’язане з перекваліфікацією робочої сили; фрикційне – з звільнення за власним бажанням;

в) структурне – звільнення за власним бажанням; фрикційне – пов’язане з переїздом

до іншого місця проживання.

273. До безробітних в Україні належать:

а) особи, що вперше шукають роботу і не мають професії;

б) особи, зареєстровані в службі зайнятості;

в) громадяни, які отримують допомогу по безробіттю.

280. Які форми власності спричинили поглиблення глобальних проблем людства:

а) розвиток акціонерної власності;

б) розвиток приватної власності

в) тотальне одержавлення власності.

279. Антидемпінгова політика – це діяльність держави:

а) що перешкоджає реалізації товарів за цінами, нижчими їх собівартості або

нижчими за їх ринкову вартість;

б) пов’язана з наданням субсидій відповідним виробникам експортних товарів;

в) спрямована на активну підтримку експортного сектора економіки та обмеження імпортних операцій;

г) спрямована на обмеження іноземної конкуренції на світових ринках..


 

Дата добавления: 2014-12-23; Просмотров: 531; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.04 сек.